Sut Mae Hysbysebu'n Gweithio? Beth Sy'n Gwneud i Bobl Brynu?

Sut Mae Hysbysebu'n Gweithio?

Wrth ymchwilio i bwnc hysbysebu, Digwyddais ar ffeithlun ar Sut mae Hysbysebu yn Ein Gwneud i Ni Brynu. Mae'r ffeithlun isod yn agor gyda'r syniad bod cwmnïau'n gyfoethog a bod ganddyn nhw bentyrrau o arian ac maen nhw'n ei ddefnyddio i drin eu cynulleidfa wael. Rwy'n credu bod hynny'n syniad eithaf annifyr, anffodus ac annhebygol.

Mae'r syniad cyntaf mai dim ond cwmnïau cyfoethog sy'n hysbysebu yn syniad rhyfedd. Nid yw ein cwmni yn gyfoethog ac, mewn gwirionedd, roedd ganddo ychydig o flynyddoedd o golledion - ac eto rydym yn dal i hysbysebu. Mae hysbysebu, yn enwedig trwy sianeli digidol, yn fforddiadwy iawn. Gallwch adneuo $100 i mewn i unrhyw beiriant cymdeithasol neu chwilio talu-fesul-clic (PPC) cyfrif a gwthio rhai hysbysebion sydd wedi'u targedu'n fawr i hybu ymwybyddiaeth o'ch busnes.

Nid yw agweddau tuag at fusnes yn cyd-fynd yn dda â'r ystadegau gwirioneddol yn y byd cyfryngau cymdeithasol. Ynglŷn a chwarter yr holl fusnesau yn methu o fewn y ddwy flynedd gyntaf yn ôl astudiaethau lluosog. Tra mae pobl yn credu bod y cwmni cyffredin yn gwneud elw 36%, yr elw cyfartalog ar gyfer y chwarter diweddaraf oedd 7.5% a'r ymyl elw canolrifol oedd 6.5%.

Parhaodd Rhestr Angie, er enghraifft, i weithredu ar golled wrth wario $ 80 miliwn ar farchnata - gyda chyfran fawr o hynny yn mynd i'r hysbysebion teledu a welwch dro ar ôl tro ar y teledu. Er eu bod yn gwmni cyhoeddus sy'n cynyddu refeniw dros chwarter, go brin eu bod nhw cyfoethog. Nid yn unig nad ydyn nhw'n gyfoethog, ond dydyn nhw ddim yn hysbysebu i wneud i'w cwsmeriaid deimlo cyfoethog. Mae Angie yn darparu gwasanaeth i amddiffyn cwsmeriaid gwasanaethau cartref rhag cael eu twyllo gan y llu o ddarparwyr cysgodol sydd ar gael.

Mae hysbysebu'n gweithio ar wahanol lefelau; nid yw mor syml â cheisio cael rhywun i brynu rhywbeth. Dros y degawd diwethaf o gynnwys, chwilio, a marchnata cymdeithasol, credaf fod cwmnïau'n dod yn fwy awyddus i'r ffaith bod angen i hysbysebu fod yn llawer dyfnach na thrin ansicrwydd defnyddwyr. Mae hysbysebu wedi'i dargedu i ddefnyddwyr sy'n debyg i'ch cynulleidfa yn cynyddu proffidioldeb trwy gaffael a chadw cwsmeriaid gwych.

Pam Defnyddio Hysbysebu?

Y sail ar gyfer yr holl hysbysebu yn syml yw ymwybyddiaeth. Mae ymwybyddiaeth yn ddymunol i gwmnïau am ychydig resymau:

 • Reach - Er mwyn adeiladu'r galw am eich brand, cynhyrchion neu wasanaeth, rhaid i chi allu cyrraedd cynulleidfaoedd newydd. Mae'r cynulleidfaoedd hynny eisoes yn bodoli ar wefannau, chwiliadau, cyfryngau cymdeithasol, radio, teledu a chyfryngau eraill. Er mwyn cyrraedd y cynulleidfaoedd hynny, mae'r cwmnïau a'u buddsoddodd a'u caffael yn cynnig hysbysebu.
 • Canfyddiad - Efallai bod pobl eisoes yn ymwybodol o'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau ond nid oes ganddynt ganfyddiad cadarnhaol o'ch brand. Er mwyn gwrthsefyll canfyddiadau brand anghywir, weithiau mae'n angenrheidiol (neu hyd yn oed yn feirniadol) i frandiau fuddsoddi mewn hysbysebu.
 • Sales - Gall gyrru gwerthiannau trwy hysbysebu fod yn effeithiol, ond byddwn yn eich herio i arsylwi hysbysebu traddodiadol a digidol am wythnos a gweld faint ohono sy'n canolbwyntio arno disgowntio ac gwerthiannau. Yn fy marn i, mae ar drai. Yn amlach na pheidio, rydym yn canfod, er y gellir cynyddu gwerthiant, y gall cwmnïau sy'n dibynnu arno yn y tymor hir ddibrisio eu brand.

