Sut mae Dadansoddeg Diwedd-i-Ddiwedd yn Helpu Busnesau

Dadansoddeg Diwedd-i-Ddiwedd OWOX BI

Nid adroddiadau a graffeg hardd yn unig yw dadansoddeg o'r dechrau i'r diwedd. Gall y gallu i olrhain llwybr pob cleient, o'r pwynt cyffwrdd cyntaf i bryniannau rheolaidd, helpu busnesau i leihau cost sianeli hysbysebu aneffeithiol a gorbrisio, cynyddu ROI, ac asesu sut mae eu presenoldeb ar-lein yn effeithio ar werthiannau all-lein. OWOX BI mae dadansoddwyr wedi casglu pum astudiaeth achos sy'n dangos bod dadansoddeg o ansawdd uchel yn helpu busnesau i fod yn llwyddiannus ac yn broffidiol.

Defnyddio Dadansoddeg Diwedd i Ddiwedd i Werthuso Cyfraniadau Ar-lein

Y sefyllfa. Mae cwmni wedi agor siop ar-lein a sawl siop adwerthu gorfforol. Gall cwsmeriaid brynu nwyddau yn uniongyrchol ar wefan y cwmni neu eu gwirio ar-lein a dod i siop gorfforol i'w prynu. Mae'r perchennog wedi cymharu refeniw o werthiannau ar-lein ac all-lein ac wedi dod i'r casgliad bod siop gorfforol yn dod â llawer mwy o elw.

Y nod. Penderfynwch a ddylech gefnu ar werthiannau ar-lein a chanolbwyntio ar siopau corfforol.

Yr ateb ymarferol. Y cwmni dillad isafDarjeeling Astudio effaith ROPO - effaith ei bresenoldeb ar-lein ar ei werthiannau all-lein. Daeth arbenigwyr Darjeeling i’r casgliad bod 40% o gwsmeriaid wedi ymweld â’r safle cyn prynu mewn siop. O ganlyniad, heb y siop ar-lein, ni fyddai bron i hanner eu pryniannau yn digwydd.

I gael y wybodaeth hon, roedd y cwmni'n dibynnu ar ddwy system ar gyfer casglu, storio a phrosesu data:

  • Google Analytics i gael gwybodaeth am weithredoedd defnyddwyr ar y wefan
  • CRM y cwmni ar gyfer data cwblhau costau a threfn

Cyfunodd marchnatwyr Darjeeling ddata o'r systemau hyn, a oedd â strwythurau a rhesymeg wahanol. I greu adroddiad unedig, defnyddiodd Darjeeling system BI ar gyfer dadansoddeg o'r dechrau i'r diwedd.

Defnyddio Dadansoddeg Diwedd i Ddiwedd i Gynyddu'r Enillion ar Fuddsoddiad

Y sefyllfa. Mae busnes yn defnyddio sawl sianel hysbysebu i ddenu cwsmeriaid, gan gynnwys chwilio, hysbysebu cyd-destunol, rhwydweithiau cymdeithasol, a theledu. Maent i gyd yn wahanol o ran eu cost a'u heffeithiolrwydd.

Y nod. Osgoi hysbysebu aneffeithiol a drud a defnyddio hysbysebu effeithiol a rhad yn unig. Gellir gwneud hyn gan ddefnyddio dadansoddeg o'r dechrau i'r diwedd i gymharu cost pob sianel â'r gwerth a ddaw yn ei sgil.

Yr ateb ymarferol. Yn yDoctor Ryadom cadwyn o glinigau meddygol, gall cleifion ryngweithio â meddygon trwy amrywiol sianeli: ar y wefan, dros y ffôn, neu yn y dderbynfa. Fodd bynnag, nid oedd offer dadansoddeg gwe rheolaidd yn ddigon i benderfynu o ble y daeth pob ymwelydd gan fod data wedi'i gasglu mewn gwahanol systemau ac nad oeddent yn gysylltiedig. Roedd yn rhaid i ddadansoddwyr y gadwyn uno'r data canlynol yn un system:

  • Data am ymddygiad defnyddwyr o Google Analytics
  • Galw data o systemau olrhain galwadau
  • Data ar dreuliau o'r holl ffynonellau hysbysebu
  • Data am gleifion, derbyniadau a refeniw o system fewnol y clinig

Dangosodd yr adroddiadau yn seiliedig ar y data cyfunol hwn pa sianeli na thalodd ar ei ganfed. Helpodd hyn gadwyn y clinig i wneud y gorau o'u gwariant ar hysbysebion. Er enghraifft, mewn hysbysebu cyd-destunol, dim ond ymgyrchoedd â semanteg well a adawodd marchnatwyr a chynyddu'r gyllideb ar gyfer geoservices. O ganlyniad, cynyddodd Doctor Ryadom ROI sianeli unigol 2.5 gwaith a thorri costau hysbysebu yn ei hanner.

