Polisi Google Ads - Dilynwch y Rheolau hynny!

Polisi Google AdWord

Polisi Google AdWordA yw'ch hysbysebion testun wedi'u anghymeradwyo am droseddau golygyddol neu nod masnach? Os gwnaethoch chi bopeth yn gywir, pam mae Google yn eich twyllo?

Nid yw AdWords byth yn eich hysbysu ar unwaith, gormod o hysbysebion testun i'w hadolygu ar un adeg. Mae ganddyn nhw eu algorithmau a fydd yn canfod eich hysbyseb testun os ydych chi wedi torri eu polisi. Mae'r canfod bob amser ar ôl y ffaith a gyda dim llawer o wybodaeth am pam. Rhwystredig iawn!

Wrth gwrs rydych chi'n derbyn e-bost cyfeillgar gan LPQ-Support@Google.com gyda'r llinell pwnc; Mae gan eich cyfrif Google Ads droseddau lluosog! Peidiwch ag anwybyddu'r e-bost hwn, oherwydd bydd AdWords yn analluogi'ch cyfrif os bydd y tramgwydd yn parhau. Y ffordd orau o osgoi'r torcalon hwn, ac amser segur cyfrif, yw deall Polisi Google Ads yn drylwyr.

At Byth yn effeithiol, rydym yn ffodus i gael ein cyn Googler ein hunain fel adnodd superstar pan fydd angen i ni ddelio â Pholisi AdWords. Isod mae rhai awgrymiadau a ddylai fod ar frig meddwl pob arbenigwr PPC.

Log Newid Polisi

Mae gan AdWords gyfrolau ar gyfrolau o bolisïau byd-eang a gwlad-benodol sy'n llywodraethu pob math o hysbysebu a gynigir. Ychwanegwch at hynny'r ffaith bod polisi'n newid yn aml er mwyn cadw i fyny â chyflymder torri i lawr y diwydiant. Yn ein byd modern i oedolion, oni fyddai’n wych pe gallech osod system rhybuddio sgrolio yn eich porwr a fyddai’n eich hysbysu am newidiadau polisi hysbysebu wrth iddynt ddigwydd? Dyfalwch beth: mae gan Google rywbeth bron mor cŵl. Fe'i gelwir yn Log Newid Polisi, ac os nad ydych eisoes yn gyfarwydd ag ef, argymhellaf yn fawr ychwanegu nod tudalen.

Mae'n dudalen sy'n rhestru newidiadau polisi hysbysebu wrth iddynt ddigwydd, neu hyd yn oed ychydig cyn eu lansio. Trwy ei gwneud yn arferiad i wirio hyn o bryd i'w gilydd, gallwch aros ar y blaen i'r gromlin ac atal hysbysebion rhag dod i lawr diolch i newidiadau annisgwyl ym Mholisi AdWords.

Materion Polisi Ffactor yn eich Cynllun Gêm PPC

Yr allwedd yw dysgu sut i ddatrys problemau polisi yn effeithiol, eu datrys cyn gynted â phosibl, a strwythuro'ch cyfrif er mwyn atal hysbysebion rhag dod i lawr yn y dyfodol.

Pan fyddwch yn ymgymryd ag unrhyw welliannau i gyfrif PPC, ni ddylech berwi'ch holl hysbysebion a rhoi rhai newydd yn eu lle oni bai eich bod yn barod i gael popeth allan o gomisiwn am ychydig.

Gan ddeall hyn, yn ogystal â'r ffaith y bydd angen adolygu llawer o hysbysebion cyn bod yn gymwys i redeg, dylech ddisgwyl y gallai fod amser i lawr (naill ai oherwydd adolygiad neu anghymeradwyaeth hysbysebion) cyn i'ch hysbysebion newydd fod ar waith i'w llawn botensial. Felly, os nad ydych chi am atal eich holl hysbysebu, y peth craff i'w wneud yw cadwch ychydig o'ch hysbysebion cyfredol i fyny wrth i chi ymgymryd â'ch cyfrif 'adnewyddu.'

Mor syml, ac eto mae'n anhygoel sut y gall cyffro ailwampio ad achosi rhwystrau pan fydd rheolwr cyfrif PPC goresgynnol yn 'glanhau' popeth yn rhy gynnar.

