Llwyfannau Dilysu, Dilysu a Glanhau Rhestr Cyfeiriadau E-bost Swmp ac APIs

Gwasanaethau Glanhau Rhestr E-bost

Mae marchnata e-bost yn gamp gwaed. Yn yr 20 mlynedd diwethaf, yr unig beth sydd wedi newid gydag e-bost yw bod cystal mae anfonwyr e-bost yn parhau i gael eu cosbi fwy a mwy gan ddarparwyr gwasanaeth e-bost. Er y gallai ISPs ac ESPs gydlynu'n llwyr pe byddent am wneud hynny, nid ydynt yn gwneud hynny. Canlyniad hyn yw bod perthynas wrthwynebus rhwng y ddau. Mae Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) yn blocio Darparwyr Gwasanaeth E-bost (ESPs) ... ac yna mae ESPs yn cael eu gorfodi i rwystro cleientiaid.

Os yw dros 10% o'ch e-byst yn ddrwg, mae llai na 44% yn cael eu danfon!

Nid yw mor syml ag optio i mewn dwbl yn y diwydiant. Mae gwefannau fel ein un ni yn gweithio gyda phartneriaid ar ymgyrchoedd a rennir gyda gwerthwyr a chleientiaid. Nid ydym yn rhoi mynediad iddynt i'n rhestr, ond sawl gwaith rydym yn casglu cyfeiriadau e-bost at ei gilydd i weithredu ymgyrchoedd. Mae hynny wedi bod yn gur pen enfawr. Nid yw darparwyr gwasanaethau e-bost yn poeni am eich methodoleg optio i mewn na'ch trywydd archwilio; maent yn cymryd yn ganiataol eich bod yn spammer.

ESPs fel Mailchimp wedi gweithredu cudd-wybodaeth ar gyfeiriadau e-bost mewn system o'r enw Omnivore. Gydag Omnivore, anfonodd Mailchimp 50,000 o rybuddion a chau 45,905 o gyfrifon maleisus mewn blwyddyn yn unig. Efallai eu bod yn hyrwyddo'r ffaith bod y cyfrifon hynny'n faleisus ... byddwn i'n dadlau mai cwmnïau'n anfon at eu rhestrau yn unig oedd llawer ohonyn nhw a ddim yn defnyddio arferion gorau.

Yn ôl Jupiter Research, mwy nag 20 y cant o gofrestriadau e-bost cynnwys teipiau, cystrawen, parth, a gwallau eraill. Gall gwneud rhywbeth mor syml ag anfon at hen restr lle mae trothwy penodol o gyfeiriadau e-bost adlamu yn gallu gosod eu trothwy. Nid yw hynny'n faleisus. Heb sôn am bots allan yna gwthio cyfeiriadau e-bost trap SPAM drwy systemau bob dydd i geisio dal chi. Yr eironi, yn fy marn i, yw fy mod yn credu ei bod yn haws i SPAMMER gael e-bost i'ch mewnflwch na'r cwmni arferol yn anfon neges ddilys.

Nid yw Darparwyr Gwasanaeth E-bost yn rhy onest ynglŷn â'u cyfraddau cyflawni, chwaith. Yn aml, byddan nhw'n tocio a Sgôr cyflawni 99%, ond dywed y print mân ei fod ar ôl ychydig o ymgyrchoedd. Wel, duh… mae'r anfon cyntaf yn dal y cyfeiriadau e-bost annilys! Y gyfradd dderbyn gyfartalog ar gyfer a Sgôr Anfonwr o 91 neu fwy yw 88%. Gall cael 1% o'ch rhestr yn ddrwg ostwng eich cyflawniad o dros 10%!

Diolch byth, mae yna gwirio e-bost a darparwyr hylendid rhestrau ar y farchnad sy'n casglu gwybodaeth ac a fydd yn eich helpu i lanhau'ch rhestrau cyn cael eich dal yn y llanast hwn. Cadwch mewn cof bod gwahaniaeth enfawr rhwng dilysu e-bost yn erbyn gwasanaethau gwirio e-bost. Mae dilysu e-bost yn gwirio bod y cyfeiriad e-bost wedi'i lunio'n iawn, tra bod dilysu e-bost yn defnyddio methodolegau i ragweld ei debygolrwydd o gael ei ddanfon.

Pam Oes Angen Glanhau Rhestr E-bost?

Mae hylendid e-bost yn gam angenrheidiol i gael rhaglen gyflawni e-bost wych a chynnal enw da anfonwr da. Dyma 4 senario lle mae glanhau rhestrau e-bost yn anghenraid:

 1. Mudo - Os ydych chi'n symud i ddarparwr newydd, mae glanhau rhestrau e-bost yn gam hanfodol yn eich Strategaeth cynhesu IP.
 2. Lleoliad Mewnflwch Isel - Efallai bod eich e-byst yn mynd yn uniongyrchol i'r ffolder sothach oherwydd bod cymaint o drapiau sbam a chyfeiriadau e-bost bownsio ar eich rhestr.
 3. Cyfraddau Agored Isel - Os nad ydych chi'n mesur eich cyfradd lleoli mewnflwch a bod gennych gyfraddau agored isel, efallai y bydd eich e-byst yn mynd i'r ffolder sothach oherwydd cymaint o drapiau sbam a chyfeiriadau e-bost bownsio.
 4. Ail-ymgysylltu - Os oes gennych chi restr nad ydych chi wedi anfon ati mewn misoedd, byddwch chi am lanhau'r rhestr er mwyn osgoi pigyn mewn bownsio a allai effeithio ar eich cyfraddau cyflawni.

