Peryglon Buchesi a Llwythau

defaid

Mae yna gwpl o lyfrau rydw i wedi'u darllen a gafodd gryn effaith ar sut roeddwn i'n teimlo am y Rhyngrwyd a chyda marchnata yn ei gyfanrwydd. Un o'r llyfrau oedd Marc Earl Buches: Sut i Newid Ymddygiad Torfol trwy Harneisio Ein Gwir Natur a'r llall oedd eiddo Godin Llwythau: Mae Angen i Chi Eich Arwain Ni.

Mae llawer o sôn am fuchesi a llwythau yn gadarnhaol iawn ... trafododd yr arweinwyr (fel yn Fideo TED Godin) yn drawiadol ac yn ysbrydoledig. Rwy'n gredwr enfawr mewn buchesi a llwythau, ond rydw i hefyd yn dipyn o besimistaidd yn ymddygiad pobl o ran buchesi a llwythau. Mae'r llyfrau hynny a'r fideo i gyd yn siarad â nhw pan fydd arweinwyr yn gallu harneisio'r fuches er daioni ... ond maen nhw'n anwybyddu ochr dywyll y fuches.

Mae gwleidyddiaeth yn aml yn rhywbeth y mae pawb yn ei osgoi ar flogiau marchnata a thechnoleg, ond byddwn yn dadlau bod gan farchnata a sbarduno technoleg wych bopeth yn ymwneud â gallu ymgeisydd i ennill neu golli etholiad. Rwy'n credu mai marchnata a thechnoleg oedd yr hyn a enillodd y Etholiadau 2008 a rhoi’r Arlywydd Obama yn y Tŷ Gwyn.

lemmingsYn ôl i'r fuches. Mae dwy broblem allweddol gyda'r fuches:

  • Arweinwyr Camgymeriad - Weithiau nid yw'r person mwyaf carismatig, deallus, harddaf neu dalaf yn yr ystafell yn iawn, ond rydym yn aml yn eu dilyn beth bynnag.
  • Dilynwyr ufudd - Weithiau mae ufudd-dod yn cael ei ysbrydoli gan ofn ond hefyd yn cael ei ysbrydoli gan anwybodaeth.

Yr hyn a ysbrydolodd y blogbost yw hinsawdd wleidyddol gyfredol y wlad. Cymerwch, er enghraifft, yr Arlywydd Obama. Un o'r caneuon sain rydyn ni'n eu clywed ar hyn o bryd ac un a fydd yn parhau i gyflymu drwodd i'r etholiad yw'r Arlywydd Obama Roedd Americanwyr yn ddiog. Mae'r dyfynbris yn cael ei gam-gynrychioli ond mae'n cael ei ailadrodd trwy bob hysbyseb, trafodaeth neu ddadl wleidyddol asgell dde. Er ei fod yn cael ei ddefnyddio allan o'i gyd-destun, mae arweinwyr ar y dde yn defnyddio'r dyfynbris ac mae eu buches yn parhau i barhau â'r syniad bod Obama wir yn credu bod ein dinasyddion yn ddiog. Nid dyna ddywedodd.

Cyn i chi ddechrau meddwl mai dim ond ar y dde y byddaf yn mynd i ddewis, byddaf yn ychwanegu bod y wleidyddiaeth o'r chwith yr un mor egregious. Oherwydd bod yr Arlywydd Obama yn lleiafrif, mae llawer ar y dde wedi cael eu labelu fel hilwyr am anghytuno â’i wleidyddiaeth yn unig. Mae hynny'n gyhuddiad anodd i'w amddiffyn gan ei fod yn golygu na allwch anghytuno â'r Arlywydd - am unrhyw beth. Mae hyn yn anffodus ac yn parhau i gael ei wthio gan rai pobl bell. Mae gwir angen iddo stopio gan ei fod yn anghynhyrchiol ac nid yw hiliaeth yn sgrechian yn gwneud unrhyw beth i helpu'r wlad. Ond mae'n ffordd effeithiol o wahanu'r fuches!

Mae Gweriniaethwyr yn parhau i herio trethi ychwanegol a sefydlu rhaglenni a threuliau newydd yn y wlad hon oherwydd eu barn hwy yw na allwn ei fforddio. Dylai'r terfysgoedd yng Ngwlad Groeg a gwledydd tramor eraill a gychwynnwyd oherwydd toriadau yn rhaglenni hawl y llywodraeth fod yn destun pryder i bawb. Ond mae'r ddadl o'r chwith bob amser yn dod yn ôl i “ydych chi'n poeni am bobl neu ddim?" Os ydych chi am dorri rhaglenni, nid oes ots gennych am bobl. Ond pan rydyn ni'n rhedeg allan o arian, pwy mae hynny'n helpu? Yn naturiol, mae'r sgwrs wedyn yn symud i gael mwy o refeniw (aka: cyfran deg). Mae'r buchesi wedi'u hollti.

Rydw i wir yn ceisio cadw fy nghredoau personol allan o'r post, a siarad â sut mae ein pleidiau gwleidyddol yn trin ac yn defnyddio'r fuches. Yn waeth na dweud celwydd - neu fod yn syml yn anghywir - yw sut mae'r fuches yn ymosod ar y rhai y tu allan iddi. Rwy'n gwarantu y byddaf yn cael ychydig o sylwadau cas ynglŷn â'r swydd hon o un ochr neu'r llall. Pan fydd y fuches yn ymosod, mae'n eithaf poenus a gall grym pur neu ofn yr ymosodiad symud y fuches i'r cyfeiriad anghywir. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn osgoi'r fuches trwy beidio â dweud unrhyw beth o gwbl. Nid wyf yn credu bod hynny'n syniad da. Gallwn dynnu sylw at bron bob erchyllter mewn hanes - er mai rhyfel neu fusnes ydyw, ac yn nodweddiadol mae'n dibynnu ar arweinydd dibynadwy a oedd yn anghywir a buches a ddilynodd yn ddall oherwydd ofn neu anwybodaeth. Mae buchesi wedi arwain at Ryfeloedd Byd a'r economi ar y brig.

