6 Enghreifftiau o Sut Roedd Busnesau'n gallu Tyfu yn ystod y Pandemig

Twf Busnes Yn ystod Y Pandemig

Ar ddechrau'r pandemig, mae llawer o gwmnïau'n torri eu cyllidebau hysbysebu a marchnata oherwydd gostyngiadau mewn refeniw. Roedd rhai busnesau o'r farn, oherwydd layoffs torfol, y byddai cwsmeriaid yn rhoi'r gorau i wario felly roedd cyllidebau hysbysebu a marchnata yn cael eu lleihau. Ymlaciodd y cwmnïau hyn mewn ymateb i galedi economaidd.

Yn ogystal â chwmnïau yn petruso parhau neu lansio ymgyrchoedd hysbysebu newydd, roedd gorsafoedd teledu a radio hefyd yn ei chael hi'n anodd dod â chleientiaid i mewn a'u cadw. Gall asiantaethau a chwmnïau marchnata ddefnyddio'r cyfle hwn i helpu'r ddwy ochr i oresgyn caledi a achosir gan bandemig. Fel y mae Silver Frog Marketing wedi gweld, gall hyn arwain at ymgyrchoedd hysbysebu a marchnata a helpodd i ehangu busnesau yn ystod y pandemig. Dyma sut y llwyddodd busnesau i dyfu yn ystod y pandemig, ac arferion i'w cadw mewn cof wrth adeiladu ymgyrchoedd hysbysebu ôl-bandemig.

Trawsnewid digidol

Wrth i fusnesau wylio eu piblinellau'n rhewi pan darodd y pandemig, gweithiodd arweinwyr i gadw a thyfu'r perthnasoedd yn hytrach na dibynnu ar ragolygon. Symudodd llawer o gwmnïau i fuddsoddi mewn trawsnewid digidol gan nad oedd eu gweithlu'n gweithio hyd eithaf ei allu gan ei fod yn lleihau'r effaith ar weithrediadau cyffredinol. Trwy fudo ac awtomeiddio prosesau mewnol, roedd cwmnïau'n gallu gyrru effeithlonrwydd.

Yn allanol, agorodd y mudo i lwyfannau mwy cadarn gyfleoedd i ddarparu profiad gwell i gwsmeriaid hefyd. Roedd gweithredu siwrneiau cwsmeriaid, er enghraifft, yn sbarduno ymgysylltiad, gwerth, a chyfleoedd ailwerthu gyda chleientiaid cyfredol. Gwasgodd effaith fewnol ac allanol fwy o ddoleri ac maent yn darparu llinell sylfaen i werthiannau sbringfwrdd wrth i'r economi ddychwelyd.

Trafod Ar y Blaen Blaen

Ar gyfer gorsafoedd teledu a radio, achosodd y pandemig ansicrwydd oherwydd newid cyllidebau hysbysebu a chwmnïau yn tynnu eu hymgyrchoedd hysbysebu. Daeth yn amlwg bod angen i asiantaethau a gorsafoedd weithio gyda'i gilydd er mwyn helpu i gyflawni eu hanghenion. Gall gweithio gyda gorsaf i drafod cyfraddau yn y pen blaen nid yn unig fod o fudd i'r orsaf, ond hefyd o fudd i'ch cleient.

Mae dod o hyd i elfennau fel maint y gynulleidfa a pharamedrau prynu penodol i seilio trafodaethau arnynt i gael cyfraddau is i bob cleient yn rhywbeth a all fod yn allweddol i'r ymgyrchoedd hyn. Ar ôl i chi ostwng eich cyfradd, bydd eich cost fesul ymateb yn gostwng ac yna bydd eich ROI a'ch proffidioldeb yn skyrocket.

