Sut i Ddylunio, Ysgrifennu, a Chyhoeddi Eich Ebook Gan ddefnyddio Google Docs

Cyhoeddi Ebook Allforio Google Docs Epub

Os ydych chi wedi mynd i lawr y ffordd o ysgrifennu a chyhoeddi e-lyfr, rydych chi'n gwybod nad yw chwarae gyda mathau o ffeiliau EPUB, trawsnewidiadau, dylunio a dosbarthu ar gyfer y gwangalon. Mae yna nifer sylweddol o atebion ebook allan a fydd yn eich helpu trwy'r broses a chael eich ebook ar Google Play Books, y Kindle a dyfeisiau eraill.

Mae e-lyfrau yn ffordd wych i gwmnïau leoli eu hawdurdod yn eu gofod ac yn ffordd wych o ddal gwybodaeth am obeithion trwy dudalennau glanio. Mae e-lyfrau yn darparu gwybodaeth fanylach na phapur gwyn syml neu'r trosolwg o ffeithlun. Mae ysgrifennu ebook hefyd yn agor cynulleidfa hollol newydd trwy sianeli dosbarthu eLyfrau Google, Amazon ac Apple.

Mae yna dunnell o wneuthurwyr penderfyniadau allan yna yn chwilio am bynciau mewn perthynas â'ch diwydiant a darllen yr e-lyfrau cysylltiedig. A yw'ch cystadleuwyr yno eisoes? Mae siawns dda y gallwch chi ddod o hyd i gilfach a phwnc braf y gallwch chi eu cyhoeddi nad oes gan unrhyw un arall eto.

Yn anad dim, nid oes rhaid i chi logi gwasanaeth dylunio, marchnata a hyrwyddo e-lyfrau ... gallwch agor Doc newydd gan ddefnyddio'ch Gweithfan Google cyfrif a dechrau dylunio, ysgrifennu, ac allforio'r ffeil angenrheidiol sydd ei hangen arnoch i gyhoeddi'ch e-lyfr gydag unrhyw un o'r ffynonellau dosbarthu allweddol ar-lein.

Camau i Gyhoeddi Eich Ebook

Nid wyf yn credu bod gwahaniaeth sylweddol yn y strategaeth ar gyfer ysgrifennu e-lyfr fel unrhyw lyfr arall ... mae'r camau'n gyfystyr. Gall e-lyfrau corfforaethol fod yn fyrrach, wedi'u targedu'n fwy, ac yn darparu nod penodol na'ch nofel nodweddiadol neu lyfr arall. Byddwch chi eisiau canolbwyntio ar eich dyluniad, trefniadaeth eich cynnwys, a'i allu i ysgogi eich darllenydd i gymryd y cam nesaf.

 1. Cynlluniwch eich llyfr - trefnu pynciau allweddol ac is-bopics yn naturiol i arwain eich darllenydd trwy'r cynnwys. Yn bersonol, gwnes i hyn gyda fy llyfr trwy lunio diagram asgwrn pysgod.
 2. Cynlluniwch eich ysgrifennu - rhaniad cyson, verbiage, a safbwynt (person cyntaf, ail, neu drydydd).
 3. Ysgrifennwch eich drafft - cynlluniwch amser a nodau ar sut y byddwch chi'n cwblhau eich drafft cyntaf o'ch llyfr.
 4. Gwiriwch eich gramadeg a'ch sillafu - cyn i chi ddosbarthu neu gyhoeddi e-lyfr sengl, defnyddiwch olygydd neu wasanaeth gwych fel Grammarly i nodi a chywiro unrhyw gamgymeriadau sillafu neu ramadeg.
 5. Mynnwch adborth - dosbarthwch eich drafft (gyda chytundeb peidio â datgelu) i adnoddau dibynadwy a all roi adborth ar y drafft. Dosbarthu i mewn Google Docs yn berffaith oherwydd gall pobl ychwanegu sylwadau yn uniongyrchol yn y rhyngwyneb.
 6. Adolygwch eich drafft - gan ddefnyddio'r adborth, adolygwch eich drafft.  
 7. Gwella'ch drafft - a allwch chi gynnwys awgrymiadau, adnoddau neu ystadegau trwy gydol eich copi?
 8. Dyluniwch eich clawr - ymrestru cymorth dylunydd graffig gwych a chreu ychydig o fersiynau gwahanol. Gofynnwch i'ch rhwydwaith pa un yw'r mwyaf cymhellol.
 9. Priswch eich cyhoeddiad - ymchwiliwch i e-lyfrau eraill fel eich un chi i weld faint maen nhw'n gwerthu amdano. Hyd yn oed os oeddech chi'n meddwl mai dosbarthu am ddim fyddai'ch ffordd i fynd - gallai ei werthu ddod â mwy o ddilysrwydd iddo.
 10. Casglu tystebau - dewch o hyd i rai dylanwadwyr ac arbenigwyr diwydiant sy'n gallu ysgrifennu tystebau ar gyfer eich e-lyfr - efallai hyd yn oed ymlaen gan arweinydd. Bydd eu tystebau yn ychwanegu hygrededd i'ch e-lyfr.
 11. Creu eich cyfrif awdur - isod fe welwch wefannau allweddol i greu cyfrifon awdur a thudalennau proffil lle gallwch chi uwchlwytho'ch e-lyfr a'i gael i werthu.
 12. Recordio cyflwyniad fideo - creu cyflwyniad fideo sy'n darparu trosolwg o'ch e-lyfr gyda disgwyliadau ar gyfer darllenwyr.
 13. Datblygu strategaeth farchnata - nodi dylanwadwyr, allfeydd newyddion, podledwyr a fideograffwyr a hoffai eich cyfweld i gael mwy o ymwybyddiaeth o'ch e-lyfr. Efallai y byddwch hyd yn oed eisiau rhoi rhywfaint o swyddi hysbysebu a gwesteion o amgylch ei lansiad.
 14. Dewiswch hashnod - creu hashnod byr, cymhellol ar gyfer hyrwyddo a rhannu gwybodaeth am e-lyfr blwyddyn ar-lein.
 15. Dewiswch ddyddiad lansio - os dewiswch ddyddiad lansio ac y gallwch yrru gwerthiannau ar y dyddiad lansio hwnnw, efallai y cewch eich e-lyfr hyd at a gwerthu orau statws am ei bigyn mewn lawrlwythiadau.
 16. Rhyddhewch eich ebook - rhyddhewch yr ebook a pharhewch i hyrwyddo'r llyfr trwy gyfweliadau, diweddariadau cyfryngau cymdeithasol, hysbysebu, areithiau, ac ati.
 17. Ymgysylltu â'ch cymuned - diolch i'ch dilynwyr, pobl sy'n adolygu'ch llyfr, ac sy'n parhau i'w adleisio a'i hyrwyddo cyhyd ag y gallwch!  