Sut i Ddewis Gwasanaeth Glanhau Rhestr E-bost

Mae'r dudalen hon wedi dod yn hynod boblogaidd, felly rydym am sicrhau ein bod yn darparu rhywfaint o arweiniad wrth ddewis darparwr a pham y gwnaethom rannu'r rhestr isod yn wasanaethau hylendid rhestr e-bost argymelledig ac anhysbys. Roedd ein hargymhellion yn seiliedig ar y canlynol:

 • Telerau - a oes gan y gwasanaeth delerau a pholisi preifatrwydd ar waith sy'n sicrhau nad ydyn nhw'n ailwerthu neu'n rhyddhau'ch cyfeiriadau e-bost i unrhyw drydydd parti?
 • Tryloywder - a yw'r gwasanaeth wedi'i gofrestru'n agored ar-lein gyda gwybodaeth gyswllt ar gyfer eu perchnogaeth parth, lleoliad busnes, a gwybodaeth gyswllt? A yw'r busnes yn ofod swyddfa pwrpasol (ac nid Blwch Post neu swyddfa a rennir)?
 • Cymorth - p'un a oedd gan y cwmni fodd i gysylltu â nhw trwy e-bost, ffurflen gyswllt, neu rif ffôn ac a wnaeth unrhyw un ymateb i'r cais mewn gwirionedd.
 • integrations - mae prosesu swmp o gyfeiriadau e-bost yn un peth, ond os gallwch chi integreiddio'ch holl systemau a'ch pwyntiau mynediad lle rydych chi'n casglu cyfeiriadau e-bost, mae honno'n broses lawer mwy effeithlon. 
 • API - a oes ganddyn nhw API sydd wedi'i dogfennu'n dda lle gallwch chi integreiddio'ch platfformau eich hun yn uniongyrchol â nhw?
 • Cydymffurfio - p'un a yw'r cwmni'n byw mewn gwlad ai peidio â rheoliadau preifatrwydd fel GDPR neu ddeddfwriaeth cydymffurfio â sbam e-bost.

Ein Noddwyr Glanhau Rhestr E-bost:

Gwasanaeth Llawn

Os hoffech i'ch rhestr e-bost gael ei glanhau gan fy nghwmni, rhowch wybod i ni. Mae gennym brisiau cystadleuol ac rydym yn darparu gwybodaeth e-bost ychwanegol.

Highbridge

Uwchlwytho Rhestr

Mae MailerCheck yn cynnig dilysu e-bost, dadansoddi, a glanhau rhestrau wedi'i gynllunio ar gyfer pobl sydd eisiau teclyn cyflym a dibynadwy heb yr holl ffwdan a gwerthiannau. Dim ond 3 cham syml i wneud y gorau o'ch rhestr.

MailerCheck

Integreiddio

API JSON syml y gallwch ei integreiddio i unrhyw blatfform i wirio bodolaeth, dilysrwydd ac ansawdd unrhyw gyfeiriad e-bost yn syml trwy ei drosglwyddo i URL y cais.

Chwaraewr blwch post

Darparwyr Glanhau a Hylendid Rhestr E-bost blaenllaw

Dyma'r prif wasanaethau gwirio e-bost a hylendid rhestrau. Mae'r rhain i gyd yn cynnwys platfform ar-lein lle nad yw'n ofynnol i chi gysylltu â thîm gwerthu ac mae gan bob un ohonynt delerau ar ddefnyddio data, maent yn dryloyw, ac wedi ymateb yn weithredol i geisiadau cymorth:

Gall defnyddio'r gwasanaethau hylendid rhestr hyn gwella canran yr e-byst sy'n ei wneud i'r blwch derbyn, lleihau eich risg o gael eich blocio gan y Darparwyr Gwasanaethau Rhyngrwyd, a lleihau'r risg o gael eich tanio gan eich Darparwr Gwasanaeth E-bost ... maen nhw'n werth y buddsoddiad os oes gennych chi hen restr neu os ydych chi'n cydweithredu ar un. Cadwch mewn cof na fyddwch chi byth yn cyrraedd cywirdeb 100% ar eich rhestrau. Mae pobl yn newid swyddi a darparwyr yn aml, gan gefnu ar eu hen gyfeiriadau e-bost.

Mae'r rhan fwyaf o'r darparwyr hyn hefyd yn cynnig API fel y gallwch ei integreiddio yn eich proses gaffael.

