Sut Mae Taliadau Bluetooth Yn Agor Ffiniau Newydd

Taliadau Bluetooth Bleu

Mae bron pawb yn dychryn lawrlwytho ap arall eto wrth iddyn nhw eistedd i lawr i ginio mewn bwyty. 

Wrth i Covid-19 yrru'r angen am archebu a thaliadau digyswllt, daeth blinder ap yn symptom eilaidd. Disgwylir i dechnoleg Bluetooth symleiddio'r trafodion ariannol hyn trwy ganiatáu taliadau di-gyffwrdd ar ystodau hir, gan ysgogi apiau presennol i wneud hynny. Esboniodd astudiaeth ddiweddar sut y gwnaeth y pandemig gyflymu mabwysiadu technolegau talu digidol yn sylweddol.

Mae 4 o bob 10 o ddefnyddwyr yr UD wedi newid i gardiau digyswllt neu waledi symudol fel eu prif ddull talu ers i Covid-19 daro.

PaymentsSource a Banciwr America

Ond sut mae technoleg Bluetooth yn mesur yn erbyn y datblygiadau mewn technolegau talu digyswllt eraill fel codau QR neu gyfathrebu ger y cae (NFC)? 

Mae'n syml: Grymuso defnyddwyr. Mae rhyw, incwm a chymuned i gyd yn dylanwadu ar ba mor barod yw defnyddiwr i ddefnyddio technoleg talu symudol. Ond gan fod gan bawb fynediad at Bluetooth, mae'n cynnig rhagolygon addawol ar gyfer arallgyfeirio dulliau talu ac mae ganddo'r potensial i gyrraedd poblogaethau amrywiol. Dyma sut mae Bluetooth yn agor ffiniau newydd ar gyfer cynhwysiant ariannol. 

Democratiaid Taliadau Digyswllt 

Newidiodd Covid-19 agweddau defnyddwyr tuag at daliadau digyswllt yn radical fel llai o gyswllt corfforol yn y Pwyntiau Gwerthu (POS) daeth yn anghenraid. A does dim mynd yn ôl - y mabwysiadu carlam mae technolegau talu digidol yma i aros. 

Gadewch i ni fynd â'r sefyllfa gyda'r prinder microsglodion sydd eisoes wedi effeithio'n ddifrifol ar y cyflenwad. Mae'n golygu y bydd cardiau'n diflannu cyn arian parod ac, yn ei dro, byddai hynny'n cael effaith andwyol ar fynediad pobl i gyfrifon banc. Felly, mae gwir frys i wella prosesau talu cyn i hyn ddigwydd.

Yna, hyd yn oed gyda cryptocurrency, mae yna ddeuoliaeth rhyfedd. Mae gennym werth arian cyfred sydd wedi'i storio'n ddigidol, ac eto mae'r holl gyfnewidfeydd a waledi crypto hyn yn dal i ddefnyddio a rhoi cardiau. Mae'r dechnoleg y tu ôl i'r arian cyfred hwn yn ddigidol, felly mae'n ymddangos yn annealladwy nad oes dull i wneud taliadau digidol. Ai'r gost ydyw? Anghyfleustra? Neu lawr i ddrwgdybiaeth? 

Er bod sefydliad ariannol bob amser yn edrych ar ffyrdd o ddefnyddio gwasanaethau masnach, ni allant ymddangos eu bod yn cael gafael ar derfynellau. Dyna lle mae angen dulliau amgen i ddarparu profiadau cadarnhaol yn y pen blaen. 

Mae'n dechnoleg Bluetooth sy'n rhoi hygyrchedd, hyblygrwydd ac ymreolaeth i fasnachwyr a chwsmeriaid yn y ffordd maen nhw'n dewis cyfnewid gwerth â'i gilydd. Gellir symleiddio unrhyw brofiad bwyta neu fanwerthu gan nad oes angen lawrlwytho gwahanol apiau na hyd yn oed sganio cod QR. Trwy leihau ffrithiant, mae'r profiadau hyn yn dod yn gyfleus, yn gynhwysol, ac o fewn cyrraedd pawb. 

