Mae Google Yn Gwneud Delweddau Parth Cyhoeddus Yn Edrych Fel Ffotograffiaeth Stoc, Ac Mae hynny'n Broblem

Lluniau Stoc

Yn 2007, ffotograffydd enwog Carol M. Highsmith rhoddodd ei harchif oes gyfan i Llyfrgell y Gyngres. Flynyddoedd yn ddiweddarach, darganfu Highsmith fod y cwmni ffotograffiaeth stoc Getty Images wedi bod yn codi ffioedd trwyddedu am ddefnyddio’r delweddau parth cyhoeddus hyn, heb ei chydsyniad. Ac felly fe ffeiliodd achos cyfreithiol am $ 1 biliwn, honni torri hawlfraint a honni camddefnydd difrifol a phriodoliad ffug o bron i 19,000 o ffotograffau. Nid oedd y llysoedd yn ochri gyda hi, ond roedd yn achos proffil uchel.

Mae achos cyfreithiol Highsmith yn stori rybuddiol, sy'n enghraifft o'r risgiau neu'r heriau sy'n codi i fusnesau pan fydd delweddau parth cyhoeddus yn cael eu trin fel ffotograffiaeth stoc. Gall y rheolau ynghylch defnyddio lluniau fod yn gymhleth ac maent wedi'u gwneud hyd yn oed yn fwy cymhleth gan apiau fel Instagram sy'n ei gwneud hi'n hawdd i unrhyw un dynnu a rhannu lluniau. Yn 2017, bydd pobl yn cymryd hyd at 1.2 triliwn o luniau. Dyna rif syfrdanol.

Gall llwyddiant marchnata yn y byd sydd ohoni ddibynnu a yw brand yn defnyddio delweddau yn effeithiol i feithrin hunaniaeth ac enw da, cynyddu ymwybyddiaeth, dal sylw, a hyrwyddo cynnwys. Dilysrwydd - sydd wedi'i labelu y ffordd i galon y milflwyddol—Yn allweddol. Nid yw defnyddwyr yn ymateb i luniau sy'n edrych yn stilted neu wedi'u llwyfannu. Mae angen i frandiau integreiddio dilys delweddau ar draws eu gwefan, cyfryngau cymdeithasol a deunyddiau marchnata, a dyna pam eu bod yn troi fwyfwy ffotograffiaeth stoc dilys safleoedd fel Dreamstime ac delweddau parth cyhoeddus. Cyn defnyddio unrhyw ddelwedd, fodd bynnag, mae'n rhaid i fusnesau wneud eu gwaith cartref.

Deall Delweddau Parth Cyhoeddus

Mae delweddau parth cyhoeddus yn rhydd o hawlfraint, naill ai oherwydd iddynt ddod i ben neu erioed wedi bodoli yn y lle cyntaf - neu mewn achosion arbennig lle mae perchennog yr hawlfraint wedi ildio'i hawlfreintiau yn barod. Mae'r parth cyhoeddus yn cynnwys toreth o ddelweddau ar ystod eang o bynciau, sy'n cynrychioli adnodd gwerthfawr. Mae'r delweddau hyn yn rhad ac am ddim i'w defnyddio, yn hawdd eu darganfod, ac yn hyblyg, gan alluogi marchnatwyr i olrhain delweddau dilys sy'n addas i'w hanghenion yn gyflym. Fodd bynnag, nid yw'r ffaith bod delweddau parth cyhoeddus yn rhydd o hawlfraint yn golygu y gall marchnatwyr ildio proses fetio, a all fod yn araf, ac felly'n ddrud. Pam fyddech chi'n lawrlwytho delwedd am ddim pan fyddwch chi'n colli dyddiau i'w chlirio, neu'n waeth, yn colli miliynau o ddoleri mewn achos cyfreithiol?

Delweddau parth cyhoeddus a ffotograffiaeth stoc nid yr un pethau, a dylid defnyddio delweddau parth cyhoeddus yn ofalus. Mae angen i bob cwmni sy'n defnyddio delweddau parth cyhoeddus ddeall y risgiau dan sylw.

Un rheswm pam yr ystyrir ffotograffiaeth stoc a delweddau parth cyhoeddus yn aml yn gyfnewidiol yw bod cwmnïau fel Google wedi ceisio gwneud iddo ymddangos fel y maent. Mae prynwyr yn aml yn troi at ddelweddau parth cyhoeddus oherwydd bod Google yn eu rhoi o flaen lluniau stoc trwy ystumio canlyniadau chwilio organig. Gall y cydberthynas hon gael busnesau i drafferthion. Os bydd rhywun yn chwilio am luniau stoc, ni ddylent weld canlyniadau ar gyfer delweddau parth cyhoeddus, yn yr un modd ag nad yw lluniau stoc yn ymddangos pan fydd rhywun yn chwilio am ddelweddau yn y parth cyhoeddus.