Os ydych chi wir eisiau gweld enghraifft wleidyddol arall o hyn yn ystod yr wythnosau diwethaf, does ond angen edrych ar Ron Paul a'i driniaeth gan y cyfryngau a'r asgell dde. Os yw Paul yn ennill Iowa, rwyf wedi clywed ar ddwy orsaf newyddion fawr yn nodi ei bod “yn cwestiynu dilysrwydd cawcws Iowa“. Rwy'n dyfalu bod hynny'n golygu nad yw Iowa bellach yn rhan o'r fuches rydyn ni'n ei galw'n “Unol Daleithiau”.

Waw ... a dweud y gwir? Felly os yw mwyafrif o arweinwyr gwleidyddol yn anghytuno â mwyafrif o'r pleidleiswyr, nid eu barn nhw yw'r broblem ... a yw'r bobl yn syml yn rhy fud i wneud penderfyniad da? Mae Ron Paul yn parhau i gael ei labelu'n annheg ar lawer o haenau ... er bod llawer o dystiolaeth i gefnogi ei farn a'i record bleidleisio. Ond nid yw'r fuches yn hoffi Ron Paul. Mae'n rhywun o'r tu allan ac mae arweinwyr y fuches yn gwneud popeth posibl i'w gladdu cyn gynted â phosib.

Enghraifft arall yn yr etholiad hwn oedd arolwg barn a welais i ble yn unig Dywedodd 6% o bleidleiswyr ceidwadol y byddai Donald Trump yn dylanwadu ar eu pleidlais. Gwyliais ddwy orsaf newyddion wahanol a diswyddodd y ddwy Trump ar sail canlyniadau'r arolwg barn. Ond os byddwch chi'n stopio a meddwl amdano, mae 6% yn ddylanwad enfawr. Mae llawer o Arlywyddiaethau wedi'u hennill a'u colli ar lai na hynny! Fodd bynnag, nid yw'r fuches eisiau i Trump drechu pethau ... felly roedd ystumio'r bleidlais yn opsiwn llawer mwy cyfleus.

Pan fyddaf yn siarad gwleidyddiaeth â Folks (aka'r fuches), rwy'n clywed yn aml, “Mae'n siaradwr mor wych!” neu “Mae e’n dwll **!” wrth imi drafod yr Arlywydd presennol ac ymgeiswyr y Gweriniaethwyr. Cyn gynted ag y byddaf yn clywed geiriau fel hynny, rydw i'n mynd yn ddideimlad i raddau helaeth oherwydd nid yw'n dangos unrhyw fewnwelediad i'r mater go iawn ... a yw ein gwlad yn mynd i weddol well neu ddim o dan arweinyddiaeth yr unigolyn hwnnw. Fe allwn i ofalu llai o siaradwr mor effeithiol ydyn nhw ac efallai fy mod i hyd yn oed yn gobeithio am dwll ** nesaf. Weithiau mae tyllau ** yn cael mwy o waith.

Enghraifft olaf: Ymwelodd fy rhieni yn ddiweddar a siarad am eu nawdd cymdeithasol. Maent wedi gweithio'n galed trwy gydol eu hoes - weithiau gweithiodd y ddau riant sawl swydd. Ymddeolodd fy Nhad hefyd o Warchodfeydd y Llynges. Maent ill dau wedi ymddeol ac yn casglu nawdd cymdeithasol. Atgoffais nhw pam fod gennym ni nawdd cymdeithasol a sut roedd y system yn gweithio yn ôl bryd hynny ... ynghyd â'r disgwyliad oes ar gyfartaledd a phwy oedd angen y system. Mae fy rhieni yn geidwadol iawn ac yn eithaf gonest ... roeddent yn teimlo eu bod yn cael eu rhoi yn y system ac roeddent Hawl i gael eu taliad allan. Mae hynny'n crynhoi sut mae'r fuches yn teimlo a sut mae'r fuches yn ymateb i unrhyw sôn am dorri nawdd cymdeithasol - ni waeth a yw'n gam angenrheidiol i sicrhau diddyledrwydd y system.

Hoffech chi feddwl y bydd arweinwyr anghywir yn cael eu datgelu a doethineb y fuches fydd drechaf. Yn onest does gen i ddim ffydd y bydd hynny'n digwydd. Mae teledu realiti yn dominyddu'r llwybrau anadlu, mae mwy o bobl yn pleidleisio dros American Idol nag yn yr etholiad, ac mae'r fuches yn parhau i bleidleisio dros eu hunan-les tymor byr eu hunain yn hytrach na'r hyn sy'n dda i'r fuches. Yn fy ngyrfa fel marchnatwr, rydw i wedi gweithio i gwmnïau crappy a oedd yn drech na chwmnïau gwych a oedd yn ei chael hi'n anodd.

Mae'n anffodus (neu'n ffodus i rai) nad yw ffeithiau yn aml yn amharu ar farn. A phan fydd y farn honno'n parhau ar draws y fuches, mae hyd yn oed yn fwy pwerus. Mae harneisio'r pŵer hwnnw'n rhan o fy swydd fel marchnatwr. Rydyn ni'n aml yn meddwl am ymddygiad y fuches nawr ac yn deddfu strategaethau sy'n trosoli natur ragfynegol y fuches i fanteision ein cleientiaid. Rwy'n dyfalu bod hynny'n fy ngwneud i'n rhan o'r broblem.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.