Tip Pro: Yn aml mae gan rai o'r awduron anhygoel rydw i wedi cwrdd â nhw drefnwyr digwyddiadau a chynadleddau yn prynu copïau o'r llyfr i'w mynychwyr yn hytrach na (neu'n ychwanegol at) eu talu i siarad yn y digwyddiad. Mae hon yn ffordd wych o gynyddu dosbarthiad a gwerthiant eich ebook!

Beth yw fformat fformat EPUB?

Ffactor allweddol yn nosbarthiad eich ebook yw dylunio'r ebook a'i allu i allforio yn lân mewn fformat cyffredinol y gall pob siop lyfrau ar-lein ei ddefnyddio. EPUB yw'r safon hon.

EPUB yn fformat XHTML sy'n defnyddio'r estyniad ffeil .epub. Mae EPUB yn fyr ar gyfer cyhoeddi electronig. Cefnogir EPUB gan fwyafrif yr e-ddarllenwyr, ac mae meddalwedd gydnaws ar gael ar gyfer y mwyafrif o ffonau smart, tabledi a chyfrifiaduron. Mae EPUB yn safon a gyhoeddir gan y Fforwm Cyhoeddi Digidol Rhyngwladol (IDPF) ac mae Grŵp Astudio'r Diwydiant Llyfrau yn cymeradwyo EPUB 3 fel y safon sengl o ddewis ar gyfer cynnwys pecynnu

Dylunio Eich Ebook yn Google Docs

Mae defnyddwyr yn aml yn agor Google Docs a pheidiwch â defnyddio'r galluoedd fformatio sydd wedi'u hymgorffori. Os ydych chi'n ysgrifennu ebook, rhaid i chi wneud hynny.

 • Dylunio cymhelliad Clawr ar gyfer eich ebook yn ei dudalen ei hun.
 • Defnyddiwch yr elfen Teitl ar gyfer eich ebook mewn a Teitl Tudalen.
 • Defnyddiwch y Penawdau a'r Troedynnau ar gyfer teitl ebook a rhifau tudalennau.
 • Defnyddiwch yr elfen Pennawd 1 ac ysgrifennwch a ymroddiad yn ei dudalen ei hun.
 • Defnyddiwch yr elfen Pennawd 1 ac ysgrifennwch eich cydnabyddiaeth yn ei dudalen ei hun.
 • Defnyddiwch yr elfen Pennawd 1 ac ysgrifennwch a ymlaen ar ei dudalen ei hun.
 • Defnyddiwch yr elfen Pennawd 1 ar gyfer eich teitlau penodau.
 • Defnyddiwch y Tabl Cynnwys elfen.
 • Defnyddiwch y Troednodiadau elfen ar gyfer cyfeiriadau. Gwnewch yn siŵr bod gennych chi ganiatâd i ailgyhoeddi unrhyw ddyfynbrisiau neu wybodaeth arall rydych chi'n ei hailgyhoeddi.
 • Defnyddiwch yr elfen Pennawd 1 ac ysgrifennwch Am y Awdur ar ei dudalen ei hun. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynnwys teitlau eraill rydych chi wedi'u hysgrifennu, eich cysylltiadau cyfryngau cymdeithasol, a sut y gall pobl gysylltu â chi.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn mewnosod seibiannau tudalen lle bo angen. Pan fyddwch chi'n cael eich dogfen yn edrych yn union sut yr hoffech chi iddi, cyhoeddwch hi fel PDF yn gyntaf i weld ei bod yn edrych yn union sut yr hoffech chi hi.