Hollbresenoldeb ar draws gwahanol fathau o ddwylo

Wrth arsylwi marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg a chymunedau economaidd-gymdeithasol is, mae'n amlwg eu bod yn hanesyddol wedi cael eu cadw allan o sefydliadau ariannol traddodiadol. Mae hyn oherwydd nad yw technoleg NFC, fel Apple Pay, yn cael ei chefnogi ar draws pob dyfais ac ni all pawb fforddio iPhone. Mae hyn yn cyfyngu dilyniant ac yn cadw rhai nodweddion a gwasanaethau ar gyfer haen elitaidd sydd â mynediad at electroneg benodol. 

Mae angen camera o ansawdd uchel hyd yn oed codau QR sy'n ymddangos yn hollbresennol ac nid oes gan bob set law y swyddogaeth honno. Yn syml, nid yw codau QR yn cyflwyno datrysiad y gellir ei raddio: Mae'n rhaid i gwsmeriaid fod yn agos at god er mwyn i drafodiad ddigwydd. Gall hyn fod naill ai'n ddarn corfforol o bapur neu'n galedwedd sy'n gweithredu fel cyfryngwr rhwng ariannwr, masnachwr a defnyddiwr. 

Ar yr wyneb i waered, am y ddau ddegawd diwethaf, mae Bluetooth wedi'i alluogi ar bob set law, gan gynnwys dyfeisiau o ansawdd is. A gyda hynny daw'r cyfle i gynnal trafodion ariannol gyda Bluetooth, gan ganiatáu i ddefnyddwyr drosoli technoleg a oedd gynt allan o gyrraedd. Mae hyn yn cyfateb i rymuso defnyddwyr wrth i galedwedd gael ei symud yn gyfan gwbl ac mae'r trafodiad yn cynnwys POS y cwsmer a'r cwsmer yn unig. 

Mae Bluetooth yn Dod â Mwy o Gyfleoedd i Fenywod

Mae dynion yn mynegi mwy o ddiddordeb na menywod ynddo defnyddio waled symudol ar-lein a phrynu mewn siop ond menywod sy'n gwneud tua 60% o'r penderfyniadau talu. Yma mae datgysylltiad a chyfle enfawr i fenywod amgyffred pŵer technolegau newydd sy'n dod i'r amlwg. 

Mae dyluniad technolegau talu ac UX yn aml yn cael eu cynllunio gan ddynion ac, wrth edrych ar greu cyfoeth neu cryptocurrency, mae'n amlwg bod menywod wedi'u gadael allan. Mae taliadau Bluetooth yn cynnig cynwysoldeb i ferched sydd â phrofiadau talu haws, di-ffrithiant a mwy cyfleus. 

Fel Sylfaenydd platfform technoleg ariannol sy'n galluogi profiadau talu di-gyffwrdd, roedd yn hanfodol cael menywod mewn cof ar gyfer penderfyniadau UX, yn enwedig mewn marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg. Roeddem hefyd yn teimlo ei bod o'r pwys mwyaf i logi swyddogion gweithredol benywaidd trwy gysylltu â rhwydweithiau yn y diwydiant talu fel y Rhwydwaith Taliadau Merched Ewropeaidd*.

Yn ystod y degawd diwethaf, bu bron i ganran y bargeinion cyfalaf menter a aeth at fenywod sy'n sylfaenwyr dyblu. Ac mae rhai o'r apiau gorau sydd ar gael naill ai wedi'u cynllunio gan fenywod neu mae menywod mewn rolau rheolwr talu. Meddyliwch Bumble, Eventbrite, a PepTalkHer. Gyda hyn mewn golwg, dylai menywod hefyd fod ar flaen y gad yn y chwyldro Bluetooth. 

Gall y datblygiadau diweddaraf gyda Bluetooth gyfathrebu o ddyfais POS masnachwr, terfynell caledwedd, neu feddalwedd i raglen yn uniongyrchol. Mae'r syniad y gellir defnyddio ap bancio symudol sy'n bodoli eisoes i drafod dros Bluetooth, wedi'i baru â natur hollbresennol Bluetooth, yn rhoi cyfleoedd i'r rheini o ystod o gefndiroedd, rhywiau a chrefftau economaidd-gymdeithasol.

Ymweld â Bleu

* Datgeliad: Llywydd EWPN yn eistedd ar y bwrdd yn Bleu.