Hanner Oes Toddi Cyfryngau Cymdeithasol

cwmni becws amys

Pan siaradais yn San Diego ymlaen Trolls Cyfryngau Cymdeithasol, Argyfwng a Blunders, agwedd bwysicaf yr araith gyfan oedd yr ofn diangen sy'n digwydd trwy'r cyfryngau cymdeithasol pryd bynnag y bydd cwmni'n llithro i fyny.

Mae hanner oes toddi cyfryngau cymdeithasol yn uniongyrchol gysylltiedig â pha mor gyflym y mae'r cwmni nesaf yn llithro i fyny.

Ac mae hynny'n digwydd bob ychydig funudau nawr. Mae'r holl wefr yr wythnos hon y swydd ar Gwmni Pobi Amy yn Scottsdale, Az. Nawr ... cyn i chi fynd i ddarllen bod post, dim ond darllen drwyddo hwn postio cyn symud ymlaen.

Roeddwn i'n ddigon ffodus (neu'n ddigon anlwcus) i weithio ar ochr dechnoleg y diwydiant bwytai ychydig flynyddoedd yn ôl. Roedd yr ymylon yn dynn, roedd trosiant gweithwyr yn chwerthinllyd, roedd cwsmeriaid yn anghwrtais, ac roedd yr oriau a'r pwysau ar berchnogion tai y tu hwnt i waradwydd. Fydda i byth yn agor fy nghwmni bwyd fy hun sy'n gysylltiedig â bwyd ... erioed. Mae gen i ffrindiau yn y diwydiant heddiw ac mae'n wirioneddol fusnes y mae'n rhaid i chi ei garu oherwydd does dim gormod o fuddion eraill.

cwmni amys-becws

Felly, dychmygwch eich bod o'r diwedd wedi cychwyn eich breuddwyd ac wedi adeiladu eich bistro. Dychmygwch nawr eich bod yn cael trafferth cadw'ch bwyty i fynd a daw cyfle i gael rhywfaint o sylw cyhoeddus trwy sioe deledu realiti.

Beth allai fynd o'i le o bosib?

Wel ... gan fod y sioe deledu realiti yn fenter gwerth miliynau o ddoleri ynddo'i hun, mae yna dipyn. Gwaith Gordon Ramsey yw peidio â chymryd bwyty a'i fireinio ar ei sioe. Mae gwylwyr wedi dod i werthfawrogi'r ffaith ei fod yn anghwrtais ac yn drahaus ... dyna adloniant. A phwrpas y sioe yw sicrhau bod y bwyty yn cael ei ddarlunio yn y goleuni gwaethaf posibl fel y gall Mr Ramsey gerdded i ffwrdd yn edrych fel hyrwyddwr.

Fe'i gelwir Hunllefau Cegin, Folks. A meiddiaf ddweud eu bod yn caru'r ffrwydrad ... mae fideo o'r bennod ar eu tudalen gartref.

Nid yw hynny'n feirniadaeth lwyr ar Mr Ramsey. Rwy'n gwylio'r sioe a, phan mae'n ei hoelio, mae'n ei hoelio. Ond mae'n dal i fod yn ddiddanwr / cogydd / dyn busnes. Dylai'r perchnogion fod wedi gwybod beth roedden nhw'n dod i mewn iddo. Yn yr achos hwn, ni chafodd y sioe ddiweddglo hapus, cerddodd Ramsey i ffwrdd o'r bwyty, ac ymatebodd y byd trwy'r cyfryngau cymdeithasol trwy ymosod ar berchnogion Samy ac Amy Bouzaglo trwy Facebook.

DIWEDDARIAD: Am sioe wych ar sut mae teledu realiti yn gweithio, gwyliwch y sioe anhygoel Charlie Brooker hon:

Ac ymatebodd Amy Boozaglo (darllenwch y Buzzfeed). Nid oedd yn bert. Mewn gwirionedd, mae'n hollol hyll.