 • Aeroleads - dewch o hyd i e-byst busnes a rhifau ffôn rhagolygon. Mae ganddyn nhw estyniad crôm hefyd.
 • Bouncer - Glanhewch eich rhestrau e-bost gyda'r gwiriwr e-bost dibynadwy. Mae offeryn gwirio e-bost a glanhau rhestr hawdd ei ddefnyddio yn eich helpu i gynnal cyfathrebu ac estyn allan at berson go iawn yn rhwydd ac yn brydlon.
 • BriteVerify - (bellach yn rhan o Dilysrwydd) offer sydd eu hangen arnoch i dynnu e-byst annilys o'ch cronfeydd data cwsmeriaid, ymgyrchoedd marchnata e-bost, neu gylchlythyrau ar-lein a'u cadw allan am byth. Gallwch chi lusgo a gollwng ffeil yn hawdd, rhannu'r ffeil trwy'r cwmwl, a chael adroddiadau manwl ar eich rhestr heb erioed gysylltu â'r cwmni. Mae ganddyn nhw hefyd API os hoffech chi integreiddio eich dilysiad e-bost gyda nhw!
 • Clirio - Mae'r gwiriwr e-bost swmp hwn yn eich galluogi i uwchlwytho'r gronfa ddata e-bost a glanhau eich rhestr e-bost gyda dim ond un clic. 
 • Debunsio - Mae gwasanaeth DeBounce yn caniatáu ichi uwchlwytho a dilysu rhestrau o gyfeiriadau e-bost yn gyflym ac mewn ffordd ddiogel.
 • Gwiriwr E-bost - Yn nodi cyfeiriadau e-bost ffug neu annilys i chi.
 • Gwiriwr E-bost - (yn wahanol i'r uchod) Mae Checker E-bost yn un o'r arloeswyr gwreiddiol yn y sector gwirio e-bost, gan helpu i wella gallu cyfathrebu e-bost.
 • Ansawdd Data Experian - datrysiad gwirio e-bost sy'n nodi ar unwaith a yw cyfeiriad e-bost yn ddilys ac yn un y gellir ei gyflawni.
 • Cyfeiriad Ffres yn helpu cwmnïau sy'n dibynnu ar e-bost i yrru refeniw trwy adeiladu, diweddaru, segmentu a glanhau eu rhestrau e-bost.
 • Yn drawiadolMae platfform gwybodaeth data yn seiliedig ar setiau rheolau sy'n cael eu gyrru gan bolisi ac algorithmau sganio amser real sy'n defnyddio dull aml-haenog i nodi, dilysu ac amddiffyn yn erbyn ystod eang o fygythiadau sy'n seiliedig ar e-bost.
 • Gwybodeg - Gwirio a dilysu cyfeiriadau a pharthau e-bost yn gyflym ac yn ddiymdrech i sicrhau eu cywirdeb cyn i chi dreulio amser, egni ac arian diangen, gan gynyddu eich gallu i gyflenwi neges 90%.
 • Blwch cicio - Mae Kickbox yn sicrhau eich bod yn anfon e-byst at ddefnyddwyr go iawn yn unig ac yn eich helpu i wahanu cyfeiriadau o ansawdd isel oddi wrth gysylltiadau gwerth uchel. Amddiffyn eich enw da, cynyddu cyfraddau agored, ac arbed arian gyda Kickbox.
 • Chwaraewr blwch post - Gwiriwch fodolaeth, dilysrwydd ac ansawdd unrhyw gyfeiriad e-bost yn syml trwy ei basio i URL y cais.
 • MailerCheck - Gwirio e-bost, dadansoddi, a glanhau rhestrau sydd wedi'u cynllunio ar gyfer pobl sydd eisiau teclyn cyflym a dibynadwy heb yr holl ffwdan a gwerthiannau. Dim ond 3 cham syml i wneud y gorau o'ch rhestr.
 • Miliwnydd - Gwirio e-bost gyda chywirdeb uchel gwarantedig a chyfraddau fforddiadwy.
 • BythBounce yn dileu cyfeiriadau e-bost annilys ac yn lleihau cyfraddau bownsio cyffredinol ar gyfer y gallu i'w cyflawni yn y pen draw. 
 • Prawf - Dilysu a gwirio eich rhestrau e-bost yn gyflym. Cydymffurfiad Tarian Preifatrwydd UE-UD.
 • Y Gwiriwr - Mae 1,000 o weithwyr proffesiynol o 80+ o wledydd yn dibynnu ar ein gwasanaethau gwirio e-bost swmp a glanhau e-bost.
 • TwrData - Cynyddu eich cyfradd dosbarthu mewnflwch trwy lanhau'ch rhestr e-bost o gyfeiriadau e-bost annilys a thwyllodrus.
 • Xgwirio - Gwybod eich bod yn e-bostio cyfrif na fydd yn bownsio. Gall Xverify wirio cyfeiriadau e-bost mewn amser real a thrwy swp.
 • Gwebwla - Gwasanaethau hylendid e-bost a gwella data.

Gwasanaethau Gwirio E-bost Eraill Ar-lein

Dyma wasanaethau gwirio e-bost a hylendid eraill sy'n nid oedd yr holl ddangosyddion ymddiriedaeth o'r cwmnïau uchod.

