Peidiwch â gadael i Cigna ddianc rhag Llofruddiaeth

Gorffwyswch mewn Heddwch, Nataline.

Os na wrthodwyd budd-daliadau i chi erioed, wedi cael eich twyllo ar setliad yswiriant, neu wedi clywed am rywun sydd wedi - rydych chi'n berson lwcus! Mae'r diwydiant yswiriant yn un o'r rhai mwyaf proffidiol yn yr Unol Daleithiau. Mae'r fathemateg yn eithaf syml, y mwyaf o bobl maen nhw'n gadael iddyn nhw farw - y gorau yw'r elw.

A allwn ni newid hyn gyda'r Rhyngrwyd a'r blogosffer? A allwn yn llythrennol beledu peiriannau chwilio gyda negeseuon o Mae Cigna yn sugno a gwneud gwahaniaeth? Maent yn honni eu bod yn y busnes o ofalu. A yw hynny'n wir? Onid yw gofalu mewn gwirionedd yn costio mwy o arian na pheidio â gofalu? Credaf fod Meddygon yn poeni, ond mae gan gwmnïau Yswiriant y cymhelliant i'r gwrthwyneb.

Mewn llythyr Rhagfyr 11, apeliodd pedwar meddyg at yr yswiriwr i ailystyried. Dywedon nhw fod gan gleifion mewn sefyllfaoedd tebyg sy'n cael trawsblaniad gyfradd oroesi o chwe mis o tua 65 y cant.

Dywedodd Cigna ei fod yn arbrofol ac nad oedd yn dod o dan eu polisi.

Mae Nataline Sarkisyan bellach wedi marw ar ôl tair blynedd o frwydro yn erbyn lewcemia a chael trawsblaniad angenrheidiol gan ei chwmni Yswiriant, Cigna.

Nid yw hyn yn ddim llai na llofruddiaeth gradd gyntaf yn fy llygaid. Gellir cyhuddo cyflogwr sy'n colli gweithiwr oherwydd amodau gwaith anniogel o ddynladdiad neu farwolaeth ar gam, pam na all Cwmni Yswiriant? Ni anwybyddodd Cigna y sefyllfa, fe wnaethant ei dadansoddi a gwneud dewis ymwybodol i adael y claf i farw.

Mae'r straeon hyn yn gwylltio ac yn fy nychryn. Os ydych chi'n berchen ar stoc yn Cigna neu hyd yn oed Cronfa Gydfuddiannol sydd â Cigna yn y gymysgedd, byddwn yn eich annog i beidio â chefnogi cwmni o'r fath. Mae'n bryd i gwmnïau yswiriant roi'r gorau i leinio eu pocedi â gwaed yr union bobl sy'n eu talu.

Mwy am frwydr Nataline:

 1. Mae Nataline yn marw, cywilydd ar Cigna
 2. Mae Cigna yn lladd Nataline
 3. RIP, Nataline
 4. Mae Nataline wedi marw

Tîm Rheoli Gweithredol CIGNA - sut ydych chi'n cysgu yn y nos?!

24 Sylwadau

 1. 1
  • 2

   Helo JHS,

   Y rhan frawychus i mi yn syml yw hyn - mae gan gwmni yswiriant yn y wlad hon yr awdurdod i wadu honiadau y mae meddyg yn mynnu y byddai'n estyn neu'n cadw bywyd.

   Dylai busnes sy'n gwneud penderfyniad bywyd neu farwolaeth fod yn anghyfreithlon. Plaen a syml.

   Doug

   • 3

    Doug,

    Ydy, mae'n frawychus, ond mae wedi bod yn wir ers amser maith. Mae'r digwyddiad cyfan ychydig yn eironig: Mae'n rhaid i rai pobl farw oherwydd nad yw organ rhoddwr ar gael. Yma mae'n debyg bod gennym achos lle roedd un, ac ni allai ei gael.

    Neu yn fwy tebygol, gallai fod wedi bod, ond yna mae'n debyg y byddai'n rhaid i weddill ei theulu fod yn gwerthu pensiliau ar y stryd ar ôl i'w hadnoddau eu hunain gael eu llosgi allan. Dyna pam roedden nhw'n meddwl bod ganddyn nhw yswiriant. Mae rhywbeth yn bendant yn bod ar y llun hwn ...

