Dewch o hyd i'r Ganolfan Disgyrchiant ar gyfer Dylunio Cyflwyniad Gwych

Dylunio Cyflwyniad

Mae pawb yn gwybod mai PowerPoint yw iaith busnes. Y broblem yw, nid yw'r rhan fwyaf o ddeciau PowerPoint yn ddim mwy na chyfres o sleidiau gorlawn ac yn aml yn ddryslyd sy'n cyd-fynd ag ymsonau sy'n ysgogi nap gan gyflwynwyr.

Ar ôl datblygu miloedd o gyflwyniadau, rydym wedi nodi arferion gorau sy'n syml, ond anaml y cânt eu cyflogi. I'r perwyl hwnnw, fe wnaethon ni greu Center o Disgyrchiant, fframwaith newydd ar gyfer cyflwyno cyflwyniadau. Y syniad yw bod angen canolbwynt ar bob dec, pob sleid, a phob darn o gynnwys o fewn dec. I wneud hynny, mae angen meddwl am gyflwyniadau o dri phwynt gwylio: (1) macro, cyflwyniad eang, (2) sleid-wrth-sleid, a (3) ar lefel gronynnog, lle mae pob darn o ddata neu gynnwys ym mhob un ystyrir sleid yn ofalus.

Canolfan Dylunio Cyflwyniad Disgyrchiant

Cymerwch Safbwynt Macro

I ddechrau, meddyliwch am gyflwyniadau o safbwynt macro, gan edrych ar eich cyflwyniad yn ei gyfanrwydd. Beth yw canolbwynt eich cyflwyniad, sy'n gwneud y dec yn gydlynol ac yn crisialu pwrpas eich cyflwyniad? Yna ewch un lefel yn ddyfnach. Rhaid i bob sleid hyrwyddo pwrpas y dec yn fwriadol. Os na fydd yn gwneud hynny, yna dylech ofyn, beth yw pwrpas y sleid honno? Sut mae'n ffitio i mewn i ddarlun mawr y cyflwyniad?

Ar ben hynny, rhaid i bob sleid hefyd gael ei Chanolfan Disgyrchiant ei hun, ffocws sy'n ei ddal gyda'i gilydd, sy'n rhoi cydbwysedd a chydlyniant iddo. Ac yn olaf, chwyddo i mewn yn agos at gynnwys pob sleid. Archwiliwch bob paragraff, pob siart, pob pennawd. Dylai pob eitem, tabl neu graff siarad â ffocws y cyflwyniad, ond mae angen ei ganolbwynt ei hun hefyd. 

Gadewch imi ddarlunio â throsiad. Cymerwch ein system solar. Yr haul yw elfen ganolog cysawd yr haul ac mae'n tynnu tynnu disgyrchiant ar bob planed. Fodd bynnag, mae gan bob planed ei thynnu disgyrchiant ei hun. Yn yr un modd, rhaid i bob sleid, a phob gwrthrych o fewn pob sleid, siarad â chanol disgyrchiant cyffredinol (hy yr haul). Fodd bynnag, fel y planedau yn ein system solar, rhaid i bob sleid a phob gwrthrych ym mhob sleid gael ei ffocws ei hun hefyd, sy'n ei gadw ar y ddaear ac yn gydlynol. 

Gadewch i ni adolygu rhai strategaethau a thactegau i sicrhau bod ffocws yn cael ei gynnal ar bob lefel. 

Ystyriwch Eich Dec fel Cyfan

Dylai fod gan eich cyflwyniad yn ei gyfanrwydd un syniad, thema neu amcan mawr. Mae angen pwrpas cyffredin. A yw'r dec hwn yn gwerthu'ch gwaith, eich syniadau, eich ymchwil? Os felly, penderfynwch y peth (au) rydych chi'n eu gwerthu. Fel arall, ai rhannu eich gwaith yn unig yw eich dec, gan hysbysu heb yr angen i wneud i'r gynulleidfa weithredu. Os ydych chi'n rhannu, pa bethau ydych chi am i'r gynulleidfa eu tynnu o'r cyflwyniad? 