 • Ampliz - Mae Ampliz yn gwirio cyfeiriadau e-bost eich cwsmer mewn amser real ac yn eich helpu i gynnal hylendid e-bost gan gyflawni'r gyfradd ymateb uchaf. Mae'r parth hwn hefyd wedi'i gofrestru i'r Yn ddi-bowns gwasanaeth. Bydd Bounceless yn glanhau eich rhestrau e-bost trwy ganfod e-byst heb eu gwirio, trapiau sbam, a pharthau tafladwy.
 • Antideo - Gwasanaeth API Dilysu E-bost i chwynnu cyfeiriadau e-bost tafladwy / dros dro, e-byst sbam, ac ati, i gadw'ch rhestrau'n lân.
 • Bloc Cyfeiriadau E-bost tafladwy - Canfod a rhwystro cyfeiriadau e-bost tafladwy, un-amser, taflu i ffwrdd, dros dro.
 • Dilyswr E-bost Swmp - cymhwysiad gwe a all wirio a yw cyfeiriad e-bost yn real neu'n ffug. Gall unrhyw un sy'n anfon e-byst yn rheolaidd elwa o ddefnyddio'r system.
 • CaptenVerify - gwiriwch a glanhewch eich rhestrau postio yn gyflym. Llusgwch a gollwng eich ffeil yn ein teclyn ac rydyn ni'n gwneud y gweddill. Syml, cyflym a diogel.
 • CleanTheList.com - glanhau a dilysu e-byst.
 • Cysylltwch Allan - Dewch o hyd i gyfeiriad e-bost personol unrhyw un yn ogystal â rhif ffôn
 • Dilysu Data - Dilyswch eich rhestr e-bost yn gyflym. Cysylltwch Mailchimp neu Cyswllt Cyson cyfrif ar gyfer monitro parhaus a chynnal rhestr.
 • Marciwr E-bost - Mae e-bost marciwr yn eich helpu i hidlo e-byst o ansawdd isel o gysylltiadau gwerth uchel. Rydym yn sicrhau eich bod ond yn anfon e-bost at ddefnyddwyr go iawn ac yn amddiffyn eich enw da, Hwb eich ymgyrch e-bost, ac arbed arian gyda Emailmarker.
 • eHylendid yn gwmni gwirio e-bost proffesiynol. Maent yn tynnu bownsys, bygythiadau, protestwyr, ymgyfreithwyr, a phob perygl canfyddadwy arall o gronfeydd data tanysgrifwyr. Mae eHygienics yn cynnig amser real API llwyfannau sy'n cael eu defnyddio bob dydd gan danysgrifwyr ledled y byd.
 • Atebion E-bost - gwasanaeth glanhau a dilysu rhestrau e-bost diogel a fydd yn sgwrio, glanhau, dilysu a gwirio'ch cronfa ddata cyfeiriadau e-bost bresennol.
 • E-bostHippo - Gwasanaeth ar-lein dilysu e-bost ar gyfer marchnatwyr proffesiynol a'u cleientiaid
 • E-bostInspector - Glanhau a thynnu cyfeiriadau e-bost annilys o'ch rhestrau marchnata
 • Rhestr E-bost Gwirio - Mae'r rhestr e-bost a ddilyswyd yn eich amddiffyn rhag cosbau trwy gynnig yr ateb gwirio e-bost mwyaf cynhwysfawr ar y farchnad, gan sicrhau bod eich rhestrau e-bost yn rhydd o bownsio, yn ddilys, ac yn darparu ROI uchel.
 • E-bostiwch YoYo - Datrysiadau glanhau rhestr dilysu e-bost proffesiynol.
 • Dilyswr E-bost - Gyda'r Dilyswr E-bost Ar-lein Amser Real Byteplant gallwch chi wirio'n hawdd a yw cyfeiriad e-bost yn bodoli ac yn ddilys.
 • Clemail - Mae Klemail yn caniatáu ichi wirio bod e-byst a anfonwch yn bodoli. Amddiffyn enw da eich parth a chynyddu eich cyfradd agored.
 • Rhestr Doeth - Fe wnaethon ni ddadansoddi canlyniadau'r cannoedd o filiynau o gyfeiriadau e-bost rydyn ni wedi'u glanhau i ddylunio peiriant glanhau rhestrau e-bost newydd sy'n fwy pwerus nag erioed. Rhowch gynnig ar ListWise II am ddim a mynd â'ch perfformiad marchnata e-bost i uchafbwyntiau newydd
 • Blwch postValidator - yn cysylltu â'r gweinydd post ac yn gwirio a yw'r blwch post yn bodoli ai peidio
 • Gwiriad post - yn dilysu e-byst a ffonau gan ddefnyddio rhwydweithiau cymdeithasol
 • Grŵp Mastersoft - canolbwyntio ar ddata Awstralia
 • Gwirio E-bost Cyflym - Gwasanaeth ar y we i wirio cyfeiriadau e-bost mewn swmp neu amser real gan ddefnyddio API REST. Maent yn canfod e-byst annilys ac nad ydynt yn gweithio ac yn darparu adroddiad manwl cyflawn i chi.
 • SiftLogic - Gwirio a Sgorio E-bost i helpu lleoli mewnflwch a sicrhau enw da'r anfonwr i'r eithaf.
 • Snovio - Awtomeiddio allgymorth oer - darganfyddwch, dilyswch ac e-bostiwch ragolygon gyda Snovio i gael cyfraddau trosi gwell.
 • Truemail - Gwirio E-bost. Hawdd, Cyflym a Rhad. Glanhewch eich rhestr bostio a chynyddu eich cyfradd cyflawni hyd at 99%. Nid oedd y broses dilysu cyfeiriadau e-bost erioed mor hawdd.
 • Verifalia - Mae Verifalia yn wasanaeth dilysu e-bost ar y we sy'n caniatáu ichi uwchlwytho a dilysu rhestrau o gyfeiriadau e-bost yn syml ac yn hawdd.