Wedi dweud hynny, nid yw'n ddiangen. Nid cadwyn genedlaethol yw Amy's Bakery Company, mae'n bistro sy'n ei chael hi'n anodd yn Scottsdale, Arizona. Nid yw'r bobl sy'n ymosod ar Gwmni Pobi Amy wedi bwyta yno, nid oeddent yn mynd i fwyta yno, ac ni fyddent erioed wedi gwybod ei fod yn bodoli tan y bennod ar y teledu.

Gadewch i'r Ofn-Fynd yn Dechrau

Cam nesaf toddi cyfryngau cymdeithasol, wrth gwrs, yw i'r pundits cyfryngau cymdeithasol i gyd agor eu blogiau a dechrau tapio, tapio, tapio i ffwrdd ar sut y byddent wedi achub y cwmni hwn rhag tranc pur a pha mor ofnadwy oedd y perchnogion am amddiffyn. eu hunain ar gyfryngau cymdeithasol y ffordd y gwnaethant. Cadarn ... wnaethon nhw ddim yn dda. Ond ni allaf eu beio. Dychmygwch eich bod yn eu hesgidiau, cafodd gwaith eich bywyd ei ddarlunio fel hunllef ar deledu cenedlaethol, a gadawyd chi gyda'r llengoedd o droliau ar Reddit, Yelp a Facebook yn difwyno'ch cwmni.

Byddwn yn pissed hefyd. A byddwn i'n ymateb hefyd.

Felly Beth Wnaethon Ni Ddysgu

Rhwydodd y bwyty sylw cenedlaethol, tua 50k + o ddilynwyr ar Facebook, a - ni allaf gadarnhau hyn - ond rwy'n siŵr eu bod yn ystafell fwyta bellach yn llawn. Mae eu gwefan mor brysur ei fod wedi damwain. Ac o'r holl bobl sy'n gwneud amheuon yn Scottsdale i fwyta yn 'y lle hwnnw ar Kitchen Nightmares', rwy'n eithaf sicr bod rhai ohonyn nhw'n mynd i fynd adref a dweud ... 'Waw, roedd hynny'n eithaf da'!

Ac felly hefyd hanner oes y toddi cyfryngau cymdeithasol. Ymhell o udo a sgrechiadau pundits cyfryngau cymdeithasol, fe welwch nad oedd y bennod yn ddim mwy na fart yn y gwynt. Cadarn, arogli'n ddrwg am ychydig funudau, ond bydd yn iawn yn fuan.

Peidiwch â chredu'r hype cyfryngau cymdeithasol, Folks. Gall pob cwmni wella. A'm rhagfynegiad yw y bydd Cwmni Pobi Amy yn adlamu'n eithaf braf.

9 Sylwadau

 1. 1

  Mae sgandalau rhyngrwyd fel papur fflach fel rheol - maen nhw'n afradloni cyn gynted ag y maen nhw'n tanio. Ond mae'r cyfan yn y ffordd rydych chi'n ei drin. Sicrhawyd epig hunan-heintus Amy's Baking Company, FAIL, pan wnaethant ymateb i'w beirniaid gyda sancteiddrwydd hunan-gyfiawn, braggadocio iard ysgol, ystumio clochiog, ac - waethaf oll - ymosodiadau personol ael isel.

  Cafodd y Bouzaglos gyfle i gael barn y cyhoedd ar eu hochr, ond fe wnaethant ei chwythu. Gallent fod wedi gafael drostynt eu hunain ychydig yn unig ac ymateb i'w beirniaid gyda chymysgedd o ras, gostyngeiddrwydd a hiwmor hunan-ddibrisiol. Yn lle hynny, roedd eu pyst apoplectig, wedi'u cyfansoddi'n wael yn gwarantu canlyniad fel cymysgu hylifau hypergolig mewn injan roced.

  Mewn cyferbyniad, edrychwch ar sut y gwnaeth y newyddiadurwr ifanc hwnnw drin ei danio fis diwethaf mewn gorsaf deledu yng Ngogledd Dakota, yn dilyn ei fom-F byw-mic wrth iddo fynd ar yr awyr am y tro cyntaf (a'r olaf). Wedi hynny, ni cheisiodd feio neb ond ei hun, nid oedd ganddo falais tuag at yr orsaf am ei danio, a chydnabu yn ostyngedig ei FETHU epig a chwerthin am ei ben ei hun.

