Blogio Gwesteion - Rydych chi'n Ei Wneud yn Anghywir

blogio gwadd

Ar un adeg, roedd backlinks yn rheoli byd optimeiddio peiriannau chwilio. Pan fesurwyd ansawdd gwefan yn nhermau PageRank, darparodd backlinks y pleidleisiau y bu galw mawr amdanynt a oedd yn gyrru'r metrig hwn. Ond wrth i algorithm Google aeddfedu, ni allai safleoedd gwefan orffwys yn unig mwyach ar nifer y dolenni sy'n pwyntio'n ôl ati. Dechreuodd ansawdd y wefan sy'n cynnal y ddolen honno fod â mwy o bwysau na'r nifer fawr o ddolenni y gallai gwefan eu cael.

Arweiniodd hyn at yr arfer o ysgrifennu postiadau blog gwesteion ar gyfer gwefannau eraill. Roedd y trafodiad braidd yn sylfaenol; rydych chi'n darparu cynnwys i'r wefan ac maen nhw'n darparu dolen gyswllt i chi. Ac eto, fel y mwyafrif o dechnegau adeiladu cyswllt eraill, roedd cam-drin yn treiddio blogio gwesteion. Sefydlwyd gwefannau heb unrhyw reswm arall na chynnal swyddi gwesteion, roedd gwefannau yn codi tâl ar bobl i bostio eu herthyglau, roedd pobl yn ysgrifennu swyddi gwestai yn cynhyrchu sothach nad oedd yn cynnig unrhyw werth, a daeth nyddu erthyglau yn norm. Dim ond mater o amser oedd hi cyn Google cracio i lawr unwaith eto a dechrau craffu ar y dechneg adeiladu cyswllt hon.

Pan ryddhawyd diweddariadau Penguin, daethpwyd â thactegau postio gwesteion cysgodol o flaen a chanol; cymerodd llawer o bobl i hyn olygu nad oedd blogio gwesteion bellach yn strategaeth ddichonadwy gan fod cymaint o wefannau yn cael eu cosbi oherwydd eu harferion blogio gwesteion.

O ganlyniad, rhoddodd rhai busnesau y gorau i bostio gwesteion yn gyfan gwbl, oherwydd eu bod o dan yr argraff nad oedd cysylltiadau bellach yn bwysig. Ac eto, er gwaethaf yr holl bethau negyddol y gallech eu clywed am yr effaith y mae backlinks yn ei chael ar eich ymdrechion SEO, maent yn bwysig o hyd. A dweud y gwir, maen nhw o bwys mawr. Yn ôl Searchmetrics 2013 Ffactorau Safle,

“Mae backlinks yn parhau i fod yn un o'r metrigau SEO pwysicaf. Yn hyn o beth, ychydig sydd wedi newid dros y blynyddoedd: mae safleoedd â mwy o backlinks yn graddio'n well. "

Y gwir yw bod blogio gwesteion yn dal i fod yn strategaeth farchnata bwysig ac effeithiol i mewn, ond dim ond pan gânt eu gwneud y ffordd iawn.

Yn anffodus, mae pobl yn dal i gael amser caled yn deall y ffordd iawn i fynd ati i bostio gwesteion. Er gwaethaf y nifer fawr o ganllawiau sy'n darparu glasbrint ar gyfer llwyddiant, nid ydyn nhw'n ei gael o hyd. Maen nhw'n gwneud yr un camgymeriadau drosodd a throsodd. I'r rhai sy'n elwa mwy o rai nad ydynt yn enghreifftiau, dyma rai o'r ffyrdd anghywir y mae pobl yn mynd ati i flogio gwesteion.

Torri Corneli ar Ansawdd

Y camgymeriad mwyaf cyffredin a welaf yw bod ansawdd y cynnwys y mae pobl yn ei gyflwyno ar gyfer eu swyddi gwestai yn annigonol.

