Ydych chi wedi Cymryd Myers-Briggs? ENTP?

myersMae pawb ohonom yn casáu cael ein taflu i fwced, ond es i mewn i sgwrs wych gyda rhywun ar Myers-Briggs. Nid yw'r canlyniadau erioed wedi amrywio dros y degawd diwethaf, rwy'n ENTP. Dyma an detholiad:

Mae ENTPs yn gwerthfawrogi eu gallu i ddefnyddio dychymyg ac arloesedd i ddelio â phroblemau. Gan ymddiried yn eu dyfeisgarwch i'w cael allan o drafferth, maent yn aml yn esgeuluso paratoi'n ddigonol ar gyfer unrhyw sefyllfa benodol. Gall y nodwedd hon, ynghyd â'u tueddiad i danamcangyfrif yr amser sydd ei angen i gwblhau prosiect, beri i'r ENTP or-ymestyn, a gweithio'n aml y tu hwnt i'r terfynau amser disgwyliedig. Cymhlethu’r sefyllfa hon yw eu tueddiad i arbrofi gyda datrysiadau newydd. Mae hyn yn eu gwneud yn awyddus i symud ymlaen i'r her nesaf pan fydd pethau'n diflasu. Mae ENTPs yn dod dan straen pan fydd eu galluoedd byrfyfyr yn aneffeithiol a byddant yn osgoi amgylchiadau lle gallent fethu.

Os bydd straen yn parhau, mae ENTPs yn tynnu sylw ac mae eu hagwedd “gallu gwneud” dan fygythiad. Mae teimladau o anghymhwysedd, aneffeithlonrwydd ac annigonolrwydd yn cymryd drosodd. Mae angen iddynt ddianc rhag sefyllfaoedd sy'n gysylltiedig â phryder yn fwy amlwg i'r ENTP nag ar gyfer unrhyw fath arall o bersonoliaeth. Yn amheus a fydd ganddyn nhw'r hyn sydd ei angen i gyflawni tasg, maen nhw'n dadleoli eu hofnau i sefyllfaoedd y gallan nhw eu heithrio. Yna mae panig, ofn a phryder yn rhwystro mynegiant eu creadigrwydd. Mae adweithiau ffobig amddiffynnol yn achosi i'r ENTP osgoi cyflawniad mewn meysydd eraill ac atal y llwyddiant y maent yn ymdrechu arno.

Mae'n anhygoel (ac yn rhwystredig) pa mor gywir y mae'r diffiniad hwn yn berthnasol i mi. Os hoffech chi edrych ar eich personoliaeth, mae yna lawer o adnoddau ar-lein. Gall Myers Briggs eich cynorthwyo yn eich perthnasoedd â gweithwyr a chleientiaid eraill, yn ogystal â rhoi mewnwelediad i'r meysydd y gallai fod angen i chi ganolbwyntio arnynt i fod yn llwyddiannus.