Sut y gwnes i ddifrodi fy enw da gyda'r cyfryngau cymdeithasol ... a'r hyn y dylech chi ei ddysgu ohono

Sut y Bûm yn Niwed Fy Enw Da Cyfryngau Cymdeithasol

Os ydw i erioed wedi cael y pleser o gwrdd â chi yn bersonol, rwy'n weddol hyderus y byddech chi'n fy ngweld yn bersonadwy, doniol a thosturiol. Fodd bynnag, os nad wyf erioed wedi cwrdd â chi yn bersonol, rwy'n ofni'r hyn y gallech feddwl amdano yn seiliedig ar fy mhresenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol.

Rwy'n berson angerddol. Rwy'n angerddol am fy ngwaith, fy nheulu, fy ffrindiau, fy ffydd, a'm gwleidyddiaeth. Rwyf wrth fy modd â deialog ar unrhyw un o'r pynciau hynny ... felly pan ddaeth cyfryngau cymdeithasol i'r amlwg dros ddegawd yn ôl, neidiais ar y cyfle i ddarparu a thrafod fy safbwyntiau ar bron unrhyw bwnc. Rwy'n wirioneddol chwilfrydig o ran pam mae pobl yn credu'r hyn maen nhw'n ei wneud yn ogystal ag egluro pam fy mod i'n credu'r hyn rydw i'n ei wneud.

Roedd fy mywyd cartref yn tyfu i fyny yn anhygoel o amrywiol. Mae hyn yn cynnwys pob persbectif - crefydd, gwleidyddiaeth, cyfeiriadedd rhywiol, hil, cyfoeth… ac ati. Roedd fy nhad yn fodel rôl rhagorol ac yn Babyddes ddefosiynol. Croesawodd y cyfle i dorri bara gydag unrhyw un felly roedd ein cartref bob amser yn agored ac roedd y sgyrsiau bob amser yn fywiog ond yn hynod barchus. Cefais fy magu mewn cartref a oedd yn croesawu unrhyw sgwrs.

Yr allwedd i dorri bara gyda phobl, serch hynny, oedd eich bod yn edrych arnynt yn y llygad ac yn cydnabod yr empathi a'r ddealltwriaeth a ddaethoch at y bwrdd. Fe wnaethoch chi ddysgu am ble a sut y cawson nhw eu magu. Fe allech chi ddeall pam eu bod yn credu'r hyn a wnaethant yn seiliedig ar y profiadau a'r cyd-destun a ddaethant i'r sgwrs.

Ni ddifethodd y Cyfryngau Cymdeithasol Fy Enw Da

Os ydych chi wedi dod i fyny gyda mi yn ystod y degawd diwethaf, rwy'n hyderus eich bod wedi bod yn dyst i'm hawydd i ymgysylltu ar gyfryngau cymdeithasol. Os ydych chi'n dal i fod o gwmpas, rwy'n ddiolchgar eich bod chi yma o hyd - oherwydd mi wnes i neidio i mewn i ben blaen y cyfryngau cymdeithasol yn gyffrous ar y cyfle i adeiladu gwell cysylltiadau a deall eraill yn well. Pwll bas ydoedd, a dweud y lleiaf.

Mae'n debygol y byddech chi wedi fy ngweld yn siarad mewn digwyddiad, wedi gweithio gyda mi, neu hyd yn oed wedi clywed amdanaf ac wedi fy ychwanegu fel ffrind ar unrhyw sianel cyfryngau cymdeithasol ... fe wnes i gysylltu â chi ar-lein hefyd. Llyfr agored oedd fy sianeli cyfryngau cymdeithasol - rhannais am fy musnes, fy mywyd personol, fy nheulu… ac ie… fy ngwleidyddiaeth. Pob un â'r gobeithion o gysylltedd.

Ni ddigwyddodd hynny.

Pan feddyliais gyntaf am ysgrifennu'r swydd hon, roeddwn i wir eisiau ei theitlio Sut y difetha cyfryngau cymdeithasol fy enw da, ond byddai hynny wedi fy ngwneud yn ddioddefwr tra roeddwn yn gyfranogwr rhy barod yn fy nhranc fy hun.

