Yn ôl i'r Sizzle: Sut y Gall Marchnatwyr E-Fasnach Ddefnyddio'n Greadigol i Mwyhau'r Adenillion

Sut y Gall Marchnatwyr E-Fasnach Ddefnyddio Creadigrwydd i Gael Mwy o Enillion

Mae diweddariadau preifatrwydd Apple wedi newid yn sylfaenol sut mae marchnatwyr e-fasnach yn gwneud eu swyddi. Yn y misoedd ers i'r diweddariad gael ei ryddhau, dim ond canran fach o ddefnyddwyr iOS sydd wedi dewis olrhain hysbysebion.

Yn ôl diweddariad diweddaraf mis Mehefin, roedd tua 26% o ddefnyddwyr app byd-eang yn caniatáu i apiau eu holrhain ar ddyfeisiau Apple. Roedd y ffigur hwn yn llawer is yn yr Unol Daleithiau ar 16% yn unig.

Busnes Apiau

Heb ganiatâd penodol i olrhain gweithgaredd defnyddwyr ar draws gofodau digidol, nid yw llawer o'r strategaethau ymgyrchu y mae marchnatwyr wedi dod i ddibynnu arnynt bellach yn ymarferol. Bydd marchnatwyr e-fasnach yn cael amser arbennig o anodd gan fod y creadigol deinamig a ysgogwyd ganddynt i atgoffa defnyddwyr am gynhyrchion y bu iddynt edrych i mewn iddynt neu a adawyd ar eu hôl yn eu troliau wedi'i wthio'n ddifrifol. 

Ni fydd strategaethau olrhain hysbysebion profedig a gwir yn disgyn i ymyl y ffordd yn llwyr, ond byddant yn newid yn sylweddol. Gwerth traffig sy'n galluogi'r gallu i gyfyngu ar olrhain hysbysebion (LAT) yn tyfu yn y byd ôl-14.5, ac mae'r canlyniadau gwell y maent yn eu esgor o gymharu â thraffig LAT yn ysbrydoli marchnatwyr i gynnig llawer uwch nag y gwnaethant yn y gorffennol. Er mwyn manteisio ar y tueddiadau hyn a thueddiadau eraill, bydd angen i farchnatwyr e-fasnach newid eu hagwedd tuag at hysbysebu creadigol yn sylfaenol. Dyma rai o'r prif ffyrdd y bydd creadigol yn parhau i fod yn arf hanfodol ar gyfer llwyddiant e-fasnach, ac awgrymiadau i farchnatwyr sy'n ceisio sicrhau'r elw mwyaf posibl ar wariant hysbysebu wrth i'r newidiadau hyn ddod i rym.

Mae diffyg data defnyddwyr yn gofyn am greadigol gydag apêl ehangach

Bydd creadigol hardd a gwreiddiol yn helpu brandiau i wahaniaethu eu hunain o fewn marchnad orlawn, hyd yn oed heb ddefnyddio offer targedu. Wrth geisio cyrraedd mwy o bobl, mae busnesau yn aml yn troi at hysbysebion llym a chyffredinol. Ond nid oes rhaid i gastio rhwyd ​​ehangach olygu dyluniad llwm. Os na allwch ddibynnu ar gyrraedd person penodol, mae'n rhaid i'ch creadigol fod yn anorchfygol i fwy o bobl i gyd ar unwaith. Bydd hysbysebwyr sy'n buddsoddi mewn creadigol unigryw yn cael amser haws i ddal sylw a dod o hyd i gwsmeriaid newydd ar y rhan ehangaf o gromlin y gloch. 

Mae Ad creative hefyd yn gyfle i gyfleu personoliaeth eich brand i'r byd. Ar gyfer y rhan fwyaf o frandiau, bydd hynny'n golygu paru delweddau trawiadol â neges bwerus. Mae absenoldeb data ar lefel defnyddiwr yn ei gwneud hi'n bwysicach fyth i hysbysebwyr ddarparu creadigol effeithiol, gan ddefnyddio llais brand clir i ddarparu profiadau cofiadwy i gwsmeriaid. Dylai hysbysebwyr ganolbwyntio ar negeseuon sy'n cysylltu gwerthoedd brandiau â bywydau defnyddwyr. Tybiwch fod unrhyw un sy'n gweld eich hysbyseb yn greadigol yn profi'ch brand am y tro cyntaf; beth ddylai'r defnyddiwr hwnnw ei wybod am eich cwmni? Cydbwyso negeseuon clir, pwerus â thechnegau adrodd straeon atgofus i wneud argraff barhaol. Fel mae'r hen ddywediad gwerthu yn mynd: peidiwch â gwerthu'r stêc, gwerthwch y sizzle.