    • 4

     Helo Bob!

     Da eich gweld chi yma a gobeithio eich bod chi'n gwneud yn dda.

     Wel rhoi.

     Rwy'n gobeithio y gallwn gymhwyso'r pwysau angenrheidiol i'n deddfwrfa adael gofal cleifion lle mae'n perthyn - gyda'r meddyg ac nid y cwmni yswiriant.

     Doug

 2. 5

  Y broblem yw bod llinell waelod cwmnïau yswiriant iechyd yn dibynnu ar BEIDIO â thalu budd-daliadau. Dyma wnes i ddod ar ei draws wrth geisio cael cymeradwyaeth ar gyfer meddyginiaeth fy mab. Roedd ganddo gymeradwyaeth ar gyfer Zyrtec-D, a oedd yn feddyginiaeth heb fformiwlari yn 2004 pan ddechreuodd y frwydr. Wnes i ddim. Rhagnodwyd yr un feddyginiaeth i'r ddau ohonom ar gyfer ADHD. Cymeradwywyd mwynglawdd; nid oedd ei. Ni chafodd ei gymeradwyo tan eleni, pan gymeradwywyd Zyrtec-D ar gyfer gwerthiannau OTC? Cyd-ddigwyddiad? Chi sy'n penderfynu.

  Mae ein stori yn fach o'i chymharu â hyn, ond mae'r egwyddor yn dal i fodoli. Roeddent wedi gorchuddio'r trawsblaniad mêr esgyrn ac ôl-ofal felly yn eu meddyliau, roeddent wedi cyflawni eu rhwymedigaeth i gymeradwyo unrhyw driniaethau drud ychwanegol ar gyfer y ferch hon. Rwy'n amau ​​bod y cais wedi cyrraedd rhywun gwybodus i ddechrau (gweler fy nodiadau am y gastroenterolegydd yn cymeradwyo meddyginiaethau seiciatryddol, er enghraifft), felly roedd yn gymharol syml dweud na. Hyd yn oed ar ôl i'r pedwar meddyg apelio, fe wnaethant wadu.

  Mae gan Michael Moore gymaint â hyn yn iawn: Mae rhoi penderfyniadau meddygol yn nwylo unrhyw un heblaw meddyg claf yn hollol anghywir. Ac ar gyfer yr hyn a elwir yn 'feddygon' yn Cigna, mae'n rhaid i mi ofyn sut maen nhw'n cysoni eu llw Hippocrataidd â'r gwadiadau maen nhw'n eu llofnodi.

  • 6

   Yn ôl Forbes, Cyfanswm iawndal H Edward Hanway yw $ 28.82 miliwn a'i 5 mlynedd yw $ 78.31 miliwn. Mae Hanway wedi bod yn Brif Swyddog Gweithredol Cigna (CI) ers 6 blynedd ac wedi bod gyda'r cwmni ers 28 mlynedd.

   Dyna sut mae'n ei gysoni.

 3. 7

  Yn anffodus mae'r mwyafrif ohonom ni Americanwyr yn mynd trwy fraster bywyd, yn fud ac yn hapus. Rydym yn darllen am drasiedïau fel hyn ac yn meddwl na fydd yn digwydd i mi na fy nheulu. Rydyn ni'n ceisio bychanu ei arwyddocâd gyda meddyliau fel “fe syrthiodd trwy'r craciau” neu “byddai hi wedi marw beth bynnag”. Mae ein gwasg yn methu ag ymchwilio ac adrodd yn briodol ar weithgaredd negyddol a throseddol gan gwmnïau yswiriant oherwydd bod llawer o'r yswirwyr hefyd yn talu noddwyr. Mae gennym ohebwyr fel John Stossel yn filwrol ffilm Michael Moores Sicko ychydig fisoedd byr cyn Natalines Death.

  Deffro America

  Hyd nes y bydd pawb ohonom yn mynd yn ddigon cythryblus ac yn gwneud galwadau, ysgrifennu llythyrau a gwneud ein dicter yn hysbys, bydd yr arferion hyn yn parhau. Dywedwch hynny gyda'ch beiro, eich ceg a'ch llyfr poced.
  Cysylltwch â'ch cyngreswr. E-bostiwch ohebwyr newyddion gwirion. Cysylltu a bygwth corfforaethau boicot sy'n hysbysebu ar y sioeau newyddion hyn.

