Swydd Yn hytrach Amserol ar Strategaethau Marchnata Dylanwadol ar gyfer Gwestai

Marchnata Dylanwadwyr Gwesty

Yikes ... os nad ydych wedi gweld y sefyllfa ddiweddar rhwng y dylanwadwr cyfryngau cymdeithasol cynyddol Elle Darby a Paul Stenson, perchennog Caffi White Moose Dulyn a Charleville Lodge. Pryd Elle Darby penderfynodd fynd ar wyliau, estynodd allan i sawl gwesty y gallai fod ganddi ddiddordeb mewn aros ynddynt i weld a allent ddarparu arhosiad mewn masnach i gael rhywfaint o gyhoeddusrwydd trwy ei chynulleidfa cyfryngau cymdeithasol.

Nid oes unrhyw un yn gofyn am fy nau sent, ond rwyf am ei ddarparu. Rwy'n credu bod tecawê i Ms Darby a Mr. Stenson:

  • I Mr. Stenson - Mae Ms Darby yn ofidus iawn nad yw hi'n cael ei chydnabod am y gwaith y mae'n ei wneud ar-lein i'w chwsmeriaid. Rwy'n cytuno - nid yw pobl yn aml yn dod o hyd i werth yn y gwaith ac y mae darparwyr cynnwys yn ei wneud. Nid yw pobl ychwaith yn aml yn cydnabod hyd yr amser a'r ymdrech a gymerodd i gyrraedd unrhyw lefel o ddylanwad. Nid oedd angen i Mr Stenson fynd yn gyhoeddus ac ymosod ar Ms Darby.
  • Ar gyfer Ms Darby - Rydw i wedi adnabod a bod yn ffrindiau gyda sawl perchennog tafarn. Mae'n swydd ddi-ddiolch lle rydych chi'n gweithio 7 diwrnod yr wythnos a disgwylir i chi ddarparu gwasanaeth 5 seren ar gyfer yr hyn sydd weithiau'n incwm 0-seren. Dychmygwch weithio am flynyddoedd i gaffael lle eich breuddwydion yn unig i gael eich deisyfu drosodd a throsodd gan bobl sydd eisiau gwneud hynny masnachu gwaith caled ar gyfer dod i gysylltiad. Er eich bod yn cydnabod eu bod wedi tanamcangyfrif yn fawr y gwerth y gallech ei ddarparu iddynt, credaf eich bod yn tanbrisio'r ymdrech a gymerasant i adeiladu eu hawdurdod a'u hygrededd yn eu diwydiant cystadleuol iawn.

Mae'n ymddangos bod Mr Stenson yn dyblu'r cyfle i gadw yn y penawdau, anfonebu Ms Darby ar gyfer amlygiad y cyfryngau i dôn o $ 6.5 miliwn. O, ac mae wedi lansio llinell o ddillad hefyd.

Nid wyf yn credu bod hon yn sefyllfa lle mae hygrededd dylanwad cyfryngau cymdeithasol yn cael ei chwarae neu a yw'n ddiwydiant credadwy ai peidio. Dau barti yn unig yw hwn nad ydyn nhw'n cydnabod gwerth cynnig ei gilydd. Fel dylanwadwr a pherson busnes, rwy'n cyflwyno ac yn paratoi ar gyfer ymrwymiadau fel hyn. Nid yw fy ymateb yn unigryw mewn gwirionedd, ond mae'n parhau i helpu fy enw da. Dyma hi…

Dim Diolch.

Yup ... dyna ni. Dim teimladau'n brifo, dim anfonebau, dim amlygiad cyhoeddus, dim ymosodiad gan y rhyfelwyr cyfiawnder cymdeithasol ... dim ond ymateb syml, cwrtais.

Wedi dweud hynny, dwi ddim yn ymddangos mewn 114 o erthyglau ar draws 20 gwlad chwaith.

