Google Analytics: Metrics Adrodd Hanfodol ar gyfer Marchnata Cynnwys

metrigau adrodd marchnata cynnwys

Mae'r term marchnata cynnwys yn eithaf bywiog y dyddiau hyn. Mae'r rhan fwyaf o arweinwyr cwmnïau a marchnatwyr yn gwybod bod angen iddynt fod yn marchnata cynnwys, ac mae llawer wedi mynd cyn belled â chreu a gweithredu strategaeth.

Y mater sy'n wynebu'r mwyafrif o weithwyr proffesiynol marchnata yw:

Sut ydyn ni'n olrhain a mesur marchnata cynnwys?

Rydym i gyd yn gwybod na fydd dweud wrth dîm C-Suite y dylem ddechrau neu barhau i farchnata cynnwys oherwydd bod pawb arall yn ei wneud yn ei dorri. Mae yna sawl metrig hanfodol sy'n rhoi mewnwelediad i ymdrechion marchnata cynnwys, beth sy'n gweithio, beth sydd ddim yn gweithio, a lle mae bylchau.

Cynnwys y Safle

Ni waeth a yw'ch strategaeth ddigidol yn cynnwys strategaeth farchnata cynnwys glir, mae'n rhaid eich bod yn olrhain perfformiad gwefan eich cwmni. Y wefan yw craidd unrhyw strategaeth farchnata cynnwys, p'un a yw'r strategaeth yn dechrau neu'n aeddfed.

Offeryn olrhain syml yw Google Analytics i sefydlu ac mae'n darparu llawer o ymarferoldeb a gwybodaeth. Mae'n rhad ac am ddim, yn hawdd i'w wneud sefydlu Google Analytics, ac yn galluogi marchnatwyr i olrhain cynnwys a gwerthuso sut mae'r cynnwys yn perfformio.

Google Analytics Cyffredinol

Wrth werthuso strategaeth marchnata cynnwys (neu baratoi i greu strategaeth), mae'n ddelfrydol dechrau gyda'r pethau sylfaenol - traffig cyffredinol i dudalennau gwefan. Mae'r adroddiad hwn o dan Ymddygiad> Cynnwys y Wefan> Pob Tudalen.

Pob Tudalennau

Y prif fetrig yma yw nifer yr ymweliadau â'r tudalennau uchaf. Yr hafan bob amser yw'r un yr ymwelir â hi fwyaf, ond mae'n ddiddorol gweld beth sy'n cael y mwyaf o draffig y tu hwnt i hynny. Os oes gennych chi strategaeth blogio aeddfed (5+ mlynedd), mae'n debyg mai blogiau fydd y tudalennau nesaf yr ymwelir â nhw fwyaf. Mae hwn yn lle gwych i weld sut mae cynnwys yn perfformio dros ffrâm amser benodol (wythnosau, misoedd neu hyd yn oed flynyddoedd).

Amser ar Dudalen

Mae'r amser cyfartalog y mae ymwelwyr yn ei dreulio ar dudalen yn rhoi mewnwelediad a yw'r dudalen yn ymgysylltu.

Amser Avg ar Dudalen

Mae'n bwysig nodi nad y tudalennau yr ymwelir â nhw fwyaf yw'r tudalennau mwyaf deniadol bob amser. Trefnu yn ôl yr Avg. Amser ar Dudalen i weld pa dudalennau sydd â'r amser uchaf i'w dreulio ar y dudalen. Gellir ystyried y tudalennau sydd â golwg tudalen isel (2, 3, 4) yn fwy fel anghysonderau. Fodd bynnag, y rhai diddorol yw'r tudalennau sydd â dros 20+ o olygfeydd.

Amser ar Dudalen 2

Wrth i chi benderfynu pa bynciau i'w cynnwys yn eich calendr golygyddol marchnata cynnwys, mae'n bwysig edrych ar ba dudalennau sy'n cael y nifer fwyaf o draffig (sy'n boblogaidd) a pha dudalennau sydd ag amser uwch ar dudalennau (sy'n ymgysylltu). Yn ddelfrydol, dylai eich calendr golygyddol fod yn gyfuniad o'r ddau.

Cwblhau Nodau

Er y gallwn gael gronynnog i mewn olrhain a mesur ymdrechion marchnata, mae'n hanfodol cofio mai strategaeth strategaeth farchnata yw gyrru a throsi arweinwyr cleientiaid newydd. Gellir olrhain trosiadau gan ddefnyddio'r Nodau yn Google Analytics o dan Gweinyddiaeth> Gweld.