Datgelu: Nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am eich llwyddiant wrth ddewis un o'r darparwyr hyn, roeddem am ddarparu rhestr gynhwysfawr gyda rhai dilyswyr ymddiriedaeth ychwanegol. Rydym yn defnyddio dolenni cyswllt yn yr erthygl hon.

51 Sylwadau

 1. 1

  Trosolwg gwych, Doug. Mae'n bwysig nodi, fodd bynnag
  mae angen cynhwysfawr i osgoi a goresgyn problemau cyflawni e-bost
  gwasanaeth hylendid, cywiro a dilysu e-bost yn hytrach na dim ond y “pinging”
  (hy gwiriadau SMTP) y mae'r rhan fwyaf o'r gwerthwyr ar eich rhestr yn eu darparu. Mae gwiriad SMTP yn darparu gwybodaeth yn unig ar
  a oes modd cyflawni cyfeiriad e-bost ar adeg benodol a chywirdeb
  mae'r canlyniadau hyn yn dal i adael llawer i'w ddymuno gan fod llawer o ISPs yn gwneud beth bynnag a allant
  i annog yr arfer hwn i beidio. Ar ben hynny, nid bownsio yw fflachio e-bost
  marchnatwyr gan fod bron pob cwmni yn disgyn ymhell islaw'r trothwyon bownsio a ganiateir
  gan yr ISPs.
  Y materion mwyaf sy'n wynebu
  mae marchnatwyr e-bost yn deillio o gyfeiriadau e-bost problemus (ee trapiau sbam, potiau mêl,
  achwynwyr sbam trwm, cyfeiriadau maleisus, ac ati) yn eu ffeiliau yn ogystal ag yn anfwriadol
  gwallau hylendid gan mai'r cyfeiriadau cyflawnadwy hyn yw'r rhai y mae Spamhaus a
  mae sefydliadau hidlo sbam eraill yn defnyddio i fflamio sbamwyr ac yn gyflym ac
  marchnatwyr rhydd.
  I aros oddi ar radar y
  sefydliadau hidlo sbam a thrwy hynny wneud y gorau o'ch cyflawniad a
  refeniw, mae angen i un weithio gyda hylendid e-bost, cywiro a dilysu
  darparwr a all:
  1) Bloc problemus
  cyfeiriadau rhag mynd i mewn i'ch cronfa ddata a glanhau'r rhai sydd â
  eisoes wedi cyrraedd yno
  2) typos cywir a
  gwallau hylendid eraill gan fod Spamhaus wedi troi llawer o'r teipiau a wneir yn aml
  cyfeiriadau i mewn i sbamtraps
  3) Dilyswch y
  cyflawnadwyedd pob cyfeiriad e-bost trwy wirio yn erbyn e-bost-benodol
  gweithgaredd (ee agor, clicio, bownsio, cwynion sbam, ac ati), hanesyddol
  archif o wiriadau MX a SMTP, a gwiriadau SMTP amser real.
  Costau am y gwasanaeth uchod
  yn dechrau ar geiniog i bob cyfeiriad e-bost ac yn gostwng yn sylweddol yn ôl cyfaint
  yn cynyddu. Ar ben hynny, osgoi unrhyw
  darparwr gwasanaeth nad yw ei wasanaeth ar gael mewn swp amser real, awtomataidd
  (hy 24x7x365), a modd swp gwasanaeth llawn, sy'n cynnwys llawlyfr
  adolygiadau. 
  Os ydych chi'n edrych i sicrhau
  mae eich ymdrechion marchnata e-bost yn cyflawni'r ROI gorau posibl gydag isafswm o
  costau, drafferth, a risgiau, bydd partneru â chwmni hylendid e-bost yn profi
  i fod y buddsoddiad bach gorau y gallwch chi erioed ei wneud.
  Am fwy o fanylion ar sut mae 25% o
  mae'r cwmnïau Fortune 100 yn ogystal â miloedd o farchnatwyr, mawr a bach
  cadw eu cronfeydd data e-bost yn ffres ac yn gyfoes, gweler http://www.freshaddress.com/services/email-validation/

 2. 2
 3. 3
 4. 5
 5. 6

  Helo Doug,

  Ydych chi wedi ceisio http://www.bulkemailchecker.com ? Rhoddais gynnig ar ychydig o wasanaethau o'ch rhestr ac ar ôl bod yn llai na bodlon â'r canlyniadau neu'r pris, parheais fy chwiliad a dod o hyd i Swmp-E-bost Checker. Gallaf ddweud yn onest fod fy chwiliad am wasanaeth dilysu e-bost pris isel o ansawdd uchel drosodd. Rwyf wedi bod yn eu defnyddio am y 4 mis diwethaf ac ni allwn fod yn hapusach. Edrychwch arnyn nhw a gobeithio y gallwch chi atal eich chwiliad hefyd!