Gweld Cyflwyniad Byd-eang

Ystyriwch y Gynulleidfa

Nesaf, ystyriwch y gynulleidfa. Ar lefel macro, meddyliwch am gyfansoddiad eich cynulleidfa, p'un a yw'n gwsmeriaid, rheolwyr neu'r sefydliad ehangach. Nid yw'r mwyafrif o gyflwyniadau wedi'u graddnodi'n dda ar gyfer anghenion y gynulleidfa. Yn lle hynny, maen nhw wedi'u hadeiladu o safbwynt y siaradwyr, ond mae'n bwysig segmentu'ch cynulleidfa ac adeiladu'ch stori o'u cwmpas. Pam maen nhw yma? Beth yw eu lefel arbenigedd a'u rolau? Faint o chwant bwyd sydd ganddyn nhw am fanylion gronynnog, acronymau, ac ati? Beth yw eu pryderon proffesiynol, eu galwadau i weithredu? A ydyn nhw'n amheuwyr neu'n gredinwyr? Pa fath o wrthwynebiad y byddwch chi'n ei wynebu? Bydd yr atebion yn helpu i lunio sut rydych chi'n adeiladu'ch dec. Meddwl yn ddwfn am eich cynulleidfa cyn adeiladu eich cyflwyniadyn helpu i wneud y gorau o'i effaith.

Yn olaf, ystyriwch gydlyniant. Camwch yn ôl a gweld y cyfan o safbwynt dylunio ac adrodd straeon. Yn gyntaf, adeiladu strwythur naratif. Nid cyfres o syniadau, pwyntiau data neu arsylwadau wedi'u datgysylltu yw cyflwyniad, ond y ffurf eithaf ar adrodd straeon amlgyfrwng. Mae dylunio cyflwyniad yn ddisgyblaeth sy'n dod i'r amlwg sy'n cyfuno geiriau, fideo, animeiddio, data, unrhyw gyfryngau y gellir eu dychmygu. 

Mae angen strwythur naratif ar bob dec; dechrau, canol a diwedd, wrth rannu cysyniadau allweddol yn adrannau ac is-adrannau. Po fwyaf cymhleth yw'r pwnc, y mwyaf o drefn sydd ei angen. Mae angen handlen ar un i grwpio cysyniadau, creu hierarchaeth a dilyniant. Dechreuaf trwy amlinellu, sy'n adeiladu hierarchaeth yn ôl diffiniad, yna symud ymlaen i fyrddau stori (hy, tua naw neu 12 sgwâr ar ddalen), a gwneud brasluniau bras, heb fanylion. Mae'r broses hon yn ffordd i gymryd gwybodaeth gymhleth ac adeiladu naratif gweledol. Trwy ddefnyddio cyfuniad o amlinellu a byrddau stori, y canlyniad fydd strwythur naratif trefnus gyda hierarchaeth fwriadol. 

Tactegau Dylunio

O ran tactegau dylunio syml, y rheol fwyaf sylfaenol i'w dilyn i adeiladu cydlyniant ar draws eich dec yw cyfyngu animeiddiadau a thrawsnewidiadau. Mewn gwirionedd, mae cyfyngu pob cynnig i drawsnewidiadau pylu sylfaenol yn rheol dda. Oni bai eich bod chi'n ddylunydd neu'n animeiddiwr medrus, dylech gadw draw oddi wrth animeiddiadau a thrawsnewidiadau PPT. Wedi dweud hynny, mae trawsnewidiadau pylu yn sylfaen wych ar gyfer cyflwyniadau oherwydd eu bod yn hawdd, yn cael eu defnyddio'n gyffredin mewn ffilm, ond nid yn gawslyd 

Mae'r ddwy dacteg nesaf yn ymwneud â ffontiau. Ceisiwch gadw gyda dau deulu ffont mewn cyflwyniad: un ar gyfer penawdau a theitlau, un arall ar gyfer popeth arall (gan gynnwys is-is-deitlau a chopi corff). Yn well eto, defnyddiwch un teulu ffont ond amrywiwch y pwysau (ee, beiddgar ar gyfer penawdau a theitlau, rheolaidd neu ysgafn ar gyfer copi corff ac is-deitlau). Rwy'n aml yn defnyddio Franklin Gothic, sy'n ffont cain, cytbwys. Mae Calibri yn opsiwn gwych ar gyfer copi corff a thestun hirach, gan ei fod yn faint ffont llai yn arbed lle, er ei fod yn hawdd gweithio gydag ef. 

Y dacteg nesaf yw lliw. O ran lliwiau ffont, tueddwch i ddefnyddio un lliw drwyddo draw, neu arlliwiau o'r un lliw, yn ddelfrydol du / llwyd. Efallai y dywedwch fod hynny'n ddiflas, ond y gwir yw bod diddordeb gweledol yn cael ei greu o naws wrth ddefnyddio ffontiau, nid mewn enfys o ffontiau lliw llachar. Daw diddordeb gweledol o hierarchaeth, ffotograffau neu ddata. Felly cadwch at un neu ddwy ffont, a chyfyngwch y defnydd o liw. Yn ddelfrydol, defnyddiwch un lliw ar gyfer pob copi o'r corff, a gwahanol arlliwiau o'r un lliw i greu hierarchaeth. 