Taflu ymdrechion organig i gysylltu â defnyddwyr lle maen nhw

Mae defnyddwyr heddiw yn disgwyl gallu cyfathrebu'n weithredol a sgwrsio â brandiau am yr hyn sy'n bwysig iddynt. Mae creadigol effeithiol yn caniatáu i frandiau ddarparu'r math hwnnw o brofiad sgyrsiol trwy strategaethau organig fel cyfryngau cymdeithasol. Er enghraifft, mae llawer o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn rhoi'r opsiwn i ddefnyddwyr wirfoddoli rhai data demograffig i helpu i wella eu profiad. Mae cysylltu â defnyddwyr lle maen nhw eisoes yn ymgynnull yn ddi-fai, ac mae galluoedd targedu sylfaenol y platfformau wedi'u pobi yn helpu i ailgyflwyno rhywfaint o'r penodoldeb demograffig a gollir heb olrhain hysbysebion. Mae defnyddwyr hefyd yn fwy grymus nag erioed i bleidleisio gyda'u waledi, felly dylai hysbysebwyr feithrin eu creadigol - a'r sgyrsiau y mae'n eu hysbrydoli - â safbwynt ac ymdeimlad o werthoedd y cwmni.

Disodli argymhellion perthnasol gyda chynhyrchion poblogaidd 

Bydd mesurau preifatrwydd newydd Apple yn rhoi diwedd ar addasu argymhellion cynnyrch penodol yn seiliedig ar ymddygiadau cwsmeriaid yn y gorffennol ar gyfer unrhyw un sy'n analluogi olrhain. Yn lle cynhyrchion tebyg, dylai hysbysebwyr ganolbwyntio ar yr hyn sy'n boblogaidd. Mae Ad creative sy'n tynnu sylw at gynhyrchion sy'n gwerthu orau yn fuddsoddiad doeth oherwydd mae'n datgelu darpar gwsmeriaid a chwsmeriaid presennol i'r eitemau rydych chi'n eu hadnabod eisoes yn symud y nodwydd ar gyfer eich busnes. 

Mae meddylfryd buches yn rhoi hyder i ddefnyddwyr mewn brandiau newydd ac yn eu gwneud yn fwy tebygol o brynu cynhyrchion sy'n boblogaidd gyda'u cyfoedion. Dyna pam mae cynnwys y gwerthwyr gorau yn eich hysbyseb yn greadigol yn ffordd dda o gynyddu ymddiriedaeth ac arwain cwsmeriaid newydd trwy'r twndis gwerthu, hyd yn oed heb bwyntiau data manwl ynghylch pwy ydyn nhw a'r hyn sy'n bwysig iddynt.

Tynnwch sylw at wahaniaethwyr allweddol a nodweddion cynnyrch unigryw

Gall brandiau hefyd drin absenoldeb gwybodaeth fanwl am ddarpar gwsmeriaid fel cyfle i dynnu sylw at y gwahaniaethwyr allweddol sy'n gwneud eu cynhyrchion yn arbennig. Bydd dadansoddi data gwerthiant yn helpu brandiau i benderfynu beth sy'n gwneud eu cynhyrchion yn gofiadwy. Yna gallwch chi ddatblygu'n greadigol sy'n hyrwyddo'r elfennau hynny, fel cynhyrchion sy'n rhedeg o wir faint, cadwyn gyflenwi gynaliadwy, neu'r defnydd o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu. 

Mae gwrando ar eich cwsmeriaid am yr hyn sy'n atseinio gyda nhw hefyd yn strategaeth ddefnyddiol; fy adolygiadau cwsmeriaid ac ymgysylltu â chyfryngau cymdeithasol i gael mewnwelediadau unigryw i'r hyn y mae cwsmeriaid yn ei garu am eich brand a datblygu creadigol sy'n dathlu'r nodweddion hynny. A pheidiwch â bod ofn pwyso i mewn i'r pwyntiau gwahaniaethu sydd wedi ysbrydoli cwsmeriaid y gorffennol i ddod yn wirioneddol deyrngar i frand, ni waeth pa mor annisgwyl ydyn nhw.

Bydd creadigol yn gwbl llai teilwredig ac yn llai penodol mewn byd ôl-14.5. Ond yn enwedig wrth i olrhain cyfraddau tanysgrifio a mabwysiadu gynyddu ar gyfer iOS 14.6 a thu hwnt, bydd creadigol yn arf hanfodol i hysbysebwyr sy'n ceisio cysylltu â defnyddwyr newydd a thorri tir newydd i gynulleidfaoedd anhysbys. Fel gyda phob arloesedd technolegol, esblygiad yw'r ffordd ymlaen. Er mwyn i hysbysebwyr lwyddo, bydd angen iddynt addasu ac esblygu eu dealltwriaeth o gymwysiadau creadigol a'i lu o gymwysiadau pwerus.