  O ganlyniad, roedd y cyhoedd yn ei ystyried yn foi ifanc, hoffus a wnaeth fflub gonest. Roedd mwy o bobl wedi cynhyrfu dros ei danio na thros ei halogrwydd ar yr awyr.

  Bydd y boi hwnnw'n adlamu ac yn gwneud yn iawn.

  Ond Cwmni Pobi Amy? Dwi ddim mor siŵr am hynny. Mae'n debyg y byddan nhw'n mwynhau cynnydd byr mewn busnes gan geiswyr chwilfrydedd. Efallai y bydd rhai o'r bobl hynny hyd yn oed yn ceisio mynd â'r perchnogion i wrthdaro neu gael eu cicio allan. Ond mae'n amheus y byddan nhw'n gweld llawer o fusnes ailadrodd os yw eu cynnyrch bwyd yn gyffredin ac yn orlawn, ac maen nhw'n cynnig gwasanaeth gyda snarl.

  Ond y dangosydd mwyaf yn erbyn eu llwyddiant yn y dyfodol yw bod yr ymddygiad gwenwynig, camweithredol y maent yn ei arddangos tuag at feirniaid a gweithwyr yn debygol o orlifo i'w hymwneud â chyflenwyr, bancwyr, a'r gymuned gyfagos - yn fyr, unrhyw un a phawb sydd â llaw i gadw hynny busnes ar droed.

  • 2

   Fy mhwynt yn hollol yw peidio ag esgusodi eu hymddygiad. Nid wyf ond yn dadlau'r effaith barhaol y bydd yn ei chael ar eu busnes. Fy rhagfynegiad yw y bydd busnes yn anhygoel ... am ychydig. -
   Anfonwyd o'r Blwch Post ar gyfer iPhone

   • 3

    Rwy'n credu eich bod chi'ch dau yn iawn, Douglas. Bydd busnes yn codi am ychydig, ond nid yw Facebook Likes a hits gwefan yn golygu llawer i fusnes tymor hir mewn sefyllfa fel hon. A allent droi hyn yn rhywbeth positif yn nes ymlaen i lawr y ffordd? Yn hollol. Os bydd hyn yn wirioneddol, a fydd eu busnes presennol yn ffynnu? Mae'n debyg nad heb ail-frandio mawr.

    Nawr, maen nhw'n honni iddynt gael eu hacio; felly pe bai hynny'n wir, a'u bod yn westeion graslon iawn mewn gwirionedd, gallai hyn droi allan yn dda iawn iddyn nhw.

 2. 4

  Nid yw busnes yn codi o gwbl. Maen nhw ar gau dros dro.

  Maent wedi bod yn cael adolygiadau erchyll ar Yelp am y 2 flynedd ddiwethaf am gam-drin ar lafar a chicio cwsmeriaid a gwynodd pan gawsant fwyd gwael neu wasanaeth araf iawn.

  Fe wnaethant gysylltu â sioe Ramseys yn haerllug er mwyn iddo 'ddweud wrth y byd pa mor dda yw eu bwyd.' Rwy'n credu eu bod yn meddwl y byddai'n dirwyn i ben fawning drostynt.

  A wnaethoch chi wylio'r bennod, y pum munud cyntaf o leiaf? Nid yw'r rhain yn ddau berchennog bwyty gwael, dim ond cnau pur a syml ydyn nhw.

 3. 5

  Peth yw, y rheswm i hyn i gyd chwythu i fyny yn y lle cyntaf yw oherwydd bod bwyd a gwasanaeth yn ofnadwy. Nid bushfire cyfryngau cymdeithasol mo hwn, mae hwn yn gwmni nad yw'n darparu cynnyrch o safon. Yn lle gweithio ar yr hyn sy'n bwysig roedden nhw'n ei alw yn Ramsay er mwyn iddo gael y beirniaid oddi ar eu cefn. Roedd yn drahaus trahaus ac yn ystrywgar.