Allforio EPUB Google Docs

Gan ddefnyddio Google Docs, gallwch nawr ysgrifennu, dylunio a chyhoeddi o bron unrhyw ffeil testun neu ddogfen a uwchlwythwyd yn uniongyrchol yn eich Google Drive. O - ac mae'n rhad ac am ddim!

Google Docs EPUB

Dyma Sut i Allforio Eich Ebook Gan ddefnyddio Google Docs

 1. Ysgrifennwch eich Testun - Mewnforio gellir trosi unrhyw ddogfen sy'n seiliedig ar destun yn Google Docs. Mae croeso i chi ysgrifennu'ch llyfr Google Docs yn uniongyrchol, mewnforio neu gysoni Microsoft Word dogfennau neu ddefnyddio unrhyw ffynhonnell arall y mae Google Drive yn gallu ei phrosesu.
 2. Allforio fel EPUB - Mae Google Docs bellach yn cynnig EPUB fel fformat ffeil allforio brodorol. Dewiswch Ffeil> Lawrlwytho Fel, Yna Cyhoeddiad EPUB (.epub) ac rydych chi'n barod i fynd!
 3. Dilyswch eich EPUB - Cyn i chi uwchlwytho'ch EPUB i unrhyw wasanaeth, byddwch chi am sicrhau ei fod wedi'i fformatio'n iawn. Defnyddiwch ar-lein Dilyswr EPUB i sicrhau nad oes gennych unrhyw broblemau.

Ble i Gyhoeddi Eich EPUB

Nawr bod gennych eich ffeil EPUB, nawr mae angen ichi gyhoeddi'r Ebook trwy nifer o wasanaethau. Y prif allfeydd i'w mabwysiadu yw:

 • Cyhoeddi Uniongyrchol Kindle - hunan-gyhoeddi eLyfrau a bagiau papur am ddim gyda Kindle Direct Publishing, a chyrraedd miliynau o ddarllenwyr ar Amazon.
 • Porth Cyhoeddi Llyfrau Apple - y gyrchfan sengl ar gyfer yr holl lyfrau rydych chi'n eu caru, a'r rhai rydych chi ar fin eu gwneud.
 • Google Books Chwarae - sydd wedi'i integreiddio yn siop ehangach Google Play.
 • Smashwords - dosbarthwr mwyaf e-lyfrau indie'r byd. Rydyn ni'n ei gwneud hi'n gyflym, yn rhad ac am ddim ac yn hawdd i unrhyw awdur neu gyhoeddwr, unrhyw le yn y byd, gyhoeddi a dosbarthu e-lyfrau i'r prif fanwerthwyr a miloedd o lyfrgelloedd.

Byddwn yn argymell yn fawr recordio fideo i gyflwyno'ch llyfr, gosod disgwyliadau ar y cynnwys, a gyrru pobl i lawrlwytho neu brynu'r ebook. Hefyd, crëwch bio awdur gwych ar unrhyw wasanaeth cyhoeddi sy'n caniatáu hynny.

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy nghysylltiad cyswllt ar gyfer Gweithfan Google.

7 Sylwadau

 1. 1
 2. 2
 3. 4
 4. 5
 5. 6

  Mae gen i 300 tudalen gyda lluniau bach ar bob tudalen. Mae'r gwiriad tafarn yn dweud llai na 12MB. A fydd fy docs goggle yn rhy fawr. Sut mae crebachu lluniau. Maen nhw'n cael eu cnydio ond mae'r llun cyfan yn bresennol.

  • 7

   Mae yna nifer o offer ar-lein ar gyfer crebachu maint delwedd, ond maen nhw i raddau helaeth ar gyfer allbwn o ansawdd sgrin ... sef 72 dpi ar y pen isel. Dyfeisiau mwy newydd yw 300+ dpi. Os yw rhywun yn dymuno argraffu eich e-lyfr, yna mae 300dpi yn wych. Byddwn yn sicrhau nad yw dimensiynau fy nelwedd yn fwy na maint y ddogfen (felly peidiwch â'i fewnosod a'i grebachu ... newid maint y tu allan i'ch e-lyfr, yna ei gludo i mewn yno). Yna cywasgu'r ddelwedd. Yr offeryn cywasgu delwedd rwy'n ei ddefnyddio yw Kraken.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.