Atal y Cur pen: Pam Mae Ffurflenni Ar-lein yn Helpu i Fesur Eich ROI

jotform

Gall buddsoddwyr fesur ROI mewn amser real. Maent yn prynu stoc, a thrwy edrych ar bris y stoc ar unrhyw adeg benodol, gallant wybod ar unwaith a yw'r gyfradd ROI yn gadarnhaol neu'n negyddol.

Pe bai ond yn hawdd i farchnatwyr.

Mesur ROI yw un o'r swyddi pwysicaf ym maes marchnata. Mewn gwirionedd, mae'n un o'r tasgau mwy heriol sy'n ein hwynebu o ddydd i ddydd. Gyda'r holl ddata sy'n tywallt o sawl ffynhonnell, dylai fod yn broses syml. Wedi'r cyfan, dywedwyd wrthym fod gennym fwy o ddata nag erioed o'r blaen ac rydym yn defnyddio'r gorau analytics offer. Fodd bynnag, does dim ots a ydych chi'n cael llawer o ddata os yw'n anghyflawn ac yn anghywir.

Nid oes ots pa mor wych neu bwerus y gall eich meddalwedd ddadansoddol fod, nid yw ond cystal â'r data y mae'n ei dderbyn. Mae'n rhy hawdd gwneud penderfyniadau anghywir yn seiliedig ar ddata anghywir. Hefyd, gall fod yn heriol nodi'r sbardunau penodol sy'n gyrru pryniant. Ar brydiau, gall mesur ymddygiad defnyddwyr yn gywir deimlo fel ceisio hoelio jello i wal. Felly beth allwch chi ei wneud i sicrhau eich bod chi'n derbyn y data cywir?

Defnyddiwch Ffurflenni Ar-lein

Mae ffurflenni ar-lein yn offeryn pwerus oherwydd gellir eu llenwi yn unrhyw le, gan gynnwys trwy ffonau smart, tabledi neu gyfrifiaduron. Os yw'ch cwsmeriaid yn gwneud gwaith cynyddol wrth fynd, felly dylech chi hefyd. Mae'r lefelau uchel o addasu a hyblygrwydd yn golygu y gallwch greu ffurflenni sy'n helpu i gyflawni'r canlyniadau sydd eu hangen arnoch, megis cynhyrchu plwm, ffurflenni arolwg ac adborth, a chofrestru digwyddiadau. Os mai dim ond enw a chyfeiriad e-bost sydd eu hangen arnoch, gallwch greu ffurflen gyswllt syml sy'n ei gwneud. Yn yr un modd, os yw'ch anghenion ychydig yn fwy datblygedig, fel cais cyflogaeth, gallwch wneud hynny hefyd.

JotForm yn adeiladwr ffurflenni hawdd eu defnyddio:

Adeiladwr Ffurflen JotForm

Gwyliwch rhag defnyddio'r ffurflenni boilerplate sy'n cael eu cynnwys gyda'ch gwasanaethau gwe neu e-fasnach gan fod y rhain fel arfer yn cynnwys meysydd data gormodol, sydd fel arfer yn golygu eich bod chi'n cyfaddawdu ar y data rydych chi'n ei gasglu. Fel y crëwr, rydych chi'n gwybod y data penodol sydd eu hangen arnoch i wneud penderfyniadau pwysig, sy'n golygu bod cael yr opsiwn i addasu ffurflen i weddu i'ch meini prawf yn hanfodol i genhadaeth.

Diffinio'ch Data

Mae ffurflen ar-lein yn rhoi'r offer cywir i chi gasglu eich data pwysicaf, ac i ofyn amdano mewn ffordd sy'n eich helpu chi. Mae peth o'r data sydd ei angen arnoch yn orfodol, felly mae angen i chi ddynodi meysydd penodol yn ôl yr angen cyn y gellir cyflwyno'r ffurflen. Mae hyn yn eich atal rhag derbyn gwybodaeth rannol a gorfod cymryd rhan mewn frenzy e-bost yn ôl ac ymlaen gyda'r cwsmer i'w chael, sy'n arwain at werthiant coll yn gyffredinol. Mae darparwr ffurflenni ar-lein da yn rhoi'r lefel hon o reolaeth i chi.

Ffurflen Arolwg Sampl JotForm

Yn ogystal, gallwch sicrhau bod yn rhaid darparu data yn y fformat cywir, megis cynnwys y cod ardal gyda rhifau ffôn, neu fod gan gyfeiriad e-bost yr arwydd @ neu'n cynnwys yr ôl-ddodiad priodol .com, .net neu .org, ac ati. . Y rheswm rydych chi am wneud hyn yw sicrhau cywirdeb y data. Os ydych chi'n caniatáu i ddefnyddwyr deipio eu data yn ddidrafferth, gall eich canlyniadau fod yn anghywir, ac mae hynny'n trechu'r pwrpas o ddefnyddio ffurflenni ar-lein.