Pob Sleid, Pwynt Ffocws

sleid disgyrchiant cyflwyniad

Rydyn ni wedi edrych ar y dec yn fyd-eang; nawr byddwn yn ymdrin â sleidiau unigol. Sut ydych chi'n gwerthuso sleid? Sut ydych chi'n sicrhau bod gan bob un ganolfan disgyrchiant i bob un? Unwaith eto, rhaid i bob sleid hyrwyddo pwrpas cyffredinol y dec. Os nad ydyw, pam ei fod yno? Fodd bynnag, mae angen ei ganolbwynt ei hun ar bob sleid hefyd. Dylai fod hierarchaeth, cydbwysedd a chiwiau gweledol i wneud y sleid unigol yn golygu'n glir, wrth wahaniaethu gwybodaeth sy'n bwysicach yn erbyn yr hyn sy'n llai pwysig. 

Fel y lefelau eraill, mae tactegau i'w defnyddio ar lefel y sleid. Y doethineb confensiynol ar gyfer dylunio sleidiau yw cyflwyno un syniad i bob sleid. Y broblem yw, nid yw hynny bob amser yn bragmatig. Mae un syniad fesul sleid yn dacteg wych ar gyfer sgyrsiau TED, ond nid yw bob amser yn gweithio ar gyfer cyflwyniadau corfforaethol o ddydd i ddydd, yn sicr nid ar gyfer ymchwil na chyflwyniadau cymhleth gyda llawer o ddata. 

Yn y mwyafrif o gyflwyniadau corfforaethol, mae “stwffin sleidiau” yn anochel. Yr ateb yw cydbwysedd gweledol a hierarchaeth, felly yn lle canolbwyntio ar un syniad fesul sleid, dylai'r patrwm mwy priodol fod un syniad ar bob eiliad mewn amser. Gallwch gael cymaint o syniadau ag sydd eu hangen mewn sleid benodol, a chymaint o wybodaeth, ond yr allwedd yw rheoli sylw'r gynulleidfa ar bob eiliad mewn amser. Mae hyn yn ymwneud â symleiddio'r cysylltiadau amser real rhwng delweddau a geiriau llafar, er mwyn sicrhau nad yw'r gynulleidfa'n ddryslyd. Dylai delweddau a geiriau gael eu cysylltu'n glir bob amser.

Tacteg arall - symleiddio. Efallai ei fod ychydig yn ddyheadol, ond mae dyluniad glân yn cŵl. Mae curadu a golygu yn creu symlrwydd. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, dylai'r gogwydd fod tuag at dorri a rhoi llai yn hytrach na mwy ar bob sleid. 

Nesaf, ystyriwch y gofod negyddol sy'n amgylchynu darn o destun, siart neu ddelwedd. Mae gofod negyddol yn helpu i ddiffinio'r ffiniau ar sleid a delwedd, ac yn creu cydbwysedd. Mae hwn yn gysyniad cynnil, ond mae'n ychwanegu soffistigedigrwydd at ddylunio sleidiau. Rydych chi eisiau rhywfaint o le negyddol ond dim gormod; mae'n gydbwysedd sy'n cymryd meddwl ac ymarfer. Ymdrechu tuag at gydbwysedd, a bydd trefn ac eglurder gweledol yn y sleidiau. 

Mae ymylon yn ystyriaeth dactegol arall. Ychydig o bobl nad ydynt yn dylunio cyflwyniadau ar gyfer ffocws byw ar gynnal ymylon cyfartal o amgylch y gwaelod, y brig, y chwith a'r dde. O'm persbectif, mae ymylon ymhlith yr offer dylunio pwysicaf sydd ar gael. Ceisiwch gadw ymylon bob amser, hyd yn oed os yw'n golygu siartiau, testun, ffotograffau a gwrthrychau sy'n crebachu i'w gwneud yn ffit wrth gadw ymylon cyson ar draws eich sleidiau. 

