Rhyfel Ansawdd Canlyniad Chwilio Google

panda google

SEO.com wedi rhyddhau ffeithlun ar ymdrechion Google i ddarparu canlyniadau chwilio o ansawdd yn uchel. Mae'n edrych yn ôl yn ddiddorol ar y mentrau allweddol y mae Google wedi'u cymryd i frwydro yn erbyn safleoedd rhag dominyddu canlyniadau chwilio yn ddiamau. Er nad yw hyn yn ymddangos fel y byddai'n effeithio arnoch chi, mae'n gwneud hynny mewn gwirionedd. Mae'n hanfodol sicrhau bod eich gwefan neu wefannau eich cleientiaid yn dilyn arferion gorau peiriannau chwilio.

Rhyfel Google ar infograffig sbam

Dyma ddadansoddiad o'r hanes o'r SEO.com post:

 • Diweddariad Panda (Chwefror 2011) - Fe wnaeth Google fynd i'r afael â ffermydd cynnwys a safleoedd a oedd â chynnwys tenau neu sgrap o ansawdd isel. Rhoddwyd ffocws ar gynnwys unigryw a dyfnder y cynnwys. Effeithiodd y diweddariad ar lawer o wefannau. Cafodd y mwyafrif o ffermydd cynnwys eu taro'n galed. Mae'r diweddariad Panda wedi'i gyflwyno mewn sawl cam trwy gydol y flwyddyn.
 • Diweddariad Mayday (Mai 2010) - Lansiodd Google ddiweddariad a oedd yn canolbwyntio ar draffig cynffon hir.
 • Diweddariad Caffein (Awst 2009) - Diweddariad yn canolbwyntio ar seilwaith i ganiatáu i Google fynegeio gwybodaeth yn well ar-lein, a'i gwneud yn llawer cyflymach. Roedd yn galluogi prosesu dyfnach, a oedd yn caniatáu i Google sicrhau canlyniadau chwilio mwy perthnasol. Yn y pen draw, caniataodd y diweddariad hwn i Google gyflwyno cyflymder tudalen fel ffactor graddio.
 • Diweddariad Plwton (Awst 2006) - Diweddariad yn canolbwyntio ar backlinks a adroddwyd gan Google. Ni chafwyd unrhyw newidiadau sylweddol yng nghanlyniadau peiriannau chwilio.
 • Dadi mawr (Chwefror 2006) - Canolbwyntiodd Google ar gysylltiadau i mewn ac allan. Mewn gwefannau sydd ag ymddiriedaeth isel iawn mewn dolenni, neu sydd wedi'u cysylltu â llawer o wefannau sbam, gwelwyd tudalennau'n diflannu o'r mynegai. Symudwyd safleoedd sbam i gategori atodol yn y canlyniadau chwilio. Sylwodd defnyddwyr hyd yn oed ar ôl cydymffurfio â chymorth Google bod eu gwefannau yn dal i fynd yn atodol.
 • Diweddariad Jagger (Hydref / Tachwedd 2005) - Anogodd Google ddefnyddwyr i roi adborth ynghylch gwefannau a ddefnyddiodd strategaethau SEO het ddu i raddio'n dda. Tynnwyd safleoedd y canfuwyd eu bod yn defnyddio technegau o'r fath o'r canlyniadau chwilio. Fe wnaeth Google lanhau problemau canonaidd a chanolbwyntio ar berthnasedd wrth gysylltu cilyddol.
 • Diweddariad Allegra (Chwefror 2005) - Ymgais gan Google oedd hon i nodi safleoedd sbam a oedd yn dal i lwyddo i fod yn uchel yn y canlyniadau chwilio. Gofynnodd Google i ddefnyddwyr roi adborth am wefannau a oedd mewn gwirionedd yn haeddu safleoedd uwch ond na chawsant eu derbyn. Cwynodd defnyddwyr fod eu gwefannau wedi diflannu o'r canlyniadau chwilio a bod rhai safleoedd sbam yn dal i gael eu graddio'n dda.
