Adroddiadau Ymddygiad Google Analytics: Yn fwy Defnyddiol nag yr ydych yn Sylweddoli!

ymddygiad dadansoddeg google

Mae Google Analytics yn darparu llu o ddata pwysig inni ar gyfer gwella ein perfformiad ar y we. Yn anffodus, nid ydym bob amser yn meddu ar yr amser ychwanegol i astudio'r data hwn a'i droi yn rhywbeth defnyddiol. Mae angen ffordd haws a chyflym ar y mwyafrif ohonom i archwilio data perthnasol ar gyfer datblygu gwefannau gwell. Dyna'n union ble Ymddygiad Google Analytics daw adroddiadau i mewn. Gyda chymorth yr adroddiadau Ymddygiad hyn, mae'n symlach penderfynu'n gyflym sut mae'ch cynnwys yn perfformio a pha gamau y mae ymwelwyr ar-lein yn eu cymryd ar ôl gadael y dudalen lanio.

Beth yw Adroddiadau Ymddygiad Google Analytics?

Mae'r adran adroddiadau Ymddygiad yn hawdd ei chyrraedd gan ddefnyddio dewislen bar ochr chwith Google Analytics. Mae'r swyddogaeth hon yn caniatáu ichi ddadansoddi ymddygiadau cyffredin ymwelwyr eich gwefan. Gallwch ynysu geiriau allweddol, tudalennau a ffynonellau i berfformio'ch dadansoddiad. Gallwch ddefnyddio gwybodaeth hanfodol mewn adroddiadau Ymddygiad i ddatblygu dulliau ymarferol o ddatrys materion a gwella perfformiad eich gwefan. Gadewch i ni edrych yn agosach ar yr hyn y gallwch chi ei ddarganfod o dan adroddiadau Ymddygiad:

Dewislen Adroddiadau Ymddygiad

Trosolwg Ymddygiad Google Analytics

Fel y mae ei enw'n awgrymu, mae'r adran Trosolwg yn rhoi syniad darlun mawr i chi o'r traffig sy'n llywio ar eich gwefan. Yma fe welwch wybodaeth am gyfanswm y golygfeydd tudalen, golygfeydd unigryw o'r dudalen, yr amser gweld ar gyfartaledd, ac ati.

Mae'r adran hon hefyd yn rhoi data i chi ynghylch faint o amser y mae ymwelwyr yn ei dreulio ar dudalen neu sgrin benodol ar gyfartaledd. Gallwch hefyd weld eich cyfradd bownsio a'ch canran ymadael, a all eich helpu i ddeall ymddygiad defnyddiwr eich gwefan yn well.

[box type = "nodyn" align = "aligncenter" class = "" width = "90%"]Rhoi i ffwrdd: Sicrhewch fewnwelediadau allweddol i ymddygiad eich defnyddwyr o baramedrau fel PageViews, Cyfradd Bownsio, Cyfradd Ymadael, Hyd y Sesiwn Gyfartalog, a Refeniw Adsense. O'i gymharu â'r mis diwethaf, gallwch werthuso'ch ymdrechion dros gwrs penodol o'r cyfnod. Edrychwch i weld a yw ymddygiad y defnyddiwr wedi gwella trwy ychwanegu cynnwys newydd, gwerthu cynhyrchion newydd, neu unrhyw newidiadau eraill i'r wefan. [/ Blwch]

Adroddiad Llif Ymddygiad

Mae Adroddiad Llif Ymddygiad yn rhoi golwg fewnol i chi ar ba lwybrau y mae eich ymwelwyr yn eu cymryd i lanio ar eich gwefan. Mae'r adran hon yn darparu manylion am y dudalen gyntaf a welsant a'r un olaf yr ymwelwyd â hi. O'r fan hon, gallwch chi ddod o hyd i'r adrannau neu'r cynnwys sy'n derbyn yr ymgysylltiad mwyaf a'r lleiaf.

Adroddiad Llif Ymddygiad

Cynnwys y Safle

Mae'r rhan hon o'r adroddiadau Ymddygiad yn darparu data manwl am sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â phob tudalen ar eich gwefan.