  Ni ddechreuwyd hyn rywsut gan droliau cyfryngau cymdeithasol. Dechreuwyd hyn gan y perchnogion. Fy rhagfynegiad yw nad yw eich rhagfynegiad o adferiad yn mynd i weithio allan. 🙂

 4. 6

  Fel y mae rhai o'r sylwadau eraill wedi nodi, pe byddech chi wedi gwylio'r bennod mewn gwirionedd, byddech chi'n cydnabod nad Amy a Sammy Bouzaglo yw'r dioddefwyr yn y sefyllfa. Yn hytrach, y cwsmeriaid a'r staff sydd wedi cael eu trin yn wael. Yn gweini bwyd wedi'i rewi wedi'i farchnata fel ffres ar bwynt pris uwch? Busnes gwael. Aflonyddu cwsmeriaid ar lafar ac yn gorfforol am gwyno neu anfon bwyd yn ôl? Busnes gwael. Cymryd awgrymiadau gweithwyr heb hysbysu'r cwsmeriaid? Busnes gwael. Ac mae ymatebion y perchnogion i gwynion ac adolygiadau gwael yn siarad drostynt eu hunain. Maen nhw hefyd wedi bod yn dwyn lluniau o fwytai eraill ac yn eu postio ar eu Facebook a'u gwefan fel eu bwyd eu hunain. Mae hynny'n amlwg yn dwyn eiddo deallusol. Mae llawer o'r busnesau maen nhw wedi dwyn lluniau ohonyn nhw wedi postio ar eu Facebook ers hynny yn gofyn am gael gwared â'r delweddau. Nododd hyd yn oed y cwmni cysylltiadau cyhoeddus a gyflogwyd ganddynt mewn cyfweliad nad oedd modd achub y busnes ac y byddent yn well eu byd yn cau i lawr nawr ac yn torri eu colledion.

  Nid wyf yn gweld ffordd iddynt ddod yn ôl o hyn. Dim ond blaen y mynydd iâ oedd y cyhoeddusrwydd gwael a ddaeth o'r bennod KN. Mae'r nifer uchel o ddilynwyr Facebook, ac wedi hynny nifer yr archebion a archebwyd ar gyfer y digwyddiad ailagor yfory yn bennaf yn bobl sy'n disgwyl i'r llongddrylliad fynd yn fwy blêr fyth. Mae hyd yn oed deiseb change.org yn cylchredeg i gael yr Adran Lafur i ymchwilio i'r cwmni i atafaelu awgrymiadau gweithwyr. Fe wnaeth y sylw hefyd gael mwy o enwogrwydd iddynt am ryngweithio yn y gorffennol: Cafwyd Amy Bouzaglo yn euog o ddwyn hunaniaeth flynyddoedd yn ôl pan geisiodd agor llinell gredyd gydag SSN rhywun.

  Fy nisgwyliad yw y byddan nhw'n aros ar agor nes eu bod nhw'n cael eu gorfodi i ffeilio am fethdaliad. Maen nhw'n rhy ystyfnig i gau oherwydd y wasg ddrwg, ond rhwng yr hyn maen nhw'n ei dalu i'r cwmni cysylltiadau cyhoeddus a nifer yr achosion cyfreithiol maen nhw i fod i'w ffeilio yn erbyn y troliau rhyngrwyd, nid yw'r arian sydd ganddyn nhw yn mynd i bara'n hir.

  • 7

   @ facebook-769091638: disqus Gwyliais y bennod gyfan yn ddiweddar ... mae'n ymddangos ei bod yn llongddrylliad (yn unol â thema “Kitchen Nightmares” y sioe), ond rydych chi'n neidio ar y bandwagon yn union fel y mae pawb arall wedi cymryd y “Realiti” Pennod ”teledu fel tystiolaeth absoliwt. Pwynt allweddol yn fy ymateb yw mai dim ond tystiolaeth o olygu gwych yw'r sioe. Yr eironi yw bod Ramsey wedi agor y sioe gan siarad yn uchel am eu nwyddau wedi'u pobi (maen nhw'n fecws) a glendid y gegin.