 • Diweddariad Bourbon (Mai 2005) - Lansiodd Google y diweddariad hwn mewn ymateb i gwynion sbam a cheisiadau ail-gynhwysiant. Gweithredwyd newidiadau strategol yn y broses i'w gwneud yn fwy effeithiol. Roedd y diweddariad hefyd yn canolbwyntio ar symud o hen ganolfannau data i rai newydd.
 • Diweddariad Brandi (Chwefror 2004) - Rhoddodd Google fwy o bwyslais ar eiriau fel ymddiriedaeth, awdurdod ac enw da. Dangosodd diweddariad mai darparu gwybodaeth berthnasol yw'r allwedd. Rhoddwyd mwy o bwys ar ansawdd y cynnwys ar wefan. Pwysleisiodd Google hefyd bwysigrwydd Mynegeio Semantig Hwyrol.
 • Diweddariad Austin (Ionawr 2004) - Canolbwyntiodd y diweddariad ar arfer o'r enw Google Bombing, lle gwnaeth pobl drin y system i gynhyrchu canlyniadau camarweiniol. Symudodd y ffocws i safleoedd heb lawer o ddwysedd allweddair a chysylltiad mewnol da. Rhoddwyd mwy o bwys ar gysylltiadau perthnasol gan fod safleoedd a oedd yn cysylltu â gwefannau eraill mewn diwydiant tebyg yn gwneud yn well yn y canlyniadau chwilio.
 • Diweddariad Florida (Tachwedd 2003) - Roedd y diweddariad yn adlewyrchu symudiad Google o hidlwyr syml i ymgais i ddeall cwmpas y chwiliad a chanlyniadau chwilio posibl yn gyd-destunol. Fe wnaeth y diweddariad lanhau sbam gyda chysylltiad syml a nodweddion eraill a roddodd fwy o bwysau i wefannau sydd wedi'u optimeiddio'n dda a'u cysylltu'n lân. Croesawodd gwefeistri'r diweddariad a dangosodd fod Google yn rhoi'r brif flaenoriaeth i fuddiannau'r chwilwyr. Roedd y diweddariad yn ymgais i annog gwefannau hetiau gwyn, a oedd yn cadw at y gofynion ansawdd.
 • Diweddariad Esmerelda (Mehefin 2003) - Y trydydd mewn cyfres o ddiweddariadau a oedd yn rhoi blaenoriaeth i dudalennau a roddodd wybodaeth fwy penodol i ymwelydd. Datgelodd y diweddariad y gallai tudalennau mewnol o fewn gwefan fod yn fwy perthnasol i'r diweddariad Dominic, a oedd fel petai'n rhoi blaenoriaeth i'r dudalen hafan hyd yn oed chwiliadau a oedd wedi'u hanelu at ymholiad penodol. Adroddodd defnyddwyr fod sbam gryn dipyn yn llai nag ar ôl diweddariadau Dominic a Cassandra.
 • Diweddariad Dominic (Mai 2003) - Enwyd y diweddariad hwn ar ôl y bwyty pizza yn Boston yr ymwelwyd â hwy yn aml gan fynychwyr PubCon. Canolbwyntiodd y diweddariad ar wneud thema'r broses chwilio yn seiliedig, a chysylltu canolfan ddata â chwiliad penodol. Gwnaeth y diweddariad yn glir bod pob canolfan ddata i fod i wneud pethau gwahanol.
 • Diweddariad Cassandra (Ebrill 2003) - Canolbwyntiodd y diweddariad hwn ar berthnasedd enw parth. Y syniad oedd y dylai cwmnïau ddewis enw sy'n adlewyrchu eu henw parth.
 • Diweddariad Boston (Mawrth 2003) - Canolbwyntiodd diweddariad Boston ar ddolenni sy'n dod i mewn a chynnwys unigryw. Canlyniad hyn oedd bod llawer o wefeistri gwe wedi nodi cwymp mewn backlinks a gostyngiad cyfatebol yn PageRank.