Defnyddio Dadansoddeg Diwedd i Ddiwedd i Ddod o Hyd i Feysydd Twf

Y sefyllfa. Cyn i chi wella rhywbeth, mae angen i chi ddarganfod beth yn union nad yw'n gweithio'n gywir. Er enghraifft, efallai bod nifer yr ymgyrchoedd ac ymadroddion chwilio mewn hysbysebu cyd-destunol wedi cynyddu mor gyflym fel nad yw bellach yn bosibl eu rheoli â llaw. Felly rydych chi'n penderfynu awtomeiddio rheoli ceisiadau. I wneud hyn, mae angen i chi ddeall effeithiolrwydd pob un o filoedd o ymadroddion chwilio. Wedi'r cyfan, gydag asesiad anghywir, gallwch naill ai uno'ch cyllideb am ddim neu ddenu llai o gwsmeriaid posibl.

Y nod. Gwerthuswch berfformiad pob allweddair ar gyfer miloedd o ymholiadau chwilio. Dileu gwariant gwastraffus a chaffaeliad isel oherwydd asesiad anghywir.

Yr ateb ymarferol. I awtomeiddio rheoli ceisiadau,Hoff, Roedd manwerthwr archfarchnadoedd dodrefn ac eitemau cartref, yn cysylltu pob sesiwn defnyddiwr. Fe wnaeth hyn eu helpu i olrhain galwadau ffôn, ymweld â storfeydd, a phob cyswllt â'r wefan o unrhyw ddyfais.

Ar ôl uno'r holl ddata hwn a sefydlu dadansoddeg o'r dechrau i'r diwedd, dechreuodd gweithwyr y cwmni weithredu priodoli - y dosbarthiad gwerth. Yn ddiofyn, mae Google Analytics yn defnyddio'r model priodoli clic anuniongyrchol olaf. Ond mae hyn yn anwybyddu ymweliadau uniongyrchol, ac mae'r sianel a'r sesiwn olaf yn y gadwyn ryngweithio yn derbyn gwerth llawn y trawsnewid.

I gael data cywir, sefydlodd arbenigwyr Hoff briodoli ar sail twndis. Dosberthir y gwerth trosi ynddo rhwng yr holl sianeli sy'n cymryd rhan ym mhob cam o'r twndis. Wrth astudio’r data unedig, fe wnaethant werthuso elw pob allweddair a gweld pa rai oedd yn aneffeithiol ac a ddaeth â mwy o archebion.

Mae dadansoddwyr Hoff yn gosod y wybodaeth hon i gael ei diweddaru bob dydd a'i throsglwyddo i'r system rheoli cynigion awtomataidd. Yna addasir bidiau fel bod eu maint yn gymesur yn uniongyrchol â ROI yr allweddair. O ganlyniad, cynyddodd Hoff ei ROI ar gyfer hysbysebu cyd-destunol 17% a dyblu nifer yr allweddeiriau effeithiol.

Defnyddio Dadansoddeg Diwedd i Ddiwedd i Bersonoli Cyfathrebu

Y sefyllfa. Mewn unrhyw fusnes, mae'n bwysig meithrin perthnasoedd â chwsmeriaid i wneud cynigion perthnasol ac olrhain newidiadau mewn teyrngarwch brand. Wrth gwrs, pan mae miloedd o gwsmeriaid, mae'n amhosibl gwneud cynigion wedi'u personoli i bob un ohonynt. Ond gallwch eu rhannu'n sawl segment a meithrin cyfathrebu â phob un o'r segmentau hyn.

Y nod. Rhannwch yr holl gwsmeriaid yn sawl segment ac adeiladu cyfathrebu â phob un o'r segmentau hyn.

Datrysiad ymarferol. Butik, Gwnaeth canolfan ym Moscow gyda siop ar-lein ar gyfer dillad, esgidiau ac ategolion, wella eu gwaith gyda chwsmeriaid. Er mwyn cynyddu teyrngarwch cwsmeriaid a gwerth oes, mae marchnatwyr Butik yn personoli cyfathrebu trwy ganolfan alwadau, e-bost, a negeseuon SMS.