 • Pob Tudalennau - Mae'r adroddiadau All Pages yn gadael ichi weld y cynnwys sy'n perfformio orau a'r refeniw cyfartalog a gewch ar gyfer pob tudalen. Fe gewch chi arddangosiad o'r tudalennau uchaf ar eich gwefan yn seiliedig ar draffig, golygfeydd tudalen, amser gweld ar gyfartaledd, cyfradd bownsio, golygfeydd unigryw ar dudalennau, mynedfeydd, gwerth tudalen, a chanran ymadael.
Adroddiad Ymddygiad - Cynnwys y Wefan - Pob Tudalen
 • Tudalennau Glanio - Mae'r adroddiadau Landing Pages yn dangos gwybodaeth ar sut mae ymwelwyr yn dod i mewn i'ch gwefan. Gallwch nodi'n union pa dudalennau uchaf lle mae ymwelwyr yn glanio gyntaf. Mae'r data yn eich helpu i bennu'r tudalennau y gallwch chi gynhyrchu'r nifer fwyaf o drawsnewidiadau ac arweiniadau drwyddynt.
Adroddiad Ymddygiad - Cynnwys y Wefan - Pob Tudalen

[box type = "nodyn" align = "aligncenter" class = "" width = "90%"]Rhoi i ffwrdd: Fel y gwelwch yn y ddelwedd, mae cyfanswm y sesiwn yn cynyddu 67% ac mae defnyddwyr newydd yn cynyddu 81.4%. Mae hyn yn eithaf da, er bod y traffig wedi tarfu ar hyd sesiwn ar gyfartaledd. Felly gyda'r adroddiad hwn, mae angen i ni ganolbwyntio ar fordwyo defnyddwyr. Efallai nad ydyn nhw'n gallu llywio'n hawdd oherwydd bod eich gwefan yn cynnig profiad defnyddiwr gwael. Gyda'r adroddiadau ymddygiad hyn, gallwch ddweud bod angen i'r perchennog ganolbwyntio ar ymgysylltu â defnyddwyr. Bydd hyn yn gostwng y gyfradd bownsio ac yn cynyddu hyd cyfartalog sesiwn. [/ Blwch]

 • Drilldown Cynnwys - Os oes gennych unrhyw is-ffolderi yn eich gwefan, gallwch ddefnyddio'r adroddiad Content Drilldown i ddarganfod y ffolderau uchaf. Gallwch hefyd ddarganfod y cynnwys sy'n perfformio orau ym mhob ffolder. Mae hyn yn gadael i chi weld yr adrannau cynnwys gorau ar dudalennau eich gwefan.
Adroddiad Ymddygiad - Cynnwys y Wefan - Drilldown Cynnwys
 • Tudalennau Ymadael - O dan yr adroddiad Tudalennau Ymadael, gallwch chi benderfynu pa un tudalennau defnyddwyr yn ymweld ddiwethaf cyn gadael eich gwefan. Mae hyn yn ddefnyddiol ar gyfer strategaethau taflu syniadau i wella'r tudalennau ymadael cyffredin hyn. Argymhellir yn gryf eich bod yn ychwanegu dolenni i dudalennau eraill ar eich gwefan fel bod ymwelwyr yn aros yn hirach.

Adroddiadau Ymddygiad - Cynnwys y Wefan - Tudalennau Ymadael

Cyflymder Safle

Mae'r rhan hon o adroddiadau Ymddygiad yn hanfodol yn yr ystyr ei fod yn eich helpu i nodi meysydd lle gallai fod angen i chi wneud y gorau o'ch gwefan. Gallwch gael syniad clir am y cyflymder dudalen a sut mae'n effeithio ar ymddygiad defnyddwyr. Hefyd, mae'r adroddiad yn dangos bod amser llwyth cyfartalog yn wahanol mewn gwahanol wledydd a gwahanol borwyr Rhyngrwyd.

Cyflymder Safle
 • Trosolwg Cyflymder y Safle - Yn yr adroddiad Trosolwg Cyflymder Safle, fe welwch grynodeb o ba mor gyflym y mae pob tudalen yn llwytho ar gyfartaledd. Mae'n arddangos metrigau amrywiol, gan gynnwys amseroedd llwytho tudalennau ar gyfartaledd, amseroedd edrych parth, amseroedd ailgyfeirio, amseroedd lawrlwytho tudalennau, amseroedd cysylltu gweinyddwyr, ac amseroedd ymateb gweinyddwyr. Bydd y rhifau hyn yn eich helpu i ddeall sut y gallwch wneud y gorau o'ch cynnwys ar gyfer amser lawrlwytho tudalen gwell ac amser llwytho tudalen. Er enghraifft, gall lleihau maint delweddau a nifer yr ategion helpu i wella amser llwytho tudalennau.
Adroddiadau Ymddygiad - Trosolwg Cyflymder Safle
 • Amseriadau Tudalen - Gan ddefnyddio'r adroddiad Tudalen Amseriadau, gallwch ddarganfod yr amser llwytho ar gyfartaledd ar gyfer eich tudalennau yr ymwelir â nhw fwyaf a sut mae'n cymharu â thudalennau eraill. Adolygwch y tudalennau sydd ag amseroedd llwytho uchel, fel y gallwch weithio tuag at optimeiddio'r lleill yn yr un modd.
 • Awgrymiadau Cyflymder - Yn yr adran hon, mae'r adroddiadau Ymddygiad yn darparu cyngor defnyddiol gan Google o ran yr opsiynau optimeiddio sydd gennych ar gyfer rhai tudalennau gwefan. Dechreuwch drwsio unrhyw faterion ar dudalennau sy'n derbyn y mwyaf o draffig cyn symud ymlaen i dudalennau eraill. Gallwch hefyd ymweld Offeryn cyflymder Google Page i nodi argymhellion ar gyfer cyflymu rhai tudalennau.
Adroddiadau Ymddygiad - Cyflymder Safle - Awgrymiadau Cyflymder