Dychmygwch glywed rhywfaint yn gweiddi o ystafell arall lle mae cymdeithion yn trafod pwnc penodol yn angerddol. Rydych chi'n rhedeg i mewn i'r ystafell, ddim yn deall y cyd-destun, ddim yn gwybod cefndiroedd pob unigolyn, ac rydych chi'n gweiddi'ch barn goeglyd. Er y gallai ychydig o bobl ei werthfawrogi, byddai'r rhan fwyaf o arsylwyr yn meddwl eich bod yn grinc.

Fi oedd y jerk hwnnw. Drosodd, a throsodd, a throsodd.

I gymhlethu’r mater, roedd llwyfannau fel Facebook yn rhy barod i fy nghynorthwyo i ddod o hyd i’r ystafelloedd cryfaf gyda’r dadleuon dwysaf. Ac roeddwn i'n onest anwybodus o'r ôl-effeithiau. Ar ôl agor fy nghysylltiadau â'r byd, roedd y byd bellach yn arsylwi ar y gwaethaf o fy rhyngweithio ag eraill.

Pe bawn i wedi ysgrifennu diweddariad (rwy'n tagio #goodpeople) a oedd yn rhannu stori am rywun a aberthodd ac a helpodd fod dynol arall ... byddwn i'n cael cwpl o ddwsin o olygfeydd. Pe bawn i'n taflu barb ar ddiweddariad gwleidyddol proffil arall, byddwn i'n cael cannoedd. Dim ond un ochr i mi welodd mwyafrif fy nghynulleidfa ar Facebook, ac roedd yn ofnadwy.

Ac wrth gwrs, roedd y cyfryngau cymdeithasol yn fwy na pharod i adleisio fy ymddygiad gwaethaf. Maen nhw'n galw hynny ymgysylltu.

Beth Diffyg Cyfryngau Cymdeithasol

Yr hyn sy'n brin o gyfryngau cymdeithasol yw unrhyw gyd-destun o gwbl. Ni allaf ddweud wrthych bob amser fy mod wedi cynnig sylw ac wedi fy labelu ar unwaith i'r gwrthwyneb i'r hyn yr oeddwn yn ei gredu mewn gwirionedd. Mae pob cyfryngau cymdeithasol yn diweddaru bod yr algorithmau yn hyrwyddo gwthio a thynnu llwythau’r ddwy gynulleidfa sy’n mynd ar yr ymosodiad. Yn anffodus, mae anhysbysrwydd yn ychwanegu ato yn unig.

Mae cyd-destun yn hollbwysig mewn unrhyw system gred. Mae yna reswm pam mae plant yn aml yn tyfu i fyny gyda chredoau tebyg â'u rhieni. Nid yw indoctrination, mae'n hollol llythrennol eu bod bob dydd yn cael eu haddysgu ac yn agored i gred gan rywun maen nhw'n ei garu a'i barchu. Cefnogir y gred honno'n llawn dros amser gan filoedd neu gannoedd o filoedd o ryngweithio. Cyfunwch y gred honno â phrofiadau ategol ac mae'r credoau hynny wedi'u cloi i mewn. Mae hynny'n beth anodd - os nad yn bosibl - i droi o gwmpas.

Nid wyf yn siarad am gasineb yma ... er y gellir dysgu hynny'n drasig hefyd. Rwy'n siarad am bethau syml ... fel ffydd mewn pŵer uwch, addysg, rôl llywodraeth, cyfoeth, busnes, ac ati. Y gwir yw bod gan bob un ohonom gredoau sydd wedi'u hymgorffori ynom, profiadau sy'n cryfhau'r credoau hynny, a'n canfyddiadau o'r byd yn wahanol o'u herwydd. Mae hynny'n rhywbeth y dylid ei barchu ond yn aml nid yw ar gyfryngau cymdeithasol.

Un enghraifft rwy'n ei defnyddio'n aml yw busnes oherwydd roeddwn i'n gyflogai nes i mi fod tua 40 oed. Hyd nes i mi ddechrau fy musnes a chyflogi pobl mewn gwirionedd, roeddwn yn wirioneddol anwybodus o'r holl heriau o ddechrau a gweithredu busnes. Nid oeddwn yn deall y rheoliadau, y cymorth cyfyngedig, y cyfrifyddu, yr heriau llif arian, a gofynion eraill. Pethau syml ... fel y ffaith bod cwmnïau yn aml (iawn) yn hwyr yn talu eu hanfonebau.

