Y Tu Hwnt i'r Sgrin: Sut y bydd Blockchain yn Effeithio ar Farchnata Dylanwadwyr

Sut y bydd Blockchain yn Effeithio ar Farchnata Dylanwadwyr

Pan ddyfeisiodd Tim Berners-Lee y We Fyd-Eang dros dri degawd yn ôl, ni allai fod wedi rhagweld y byddai'r Rhyngrwyd yn esblygu i fod y ffenomen hollbresennol y mae heddiw, gan newid yn sylfaenol y ffordd y mae'r byd yn gweithredu ar draws pob cylch bywyd. Cyn y Rhyngrwyd, roedd plant yn dyheu am fod yn ofodwyr neu'n feddygon, a theitl swydd dylanwadwr or crëwr cynnwys yn syml, nid oedd yn bodoli. Ymlaen yn gyflym i heddiw a bron 30 y cant mae plant rhwng wyth a deuddeg oed yn gobeithio dod yn YouTuber. Bydoedd ar wahân, ynte? 

Heb os, mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi gyrru cynnydd meteorig marchnata dylanwadwyr gyda brandiau ar fin gwario hyd at UD $ 15 biliwn erbyn 2022 ar y partneriaethau cynnwys hyn. Dim ond ers 2019 y mae'r farchnad wedi dyblu mewn gwerth, gan adlewyrchu potensial y diwydiant marchnata dylanwadwyr biliwn-doler. P'un a yw'n cymeradwyo eitem moethus fawr ei chwaeth neu'r teclyn diweddaraf, mae dylanwadwyr wedi dod yn gyrchfan i lawer o frandiau sy'n ceisio cyrraedd, ymgysylltu ac apelio at eu cynulleidfa darged. 

Meistroli'r Gêm Monetization, Perchen ar Eich Brand

Nid yw poblogrwydd marchnata dylanwadwyr heb reswm. Yn 2020 yn unig, gwelsom y seren YouTube ar y cyflog uchaf yn ennill US $ 29.5 miliwn, gyda'r deg crewr cynnwys uchaf yn tynnu cyflogau i fyny o US $ 10 miliwn. Er enghraifft, fe werthodd Kim Kardashian ei phersawr mewn ychydig funudau ar ôl i 12 miliwn o wylwyr diwnio i'w llif byw, tra bod dylanwadwyr TikTok wedi lansio cynhyrchion a brandiau ar frig siartiau poblogrwydd. Dyna'r stori i A-listers neu'r rhai sydd wedi llwyddo i byrstio i'r sîn, gan ddod o hyd i boblogrwydd a llwyddiant gyda'u cynulleidfaoedd. 

Fodd bynnag, mae ochr arall i naratif y dylanwadwr sy'n aml yn cael ei esgeuluso yng nghanol hype a bwrlwm y dylanwadwr diweddaraf a poethaf. Ar gyfer un, yn aml gall dynameg dylanwadwyr platfform roi chwaraewyr mwy newydd neu arbenigol dan anfantais. Mae rhwystrau uchel YouTube ar gyfer monetization yn dod i’r meddwl - dim ond ar gyfer crewyr sydd eisoes wedi cronni cynulleidfa o dros 1,000 y mae mynediad at refeniw hysbysebu yn cael ei gadw tra bod y crëwr cyffredin yn ennill yn unig $ 3 i $ 5 am bob 1,000 o fideos. Swm eithaf bach ar gyfer diwydiant mor broffidiol. Yna mae yna rai sydd hecsbloetio gan y brandiau - p'un a yw'n dwyn delweddau, yn ysgrifennu contractau di-sail yn gyfreithiol, yn ddiffyg taliadau, neu'n gorfodi dylanwadwyr i weithio am ddim. O greu cynnwys i weithredu cynnwys, mae dylanwadwyr yn tueddu i gymryd cyfrifoldeb am yr ymgyrch gyfan, a dylid eu digolledu'n deg am eu gwaith. 