Fy marn i ar hyn yw y gallai Ms Darby a Mr Stenson fod eisiau mynd allan i ddathlu gyda'i gilydd o hyd, mae'r ddau ohonyn nhw wedi ennill mwy na'u gwerth mewn cyhoeddusrwydd am eu hymdrechion. Wedi dweud hynny, nid wyf yn siŵr bod y naill barti neu'r llall wedi cynhyrchu'r empathi, y parch na'r edmygedd y gallent fod yn meddwl iddynt ei wneud. Mae barnu’r sefyllfa wrth edrych yn ôl, fel rwy’n gwneud, bob amser yn hawdd felly nid wyf yn beirniadu’r naill ochr na’r llall ... dim ond darparu rhywfaint o adborth i ddylanwadwyr a gwestai a allai gael eu hunain mewn sefyllfaoedd tebyg.

Marchnata Gwestai a Dylanwadwyr

Mae'r stats yn eithaf clir y gall marchnata dylanwadwyr fod yn eithaf effeithiol i westai. Canfu Rhythm One, am bob $ 1 a wariwyd ar farchnata dylanwadwyr, y dychwelwyd $ 2.26 mewn gwerth cyfryngau a enillwyd. Yn rhy gefnogol o gynnig Ms. Davis, canfu 63% o ddefnyddwyr Ewropeaidd mai barn a bostiwyd ar-lein ac argymhellion oedd y ddau fformat y gweithredwyd arnynt fwyaf o ran arosiadau gwestai [/ botwm]

Mae fy agwedd bersonol at farchnata dylanwadwyr yn dra gwahanol na'r mwyafrif, ond mae'n fy arbed o'r sefyllfaoedd uchod. Fy lle i gwmnïau yw hyn - gadewch imi roi'r gair allan yna ac yna fe welwn ni sut mae'n gweithio allan. Gyda gwestai, mae hynny ychydig yn wahanol yn yr ystyr bod eich arhosiad o draul i'r gwesty. Efallai y gellid bod wedi sefydlu cytundeb lle cynigiodd Ms. Darby dalu am yr arhosiad - ond eisiau eu hysbysu bod ganddi ddylanwad yn eu diwydiant. Yna gallai fod wedi cynnig ad-daliad neu ad-daliad yn seiliedig ar yr ymateb. Rhywbeth tebyg,

“Mae'r gymuned rydw i wedi'i datblygu dros y blynyddoedd yn eithaf ymatebol i'm diweddariadau ac mae llawer ohonyn nhw'n siŵr o fynd ar wyliau gerllaw eich porthdy. Os oes gennych ddiddordeb, byddwn wrth fy modd yn ysgrifennu am fy arhosiad ac os bydd yn cynhyrchu busnes ychwanegol i chi efallai y gallwn gydlynu cyfradd ostyngedig neu am ddim yn y dyfodol. Mae daioni yn gwybod fy mod bob amser yn aros yn Nulyn! ”

Ddim yn anodd o gwbl, iawn? Dim niwed, dim aflan ... dim ond contract ymlaen llaw sy'n gosod disgwyliadau ac yn gofyn am ymateb. A “Na, diolch.” yn ymateb hollol briodol.

Sut mae Gwesty yn Mesur y ROI o Farchnata Dylanwadwyr?

Mae'r ffeithlun hwn o Yr Ewrop yn gwneud gwaith meistrolgar o helpu Marchnatwyr Gwesty i ddeall yr enillion, y broses, a sut i fesur effaith marchnata dylanwadwyr. Efallai y bydd Mr Stenson eisiau edrych! Ar ôl i Ms. Darby bostio, gallai fod wedi aros ychydig wythnosau a chymharu'r canlyniadau ag ymdrechion marchnata eraill yr oedd yn talu amdanynt, gan wylio'n ofalus:

  • ymgysylltu - nifer y hoff bethau, y sylwadau a'r ymatebion gyda'r dylanwadwr.
  • firaoldeb - pa mor aml roedd y cynnwys yn cael ei rannu a'i ail-bostio.
  • dilynwyr - twf neu gyflymiad yn nifer y dilynwyr ar ôl cael eu crybwyll.
  • Meddiannaeth - cyfraddau deiliadaeth dros amser.
  • Traffig - traffig i wefan y gwesty.
  • Reach - faint o bobl a welodd y swydd (iau).

Datgeliad: Ni chefais unrhyw beth am rannu'r ffeithlun gwych hwn gan The Europe! Nid wyf ychwaith wedi bod mewn cysylltiad â Ms Darby na Mr. Stenson.

Marchnata Dylanwadwyr Gwesty

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.