Dadansoddeg a PhrofiTechnoleg HysbysebuCynnwys MarchnataChwilio Marchnata

Sut Mae Dadansoddeg Rhagfynegol yn cael ei Ddefnyddio Mewn Marchnata Gofal Iechyd

Marchnata gofal iechyd effeithiol yw'r allwedd i gysylltu darpar gleifion â'r meddyg a'r cyfleuster cywir. Gall dadansoddeg ragfynegol helpu marchnatwyr i gyrraedd pobl fel y gallant gael y gofal gorau posibl. Gall offer nodi signalau sy'n nodi'r hyn sydd ei angen ar gleifion pan fyddant yn chwilio am adnoddau meddygol ar-lein. 

Gwerthwyd y dadansoddeg ragfynegol fyd-eang yn y farchnad gofal iechyd ar $1.8 biliwn yn 2017 ac amcangyfrifir y bydd yn cyrraedd $8.5 biliwn erbyn 2021, gan dyfu ar gyfradd o 21.2% y flwyddyn o 2018 i 2025.

Ymchwil Marchnadoedd Perthynol

Mae rhai pethau pwysig i'w gwybod wrth ddefnyddio'r offer marchnata gofal iechyd hyn. 

Sut Mae Dadansoddeg Rhagfynegol yn Gweithio mewn Gofal Iechyd?

Er bod y farchnad dadansoddeg ragfynegol gofal iechyd wedi'i rhannu'n reoli gweithrediadau, dadansoddeg data ariannol, rheoli iechyd y boblogaeth, ac asesiad clinigol, mae allwedd i ddadansoddeg ragfynegol yn cynnwys defnyddio cliwiau mewn data chwilio i ragweld yr hyn y mae claf posibl yn chwilio amdano. Heddiw, pryd bynnag y bydd gan y rhan fwyaf o bobl bryder meddygol, un o'r pethau cyntaf y maent yn ei wneud yw mynd ar-lein a defnyddio a peiriant chwilio i gasglu gwybodaeth. 

Gall hwn fod yn gam dryslyd i'r claf oherwydd efallai nad yw'n siŵr eto pa ofal meddygol sydd ei angen arnynt. Gall marchnatwyr gofal iechyd ddefnyddio dadansoddeg ragfynegol i ddehongli'r cliwiau hyn, megis chwiliadau am rai symptomau, a helpu i'w cyfeirio at feddygon a all helpu. 

Er enghraifft, dywedwch fod mam yn chwilio am ymholiadau fel symptomau ffêr dirdro or sut i drwsio ffêr dirdro. Mae ei hanes chwilio diweddar hefyd yn cynnwys offer pêl-droed plant or timau pêl-droed plant yn fy ymyl. O'r data hwn, gallai dadansoddeg ragfynegol ddweud wrth farchnatwyr gofal iechyd ei bod yn debyg bod angen cyfleuster gofal brys ar y fenyw hon a all drin anaf i'w ffêr a ddioddefodd un o'i phlant wrth chwarae camp. 

Gall y marchnatwr gofal iechyd osod hysbysebion neu dudalennau yn strategol yn ei chanlyniadau chwilio er mwyn iddi allu edrych ar gyfleuster gofal brys lle gallai gael cymorth. 

Manteision Dadansoddeg Rhagfynegol mewn Gofal Iechyd

Pam defnyddio dadansoddeg ragfynegol yn hytrach na strategaethau marchnata eraill? Yr ateb yw'r claf. Mae dadansoddeg ragfynegol yn canolbwyntio ar gleifion a'u hanghenion yn gyntaf ac yn bennaf.  

Gwneud Paru

Mae dadansoddeg ragfynegol mewn gofal iechyd yn ymwneud â nodi cleifion y mae eu hanghenion yn cyfateb i'r arbenigeddau a'r gwasanaethau y mae darparwr penodol yn eu cynnig. Yn hytrach na marchnata meddyg neu gyfleuster i gleifion posibl ar hap, gall dadansoddeg ragfynegol fod yn fanwl gywir a chwrdd â phobl lle maen nhw. 

Hyd yn oed os nad ydynt yn siŵr eto pa driniaeth yn union sydd ei hangen arnynt, gall mewnwelediadau o'u data chwilio ganiatáu i farchnatwyr gofal iechyd gwrdd â nhw hanner ffordd a helpu i'w cyfeirio at yr opsiynau gofal gorau sydd ar gael. Gall mewnwelediadau o ddadansoddeg ragfynegol hyd yn oed helpu darparwyr i gynnig gwell cymorth trwy roi mwy o wybodaeth am yr union beth y mae eu cleifion yn chwilio amdano ac sydd ei angen. 