Ni waeth ble rydych chi'n mynd i osod eich cynnwys, mae eich enw arno. Mae'n cynrychioli'ch brand, felly os ydych chi eisiau brand enghreifftiol, mae angen i'ch cynnwys fod yn rhagorol. Yn ôl pan oedd yr holl bobl yr oeddent yn gofalu amdanynt oedd y backlink, cafodd cynnwys ar gyfer swyddi gwesteion ei gorddi gan felinau cynnwys a oedd yn nyddu erthyglau â nonsens er mwyn osgoi cosbau dyblygu.

Pan gyhoeddwyd y math hwn o gynnwys ar wefan heb fawr o amlygiad, cafodd lai o gyfle i niweidio enw da eich brand. Y dyddiau hyn, dylai eich swyddi gwesteion fod yn gweithio mewn gwahanol ffyrdd i chi. Mae gosod eich swyddi gwestai ar y math cywir o wefannau yn golygu bod pobl yn mynd i'w gweld a dod i farn amdanoch chi ar sail yr hyn maen nhw'n ei ddarllen.

Dewis y Safleoedd Anghywir

Cyn Penguin, nid oedd yr arfer o flogio gwesteion yn canolbwyntio cymaint ar ansawdd y wefan letya. Cyflwynwyd erthyglau i ffermydd cynnwys a chyfeiriaduron erthyglau oherwydd y cyfan a oedd yn bwysig oedd y backlink. Ar ôl Penguin, roedd safleoedd a wnaeth hyn yn aml yn cael eu cosbi. Nid yn unig y gwnaeth y gostyngiad yn y canlyniadau chwilio brifo, ond hefyd roedd y meddylfryd hwn yn fyr ei olwg. Mae blogio gwesteion yn agor y drws i lawer o gyfleoedd eraill heibio'r backlink.

Pan gyhoeddir eich swydd westai ar safle sy'n uchel ei barch yn eich diwydiant ac sydd â chymuned fawr, bydd eich swydd westai yn gwneud ychydig mwy o bethau i chi:

 • Mae'n codi ymwybyddiaeth i ragolygon posib
 • Mae'n eich sefydlu chi fel arbenigwr diwydiant / arbenigol
 • Mae'n adeiladu ymddiriedaeth yn eich brand

Mae gan safle sydd â chymuned fawr a gweithgar gyrhaeddiad mwy hefyd. Mae darllenwyr yn fwy tebygol o rannu cynnwys da, ac maent yn fwy tebygol o ymweld â'ch gwefan, gan gynyddu traffig atgyfeirio o ansawdd.

Gellir mesur ansawdd safle trwy wirio sawl metrig safle allweddol. Os mai'ch nod yw postio ar safle sydd â thraffig uchel, byddai safle â safle Alexa isel yn darged da. Os ydych chi eisiau safle a fydd yn trosglwyddo mwy o werth SEO o ddolenni, yna rydych chi am chwilio am wefannau sydd ag Awdurdod Parth uchel. Yn ddelfrydol, byddwch chi am wneud yr ymdrech i estyn allan i amrywiaeth o wefannau. Mwy am hynny yn yr adran nesaf.

Diffyg Arallgyfeirio

Un o'r problemau gyda backlinks yw y gellir eu cael yn awtomataidd. Trwy gyflwyniadau cyfeiriadur, sbam sylwadau ar flogiau eraill a hyd yn oed trwy bostio gwesteion. I ddod o hyd i wefannau nad ydyn nhw'n adeiladu backlinks yn naturiol, mae peiriannau chwilio'n chwilio am ddangosyddion fel:

 • Testun angor wedi'i or-optimeiddio
 • Nifer anghymesur o ddofollow o'i gymharu â chysylltiadau nofollow
 • Nifer fawr o gysylltiadau o ansawdd isel

Mae postio gwesteion yn eich galluogi i adeiladu proffil cyswllt cyflawn. Bydd rhai blogiau yn caniatáu ichi gynnwys dolenni yng nghorff eich post, tra bydd eraill yn mynnu eich bod yn gosod dolenni yn eich bio awdur yn unig. Ffordd arall o arallgyfeirio cysylltiadau yw amrywio'r testun angor. Bydd defnyddio geiriau ac ymadroddion nad ydynt yn eiriau allweddol chwilio hawdd eu hadnabod a phroffidiol yn gwneud i bethau edrych yn fwy naturiol.