  Diolch Doug, cael penwythnos gwych!

  • 7
  • 8

   Ar hyn o bryd rwyf wrthi'n chwilio am gwmni i wirio fy rhestr ac roeddwn i eisiau darganfod pam eich bod chi'n anfodlon â rhai o'r darparwyr eraill? Rwy'n newydd i hyn ac mae'n llethol mynd trwy'r nifer o wefannau i benderfynu beth sy'n eu gwneud yn wahanol. Felly pe gallech o bosibl rannu pam eich bod yn anfodlon â'r lleill a pham rydych chi'n dewis Gwiriwr E-bost Swmp dros yr holl wefannau eraill. Bydd hyn yn fy helpu ac efallai llawer o'r lleill sy'n darllen hwn. Rwy'n gweld bod y prisiau'n llawer gwell ar Swmp-E-bost Checker ond hoffwn hefyd wybod pethau eraill a allai eu gwneud yn well. Diolch ymlaen llaw am ymateb.

   • 9

    Helo Simone, mae yna risgiau eisoes yn gysylltiedig â defnyddio rhestrau hŷn neu restrau prynu. Mae darparwyr gwasanaeth e-bost, ar y cyfan, yn dirmygu unrhyw gwmni sy'n mewnforio cyfeiriadau e-bost nad ydyn nhw wedi cael eu fetio. A bydd Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd sy'n derbyn yr e-bost yn dargyfeirio'ch holl e-bost yn llwyr neu hyd yn oed yn rhwystro'ch darparwr os bydd llawer o'r cyfeiriadau e-bost hynny'n bownsio neu'n riportio'r e-bost fel SPAM. O ganlyniad, mae defnyddio teclyn gwirio rhestr yn hanfodol wrth rolio cyfeiriadau e-bost cyfeiriadau e-bost perthnasol. Os ydych chi'n defnyddio'r teclyn anghywir, rydych chi mewn perygl o gael eich rhwystro gan yr ISP a chael eich cychwyn gan eu darparwr gwasanaeth e-bost.

 6. 10

  Helo,

  Diolch am y rhestr !! Mae gen i cwestiwn. Rwyf am ddechrau fy ngwasanaeth glanhau e-bost fy hun. A allech chi argymell unrhyw feddalwedd dda i'w phrynu. Rwyf wedi edrych heb unrhyw lwc hyd yn hyn. Rwyf am iddo gael ei awtomeiddio â phosibl. Diolch

  • 11

   Helo Josh, nid wyf yn gwybod unrhyw rai oddi ar law, ond efallai bod gan un o'r gwasanaethau a restrir yma API neu'n cynnig datrysiad Label Gwyn. Byddai hynny'n caniatáu ichi frandio'r datrysiad fel eich un chi.

 7. 12

  Ffordd syml o wirio cyfeiriad post y gronfa ddata, Y gwiriwr e-bost mwyaf datblygedig. Prawf.io.
  Rydyn ni mewn prawf beta nawr ond mae gennym ni'r ffordd fwyaf cywir o brofi.
  Mae angen adborth arnom. Gallwch gael rhywfaint o swm i brofi'r gwasanaeth.

 8. 16

  Hei Douglas. Rwy'n synnu ychydig na sonioch chi am Verifalia yn eich rhestr. Nid yn unig mae'n ymddangos ei fod yn un o'r darparwyr dilysu e-bost mwyaf yn Ewrop ond maen nhw hefyd yn cynnig nodweddion unigryw na welais i yn unman arall, gan gynnwys cefnogaeth ar gyfer cyfeiriadau e-bost nad ydyn nhw'n defnyddio'r wyddor Ladin (mae gennym ni lawer o gleientiaid yn ein rhestrau o) Singapore, Japan a Saudi Arabia, er enghraifft), a'r gallu i berfformio dilysiadau manwl sy'n rhychwantu sawl tocyn, i ddilysu cyfeiriadau e-bost gyda materion dros dro fel blwch post dros gwota neu wyrddio. Mae'r darparwr hwn hefyd yn datgelu API dilysu e-bost RESTful ar gyfer datblygwyr meddalwedd a llyfrgelloedd ar gyfer prif ieithoedd a llwyfannau rhaglennu ... Ac mae ganddyn nhw gynllun Am Ddim hyd yn oed sy'n dod â hyd at 125 o ddilysiadau e-bost am ddim y dydd.