Olrhain Nodau

Mae Google Analytics yn caniatáu olrhain 20 nod ar y tro yn unig, felly defnyddiwch hyn yn ddoeth. Arfer gorau yw olrhain cyflwyniadau ffurflenni ar-lein, llofnodi cylchlythyr, lawrlwythiadau papur gwyn, ac unrhyw gamau eraill sy'n dangos trosi ymwelydd gwefan yn ddarpar gleient.

Gellir gweld y nodau o dan Trosiadau> Nodau> Trosolwg yn Google Analytics. Mae hyn yn rhoi trosolwg cyffredinol o sut mae'ch darnau a'ch tudalennau cynnwys yn perfformio ar gyfer gyrru arweinyddion.

Trosiadau

Ffynhonnell Traffig a Chanolig

Mae Ffynhonnell Traffig a Chanolig yn fetrigau gwych ar gyfer hysbysu sut mae traffig yn cyrraedd eich gwefan a'ch tudalennau cynnwys. Mae'r niferoedd hyn yn arbennig o bwysig os ydych chi'n rhedeg hyrwyddiadau taledig ar Ffynonellau fel Google Ads, LinkedIn, Facebook, rhwydweithiau Marchnata Seiliedig ar Gyfrif, neu rwydweithiau ad eraill. Mae llawer o'r sianeli hyrwyddo taledig hyn yn darparu dangosfwrdd o fetrigau (ac yn cynnig olrhain picsel), ond mae'r ffynhonnell orau o wir wybodaeth yn nodweddiadol yn Google Analytics.

Dysgwch o ble mae'ch addasiadau'n dod ar gyfer pob nod trwy edrych ar y Trosiadau> Nodau> Llif Nod adroddiad. Gallwch ddewis y Nod rydych chi am ei weld a'r Ffynhonnell / Canolig ar gyfer cwblhau'r nod hwnnw (trosi). Bydd hyn yn dweud wrthych faint o'r arweinwyr hynny a ddaeth o Google Organic, Direct, CPC, LinkedIn, Bing CPC, ac ati.

Llif Nod

Gellir gweld golwg ehangach ar sut mae amrywiol Ffynonellau yn effeithio ar eich ymdrechion marchnata cynnwys cyffredinol Caffael> Pob Traffig> Ffynhonnell / Canolig.

Caffael

Mae'r adroddiad hwn yn galluogi marchnatwr i weld pa Ffynonellau a Chyfryngau sy'n gyrru'r nifer fwyaf o drawsnewidiadau nodau. Yn ogystal, gellir trin yr adroddiad i ddangos o ble mae'r trosiadau yn dod ar gyfer pob nod penodol (yn debyg i'r adroddiad Llif Nod). Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio tudalennau / sesiwn, Avg. Hyd y Sesiwn, a Chyfradd Bownsio ar gyfer y tudalennau hyn hefyd.

Os oes gan Ffynhonnell / Canolig gyfradd trosi isel, tudalennau / sesiwn isel, Avg gwael. Hyd y Sesiwn a chyfradd bownsio uchel, mae'n bryd gwerthuso ai Ffynhonnell / Canolig yw'r buddsoddiad cywir o amser ac adnoddau.

Safleoedd Allweddair

Y tu allan i Google Analytics, mae yna ystod o offer taledig i olrhain SEO a safleoedd allweddair. Mae safleoedd allweddair yn ddefnyddiol ar gyfer penderfynu pa ddarnau cynnwys i'w creu a pha ddarpar gleientiaid sy'n chwilio amdanynt ar-lein. Gwnewch yn siŵr eich bod yn integreiddio'ch Cyfrif Consol Chwilio Google gyda Google Analytics. Gall gwefeistri roi rhywfaint o fanylion am ba eiriau allweddol sy'n gyrru traffig organig i'ch gwefan.

Mae offer SEO mwy soffistigedig yn cynnwys Semrush, gShiftAhrefs, BrightEdgeArweinydd, a Moz. Os hoffech chi roi hwb i'r safleoedd ar gyfer rhai geiriau allweddol (a chael mwy o draffig ar gyfer y geiriau hynny), crefftwch a hyrwyddwch gynnwys o amgylch y termau hynny.

Pa adroddiadau a metrigau ydych chi'n eu defnyddio i werthuso a llywio'ch strategaeth marchnata cynnwys?