Yn olaf, ystyriwch destun - buom yn trafod sleidiau dadelfennu, a symlrwydd, ond y gwir yw y byddwch yn wynebu waliau geiriau o destun gorlawn. Sut ydych chi'n creu hierarchaeth gyda waliau geiriau? Defnyddiwch destun yn fanteisgar. Bob tro mae gennych ddarn mawr o destun, ystyriwch arwain gyda phennawd brawddeg fer sy'n crynhoi'r tecawêau allweddol o'r darn. A gosod y pennawd ar wahân trwy feiddio testun pennawd, gan ei wneud ychydig yn fwy a / neu wneud lliw'r ffont yn dywyllach na'r darn.  

Olaf Ond Ddim Lleiaf, Edrychwch O fewn Pob Sleid

Y lefel olaf o chwyddo yw edrych ar bob gwrthrych (h.y., pob siart, paragraff o destun, delwedd, ac ati) ym mhob sleid. O ran data, dylai pob siart, tabl a graff gysylltu'n uniongyrchol â'r Ganolfan Disgyrchiant gyffredinol. Ystyriwch yn gryf gael gwared ar unrhyw set ddata os nad yw'n hyrwyddo pwrpas cyffredinol y cyflwyniad. Wedi dweud hynny, mae angen ei ffocws, ei gydbwysedd a'i hierarchaeth ei hun ar bob siart, tabl a graff sy'n ei dynnu at ei gilydd. 

Data Cyflwyno

Yn gyntaf, cydnabyddwch mai'ch babi yw'r data. Rydych chi'n treulio oriau ac arian di-ri yn datblygu'ch data a'ch dadansoddiad, ac rydych chi am ei rannu. Y broblem yw, does neb yn poeni cymaint â hynny am eich babi (waeth faint o luniau babi rydych chi'n eu rhannu), a does neb yn poeni cymaint â hynny am eich data. Wrth gyflwyno eu gwaith, mae'r rhan fwyaf o bobl yn rhannu data oherwydd nad ydyn nhw eisiau camarwain na drysu, ac yn bwysicaf oll, nid ydyn nhw am adael unrhyw beth pwysig allan. Wedi dweud hynny, ystyriwch mai'r peth allweddol i'ch rôl fel cyflwynydd yw curadu, cyflwyno gwybodaeth graff yn hytrach na chladdu'r gynulleidfa ynddo. 

Ar wahân, mae dylunio data yn defnyddio'r un offer â dylunio sleidiau. Defnyddiwch liw yn briodol ac yn ddoeth. Mae defnydd effeithlon o ofod negyddol yn creu hierarchaeth. Ar ddiwedd y dydd, data ddylai fod yr arwr, dylai'r pwyntiau data pwysicaf sefyll allan. Cael gwared ar labeli a chynwysyddion diangen, marciau hash, llinellau a chwedlau. Cael gwared ar glychau a chwibanau sy'n creu annibendod a dryswch gweledol. Dewch o hyd i'r stori yn y data, a pheidiwch â rhannu.

Er mwyn berwi dyluniad data gwych i mewn i restr dyrnu, mae yna dri rheidrwydd. Rhaid i'r data fod:

  • Glir
  • Yn graff
  • Beautiful

Yn gyntaf, mae angen i'r data fod yn hawdd hygyrch ac gywir. Mae angen i fwyelli a graddfa'r delweddau, bariau a'r llinellau fod yn gywir. Dylai'r pwyslais gweledol ddarlunio'r data yn deg. Dylai hierarchaeth weledol briodol wneud data yn arwr, heb glychau a chwibanau gormodol.

Yn ail, a yw eich data craff? Dylai data adrodd stori a chysylltu'n uniongyrchol â thema gyffredinol y cyflwyniad. Os nad oes unrhyw beth diddorol am y data, ystyriwch ei dynnu. Byddwch yn feddylgar am raddnodi gronynnedd data, oherwydd po fwyaf gronynnog, anoddaf yw pwysleisio mewnwelediadau. 

Yn drydydd, yw'r data hardd, yn esthetig? Ydych chi'n defnyddio lliw fel offeryn yn bwrpasol? A yw'r delweddu data mor syml â phosibl? A oes llinellau, testun a siapiau beiddgar lle bo angen? A oes digon o le negyddol?

Wrth ddylunio unrhyw gyflwyniad, ystyriwch sut mae'n perfformio ar dair lefel o chwyddo. Ar bob lefel, ystyriwch sut mae'n cysylltu â'r Ganolfan Disgyrchiant gyffredinol. Ac ar yr un pryd, rhaid iddo hefyd gael ei ganolbwynt ei hun sy'n cynnal cydlynol. Canolbwyntiwch ar y tair lefel hyn a bydd eich cyflwyniad yn cario'r diwrnod.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.