[box type = "nodyn" align = "aligncenter" class = "" width = "90%"]Rhoi i ffwrdd: Mae cyflymder tudalen yn ffactor graddio peiriannau chwilio mawr. Mae pob eiliad o oedi yn arwain at drawsnewidiadau 7% yn is. Gall trwsio materion amser llwyth ychwanegu at eich addasiadau a lleihau'r gyfradd a adawyd. [/ Blwch]

 • Amseriadau Defnyddwyr - Gyda'r adroddiad Amseriadau Defnyddwyr, rhoddir cyfle gwerthfawr i chi fesur cyflymder llwytho elfennau penodol ar dudalen. Gallwch hefyd benderfynu a yw hyn yn effeithio ar brofiad y defnyddiwr ai peidio.

Chwilio Safle

Mae hon yn rhan anhygoel o adroddiadau Ymddygiad Google Analytics lle gallwch gael mewnwelediad ar eich blwch chwilio. Efallai y byddwch yn penderfynu pa mor dda y defnyddir eich blwch chwilio a pha ymholiadau sy'n cael eu teipio gan ddefnyddwyr. Ond, cyn defnyddio'r adroddiad, mae angen i chi alluogi'r botwm "Olrhain Chwilio Safle" yn y Gosodiadau Chwilio Safle. Gellir gweld hynny o dan yr adran Weinyddol ar y llywio uchaf. Nid oes ond angen i chi ychwanegu paramedr yr ymholiad chwilio yn y maes fel y dangosir yn y ddelwedd isod i redeg y olrhain.

Chwilio Safle

 • Trosolwg Chwilio Safle - Gyda chymorth Trosolwg Chwilio Safle, gallwch ddysgu'r termau chwilio y mae ymwelwyr wedi'u defnyddio. Mae'r adroddiadau Ymddygiad hyn yn arddangos metrigau amrywiol, megis allanfeydd chwilio, amser ar ôl chwilio, a dyfnder chwilio ar gyfartaledd. Yn y bôn mae'n dadansoddi popeth y mae defnyddwyr wedi'i chwilio ym mlwch chwilio eich gwefan.
Adroddiadau Ymddygiad - Trosolwg Chwilio Safle
 • Defnydd - Mae'r adran Defnydd yn eich helpu i ddeall sut mae'r blwch chwilio yn effeithio ar brofiad y defnyddiwr. Byddwch yn gallu darganfod sut mae cael blwch chwilio yn effeithio ar eich cyfradd bownsio, trosiadau, a hyd sesiwn ar gyfartaledd.
Defnydd Chwilio Safle

[box type = "nodyn" align = "aligncenter" class = "" width = "90%"]Rhoi i ffwrdd: Os gwelwch fod y defnydd o'r blwch chwilio yn uchel iawn, yna argymhellir bob amser eich bod yn gosod y blwch chwilio yn yr ardal weladwy amlycaf i hybu ymgysylltiad. [/ Blwch]

 • Termau Chwilio - Mae'r adroddiad Telerau Chwilio yn dangos i chi pa eiriau allweddol y mae ymwelwyr yn eu rhoi ym mlwch chwilio eich gwefan. Mae hefyd yn dangos cyfanswm nifer y chwiliadau a faint o allanfeydd chwilio.
 • tudalennau - Yma byddwch yn derbyn yr un metrigau ag yn yr adroddiad Telerau Chwilio, ond mae ffocws ar astudio'r tudalennau penodol y daw'r chwiliadau allweddair ohonynt.
Chwilio am Safle - Tudalennau

Digwyddiadau

O dan yr adran Digwyddiadau o adroddiadau Ymddygiad, gallwch olrhain rhyngweithiadau gwe penodol, gan gynnwys lawrlwytho ffeiliau, dramâu fideo, a chliciau cyswllt allanol. Mae olrhain digwyddiadau yn broses eithaf hir, anodd ei deall, ond Canllawiau Datblygwr Google wedi ei gwneud hi'n haws sefydlu a dysgu ohono.