Felly, wrth i mi weld pobl eraill nad ydyn nhw erioed wedi cyflogi unrhyw un yn darparu eu barn ar-lein, rydw i i gyd yn darparu fy un i! Galwodd gweithiwr a aeth ymlaen i redeg ei fusnes ei hun fi i fyny fisoedd yn ddiweddarach a dywedodd, “Doeddwn i byth yn gwybod!”. Y gwir yw nes eich bod yn esgidiau rhywun arall, dim ond chi meddwl rydych chi'n deall eu sefyllfa. Y gwir amdani yw na wnewch chi nes eich bod chi yno.

Sut rydw i'n Atgyweirio Fy Enw Da Cyfryngau Cymdeithasol

Os dilynwch fi, fe welwch fy mod yn berson ymgysylltiedig, barchus ar-lein ond bod fy rhannu ac arferion wedi newid yn ddramatig dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Dyna ganlyniad anodd colli ffrindiau, cynhyrfu teulu, ac… ie… hyd yn oed colli busnes o’i herwydd. Dyma fy nghyngor ar symud ymlaen:

Dylai Ffrindiau Facebook Fod Yn Real Friends

Yr algorithmau yn Facebook yw'r gwaethaf yn fy marn i. Ar un adeg, roedd gen i agos at 7,000 ffrindiau ar Facebook. Er fy mod i'n teimlo'n gyffyrddus yn trafod a thrafod pynciau lliwgar gyda ffrindiau agos ar Facebook, fe ddatgelodd fy niweddariadau gwaethaf i bob un o'r 7,000 o bobl. Roedd hynny'n ofnadwy gan ei fod wedi llethu nifer y diweddariadau cadarnhaol a rannais. Fy Facebook ffrindiau yn syml, gwelais y diweddariadau mwyaf pleidiol, ofnadwy, coeglyd ohonof i.

Rwyf wedi chwibanu Facebook i lawr i ychydig dros 1,000 o ffrindiau a byddaf yn parhau i ostwng y maint hwnnw wrth symud ymlaen. Ar y cyfan, rwy'n trin popeth nawr fel pe bai'n mynd yn gyhoeddus - p'un a ydw i'n ei farcio felly ai peidio. Mae fy ymgysylltiad wedi gostwng yn ddramatig ar Facebook. Rwyf hefyd yn awyddus i gydnabod fy mod i'n gweld y gwaethaf o bobl eraill hefyd. Yn aml, byddaf yn clicio drwodd i'w proffil i gael golwg go iawn ar y person da ydyn nhw.

Rwyf hefyd wedi rhoi'r gorau i ddefnyddio Facebook ar gyfer busnes. Mae'r algorithmau Facebook wedi'u hadeiladu i chi eu gwneud talu i gael diweddariadau eich tudalen yn weladwy ac rwy'n credu ei fod yn wirioneddol ddrwg. Treuliodd busnesau flynyddoedd yn adeiladu un a ganlyn ac yna fe wnaeth Facebook rwygo pob swydd ond eu talu gan eu dilynwyr ... gan golli'r buddsoddiad a wnaethant i guradu cymuned yn llwyr. Nid wyf yn poeni a allwn gael mwy o fusnes ar Facebook, nid wyf yn mynd i geisio. Yn ogystal, nid wyf am fentro busnes byth gyda fy mywyd personol yno - sy'n rhy hawdd o lawer.

Mae LinkedIn ar gyfer Busnes yn Unig

Rwy'n dal yn agored i gysylltu ag unrhyw un LinkedIn oherwydd dim ond fy musnes i, fy erthyglau sy'n gysylltiedig â busnes, a'm podlediadau y byddaf yn eu rhannu. Rwyf wedi gweld pobl eraill yn rhannu diweddariadau personol yno a byddwn yn cynghori yn ei erbyn. Ni fyddech yn cerdded i mewn i ystafell fwrdd a dechrau gweiddi ar bobl ... peidiwch â gwneud hynny ar LinkedIn. Eich ystafell fwrdd ar-lein ydyw ac mae angen i chi gynnal y lefel honno o broffesiynoldeb yno.