   Nid wyf yn cydoddef eu hymddygiad, na'u hymateb. Fy mhwynt yw nad oes gennym werth wythnos o ffilm i'w hadolygu a arweiniodd at yr adrannau a gafodd eu golygu a'u torri gyda'i gilydd i orliwio'r sefyllfa hon. Rwy'n credu ei bod yn anffodus bod cymaint o bobl yn bloeddio am dranc y bobl hyn. Mae hi mor drist, os nad yn fwy trist, na thriniaeth y bobl hyn o eraill yn y bennod. Fel y dywedais yn y post, pe bawn i wedi pwmpio cynilion fy mywyd o dros filiwn o ddoleri a bod fy nghwmni'n mynd i lawr mewn pelen o dân, nid wyf yn siŵr y byddwn yn ymateb yn dda, chwaith.

 5. 8

  Dyma'r erthygl gyntaf i mi ei darllen sy'n cydymdeimlo, neu o leiaf
  amcan, ynglŷn â Pobi Amy. Fel imgurian (cefnder reddit), yelper a dilynwr fb Amy's Baking, byddwn yn hollol dweud bod y rheini'n hoffi
  i gyd yn rhan o “drafodiad cymdeithasol” cymdeithasol. Er enghraifft, rwy'n “hoffi” eich facebook yn y gobaith o dderbyn mwy o rantiau gwallgof sy'n ddifyr, ac rydych chi'n gorfod ymdreiddio i'm porthiant newyddion. Unwaith y byddan nhw'n cael eu “hoffi” gallant ddweud beth bynnag maen nhw ei eisiau a byddaf i gyd yn glustiau (llygaid yn yr achos hwn) nes i mi ddiflasu arnyn nhw. Gallent fynd â'r llongddrylliad hwn a'i droi'n aur, ond a wnânt? Annhebygol iawn. Trwy ymddygiad erchyll, maent wedi ennill dros 50k o hoffterau facebook mewn ychydig ddyddiau yn unig. Pan hoffais i nhw, roedden nhw yn yr ystod 5-10k. Mae hyn wedi rhoi cyfle iddynt ddod yn ddarn o gomedi (o ddrygioni wedi'i ffugio - dewis targed a wylofain) a allai droi yn gatalydd yn hawdd i hybu gwerthiannau ar-lein. Mae Ben & Jerry yn gwneud hufen iâ i anrhydeddu pobl, hy Breuddwyd Americone Stephen Colbert. Gallent wneud pwdinau o eitemau gwawd neu eitemau newydd gwirion a phostio'r lluniau. “Salad Taco Cymedrig yw Ann Coulter.” Byddai stwff fel yna yn fy nghadw i wylio, ond mae angen i chi ein diddanu oherwydd rydyn ni'n anghofio'n gyflym. Rwy'n aml yn anghofio pa sioe rydw i'n ei gwylio yn ystod yr hysbysebion. Nid pwll yw llongddrylliad rhyngrwyd, mae'n ysgol. 😉

  • 9

   Diweddariad: Yn hoffi: 96,231, ac yn cyfrif, 10 newydd ers i mi ddechrau ysgrifennu'r diweddariad hwn.

   Pob peth erchyll wedi'i dynnu o'r wal ac eithrio'r post hwn o fis Hydref: “Rydyn ni'n hoffi eu galw'n 'Camel Toe Mafia' dim ond criw o Pussies sy'n cuddio y tu ôl i sgrin gyfrifiadur. Neu weithio i YELP ”

   Mae edrych fel bod fy mreuddwyd o ddihiryn rhyngrwyd comedig gweithredol newydd wedi dod i ben yr un mor sydyn ag y dechreuodd. Amser i annhebyg iddyn nhw a mynd i gropian yn ôl at y Cyrnol Meow. MEOW!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.