Peidiwch â Chladdu Cwsmeriaid â Chwestiynau Diwerth

Un o'r camgymeriadau mwyaf sydd gan bobl gyda ffurflenni ar-lein yw arddangos pob maes data, a all wneud i ffurflen ymddangos yn llawer rhy hir a bod yn anhylaw. Mae hyn yn achosi i ymwelwyr gefnu ar eich ffurflen cyn iddi ddechrau oherwydd mae'n ymddangos ei bod yn cymryd gormod o amser i'w llenwi.

Ffurflen Gyswllt Sampl JotForm

Mae'n llawer mwy effeithiol ymgorffori rhesymeg amodol. Mae hyn yn golygu, os yw cwsmer yn darparu ymateb penodol, ei fod yn agor set newydd o feysydd data. Er enghraifft, os yw'r ffurflen yn cynnwys cwestiwn, fel, Ai hwn yw eich tro cyntaf yn prynu ein cynnyrch?, gellir ei ateb fel “ie” neu “na”. Gall ymateb ie agor cyfres newydd o gwestiynau sy'n gofyn sut y dysgodd y cwsmer am eich cynnyrch, a fyddent yn ei argymell a pha mor hir y gwnaethant ymchwilio cyn prynu. Os na fydd yr ymateb, mae'n agor set wahanol o gwestiynau.

JotFormrhesymeg amodol:

Rhesymeg Amodol JotForm

Mae defnyddio rhesymeg amodol yn golygu mai dim ond cwestiynau sy'n berthnasol iddynt y bydd cwsmeriaid yn eu gweld ac yn ymateb iddynt, ac na fydd yn rhaid iddynt hepgor cyfres o gwestiynau amherthnasol. Mae hyn yn cynyddu cyfraddau ymateb ac yn gwella cywirdeb atebion gan nad yw cwsmeriaid yn teimlo gorfodaeth i ateb pob cwestiwn, p'un a yw'n berthnasol iddynt ai peidio.

Dadansoddiad Cyflymach

Pan fydd ffurflen ar-lein wedi'i chwblhau, gellir symud y data ar unwaith i'ch teclyn dadansoddi o'ch dewis, p'un a yw'n daenlen neu'n feddalwedd CRM soffistigedig. Gan fod y wybodaeth wedi'i stampio amser a dyddiad, gallwch ei dadansoddi mewn amser real. Hefyd, gan fod pob maes data yn cael ei ddal yn unigol, gallwch adolygu'r wybodaeth o'r lefel gronynnog leiaf i'r lefel macro uchaf. Mae hyn yn golygu y gallwch ddadansoddi'ch ymgyrch farchnata fel mae'n digwydd, yn fanwl berthnasol, a gwneud addasiadau yn ôl yr angen.

JotForm 's Dadansoddeg:

Dadansoddeg Sampl JotForm

Cymryd Plymio Dwfn

Gan y gall ffurflen ar-lein wasanaethu fel casglwr data pen blaen ar gyfer rhyngweithio â chwsmeriaid, gan gynnwys cwestiynau cymorth ac archebion ar-lein, gallwch astudio hanes y cwsmer gyda'ch cwmni yn hawdd. Byddwch yn gwybod pa mor aml y mae'r cwsmer yn archebu'ch cynhyrchion, neu sawl gwaith y bu cyswllt â chefnogaeth, yn ogystal â'r math o gwestiynau a ofynnwyd. Y budd i ddal y lefel hon o ddata yw y gallwch ei adolygu yn ôl amrywiaeth o baramedrau, a chwilio am batrymau a datrys problemau bach cyn iddynt ddod yn gur pen mawr. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n cael llawer o gwestiynau am longau rhyngwladol, trwy ryddhau llinell gynnyrch newydd, felly efallai yr hoffech chi ddiweddaru'ch gwybodaeth cludo a / neu ei gwneud yn fwy amlwg ar eich gwefan.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r data i astudio patrymau prynu a deall pa gwsmeriaid sydd bob amser yn prynu'ch cynhyrchion ar ddiwrnod cyntaf eu rhyddhau. Gall hyn arwain at greu clwb prynwyr aml a rhagolwg sleifio arbennig neu ffenestri prynu cynnar i'ch cwsmeriaid mwyaf ffyddlon. Mae'r gallu i ficro-farchnata i'ch cwsmeriaid yn ddiddiwedd, cyn belled â bod gennych ddata cywir i helpu i ddatblygu'r strategaeth.

Mae ffurflenni ar-lein yn darparu llawer iawn o bŵer a hyblygrwydd. Mae hyn yn golygu y gallwch chi greu ffurflen yn gyflym i gasglu'r data cywir sydd ei angen arnoch i wneud penderfyniadau busnes. Hefyd, gallwch chi adeiladu a defnyddio'r ffurflenni hyn mewn ychydig funudau yn unig, sy'n golygu y gallwch chi ddadansoddi'ch ROI yn gyflymach.

 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.