 • Trosolwg o Ddigwyddiadau - Yn y bôn, amlinelliad o ryngweithio ymwelwyr yw'r adroddiad Trosolwg Digwyddiadau. Bydd yn dangos nifer y digwyddiadau a'u gwerth. Gallwch ddarganfod pa ddigwyddiadau y dylech ganolbwyntio arnynt yn y dyfodol i wella perfformiad.
Trosolwg o Ddigwyddiadau
 • Digwyddiadau Gorau - Yma cewch arsylwi pa ddigwyddiadau sydd â'r rhyngweithio mwyaf â defnyddwyr. Mae gwybod y Digwyddiadau Gorau yn eich helpu i nodi pa ymwelwyr sydd â diddordeb mwyaf ynddynt a pha rai eraill nad ydyn nhw'n cael llawer o sylw.
 • tudalennau - Mae'r adroddiad Tudalennau yn rhoi cipolwg i chi ar y tudalennau uchaf sydd â'r nifer uchaf o ryngweithio ag ymwelwyr.
Tudalennau Digwyddiadau
 • Llif Digwyddiadau - Yn yr adran Llif Digwyddiadau, gallwch olrhain y llwybr y mae ymwelwyr yn ei gymryd i ryngweithio â digwyddiad.

Llif Digwyddiadau

Cyhoeddwr

Yn flaenorol, enwyd yr adran Cyhoeddwyr yn Adsense. Gallwch weld y data hwn ar ôl cysylltu eich cyfrif Google Analytics ac AdSense. Bydd gwneud hynny yn caniatáu ichi weld adroddiadau Ymddygiad pwysig sy'n gysylltiedig â'r un peth.

 • Trosolwg y Cyhoeddwr - Mae'r rhan Trosolwg Cyhoeddwr yn helpu i bennu cyfanswm eich refeniw a gynhyrchir o Google Adsense. Gallwch hefyd ddarganfod eich cyfraddau clicio drwodd a'ch argraffiadau cyffredinol mewn un stop cyfleus. Fel hyn nid oes angen i chi reoli tudalennau Adsense a Google Analytics i weld eich enillion.
Trosolwg y Cyhoeddwr
 • Tudalennau Cyhoeddwr - O dan yr adroddiad Tudalennau Cyhoeddwyr, gallwch weld y tudalennau sy'n cynhyrchu'r mwyaf o ddoleri refeniw. Ceisiwch ddeall pam mae'r tudalennau hyn yn perfformio'n well nag eraill, fel y gallwch chi roi'r un tactegau ar waith ar gyfer gwella tudalennau eraill sy'n brin.
Tudalennau Cyhoeddwr
 • Cyfeirwyr Cyhoeddwyr - Yma gallwch ddarganfod yr URLau cyfeirio sy'n gyrru ymwelwyr i glicio ar eich hysbysebion AdSense. Mae adolygu'r adroddiad Cyfeirwyr Cyhoeddwyr yn caniatáu ichi ganolbwyntio ar y ffynonellau traffig cywir ar gyfer y twf gorau posibl.
Cyfeirwyr Cyhoeddwyr

Arbrofion

Mae adran Arbrofion adroddiadau Ymddygiad yn eich galluogi i gynnal syml Mae profion / B. Felly, byddwch chi'n gallu gweld yr amrywiadau ar dudalennau glanio sy'n perfformio orau. Mae'r treialon hyn yn eich helpu i optimeiddio'ch gwefan i gyflawni nodau trosi penodol.

Dadansoddeg Mewn-Tudalen

Mae Dadansoddeg Mewn-Tudalen tab yn caniatáu ichi weld y tudalennau ar eich gwefan reit ynghyd â data Google Analytics. Gallwch ddarganfod pa feysydd sy'n cael y sylw mwyaf ac ychwanegu dolenni i gynorthwyo gyda thrawsnewidiadau gwell. Cyn llaw, rhaid i chi osod y Dadansoddeg Tudalen Google Chrome estyniad, sy'n caniatáu ichi weld y data amser real gyda chliciau ar bob dolen dudalen.

Dadansoddeg Mewn-Tudalen

Geiriau terfynol

Nawr, rydych chi'n gweld sut mae Google yn rhoi data manwl am ddim i chi ar berfformiad eich gwefan yr oeddech chi'n debygol o'i anwybyddu ar un adeg. Mae adroddiadau Ymddygiad Google Analytics yn datgelu gwybodaeth fanwl sy'n ymwneud â sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio ac yn ymgysylltu â chynnwys ar eich gwefan. Rydych chi'n cael cipolwg sydyn ar ba dudalennau a digwyddiadau sy'n perfformio orau a pha rai sydd angen eu gwella. Yr unig symudiad craff fyddai manteisio ar yr adroddiadau Ymddygiad hyn i wneud y gorau o'ch gwefan a gwella'ch addasiadau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.