Wrth geisio creu economi ddylanwadol decach, sut felly y gall crewyr cynnwys adeiladu eu brand yn annibynnol wrth sicrhau eu bod hefyd yn cyflawni eu haddewid?

Efallai mai Blockchain yw un ffordd i fynd o gwmpas hyn. 

Un cymhwysiad o'r fath o blockchain yw symboli - y broses o gyhoeddi tocyn blockchain a all gynrychioli'n ddigidol berchnogaeth neu gyfranogiad mewn ased masnachadwy go iawn. Mae Tokenisation wedi'i drafod yn eang yn ystod y misoedd diwethaf, yn dilyn achosion defnydd ar draws sawl diwydiant sy'n rhychwantu chwaraeon, y celfyddydau, cyllid ac adloniant. Mewn gwirionedd, yn ddiweddar mae newydd ymddangos ar lwyfannau cymdeithasol gyda lansiad BitClout, platfform wedi'i bweru gan blockchain sy'n caniatáu i bobl brynu a gwerthu tocynnau sy'n cynrychioli eu hunaniaethau. 

Yn yr un modd, gall crewyr cynnwys ennill mwy o reolaeth, ymreolaeth a pherchnogaeth ar eu brand trwy lansio eu tocyn brodorol eu hunain - p'un ai yw symboli eu hunain neu eu syniadau - a monetiseiddio eu cynnwys a'u brand yn well heb ddibynnu'n llwyr ar refeniw hysbysebu o a platfform.

Wedi'i alluogi gan blockchain, gall defnyddio contractau craff hefyd helpu dylanwadwyr i sicrhau bod taliad amserol yn cael ei wneud ar ôl i bob ymgyrch gael ei chwblhau. Mae contractau craff wedi'u hamgodio ag amodau y cytunwyd arnynt ymlaen llaw y gall brandiau a dylanwadwyr eu gosod. Ar ôl dod i'r cytundeb, gellir trosglwyddo'r arian yn awtomatig heb i dâp coch trydydd parti arafu'r broses. 

Gwerth Gyrru Gyda Thryloywder 

Wrth i'r byd symud gerau, felly hefyd mae'r diwydiant marchnata yn newid. Mae brandiau wedi bod yn defnyddio cyllidebau hysbysebion ar gyfer mathau mwy digidol o hysbysebu er mwyn cyrraedd cynulleidfa sydd wedi symud eu bywydau ar-lein yn raddol. Er y gallai marchnata dylanwadwyr fod yn duedd y foment, nid yw llawer o frandiau bob amser wedi gweld cydberthynas uniongyrchol rhwng marchnata ar sail dylanwadwyr a chynnydd mewn gwerthiant, gan adael hysbysebwyr yn amheus o ddylanwad y crewyr cynnwys hyn. 

Mae hyn yn arbennig o wir pan fo problem 'twyll dilynwyr' yn rhemp ar draws y llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Er enghraifft, cymerwch ddylanwadwr gyda channoedd o filoedd o ddilynwyr. Ac eto, mae ymgysylltiad eu pyst yn isel, prin yn taro digidau triphlyg. Yr hyn sy'n digwydd yn aml mewn achosion fel hyn yw bod y dylanwadwr wedi prynu eu dilynwyr. Wedi'r cyfan, gyda gwefannau fel Social Envy a DIYLikes.com, y cyfan sydd ei angen yw dim mwy na rhif cerdyn credyd i brynu byddin o bots ar unrhyw blatfform cyfryngau cymdeithasol. A chyda llawer o offer cyfryngau cymdeithasol wedi'u cynllunio i olrhain llwyddiant yn unig yn seiliedig ar fetrigau fel cyfrif dilynwyr, yn aml gall y 'twyll' hwn gael ei ganfod gan frandiau. Gall hyn adael brandiau yn ddryslyd, yn ansicr pam y methodd yr hyn a oedd yn edrych fel ymgyrch dylanwadol addawol. 