Strategaeth arall yw postio gwestai ar flogiau nad ydyn nhw yn eich diwydiant na'ch cilfach, ond sydd ychydig yn debyg. Er enghraifft, os ydych chi'n gwmni yswiriant, gallwch ysgrifennu swyddi gwestai ar flogiau iechyd a ffitrwydd sy'n ymwneud â sut y gall aros yn egnïol ac yn iach ostwng costau yswiriant bywyd. Gallai gwefan sy'n gwerthu cyfrifiaduron estyn allan at flogiau sy'n canolbwyntio ar ddiogelwch cyfrifiaduron. Mae ymgorffori swyddi gwesteion traws-ddiwydiant yn eich portffolio nid yn unig yn helpu i arallgyfeirio'ch cysylltiadau, ond mae hefyd yn eich helpu i ddatgelu'ch brand i gynulleidfaoedd newydd.

Casgliad

Mae postio gwesteion nid yn unig yn helpu'ch gwefan; gall eich helpu i adeiladu perthnasoedd cryf â phobl eraill yn eich diwydiant. Darllenwch y blogiau rydych chi am weithio gyda nhw ac anfonwch gyflwyniad cadarn a chais blogio gwestai i'r perchnogion.

Dywedwch wrthyn nhw beth yr hoffech chi ei ysgrifennu a sut rydych chi'n arbenigwr ar y pwnc hwnnw. Yn bennaf oll, peidiwch â bod ofn dweud wrthyn nhw pam rydych chi am ysgrifennu ar gyfer eu gwefan. Mae bod yn onest yn gadael iddyn nhw wybod nad ydych chi'n ceisio gêmio'r system, ond yn hytrach adeiladu'ch busnes wrth gyfrannu'n gadarnhaol at eu busnes nhw.

7 Sylwadau

 1. 1

  Am ddarn eithriadol. Gall blogio gwesteion fod yn ffordd wych o gynyddu eich arweinyddiaeth meddwl yn eich maes ... os ydych chi'n gwybod sut i wneud pethau'n iawn. Diolch am yr awgrymiadau!

 2. 2

  Yn graff. Mae ein blog yn derbyn swyddi gwesteion yn aml, ond rydym yn dynn ar ansawdd a chysylltiadau cefn. Gobeithio y bydd y sylw i ansawdd yn ein hatal rhag edrych fel unrhyw beth heblaw am yr hyn ydyn ni: blog sy'n ceisio darparu gwerth i'n darllenwyr.

 3. 3

  Dewch o hyd i'r grŵp arbenigol rydych chi am fynd amdano ac yna dewch o hyd i'r gwefannau cywir. Awgrymiadau gwych. Rwy'n credu y gallai fod gan bobl flas gwael yn eu cegau bellach ddyddiau am flogio gwesteion oherwydd mae gennych chi lawer iawn o bobl sydd ddim ond eisiau cael man gwestai fel y gallant rampio'u blog yn llawn dolenni. Mae pobl eisiau gwybodaeth wych, nid y dolenni, os ydych chi'n darparu cynnwys gwych efallai y bydd pobl eisiau chwilio amdanoch chi beth bynnag.

 4. 5
 5. 6

  Awgrymiadau gwych Larry. Rwyf hefyd yn sicrhau o leiaf fod â dwsin o bostiadau ar fy mlog cyn i mi ddechrau blogio gwestai yn ymosodol. Byddai unrhyw beth llai na hynny yn golygu y byddai'r darllenwyr rwy'n eu denu o flogiau eraill yn diflannu ac efallai na fyddant byth yn dychwelyd eto.

  • 7

   Cyngor anhygoel! Rydyn ni'n aml yn synnu faint o gwmnïau sy'n hyrwyddo eu gwefannau fel gwallgof ... a does dim gwybodaeth na chyfle i ymgysylltu â'r cwmni pan fydd pobl yn cyrraedd yno!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.