Christina Ross, cyd-sylfaenydd Silver Frog Marketing

Trwy drafod y cyfraddau hyn cyn i chi siarad â'r cleient hyd yn oed, rydych chi'n cloi cyfraddau cwmnïau a all fod yn anodd i gystadleuwyr eu curo. Yn lle trafod yn seiliedig ar y cwmni penodol, gall trafod yn y pen blaen ddarparu gwell prisiau diduedd i'r orsaf a'r cleient.

Parchu a Gosod Cyllidebau Realistig

Yn ystod y pandemig, roedd cwmnïau’n betrusgar i neilltuo cyllidebau mawr oherwydd yr ansicrwydd a’r amheuaeth y byddai defnyddwyr yn gwario arian. Dyna pam ei bod yn hanfodol i gwmnïau barhau i osod cyllidebau yr oeddent yn gyffyrddus â hwy a'u parchu wrth i'r ymgyrch gael ei lansio.

Dechreuwch bob amser gyda chyllideb rydych chi'n gyffyrddus â hi. Gallwch wneud hyn trwy ddadansoddi cyfraddau, profiadau yn y gorffennol, a'r hyn sydd wedi gweithio i chi a'ch cwmni. Trwy osod y meincnodau hyn, gallwch fod â dealltwriaeth glir o'r hyn sydd angen i chi ei wario er mwyn denu refeniw targed. 

Mae'r ddealltwriaeth hon a chynnal sgyrsiau gonest gyda chleientiaid yn ystod y pandemig yn arwain at lwyddiant mawr. Trwy ymchwilio i ddata'r farchnad, aros ar ben y cyfraddau a dal gorsafoedd yn atebol am eu hamseroedd rhedeg i ennill credydau, gall cwmnïau sefydlu enillion mawr i'w cleientiaid.

Meddu ar Amserlen Hyblyg

Mae'r pandemig wedi bod yn anodd iawn ei lywio oherwydd mae'n ffactor anrhagweladwy. Nid oes gennym unrhyw fewnwelediad i effaith neu daflwybr y pandemig llwyr oherwydd nad ydym erioed wedi llywio hyn o'r blaen. Yn ystod yr amser hwn, mae'n bwysig bod ymgyrchoedd hysbysebu yn parhau i fod yn hyblyg.

Dim ond archebu cleientiaid allan am bythefnos, neu fis, ar y tro sy'n caniatáu ar gyfer yr hyblygrwydd gorau posibl. Mae hyn yn caniatáu i asiantaethau ddadansoddi rhifau a phenderfynu pa farchnadoedd, gorsafoedd a grwpiau dydd sydd orau a lle mae ymgyrchoedd yn taro er mwyn i chi allu canolbwyntio ar y perfformwyr gorau yn lle gwastraffu arian eich cleient. 

Mae'r hyblygrwydd hwn yn caniatáu i gwmnïau ac asiantaethau golynnu eu hymgyrchoedd yn gyson i gyflawni ROI uwch. Wrth i'r ardaloedd sydd wedi'u taro galetaf barhau i newid a pharamedrau llywodraeth y wladwriaeth yn llacio o ran ailagor, mae caniatáu i'ch ymgyrch gael hyblygrwydd cyson yn galluogi'ch doler hysbysebu i rolio gyda'r dyrnu anrhagweladwy sy'n ein hwynebu ar hyn o bryd. Bydd ymgyrchoedd mwy llonydd a hir yn gwastraffu doleri hysbysebu ac yn arwain at ymateb is gyda chost uwch fesul galwad.

Targedu Slotiau yn ystod y Dydd

Yn ystod y pandemig, roedd rhai defnyddwyr yn cael eu diswyddo tra bod eraill yn gweithio gartref.