Pam mae Google yn gwneud hyn? Mae yna un neu ddau o esboniadau posib. Un yw bod Matt Cutts, a oedd yn bennaeth gwrth-sbam, wedi gadael Google yn 2016. Rydyn ni'n gweld sbam toreithiog yn y SERP yn ddiweddar, gan gynnwys ar Google's blog ei hun mewn erthyglau am arferion gorau. Nid yw'r adroddiadau'n cael sylw. Un arall yw mai'r AI sy'n rheoli'r algorithm nawr ac nid yw cystal ag y byddai rhywun yn ei ddisgwyl gan Google. Yn debyg i'r ffordd y mae gwefannau newyddion ffug yn gweithredu, mae'n dod i ben yn hyrwyddo math amhriodol o gynnwys. Ar ben hynny, gallai'r cydberthynas hon fod yn ddial ar gyfer cymdeithasau masnach ffotograffau sydd wedi siwio Google am ei strategaeth wrth-gystadleuol Google Images neu hyd yn oed leoliad annheg, gan fod Google yn gwneud traffig sylweddol o Google Images; (amcangyfrifir bod 85% o'r delweddau sy'n cael eu lawrlwytho ar y we yn cael eu dosbarthu gan Google Images). Bydd traffig sy'n dod yn ôl yn Google Images yn cynhyrchu refeniw hysbysebu.

Y gwir yw nad oes gan ddelweddau parth cyhoeddus nodweddion diogelwch llun stoc. Nid yw'r ffaith bod delwedd yn gyhoeddus yn golygu ei bod yn rhydd o'r risg o dorri hawlfraint, neu dorri hawliau eraill, megis hawliau tebygrwydd unigolion sy'n ymddangos yn y ddelwedd. Yn achos Highsmith, y mater oedd diffyg sylw gan y ffotograffydd yn erbyn trwydded rydd iawn, ond gall diffyg cydsyniad model fod yn llawer anoddach.

Yn gynharach eleni, Erlyn Leah Caldwell Chipotle am dros $ 2 biliwn oherwydd iddi honni bod y cwmni wedi defnyddio ei delwedd mewn deunydd hyrwyddo heb ei chydsyniad. Yn 2006, gofynnodd ffotograffydd i dynnu llun Caldwell mewn Chipotle ger Prifysgol Denver, ond gwrthododd a gwrthod llofnodi ffurflen ryddhau i ddefnyddio'r delweddau. Wyth mlynedd yn ddiweddarach, gwelodd Caldwell ei lluniau ar y waliau mewn lleoliadau Chipotle yn Florida a California. Roedd y delweddau'n cynnwys poteli ar y bwrdd, y dywedodd Caldwell eu bod wedi'u hychwanegu i mewn ac yn difenwi ei chymeriad. Mae hi'n siwio.

Mae straeon Caldwell a Highsmith yn goleuo pa mor beryglus y gall fod i gwmnïau ddefnyddio delweddau heb fetio trylwyr. Ychydig o warant a ddarperir i ddelweddau parth cyhoeddus ac nid ydynt yn cael eu rhyddhau gan fodel nac yn cael eu rhyddhau o eiddo. Mae'r ffotograffydd, nid y model, yn rhoi'r hawliau sydd gan y ffotograffydd yn unig, sy'n golygu y gall y model erlyn y dylunydd o bosibl os yw'r ddelwedd yn cael ei defnyddio'n fasnachol. Mae'n gambl mawr.

Nid oes dim o hyn i ddweud na ddylai busnesau fanteisio ar ddelweddau parth cyhoeddus, ond yn hytrach pwysleisio pwysigrwydd deall y risg. Dim ond ar ôl cynnal diwydrwydd dyladwy y dylid defnyddio delweddau parth cyhoeddus i liniaru'r risgiau. Dyma pam mae Dreamstime yn cynnwys casgliad bach o ddelweddau parth cyhoeddus ar ei wefan a chasgliad mawr iawn o ddelweddau a ryddhawyd gan fodel, y rhoddir gwarantau ar eu cyfer.

Mae deall risg delweddau parth cyhoeddus yn gam un. Cam dau ar gyfer brandiau yw sefydlu proses diwydrwydd dyladwy. Dylai cwestiynau fetio gynnwys: A gafodd y ddelwedd hon ei llwytho i fyny yn wirioneddol gan yr awdur, ac nid ei “dwyn”? A yw'r wefan ddelwedd ar gael i bawb? A yw'r delweddau'n cael eu hadolygu? Pa gymhellion sydd gan y ffotograffwyr i ddarparu casgliadau delwedd gwych heb unrhyw ffi? Hefyd, pam mae'r delweddau wedi'u allweddeirio'n awtomatig? Mae gan bob delwedd ychydig o eiriau allweddol, ac maent yn aml yn amherthnasol.

Mae angen i farchnatwyr ystyried y model hefyd. A wnaeth y person yn y ddelwedd lofnodi datganiad enghreifftiol? Heb un, gellir herio unrhyw ddefnydd masnachol fel y gwnaeth Caldwell gyda Chipotle. Gall iawndal fod yn ddegau o filiynau o ddoleri ar gyfer delwedd sengl, hyd yn oed pan delir y model. Ystyriaeth arall yw troseddau nod masnach posib. Yn amlwg, mae logo y tu hwnt i derfynau, ond felly hefyd ddelwedd fel tair streipen llofnod Adidas ar ddarn o gwpwrdd dillad.

Gall delweddau parth cyhoeddus fod yn adnodd gwerthfawr, ond maen nhw'n dod â risgiau mawr. Y dewis doethach yw defnyddio lluniau stoc a bod yn greadigol er mwyn cadw draw oddi wrth ystrydebau. Gall brandiau ddod o hyd i dawelwch meddwl oherwydd eu bod yn gwybod bod y delweddau'n ddiogel i'w defnyddio, tra hefyd yn cael y cynnwys dilys sydd ei angen arnynt i wneud deunyddiau marchnata yn fwy deinamig. Mae'n well rhoi ymdrech i werthuso delweddau ymlaen llaw, yn hytrach nag ymdrin ag achos cyfreithiol yn nes ymlaen.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.