Sut Mae Hysbysebu'n Gweithio?

Mae busnesau a defnyddwyr fel ei gilydd yn ceisio gwella ansawdd bywyd ac effeithlonrwydd eu busnesau. Er y gall cyfran fach o'r boblogaeth fod ag ansicrwydd y mae hysbysebu'n manteisio arno, rwy'n credu bod hynny'n fach iawn. Yn fy marn i, mae mwyafrif y mentrau marchnata rhwydwaith a marchnata aml-lefel yn gweithio yn y maes hwn. Ydych chi erioed wedi cael gwahoddiad i un o'r digwyddiadau hyn? Maen nhw'n ddathliadau enfawr o bobl hapus yn gorymdeithio o amgylch y llwyfan gydag addewidion o sieciau mawr, gwyliau, a hyd yn oed ceir i berswadio'r gwesteion i fuddsoddi a dechrau gwerthu drostynt. Roedd Vemma, diod egni MLM cau i lawr dros dro fel cynllun pyramid.

Er bod hynny'n eithafol, nid dyna'r norm. Gwyliwch hysbyseb Apple nodweddiadol ac ni fyddwch yn gweld disgowntio a chael cynlluniau cyflym cyfoethog. Yn lle hynny, byddwch chi'n gwylio straeon am bobl yn rhyddhau eu creadigrwydd mewnol gan ddefnyddio dyfeisiau a meddalwedd Apple fel offer. Arsylwi Hysbysebu Coca-Cola a byddwch yn gweld ffocws ar y digwyddiadau a'r lleoliadau y maen nhw'n hysbysebu ynddynt, gan geisio codi ymwybyddiaeth brand lle mae atgofion hapus yn digwydd. Yn ddiweddar, maen nhw hefyd wedi gorfod gweithio ar ganfyddiad diodydd melys a'r peryglon iechyd sy'n codi.

Mae rhywfaint o hysbysebu'n gweithio ar y cymhelliant i arbed arian (gostyngiadau), ond mae yna lawer o resymau eraill pam mae hysbysebu'n gweithio:

 • Cyffiniau - Weithiau, yn syml, mae angen hysbysebu er mwyn rhoi i gynulleidfa ranbarthol y ffaith bod gennych leoliad gerllaw. Efallai eich bod yn chwilio am pizza yn arddull NY gerllaw, ac felly mae pizzeria lleol yn hysbysebu am dermau ar sail lleoliad wrth chwilio neu'n targedu diddordeb mewn pizza o fewn radiws o amgylch eu bwyty.
 • cyfrifoldeb - Mae mwy a mwy o ddefnyddwyr yn talu sylw gofalus i fusnesau sy'n canolbwyntio ar gynaliadwyedd, amrywiaeth a chynnwys y gymuned. Gall hysbysebu chwarae rhan sylweddol wrth addasu'r canfyddiad o gorfforaeth enfawr ddi-wyneb yn un sy'n darparu grantiau ac ysgoloriaethau i helpu cymunedau lleol. Yn ddiweddar, mabwysiadodd Salesforce ysgol leol yn Indianapolis, rhoi $ 50,000 mewn offer i'w helpu.
 • Ymchwil - Ble dych chi'n mynd pan rydych chi'n ymchwilio i'ch gwyliau nesaf, eich pryniant ceir nesaf, eich yswiriant, neu gost fawr arall? Mae hysbysebu cynnwys addysgiadol i helpu i addysgu defnyddwyr a busnesau wedi ffrwydro yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Er mai'r nod yw meithrin ymddiriedaeth ac awdurdod trwy ddarparu'r ymchwil angenrheidiol, nid dyna nod terfynol pryniant bob amser. Lawer gwaith mae'n darparu ymchwil sylfaenol neu eilaidd sy'n cael ei rannu'n eang. Rwy'n aml yn gweld hysbysebion am gynnwys a allai fod o ddiddordeb i'm ffrindiau ac yn ei anfon atynt.
 • Emosiwn - Mae adrodd straeon wedi neidio i flaen llawer o fethodoleg hysbysebu oherwydd ei fod nid yn unig yn cysylltu'n emosiynol â'r gynulleidfa, ond mae hefyd wedi'i gynhyrchu i arwain y gwyliwr neu'r darllenydd trwy'r stori. Efallai y bydd rhai yn meddwl am hyn fel triniaeth, ond mae hynny'n wahanol i hysbyseb effeithiol sy'n ennyn emosiwn.
 • Perswadiad - Gan ddefnyddio emosiwn, mae hysbysebu yn aml yn berswadiol. Robert Cialdini yn disgrifio chwe egwyddor gyffredinol o berswâd y profwyd yn wyddonol eu bod yn perswadio'r gynulleidfa hysbysebu - dwyochredd, prinder, awdurdod, cysondeb, hoffter a chonsensws.