Weithiau mae gennym gleientiaid yn mynegi pryder bach am wyntyllu yn ystod y dydd oherwydd y rhagdybiaeth wallus bod pawb sy'n gwylio'r teledu yn ystod y dydd yn ddi-waith. Roedd hynny ymhell o’r gwir, hyd yn oed cyn y pandemig, ond nawr mae hyd yn oed yn llai felly gyda chymaint o bobl yn gweithio gartref. ”

Steve Ross, cyd-sylfaenydd Silver Frog Marketing

Gyda mwy o bobl yn gwylio'r teledu ac yn gwrando ar y radio, gostyngodd cyfraddau cost fesul galwad. Roedd mwy o bobl gartref yn golygu bod mwy o bobl yn gweld yr hysbysebion cynnyrch ac yn galw i mewn.

Mae'n bwysig manteisio ar y slotiau hyn gan fod y gynulleidfa'n parhau i newid. Trwy fanteisio ar y gynulleidfa newydd hon, bydd eich cynnyrch yn cael ei roi o flaen mwy o bobl sy'n gallu buddsoddi. Mae hefyd yn caniatáu mynediad i'r rhai na fyddwch efallai'n gallu eu cyrraedd cyn y pandemig oherwydd amserlenni gwaith prysur a gwylwyr isel o rai demograffeg.

Datblygu Tactegau Mesur Arbenigol

Pan fydd defnyddwyr yn ymateb i ymgyrchoedd hysbysebu, gall gofyn ble y gwelsant yr hysbyseb fod yn gam peryglus. Mae hyn oherwydd bod y defnyddiwr, y rhan fwyaf o'r amser, mor canolbwyntio ar y cynnyrch fel nad ydyn nhw'n cofio lle y gwnaethon nhw ei weld. Gall hyn arwain at adroddiadau camarweiniol heb unrhyw fai ar y cwsmer.

Er mwyn helpu i fesur hysbysebion, mae'n well defnyddio rhif 800 dilys ar gyfer pob hysbyseb. Gallwch eu cysylltu a chael y rhifau hyn i symleiddio i'r un ganolfan alw er hwylustod i'ch cleient. Trwy ddarparu rhif dilys ar gyfer pob hysbyseb, gallwch olrhain o ble mae galwadau'n dod a chynhyrchu adroddiadau mwy cywir. Fel hyn, rydych chi'n gwybod yn union pa orsafoedd sydd o fudd mwyaf i'ch cleient fel y gallwch barhau i gulhau ffynonellau refeniw llwyddiannus ac adeiladu ROI. 

Gall y niferoedd hyn fod yn ddefnyddiol wrth ddeall pa orsafoedd a marchnadoedd y dylai eich ymgyrch barhau i'w targedu. Trwy beidio â chael mesuriadau cywir o ymateb, gall nid yn unig brifo'ch ymgyrch, ond hefyd brifo'ch cyllideb hysbysebu.

Twf Pandemig 

Wrth i Silver Frog Marketing wynebu mwy o fusnesau nad oeddent yn gwybod a oeddent yn mynd i oroesi'r pandemig, fe wnaethant barhau â'u hymdrechion i atgynhyrchu eu llwyddiant blaenorol. O gyllidebau cleientiaid sy'n tyfu 500%, i gost cleientiaid fesul ymateb yn gostwng 66%, fe wnaethant alluogi busnesau i gynyddu refeniw ac enillion ar fuddsoddiad yn ystod uchder y pandemig; i gyd wrth wario llai o arian nag yr oeddent wedi arfer ag ef.

Ar hyn o bryd, mae'n hanfodol i gwmnïau barhau i hysbysebu i adlamu o unrhyw golled a pharhau i dyfu.

Steve Ross, cyd-sylfaenydd Silver Frog Marketing

Os hoffech chi neu'ch cwmni ddysgu mwy am awgrymiadau a thriciau i wella ymgyrchoedd hysbysebu yn ystod y pandemig, ymwelwch â'r Marchnata Broga Arian wefan.

Un sylw

  1. 1

    Fe wnaeth y pandemig daro busnes yn galed iawn. Ond roedd y rhai a oedd yn gallu addasu i'r amodau newydd yn gwrthsefyll. Diddorol ac addysgiadol. Diolch!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.