Rhannwyd cwsmeriaid yn segmentau yn seiliedig ar eu gweithgaredd prynu. Canlyniad hyn oedd data gwasgaredig oherwydd gall cwsmeriaid brynu ar-lein, archebu ar-lein a chasglu cynhyrchion mewn siop gorfforol, neu beidio â defnyddio'r wefan o gwbl. Oherwydd hyn, casglwyd a storiwyd rhan o'r data yn Google Analytics a'r rhan arall yn y system CRM.

Yna nododd marchnatwyr Butik bob cwsmer a'u holl bryniannau. Yn seiliedig ar y wybodaeth hon, fe wnaethant bennu segmentau addas: prynwyr newydd, cwsmeriaid sy'n prynu unwaith bob chwarter neu unwaith y flwyddyn, cwsmeriaid rheolaidd, ac ati. Fe wnaethant nodi chwe segment a ffurfio rheolau ar gyfer trosglwyddo'n awtomatig o un segment i'r llall. Roedd hyn yn caniatáu i farchnatwyr Butik adeiladu cyfathrebu wedi'i bersonoli â phob segment cwsmer a dangos gwahanol negeseuon hysbysebu iddynt.

Defnyddio Dadansoddeg Diwedd i Ddiwedd i Benderfynu Twyll mewn Hysbysebu Cost-fesul-Gweithredu (CPA)

Y sefyllfa. Mae cwmni'n defnyddio'r model cost-fesul-gweithredu ar gyfer hysbysebu ar-lein. Mae'n gosod hysbysebion ac yn talu llwyfannau dim ond os yw ymwelwyr yn perfformio gweithred wedi'i thargedu fel ymweld â'u gwefan, cofrestru, neu brynu cynnyrch. Ond nid yw partneriaid sy'n gosod hysbysebion bob amser yn gweithio'n onest; mae twyllwyr yn eu plith. Yn fwyaf aml, mae'r twyllwyr hyn yn amnewid y ffynhonnell draffig yn y fath fodd fel ei bod yn ymddangos bod eu rhwydwaith wedi arwain at y trawsnewid. Heb ddadansoddeg arbennig yn caniatáu ichi olrhain pob cam yn y gadwyn werthu a gweld pa ffynonellau sy'n dylanwadu ar y canlyniad, mae bron yn amhosibl canfod twyll o'r fath.

Banc Raiffeisen yn cael problemau gyda thwyll marchnata. Roedd eu marchnatwyr wedi sylwi bod costau traffig cysylltiedig wedi cynyddu tra bod refeniw wedi aros yr un fath, felly fe wnaethant benderfynu gwirio gwaith partneriaid yn ofalus.

Y nod. Canfod twyll gan ddefnyddio dadansoddeg o'r dechrau i'r diwedd. Traciwch bob cam yn y gadwyn werthu a deall pa ffynonellau sy'n dylanwadu ar y gweithredu wedi'i dargedu gan gwsmeriaid.

Datrysiad ymarferol. Er mwyn gwirio gwaith eu partneriaid, casglodd marchnatwyr yn Raiffeisen Bank ddata amrwd o weithredoedd defnyddwyr ar y wefan: gwybodaeth gyflawn, heb ei phrosesu a heb ei rheoli. Ymhlith yr holl gleientiaid sydd â'r sianel gysylltiedig ddiweddaraf, fe wnaethant ddewis y rhai a gafodd seibiannau anarferol o fyr rhwng sesiynau. Fe wnaethant ddarganfod bod y ffynhonnell draffig wedi newid yn ystod yr egwyliau hyn.

O ganlyniad, daeth dadansoddwyr Raiffeisen o hyd i sawl partner a oedd yn meddiannu traffig tramor ac yn ei ailwerthu i'r banc. Felly fe wnaethant roi'r gorau i gydweithredu â'r partneriaid hyn a rhoi'r gorau i wastraffu eu cyllideb.

Dadansoddeg Diwedd i Ddiwedd

Rydym wedi tynnu sylw at yr heriau marchnata mwyaf cyffredin y gall system ddadansoddeg o'r dechrau i'r diwedd eu datrys. Yn ymarferol, gyda chymorth data integredig ar weithredoedd defnyddwyr ar wefan ac all-lein, gwybodaeth o systemau hysbysebu, a data olrhain galwadau, gallwch ddod o hyd i atebion i lawer o gwestiynau ynghylch sut i wella eich busnes.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.