A Gadewch i Ni Anghofio

Os mai nod drwg hysbysebu oedd ysgogi gwerthiant, nid yw'r mwyafrif helaeth yn gweithio o gwbl. Pe bai hysbysebu mor sinistr ac ystrywgar, byddem i gyd yn rhedeg i McDonald's i dreulio amser gyda'r teulu a bocs o McNuggets! Mae hysbysebu'n ddrud ac, yn amlach na pheidio, mae'n golygu newid canfyddiadau a chynyddu ymwybyddiaeth. Mae hysbysebu, fel llawer o strategaethau marchnata eraill, yn strategaeth hirdymor sydd â chryn dipyn o risg yn gysylltiedig ag ef.

Sut mae Hysbysebu yn Ein Gwneud i Ni Brynu?

Nid wyf yn cwestiynu'r tactegau sydd wedi'u dogfennu yn yr ffeithlun hwn, rwy'n cwestiynu'r cymhelliant. Nid yw hysbysebu yno i dwyllo na dychryn rhywun i brynu. Rhaid i hysbysebu ddefnyddio emosiwn i gael mwy o effaith - ond nid yw hynny'n golygu ei fod yn ystrywgar ... mae'n golygu ei fod yn berthnasol. Efallai y byddwn i'n teimlo'n fwy cyfforddus pe bai'r teitl Sut mae Hysbysebu yn Ein Cymell i Brynu. Nid wyf erioed wedi gweld hysbyseb a orfododd imi glicio, ond rwyf wedi gweld rhai hysbysebion a oedd yn tapio'n uniongyrchol i'm hanghenion y gwnes i glicio arnyn nhw.

Felly yn lle hynny, mae hysbysebwyr wedi creu arsenal profedig o wir dechnegau sydd i gyd wedi'u hanelu at gael sylw defnyddwyr. A hyd yn oed os nad ydym yn ei sylweddoli trwy'r amser, mae'r strategaethau hyn i gyd yn gweithio'n eithriadol o dda.

Dyma'r ffeithlun rydw i'n feirniadol ohono GweFX.

Sut mae Hysbysebu'n Gweithio

2 Sylwadau

 1. 1

  Diolch Douglas.
  Rwy'n credu mai'r rhan bwysicaf o hysbysebion yw ei gymhelliant. Os nad oes gan y cwsmer unrhyw gymhelliant i brynu smth mae gennym ddau opsiwn. Neu greu cymhelliant (enghraifft berffaith iPhone) neu ei anghofio.

 2. 2

  Meddwl yn dda iawn. Pan fydd pobl yn meddwl am hysbysebu maen nhw fel arfer yn anghofio am gwpl o bethau. Yn gyntaf, busnes bach. Nid oes gan fusnesau bach, yn enwedig yn y dechrau, “frand.” Yr hyn sydd ei angen arnynt mewn gwirionedd yw'r gallu i estyn allan at y nifer uchaf o bobl am y gost isaf. Dim ond ar ôl i fasnach wirioneddol ddigwydd y gellir sefydlu brand. Yr hyn sydd ei angen arnyn nhw mewn gwirionedd yw'r gallu dim ond i ddweud wrth bobl bod eu drysau ar agor a'u bod nhw'n barod i wneud busnes.
  Yr ail beth rwy'n credu bod y rhan fwyaf o bobl yn anghofio amdano yw bod cyfryngau hysbysebu a chwmnïau hysbysebu yn gosod eu prisiau eu hunain. Nid yw'r prisiau wedi'u gosod mewn cydberthynas uniongyrchol â'r hyn sydd ei angen ar fusnesau bach. Byddwn yn barod i betio bod y mwyafrif o strwythurau prisiau yn cael eu dyfeisio allan o awyr denau. Pe bai cwmnïau hysbysebu a chyfryngau hysbysebu yn gofalu am eu cleientiaid mewn gwirionedd, byddent yn sicrhau bod yr hysbysebu y maent yn ei ddarparu yn ffit iawn ac yn bwysicach fyth bod y busnes y maent yn hysbysebu amdano yn gwneud mwy o arian yna mae'n costio i'r hysbysebu.

  dim ond oherwydd bod cyfrwng hysbysebu yn cyrraedd miliwn o bobl nad yw mewn unrhyw ffordd yn ddangosydd mai'r rheini yw'r bobl iawn, bod y bobl hynny'n barod i brynu'r cynnyrch neu'r gwasanaeth, neu fod ganddyn nhw ddiddordeb hyd yn oed yn y cynnyrch neu'r gwasanaeth. Yr holl leiniau sy'n dod o gwmnïau hysbysebu yw a fydd yn eich datgelu i XY neu Z. Nid ydynt byth yn dweud y byddwn yn sicrhau ein bod yn gyrru pobl at eich drws. mae'n ddiddorol i mi pan maen nhw'n dweud pethau fel “does dim gwarantau mewn hysbysebu.” Fy ymateb i’r datganiad hwnnw erioed, “mae un warant mewn hysbysebu a hynny yw y byddwch yn cymryd fy arian yn llwyr. P'un a yw'r hyn sydd gennych yn gweithio i mi ai peidio, rydych chi'n mynd i gymryd fy arian. "

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.