Polisi Nodau Masnach

Yn yr Unol Daleithiau, y peth cyntaf i'w nodi am Bolisi Nodau Masnach AdWords yw ei fod dim ond yn llywodraethu testun ad, ac nid yw'n effeithio ar eiriau allweddol. Fel y maent yn sôn yn aml, mae Google yn dymuno caniatáu cymaint o ryddid â phosibl i hysbysebwyr wrth ddewis eu geiriau allweddol, ac o'r herwydd yn yr UD nid ydynt yn monitro termau wedi'u marcio mewn geiriau allweddol. Mae hyn yn golygu, os ydych chi'n berchennog nod masnach ac wedi cynhyrfu bod hysbyseb cystadleuydd yn ymddangos pan fydd eich term nod masnach yn cael ei nodi ym mar chwilio Google - mae'n ddrwg gennyf, rydych chi allan o lwc.

Y cwestiwn nesaf i'w ateb yw sut mae Google yn monitro nodau masnach mewn testun ad. Os nad ydych wedi cofrestru eich term nod masnach gyda Google a gofyn iddynt ei fonitro, ni fydd eich nod masnach yn cael ei fonitro. Cyfnod! Oherwydd yr hyn yr wyf yn tybio sy'n gyfyngiad ar adnoddau, nid yw Google yn chwilio'n rhagweithiol am delerau wedi'u marcio i'w cadw ar ffeil i'w monitro, ac felly mae'n rhaid i chi gyflwyno cwyn TM er mwyn cychwyn ar y broses fonitro.

Yr unig beth sydd ar ôl nawr yw sicrhau eich bod chi'n gwella'ch Polisi AdWord o ran y Diwydiant Fferyllol. Mae'r un hon ychydig yn fwy cymhleth ac yn haeddu ei swydd ei hun ... cadwch draw!

4 Sylwadau

 1. 1

  Newydd redeg ar draws yr erthygl hon y bore yma. Hoffwn rannu fy mhrofiad o'r wythnos ddiwethaf gyda Google, a chlywed a oes unrhyw un wedi cael rhywbeth tebyg yn digwydd iddyn nhw ...

  Rwy'n newydd i'r swydd hon, dim ond ar ôl gweithio'n llawn amser nawr am 2 wythnos (rhan amser am 2 fis cyn hynny). Cyflawnais statws “unigolyn cymwys” gan Google wythnos yn ôl.

  Yr wythnos diwethaf ar ôl dawnsio o amgylch eu polisïau nod masnach am yr amser rydw i wedi bod yn gweithio yma, fe gyrhaeddais y pwynt torri. Gwrthodwyd sawl hysbyseb newydd nad oeddent yn sylweddol wahanol yn eu defnydd o dermau nod masnach na hysbysebion eraill a oedd eisoes wedi'u cymeradwyo. Anfonais e-bost, yn gofyn am eglurhad ynghylch pam yr anghymeradwywyd yr hysbysebion hyn tra bod y lleill wedi bod yn iawn.

  Fel y gwnaethoch sylwadau am eiriau allweddol, fy nealltwriaeth i yw bod geiriau allweddol yn fater ar wahân i destun ad. Ac eto, pan dderbyniais ateb gan Google ynghylch fy ymholiad, dyma beth ddywedon nhw wrtha i am rai geiriau allweddol a gefais yn y grwpiau hysbysebu hyn:

  “Mae rhai o’r geiriau allweddol yn gyfaint chwilio isel a gall y rhain effeithio ar y penderfyniad terfynol ar eich hysbysebion, felly, rwy’n awgrymu eich bod yn tynnu’r geiriau allweddol hyn oddi ar eich rhestr geiriau allweddol.”

  Pan ysgrifennais eto i ofyn am eglurhad ar y pwnc hwn ac a allent fy nghyfeirio at ddeunydd y gallwn ei ddarllen i helpu i osgoi'r broblem yn y dyfodol, ni wnaethant gynnig unrhyw help. Dywedwyd wrthyf ddwywaith i gael gwared ar eiriau allweddol cyfaint chwilio isel ac actifadu geiriau allweddol wedi'u seibio gan y byddai'r rhain weithiau'n cael effaith ar gymeradwyo hysbysebion. Pam?

 2. 2

  Newydd redeg ar draws yr erthygl hon y bore yma. Hoffwn rannu fy mhrofiad o'r wythnos ddiwethaf gyda Google, a chlywed a oes unrhyw un wedi cael rhywbeth tebyg yn digwydd iddyn nhw ...

  Rwy'n newydd i'r swydd hon, dim ond ar ôl gweithio'n llawn amser nawr am 2 wythnos (rhan amser am 2 fis cyn hynny). Cyflawnais statws “unigolyn cymwys” gan Google wythnos yn ôl.

  Yr wythnos diwethaf ar ôl dawnsio o amgylch eu polisïau nod masnach am yr amser rydw i wedi bod yn gweithio yma, fe gyrhaeddais y pwynt torri. Gwrthodwyd sawl hysbyseb newydd nad oeddent yn sylweddol wahanol yn eu defnydd o dermau nod masnach na hysbysebion eraill a oedd eisoes wedi'u cymeradwyo. Anfonais e-bost, yn gofyn am eglurhad ynghylch pam yr anghymeradwywyd yr hysbysebion hyn tra bod y lleill wedi bod yn iawn.

  Fel y gwnaethoch sylwadau am eiriau allweddol, fy nealltwriaeth i yw bod geiriau allweddol yn fater ar wahân i destun ad. Ac eto, pan dderbyniais ateb gan Google ynghylch fy ymholiad, dyma beth ddywedon nhw wrtha i am rai geiriau allweddol a gefais yn y grwpiau hysbysebu hyn:

  “Mae rhai o’r geiriau allweddol yn gyfaint chwilio isel a gall y rhain effeithio ar y penderfyniad terfynol ar eich hysbysebion, felly, rwy’n awgrymu eich bod yn tynnu’r geiriau allweddol hyn oddi ar eich rhestr geiriau allweddol.”

  Pan ysgrifennais eto i ofyn am eglurhad ar y pwnc hwn ac a allent fy nghyfeirio at ddeunydd y gallwn ei ddarllen i helpu i osgoi'r broblem yn y dyfodol, ni wnaethant gynnig unrhyw help. Dywedwyd wrthyf ddwywaith i gael gwared ar eiriau allweddol cyfaint chwilio isel ac actifadu geiriau allweddol wedi'u seibio gan y byddai'r rhain weithiau'n cael effaith ar gymeradwyo hysbysebion. Pam?

 3. 3

  Roedd fy nghyfrif Google Adwords yn anactif am oddeutu blwyddyn. Ond mi wnes i adneuo $ 10 yn fy nghyfrif adwords o'r diwedd, creu hysbyseb ar gyfer fy ngwefan newydd. A thrannoeth ataliodd Google fy nghyfrif. Anfonais e-bost atynt a gofyn pam eu bod wedi ei atal, ac fe wnaethant ysgrifennu yn ôl a dweud nad oeddent yn gallu ei wario, a rhoi rheswm i mi pam. Darllenais eu polisi hysbysebu ac ati, ac ni welaf unrhyw beth o'i le ar fy hysbyseb neu fy ngwefan. Mae'r hysbyseb yn cysylltu'n uniongyrchol â'm tudalen werthu, ac rwy'n gwerthu cynhyrchion gonest a gostiodd i mi ddwy fil o bobl sy'n mynd heibio i'w creu gan raglenwyr. Efallai nad yw Google Adwords bellach yn caniatáu i bobl gysylltu â thudalen werthu? Ni allaf chyfrif i maes hyn. Fe wnes i gynnwys pris fy nghynnyrch yn yr hysbyseb felly dim ond y bobl a allai ei fforddio fyddai'n clicio'r ddolen. A gafodd y pris yn yr Ad atal fy nghyfrif? Mae hyn yn ddryslyd ceisio ei chyfrifo. Efallai y bydd yn rhaid i mi ganslo'r cyfrif, colli'r $ 10, a dechrau drosodd gyda chyfrif newydd. Ond yn y termau mae'n dweud os bydd y cyfrif yn cael ei atal, bydd unrhyw gyfrifon newydd eraill rwy'n eu creu yn cael eu hatal am byth, ac ni fyddaf yn gallu hysbysebu gyda nhw mwyach. Mae hyn yn ddryslyd iawn.

 4. 4

  Rydych chi 100% yn iawn ynglŷn â defnyddio copi ad wedi'i dargedu a strwythur allweddair - mae gennym gleient yn y busnes teiars / rims modurol ac mae'n ymwneud yn bennaf â chynffon hir ar eu cyfer gyda radiws penodol a maint lled olwyn yn gwneud yn dda iawn mewn agregau. Os hoffech i mi edrych ar eich cyfrif a thrafod syniadau, anfonwch e-bost ataf yn simon.b@resultsdriven.org. neu gallwn sefydlu galwad gyflym os yw'n well gennych ffonio 302-401-4478.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.