Gellir creu dyfodol dylanwadwr ROI gan blockchain, gyda'r dechnoleg yn gallu darparu mwy o dryloywder i frandiau sy'n ceisio dilysu dylanwadwyr a dilysu eu dychweliad ar fuddsoddiadau. Yn yr un modd â dylanwadwyr sy'n symbylu eu cynnwys, gall brandiau symbylu eu trafodiad â chrewyr cynnwys. Er enghraifft, gall brandiau sicrhau bod ystadegau allweddol y dylanwadwr, gwybodaeth am eu henw da yn seiliedig ar berfformiad yn y gorffennol, a gwerth rhagamcanol y bartneriaeth yn cael eu cloi mewn contractau craff y cytunwyd arnynt cyn yr ymgyrch, ar gyfer cyfnewidfa fwy tryloyw a diogel sy'n addo cyfnewid mwy canlyniad ymgyrch lwyddiannus. Yn ogystal, wrth ddileu cyfryngwyr diangen, gall blockchain hyd yn oed helpu i leihau ffioedd dynion canol ychwanegol a lleihau costau marchnata mewn economi lle mae toriadau i gyllidebau yn cynyddu. 

Cwndid Rhwng Bydoedd Cefnogwyr a Chreawdwyr

Mewn byd digidol sy'n cael ei reoli gan wybodaeth anghywir, mae dylanwadwyr wedi ennill sylfaen gadarn yn gyflym o ran bod yn llais awdurdodol, boed yn hyrwyddo eu hoff frand neu'n siarad allan ar fater sy'n agos at eu calon. Ni ellir tanddatgan cyrhaeddiad ac effaith dylanwadwyr ar y cyhoedd, gyda 41 y cant o ddefnyddwyr yn nodi y dylai dylanwadwyr ddefnyddio eu platfformau er daioni. I'r gwrthwyneb, mae 55 y cant o farchnatwyr yn teimlo y byddant yn wyliadwrus o weithio gyda dylanwadwyr sy'n lleisiol am faterion cymdeithasol a gwleidyddol. Mae'r tensiwn hwn rhwng brandiau a dylanwadwyr yn golygu bod angen i ddylanwadwyr daro cydbwysedd rhwng hunanreoleiddio i amddiffyn enw da'r brand ac ateb i'w cymuned a'r cyhoedd. 

Ac eto, beth os bydd dylanwadwr yn penderfynu codi llais dros achos y mae'n credu ynddo yn erbyn rheolau'r brand? Neu beth os yw dylanwadwr eisiau cysylltu'n well â'i ddilynwr a'i greu? Dyma lle gall rhwydwaith ddatganoledig blockchain ddod i mewn i bontio bydoedd cefnogwyr a chrewyr, gan gael gwared ar y dyn canol - sef platfformau neu frandiau - a'r angen am gymedroli cynnwys gormodol. Gyda blockchain, mae crewyr cynnwys nid yn unig yn ennill ymreolaeth o'u hasedau eu hunain ond maent hefyd yn cael mynediad i'w cymuned, gan ennyn mwy o ymgysylltiad â chefnogwyr. Er enghraifft, gyda'u tocyn brodorol eu hunain ar y blockchain, byddai dylanwadwyr yn gallu gwobrwyo a chymell eu dilynwyr yn uniongyrchol yn ddi-dor. Yn yr un modd, gall y gymuned gefnogwyr hefyd ddweud eu dweud yn y mathau o gynnwys yr hoffent ei weld, gan feithrin lefel ddyfnach o ymgysylltiad rhwng y crëwr a'r ffan.

Heb grewyr, mae llwyfannau'n ddi-rym, a gall brandiau aros yn y cysgodion. Wrth ail-enwi economi dylanwadol decach ar gyfer crewyr cynnwys a brandiau, mae angen mwy o gydbwysedd pŵer a gall blockchain ddal yr allwedd i ddyfodol marchnata dylanwadwyr mwy disglair - un sy'n fwy tryloyw, ymreolaethol a gwerth chweil. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.