Instagram Yw Fy Angle Gorau

Ychydig neu ddim trafodaeth, diolch byth, ar Instagram. Yn lle, mae'n olygfa i mewn fy mywyd fy mod am guradu a rhannu gydag eraill yn ofalus.

Hyd yn oed ar Instagram, mae'n rhaid i mi fod yn ofalus serch hynny. Mewn gwirionedd yn fy nghasgliad bourbon helaeth mae pobl wedi cysylltu â mi allan o bryder y gallwn fod yn alcoholig. Pe bai fy Instagram yn cael ei enwi'n “Fy nghasgliad bourbon”, byddai rhes o bourbonau rydw i wedi'u casglu yn iawn. Fodd bynnag, fi yw fy nhudalen ... a fy nisgrifiad yw bywyd dros 50. O ganlyniad, mae gormod o luniau bourbon, ac mae pobl yn meddwl fy mod i'n feddw. Oy.

O ganlyniad, rwy'n fwriadol yn fy ymdrechion i arallgyfeirio fy lluniau Instagram gyda lluniau o fy ŵyr newydd, fy nheithiau, fy ymdrechion i goginio, a chipolwg gofalus ar fy mywyd personol.

Folks ... Nid yw Instagram yn fywyd go iawn ... rydw i'n mynd i'w gadw felly.

Mae Twitter yn Segmented

Rwy'n rhannu'n agored ar fy Twitter personol cyfrif ond mae gen i un proffesiynol hefyd Martech Zone ac Highbridge fy mod yn segmentu'n llym. Rwy'n gadael i bobl wybod y gwahaniaeth o bryd i'w gilydd. Rwy'n gadael iddyn nhw wybod hynny Martech ZoneFi yw cyfrif Twitter o hyd ... ond heb y farn.

Yr hyn yr wyf yn ei werthfawrogi am Twitter yw ei bod yn ymddangos bod yr algorithmau yn cyflwyno golwg gytbwys arnaf yn hytrach na fy nhrydariadau mwyaf dadleuol. Ac… efallai y bydd dadleuon ar Twitter yn gwneud y rhestr tueddu ond peidiwch â gwthio trwy'r nant bob amser. Rwy'n cael y sgyrsiau mwyaf boddhaus ar Twitter ... hyd yn oed pan maen nhw mewn dadl angerddol. Ac, yn aml, gallaf ddadchwyddo sgwrs sy'n mynd yn emosiynol gyda gair caredig. Ar Facebook, mae'n ymddangos nad yw hynny byth yn digwydd.

Mae Twitter yn mynd i fod yn sianel anodd i mi roi fy marn… ond dwi’n sylweddoli y gallai ddal brifo fy enw da. Gallai un ymateb a gymerwyd allan o gyd-destun ar gyfer y sgwrs gyfan o fy mhroffil cyfan sillafu adfail. Rwy'n treulio mwy o amser yn penderfynu ar yr hyn rwy'n ei rannu ar Twitter nag sydd gennyf yn y gorffennol. Lawer gwaith, dydw i byth yn clicio cyhoeddi ar y tweet a symud ymlaen.

Onid yw'r enw da gorau i gael un?

Yn y cyfamser, rwy'n syfrdanu arweinwyr yn fy niwydiant sy'n uchel eu parch sy'n ddigon disgybledig i beidio byth â chymryd safiad ar gyfryngau cymdeithasol. Efallai bod rhai’n meddwl bod hynny braidd yn llwfr… ond dwi’n meddwl ei bod hi’n aml yn cymryd mwy o ddewrder i gadw’ch ceg ar gau nag i agor eich hun i fyny i feirniadaeth a chanslo diwylliant rydyn ni’n ei weld yn cyflymu ar-lein.

Y cyngor gorau, yn anffodus, efallai i beidio byth â thrafod unrhyw beth dadleuol y gellir ei gamliwio neu ei dynnu allan o'i gyd-destun. Po hynaf a gaf, y mwyaf y gwelaf y bobl hyn yn tyfu eu busnesau, yn cael eu gwahodd i'r bwrdd yn fwy, ac yn dod yn fwy poblogaidd yn eu diwydiant.

