Awgrymiadau ar gyfer Profi A / B ar Arbrofion Chwarae Google

Google Chwarae

Ar gyfer datblygwyr ap Android, Arbrofion Chwarae Google yn gallu darparu mewnwelediadau gwerthfawr a helpu i gynyddu gosodiadau. Gall rhedeg prawf A / B sydd wedi'i ddylunio'n dda ac wedi'i gynllunio'n dda wneud gwahaniaeth rhwng defnyddiwr yn gosod eich app neu gystadleuydd. Fodd bynnag, mae yna lawer o achosion lle mae profion wedi'u cynnal yn amhriodol. Gall y camgymeriadau hyn weithio yn erbyn ap a brifo ei berfformiad.

Dyma ganllaw ar gyfer defnyddio Arbrofion Chwarae Google ar gyfer Mae profion / B.

Sefydlu Arbrawf Google Play

Gallwch gyrchu'r consol Arbrawf o fewn dangosfwrdd app Google Play Developer Console. Mynd i Presenoldeb Siop ar ochr chwith y sgrin a dewis Arbrofion Rhestru Siopau. O'r fan honno, gallwch ddewis "Arbrawf Newydd" a sefydlu'ch prawf.

Mae dau fath o arbrawf y gallwch eu cynnal: Arbrawf Graffeg Rhagosodedig ac Arbrawf Lleol. Dim ond mewn rhanbarthau gyda'r iaith a ddewisoch chi fel eich rhagosodiad y bydd Arbrawf Graffeg Rhagosodedig yn cynnal profion. Ar y llaw arall, bydd Arbrawf Lleol yn rhedeg eich prawf mewn unrhyw ranbarth y mae eich ap ar gael ynddo.

Mae'r cyntaf yn caniatáu ichi brofi elfennau creadigol fel eiconau a sgrinluniau, tra bod yr olaf hefyd yn caniatáu ichi brofi'ch disgrifiadau byr a hir.

Wrth ddewis eich amrywiadau prawf, cofiwch po fwyaf o amrywiadau y byddwch chi'n eu profi, yr hiraf y gall ei gymryd i gael canlyniadau gweithredadwy. Gall gormod o amrywiadau arwain at y profion angen mwy o amser a thraffig i sefydlu cyfwng hyder sy'n pennu'r effaith trosi bosibl.

Deall Canlyniadau'r Arbrawf

Wrth i chi gynnal profion, gallwch fesur y canlyniadau yn seiliedig ar Gosodwyr Tro Cyntaf neu Gosodwyr Wrth Gefn (Un Diwrnod). Gosodwyr Tro Cyntaf yw cyfanswm yr addasiadau sydd ynghlwm wrth yr amrywiad, gyda Gosodwyr Wrth Gefn yn ddefnyddwyr a gadwodd yr ap ar ôl y diwrnod cyntaf.

Mae'r consol hefyd yn darparu gwybodaeth am Gyfredol (defnyddwyr sydd â'r ap wedi'i osod) a Graddfa (faint o osodiadau y byddech chi wedi'u hennill yn ddamcaniaethol pe bai'r amrywiad wedi derbyn 100% o'r traffig yn ystod y cyfnod prawf).

Arbrofion Chwarae Google a Phrofi A / B.

Cynhyrchir y Cyfnod Hyder o 90% ar ôl i'r prawf redeg yn ddigon hir i gael mewnwelediadau gweithredadwy. Mae'n dangos bar coch / gwyrdd sy'n nodi sut y byddai addasiadau'n addasu'n ddamcaniaethol pe bai'r amrywiad yn cael ei ddefnyddio'n fyw. Os yw'r bar yn wyrdd, mae'n shifft gadarnhaol, yn goch os yw'n negyddol, a / neu'r ddau liw yn golygu y gallai swingio i'r naill gyfeiriad neu'r llall.

Arferion Gorau i'w hystyried ar gyfer Profi A / B yn Google Play

Pan fyddwch chi'n rhedeg eich prawf A / B, byddwch chi am aros nes bydd yr egwyl hyder wedi'i sefydlu cyn dod i unrhyw gasgliadau. Gall gosodiadau fesul amrywiad symud trwy gydol y broses brofi, felly heb redeg y prawf yn ddigon hir i sefydlu lefel o hyder, gallai'r amrywiadau berfformio'n wahanol wrth eu cymhwyso'n fyw.

Os nad oes digon o draffig i sefydlu cyfwng hyder, gallwch gymharu tueddiadau trosi wythnos wrth wythnos i weld a oes unrhyw gysondebau sy'n dod i'r amlwg.

Byddwch hefyd am olrhain effaith ôl-leoli. Hyd yn oed os yw'r Cyfnod Hyder yn nodi y byddai amrywiad prawf wedi perfformio'n well, gallai ei berfformiad gwirioneddol fod yn wahanol o hyd, yn enwedig pe bai egwyl goch / gwyrdd.

Ar ôl defnyddio'r amrywiad prawf, cadwch lygad ar argraffiadau a gwyliwch sut mae hyn yn effeithio arnyn nhw. Gall y gwir effaith fod yn wahanol na'r hyn a ragwelwyd.

Ar ôl i chi benderfynu pa amrywiadau sy'n perfformio orau, byddwch chi eisiau ailadrodd a diweddaru. Rhan o nod profion A / B yw dod o hyd i ffyrdd newydd o wella. Ar ôl dysgu beth sy'n gweithio, gallwch greu amrywiadau newydd gan gadw'r canlyniadau mewn cof.

Arbrofion Chwarae Google a Chanlyniadau Profi A / B.

Er enghraifft, wrth weithio gydag AVIS, aeth Gummicube trwy sawl rownd o brofion A / B. Helpodd hyn i benderfynu pa elfennau creadigol a negeseuon y defnyddwyr sydd wedi'u trosi orau. Arweiniodd y dull hwnnw at gynnydd o 28% yn yr addasiadau o'r profion graffig nodwedd yn unig.

Mae newid yn bwysig i dwf eich app. Mae'n eich helpu i droi'r ddeial yn barhaus ar eich addasiadau wrth i'ch ymdrechion dyfu.

Casgliad

Gall profion A / B fod yn ffordd wych o wella'ch app a'ch cyffredinol Optimeiddio App Store. Wrth sefydlu'ch prawf, gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfyngu ar nifer yr amrywiadau rydych chi'n eu profi ar unwaith i gyflymu canlyniadau'r profion.

Yn ystod y prawf, monitro sut mae eich gosodiadau yn cael eu heffeithio a beth mae'r Cyfnod Hyder yn ei arddangos. Po fwyaf o ddefnyddwyr sy'n gweld eich app, y gorau fydd eich siawns o sefydlu tuedd gyson sy'n dilysu'r canlyniadau.

Yn olaf, byddwch chi eisiau ailadrodd yn gyson. Gall pob iteriad eich helpu i ddysgu beth sy'n trosi defnyddwyr orau, fel y gallwch ddeall yn well sut i optimeiddio'ch app a'ch graddfa. Trwy gymryd agwedd drefnus at brofi A / B, gall datblygwr weithio tuag at dyfu ei ap ymhellach.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.