Mae hyn yn bwysig i'w nodi oherwydd bod sefydliadau gofal iechyd yn cael eu cymell yn gynyddol i wneud hynny darparu gofal sy'n seiliedig ar werth gwell i gleifion, gan ddechrau gyda chreu gwerth. Mae Analytics yn gwneud hyn trwy gysylltu'n benodol â'r grwpiau cywir o bobl. 

Mae galluoedd paru dadansoddeg ragfynegol yn dod yn un o'i gryfderau mwyaf - gan ddefnyddio segmentu seicograffig. Mae demograffeg marchnata yn aml yn canolbwyntio ar nodweddion corfforol, megis rhyw, cenedligrwydd neu broffesiwn person. Mae segmentu seicograffig yn canolbwyntio ar ddeall pobl - yr hyn y maent yn ei hoffi, ei gasáu a'i werthfawrogi. 

Efallai na fydd segmentau seicograffig bob amser yr un peth â segmentau demograffig, felly gall defnyddio offer dadansoddi rhagfynegol helpu marchnatwyr gofal iechyd i gysylltu â chleifion posibl na fyddent efallai wedi gwybod amdanynt fel arall. Er enghraifft, yn hytrach na thargedu pobl â swyddi anodd yn gorfforol yn unig, mae dadansoddeg ragfynegol yn agor y drws i ddod o hyd i'r rhai sydd â ffyrdd corfforol o fyw, fel unigolion sy'n chwarae chwaraeon hamdden neu'n hoffi mynd i heicio. 

Mae'r bobl hyn yr un mor debygol o brofi anaf neu gyflwr lle gallai fod angen meddyg arnynt, a nawr, gyda dadansoddiadau rhagfynegol, gall marchnatwyr sicrhau bod eu hysbysebion yn eu cyrraedd. 

Drachywiredd Dros Nifer

Ar ddiwedd y farchnad gofal iechyd, mae dadansoddeg ragfynegol yn ffordd hynod effeithiol o ddefnyddio doleri marchnata tra'n lleihau gwastraff. Y dull confensiynol o hysbysebu yw cael hysbyseb o flaen cymaint o bobl â phosibl. Fodd bynnag, gall hyn fod yn wastraffus ei natur oherwydd nid oes sicrwydd y bydd gan y rhai sy’n gweld yr hysbyseb unrhyw ddiddordeb ynddo. 

Mae dadansoddeg ragfynegol yn caniatáu targedu hysbysebion greddfol trwy feithrin dealltwriaeth o anghenion cleifion. Mae pobl eisiau dod o hyd i gyfleusterau a meddygon sy'n wybodus ac yn ddibynadwy ac sy'n deall eu hanghenion a'u hamodau penodol. Mae dadansoddeg ragfynegol yn helpu marchnatwyr gofal iechyd i adeiladu'r ddealltwriaeth honno, gan ganiatáu i gleifion gysylltu â darparwyr delfrydol trwy farchnata wedi'i dargedu. 

Gall marchnatwyr ddefnyddio mewnwelediadau o ddata chwilio i wybod ymlaen llaw y bydd eu hysbyseb yn debygol o gael ei gweld gan rywun sydd â diddordeb ynddo. Mae hyn yn caniatáu iddynt wario pob doler hysbysebu yn fwy effeithlon a chyda mwy o siawns o ddenu cleifion newydd. Nid yw'n syndod y disgwylir i'r farchnad dadansoddeg ragfynegol mewn gofal iechyd dyfu'n sylweddol trwy 2025. 

Cywiro Marchnata Gofal Iechyd

Rhaid i farchnata gofal iechyd roi blaenoriaeth i feithrin ymddiriedaeth a dealltwriaeth gyda darpar gleifion. Dadansoddeg ragfynegol yw'r set offer perffaith ar gyfer cyflawni hyn oherwydd mae'n tynnu mewnwelediadau o arferion ac anghenion ffordd o fyw a fynegwyd. Gall marchnatwyr ddefnyddio'r mewnwelediadau hyn i sicrhau eu bod yn defnyddio eu cyllidebau hysbysebu mor effeithiol â phosibl, gan wneud cysylltiadau â phobl pan fydd ei angen arnynt.

Devin Partida

Devin Partida yw Prif Olygydd ReHack.com yn ogystal ag awdur technoleg busnes llawrydd. Mae ei gwaith wedi cael sylw ar Entrepreneur, Yahoo Finance a TechRepublic.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol