Pwy Yw Barnwr Eich Marchnata?

Depositphotos 30001691 s

Rydw i wedi ei wneud mewn erthyglau rydw i wedi'u hysgrifennu yn y gorffennol. Mae gen i fethodolegau drwg y mae marchnatwyr wedi'u defnyddio ... o ddefnyddio llefarwyr curvy i roi canlyniadau chwerthinllyd. Mae rhywfaint o farchnata yn mynd ar fy nerfau. Ond does dim ots gen i yn yr hafaliad marchnata, ac nid yw fy marn yn hollol onest ychwaith.

Yn ddiweddar, rhannodd ffrind gynnig a dderbyniodd gan gwmni a oedd yn edrych fel cerdyn wedi'i becynnu'n dda gyda chyfeiriad wedi'i ysgrifennu â llaw a sticer wedi'i osod â chyfeiriad ateb. Roedd yn edrych fel y gallai fod wedi dod oddi wrth ffrind neu deulu. Fodd bynnag, pan agorodd ef i fyny - roedd ganddo gynnig ac roedd yn teimlo ei fod wedi cael ei dwyllo. Roedd wedi cynhyrfu gymaint, cymerodd lun a'i rannu ar Facebook.

Nid wyf yn cwestiynu a oedd yn haeddu cynhyrfu ai peidio - dyna'i fusnes. Mae ganddo hawl i'w farn. Roedd y cwestiwn a nodais yn yr ymateb ar ba bwynt nid yw marchnata cuddwisg o ryw fath. Rydym yn dylunio safleoedd ar gyfer cychwyniadau bach sy'n gwneud iddynt edrych fel busnesau menter. Rydym yn dylunio ffeithluniau o'r radd flaenaf ar gyfer cleientiaid sy'n cael trafferth â'u cyllidebau marchnata. Rydym yn sicrhau astudiaethau achos a thystebau gan y cleientiaid sy'n cael y canlyniadau gorau.

A yw hynny'n dwyllodrus?

Yn fy marn i, mae marchnata yn debyg iawn i ddyddio. Nid ydych chi'n mynd ar ddyddiad yn y chwysau cyfforddus hynny rydych chi'n eu taflu. Rydych chi'n cymryd cawod, rydych chi'n gwisgo i fyny, rydych chi'n cael eich gwallt yn iawn ac yn taflu rhywfaint o gologne ... rydych chi eisiau edrych yn dda.

Ydych chi'n dwyllodrus?

Gall y canfyddiad fod yn gadarnhaol. Rydych chi'n edrych i ddenu rhywun yn ddigonol i weld pa mor dda rydych chi'n eu hoffi. Ar ôl ychydig o ddyddiadau, efallai na fyddwch yn penderfynu hyrwyddo'r berthynas.

Efallai y bydd cael darn post uniongyrchol sydd wedi'i ysgrifennu â llaw yn denu rhywun sy'n ddigon i'w agor. Pan oeddwn yn rhedeg gwasanaethau post uniongyrchol, dywedais wrth ein cleientiaid bod yn rhaid i ni ddal sylw rhywun yn y daith fer rhwng y blwch post a'r trashcan. Mae hynny'n galw am rywfaint o greadigrwydd difrifol i sefyll allan o'r dorf. Mae technolegau wedi esblygu cymaint ar bost uniongyrchol fel bod gan rai argraffwyr systemau sy'n llythrennol ysgrifennu labeli a hyd yn oed arddulliau amgen y cymeriadau fel nad oes unrhyw ddau lythyren yn edrych fel ei gilydd!

Ychwanegaf nad yw'r technolegau hynny'n rhad. Gwariodd yr hysbysebwr hwnnw lawer mwy ar y cerdyn (arddull) hwnnw a ysgrifennwyd â llaw nag y byddai'n rhaid iddynt ei roi wrth ffoniwr un dudalen yn y blwch post. Roedd gwario'r arian ychwanegol hwnnw yn bendant wedi arwain at gyfradd ymgysylltu uwch ac yn fwyaf tebygol o arwain at gyfradd trosi uwch.

Nid fy marn i na fy ffrind yw'r gwir gwestiwn ai peidio a yw marchnata'n dwyllodrus ai peidio. Y gwir farnwr yw'r gobaith ac, yn y pen draw, llwyddiant cadw'r cwmni. Os yw corddi cwsmeriaid yn fater enfawr, gall marchnatwr fod denu cwsmeriaid ond maen nhw'n debygol disgwyliadau coll ac mae angen iddynt ailalinio eu strategaethau marchnata.

Nid wyf yn credu bod denu rhywun i agor, gweld neu glicio yn dwyllodrus - credaf mai gwaith marchnatwyr yw symud pobl i siwrnai werthu a hyd nes y gellir gwneud penderfyniad ynghylch a all y cwsmer elwa o wneud busnes gyda chi ai peidio. .

Nid oedd agor yr amlen wedi ymrwymo unrhyw un i danysgrifiad, gwnaeth waith gwych wrth weld eu marchnata yn lle ei roi yn y sbwriel. Bron bob dydd rwy'n cael fy hun yn gwylio hysbyseb, yn lawrlwytho papur gwyn, neu'n agor e-bost yr oeddwn i'n meddwl oedd yn wastraff fy amser. Nid wyf yn cynhyrfu yn ei gylch, ac nid wyf yn credu ei fod yn dwyllodrus.

Rwy'n symud ymlaen yn unig.