 9. 18
 10. 19

  Defnyddiais rai o'r argymhellion yn y blog hwn i ddewis gwasanaeth gwirio rhestr e-bost. Fe wnes i orffen mynd gydag emaillistverify.com, a thra roeddwn i'n hapus gyda nhw ar fy rhestr gyntaf, mae pob rhestr ddilynol rydw i wedi ceisio ei rhedeg ar eu gwasanaeth wedi bod yn broblemus, yn bennaf yn yr ystyr na allaf i lawrlwytho rhestr o'r glanhau e-byst wedi hynny. Beth yw pwynt defnyddio eu gwasanaeth os na allaf ddarganfod pa gyfeiriadau e-bost sy'n ddilys? Ar wahân i hynny, nid yw eu cefnogaeth yn ymatebol iawn ac nid oes ganddyn nhw ddiddordeb mewn cadw cwsmeriaid.

 11. 21
 12. 23
  • 24

   Andrea, rwy'n credu hynny. Rwy'n credu mai'r ffordd i'w wneud yw cael eich ffurflen i weithio gydag API y cwmni gwirio. Unwaith y dychwelir yr e-bost fel y'i dilyswyd, yna gallwch ei wthio i GetResponse.

 13. 25

  Helo Douglas,

  Rwy'n defnyddio ar hyn o bryd https://www.emailverifierapi.com/ i wirio cyfeiriadau e-bost yng nghais marchnata e-bost cwmni ffortiwn 500. Nid oes gennyf unrhyw gwynion gan fod ansawdd y gwasanaeth yn berffaith, fodd bynnag rydym yn chwilio am ddewis amgen cost is sy'n cynnig yr un ansawdd. A allwch chi awgrymu api gradd menter bob yn ail y gellid ei ddefnyddio? “Gradd menter” yw'r allweddair. Diolch am eich help!

 14. 26

  Helo Ron,

  Rwy'n gobeithio, rydych chi'n gwneud yn dda, dim ond i'ch diweddaru chi, Rydyn ni'n rhedeg ein proses gwirio E-bost.
  lle nad oes angen i chi wastraffu'ch llawer o arian. Byddaf yn fwy na pharod i'ch ateb am ein proses Sut rydym yn gweithio mewn gwirionedd.

  Rydyn ni'n cael y rhestr gan y cleientiaid sydd eisiau gwirio e-byst, yna fe wnaethon ni alw'r derbynnydd neu Reolwr Cyffredinol y cwmni yna rydyn ni'n casglu eu negeseuon e-bost Dilys,
  trwy wneud fel hyn ar ôl 15 diwrnod rydym yn ei wirio gyda'n proses gwirio e-bost rydym yn gwneud Eblast.

  Os oes gan unrhyw un unrhyw ddryswch neu gwestiwn ar hyn ynglŷn â chostau.
  Mae croeso i chi ein postio byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl

 15. 27

  Diolch am yr erthygl! Rwyf wedi bod yn defnyddio'r proflen.io ac yn weddol falch ag ef. Pris doeth mae'n rhatach nag eraill a chyn belled ag ansawdd a chyflymder.

 16. 28
  • 29

   Mae Proofy.io yn gwmni sgam. Nid yw'r gwasanaeth yn gweithio. Rwyf wedi talu am 10000 o wiriadau, wedi uwchlwytho fy rhestr o 4000 o negeseuon e-bost ac mae wedi bod yn “Prosesu” am y 2 ddiwrnod diwethaf. Mae'r Live Help ar y safle a'r holl wybodaeth am y wefan y gallwn i ddod o hyd iddi ar-lein, trwy Google bob amser gan ddyn o'r enw Roman (sydd hefyd yn ôl pob tebyg yn berchennog y safle) a'i ffrind Anna. Nid wyf wedi dod o hyd i unrhyw adolygiadau credadwy eraill ac ni ddylwn fod wedi rhoi arian iddynt gan eu bod bellach yn hollol dawel. Fe wnaethant sôn am rywbeth am “raglennydd yn gweithio ar y gweinydd ar hyn o bryd” ond ers hynny - dim cyfathrebu a dim arian yn ôl. PEIDIWCH Â DEFNYDDIO proofy.io !!!

 17. 30
 18. 31

  Diolch am y post!
  Rydym yn chwilio am gwmni a all roi dogfen a gymeradwywyd yn swyddogol ynghylch bod y cyfeiriadau e-bost a ddilyswyd yn wirioneddol ddilys ac yn cael eu gwirio.
  Ydych chi'n adnabod unrhyw gwmni fel 'na?
  Diolch yn fawr

  • 32

   Helo Anna,

   Nid wyf yn siŵr y gall unrhyw un ddarparu dilysiad swyddogol gan fod pobl yn rhoi'r gorau i ddefnyddio e-byst ac yn newid cyfeiriadau e-bost bob dydd. Ar y gorau mae platfform sy'n ceisio dal newidiadau cyfeiriad e-bost a gellir sgwrio'ch rhestr yn erbyn hynny.

   Doug

 19. 33

  “Yr eironi, yn fy marn i, yw fy mod yn credu ei bod yn haws i SPAMMER gael e-bost i'ch mewnflwch na'r cwmni cyffredin sy'n anfon neges ddilys.”