Mae'n ffaith syml fy mod wedi dieithrio pobl nad oeddent erioed wedi cwrdd â mi yn bersonol, erioed wedi bod yn dyst i'm tosturi, ac nad oeddent erioed wedi bod yn agored i'm haelioni. Am hynny, rwy’n difaru rhywfaint o’r hyn a rannais dros y blynyddoedd ar gyfryngau cymdeithasol. Rwyf hefyd wedi estyn allan at sawl Folks ac wedi ymddiheuro'n bersonol, gan eu gwahodd am goffi i ddod i'm hadnabod yn well. Rwyf am iddynt fy ngweld am bwy ydw i ac nid y gwawdlun drwg y gwnaeth fy mhroffil cyfryngau cymdeithasol eu hamlygu iddynt. Os ydych chi'n un o'r bobl hynny ... rhowch alwad i mi, Byddwn i wrth fy modd yn dal i fyny.

Onid yw'n drist efallai mai'r allwedd i gyfryngau cymdeithasol yw osgoi ei ddefnyddio'n gyfan gwbl?

SYLWCH: Rwyf wedi diweddaru hoffter rhywiol yn hytrach na chyfeiriadedd rhywiol. Tynnodd sylw sylw at y diffyg cynwysoldeb yno.

6 Sylwadau

 1. 1

  “Mae hyn yn cynnwys pob persbectif - crefydd, gwleidyddiaeth, dewis rhywiol, hil, cyfoeth… ac ati.”

  Fe'ch gwelir yn fwy cyfredol a chynhwysol os defnyddiwch gyfeiriadedd rhywiol yn lle dewis. Nid ydym yn dewis bod yn syth, yn hoyw nac unrhyw beth arall. Ein hunaniaeth ni ydyw.

 2. 3

  Rwyf wrth fy modd eich bod wedi ysgrifennu hwn. Mae'n dangos na wnaethoch chi ddysgu dim mewn gwirionedd. Eich damcaniaethau cynllwynio, casineb, a hurtrwydd cyffredinol oedd y broblem. Nid y cyfryngau cymdeithasol yw'r gelyn (fel y gwnaethoch chi nodi) mewn gwirionedd mai dim ond rhywun atgas ydych chi ... Cofiwch y trydariad hwnnw lle dywedoch yn fflip “i gael rhywfaint o lud gorila” am ollyngiad ymbelydrol yn Japan? Rwy'n cofio ... roedd hi 10 diwrnod yn ôl. Gobeithio bod eich enw da yn parhau i lawr y taflwybr hwn.

  • 4

   Zack, diolch am eich sylw. Rwy'n credu ei fod yn cefnogi fy erthygl a'm barn ar gyfryngau cymdeithasol gan ei bod yn amlwg bod gennych chi olygfa ofnadwy ohonof tra nad yw fy nghydweithwyr, cleientiaid, a ffrindiau. Dymunaf yn dda ichi.

 3. 5

  Waw! Doug beth yw erthygl wych sy'n llawn mewnwelediadau ar bethau y dylem i gyd fod yn fwy ymwybodol ohoni yn unigol. Ond fel rydych chi wedi sôn, mae pwysigrwydd gwneud hynny wrth geisio cydbwyso bod yn berson a hefyd rhedeg busnes ar-lein hyd yn oed yn fwy heriol a throellog!

  Mae'n ymddangos i chi a minnau ddechrau ar y cysylltiad ar-lein ac all-lein hwn gyda'n gilydd gymaint o flynyddoedd yn ôl nawr, mae'n ymddangos ei fod bob amser wedi bod. Cymaint o gwpanau o goffi mewn amrywiol gaffis a busnesau ar hyd y ffordd. Dim tramgwydd i unrhyw un o fy nghyfeillgarwch arall o ddyddiau Circle City, eich un chi yn yr un mae'n debyg fy mod yn difaru bod mor bell i ffwrdd yn ddaearyddol fel na allwn rannu mwy o goffi, trafodaethau, dadleuon, chwerthin ac ie, efallai hyd yn oed rhywfaint o bourbon gyda yn fwy rheolaidd.

  Dyma i chi, ein busnesau a'r cyfryngau cymdeithasol. Gawn ni barhau i lywio'r dyfroedd hyn yn ofalus ein hunain a chynorthwyo i dywys ein cleientiaid yn ddiogel rhwng glannau hefyd!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.