  Mae'n debyg eich bod chi'n iawn ar hyn, ond yn gyffredinol oherwydd yn gyffredinol nid yw busnesau'n defnyddio marchnata e-bost yn gywir, neu'n ddigon aml i'w rhestrau ddod yn fwy defnyddiadwy ac iddyn nhw ddysgu'r arferion gorau. Fe ddylen nhw (pawb) e-bostio yn amlach.

  Ond am y rhestr o offer ... anhygoel!

 20. 35

  Rwy'n credu nad oes unrhyw ffordd i wirio'ch e-bost unwaith y bydd eich acc wedi'i greu. Felly mae'n debyg y dylech chi wneud hyn pan fyddwch chi'n creu eich acc yn y cam cyntaf.

 21. 36

  Erthygl awsome. A gaf i wybod a ydych chi wedi rhedeg y Gweminar gyda Phrif Swyddog Gweithredol Neverbounce, Oscar?

 22. 37

  Helo,

  Rwy'n edrych am wybodaeth ynglŷn â gwirio cyfeiriadau e-bost mewn amser real wrth i gwsmer newydd ddod i'm cwmni. A yw'r feddalwedd / dechnoleg honno ar gael imi ei hychwanegu at ein meddalwedd gyfredol? Neu a fyddai angen i ni newid dros ein holl feddalwedd gyfredol? Yn eithaf mae gennym broblem o'n tîm yn teipio cyfeiriadau e-bost cwsmeriaid yn anghywir neu'r cwsmer yn gwneud hynny hefyd. Hoffwn ei atal yn y man prynu yn lle bod y rhestr yn cael ei glanhau, yna ni jyst yn cadw cyfeiriad e-bost gwael yn lle cyrraedd ein cwsmer.

  • 38

   os ydych chi'n edrych ar ddilysu e-bost amser real, siaradwch â'r dynion yn emailchecker.com, mae gen i brofiad uniongyrchol o ddefnyddio eu datrysiad amser real a'i wych a chywir!

 23. 39
 24. 40

  Erthygl wych Doug yn addysgiadol iawn a rhai sylwadau gwych, Rydym yn rhedeg cwmni gen arweiniol ac mae gennym nifer o dudalennau gwasgu ar draws y we ar gyfer cleientiaid ac rydym yn casglu ychydig filoedd o negeseuon e-bost y dydd! rydym wedi defnyddio ychydig o gwmnïau ond yn y pen draw, ewch yn ôl at ein cwmni cyntaf i ni brofi gyda nhw (cwmni o'r enw Email Checker) gan ddarganfod mai eu meddalwedd oedd y mwyaf cywir a dibynadwy. Rydym yn defnyddio eu API ar ein tudalennau gwasgu ac mae'n offeryn gwych i ni ac yn boblogaidd iawn gyda'n cleientiaid, maen nhw'n cynnig gwiriad swmp hefyd ac rydyn ni'n ei ddefnyddio o bryd i'w gilydd ond rydyn ni'n defnyddio eu API yn ddyddiol gyda chanlyniadau gwych. Beth bynnag, dim ond eisiau rhannu fy mhrofiad gan fy mod i'n gwybod bod cymaint o gystadleuaeth allan yna, rhowch floedd i'r dynion yn y gwiriwr e-bost mae eu gwefan http://www.emailchecker.com a dywedwch wrthynt fod John Morgan wedi anfon atoch 🙂

 25. 41
 26. 43
 27. 45

  Am awgrymu un ap arall ar gyfer gwirio e-bost - https://mailcheck.co
  Maent yn trosglwyddo mwy i broffiliau cymdeithasol sy'n gysylltiedig â phost, llai ar wiriadau smtp uniongyrchol. Mae'n caniatáu i gael mwy o wybodaeth a phenderfynu a yw perchennog e-bost yn weithredol mewn gravatar, gmail, ac ati.

 28. 47

  Helo!
  A gaf i ychwanegu un teclyn gwych arall at y rhestr hon?
  TrueMail (https://truemail.io/) yn offeryn gwirio e-bost gwych.
  Mae'n gywir iawn ac yn hawdd ei ddefnyddio. Bydd yn glanhau'ch rhestr yn gyflym o gyfeiriadau e-bost annilys a pheryglus.
  Gyda llaw, mae ganddo 1,000 o wiriadau e-bost am ddim bob mis.

 29. 49
 30. 50

  Helo Doug, mae'n wych y ffordd rydych chi wedi diweddaru'r erthygl dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf gyda darparwyr gwasanaeth newydd, rwy'n canmol yr ymdrech. Byddwn i wrth fy modd yn awgrymu bod Antideo yn cael ei ychwanegu at y rhestr, mae'n un o'r gwasanaethau mwyaf fforddiadwy allan yna. Mae'r haen am ddim sy'n cynnig mwy na 5000 o wiriadau dilysu y mis yn fwy na digon i fusnes bach, felly byddem yn gwerthfawrogi'n fawr a allwch chi edrych ar y gwasanaeth (www.antideo.com) a'n cynnwys yn eich rhestr os gwelwch chi ffit.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.