 4. 8

  Mae'r holl beth hwn yn codi mwy o gwestiynau ac yna'n atebion i mi.

  O'r hyn a ddarllenais, pe bai hi'n cael y trawsblaniad, GALLWCH fod wedi byw chwe mis arall. Yn sicr ni fyddai wedi byw llawer hirach na hynny. Roedd ganddi salwch angheuol.

  Rwy'n teimlo dros y teulu. Ond nid yw mor sych a sych ag y mae rhai adroddiadau cyfryngau eisiau ei wneud. Pe bai'n fater iddi gael y driniaeth hon a byw am 20 mlynedd arall ... nid yw'n brainer. Ond byddai cael y trawsblaniad hwn wedi gofyn iddi gael rhywfaint o feddyginiaeth gwrth-wrthod ... a fyddai wedi cymryd ei system imiwnedd sydd eisoes yn wan a'i gwneud yn waeth byth ... a fyddai wedi gwneud i'r canser ledu hyd yn oed yn gyflymach. AC roedd y canser yn derfynol yn y lle cyntaf.

  Ac rydw i'n mynd trwy fy mrwydr fy hun gyda chwmnïau yswiriant iechyd ar hyn o bryd fy hun. Felly dwi'n gwybod y gallan nhw fod yn afresymol iawn. A dim ond cwpl cant o ddoleri yw fy nghais ... unman yn agos at y chwe ffigur yr oedd yr honiad hwn yn troi o gwmpas.

  • 9

   Helo ck,

   Rwy'n siŵr bod yna lawer o ddarnau ar goll, ond y llinell waelod i mi oedd bod rhai meddygon a nyrsys wedi gofyn am y driniaeth ac fe'u fetiwyd gan y cwmni Yswiriant. Mae'n rhaid i ni sicrhau nad yw BYTH yn digwydd.

   Pob lwc gyda'ch brwydr! Rwy'n un o'r nifer o 'heb yswiriant' yn y wlad hon - rydw i dros bwysau ac yn methu ei gael ar fy mhen fy hun. (Mae fy mhlant yn dod o dan eu polisi eu hunain).

   Doug

 5. 10

  Rwy'n ymddiried mewn meddygon am gymaint ag yr wyf yn ymddiried mewn cwmnïau yswiriant.

  Oni fyddech chi'n gofyn am y gallu i wneud rhywbeth a fyddai'n leinio'ch pocedi â llwythi o arian mewn cychod?

  Dyma pam y gallwch apelio i gymrodeddwr trydydd parti am benderfyniadau sy'n cael eu gwrthod. Felly person sydd:
  A. Nid yw emosiynau'r teulu yn dylanwadu arno.
  B. Nid yw eu llinell waelod yn dylanwadu arno (yn mynd am yswiriant a meddygon)

  Yn gallu gwneud y penderfyniad terfynol.

  Nid yw'n gyd-ddigwyddiad bod cymaint o feddygon yn filiwnyddion ynddynt eu hunain.

  Felly oddi ar y pwnc, a fyddech chi'n dweud eich bod chi'n cefnogi gofal iechyd cyffredinol?

  • 11

   Cefais y pleser o adnabod cryn dipyn o feddygon ac roedd yn drist gweld sut yr oedd cwmnïau yswiriant yn effeithio arnynt. Gwthiwyd un o fy ffrindiau i 'dreulio llai o amser' gyda phob claf i wella ei 'gynhyrchiant'. Gwelais ef hefyd yn gwario 1/3 o'i gyflog ar yswiriant camymddwyn (diwydiant proffidiol arall).

   Roedd hefyd yn RHAID ymuno â grŵp Meddyg yn hytrach na chael ei bractis ei hun oherwydd nad oedd unrhyw ffordd y gallai gadw i fyny â'r gwaith papur yswiriant. Roedd hwn yn dorcalonnus oherwydd ei fod yn Feddyg gwych ac nid oedd yn haeddu cael ei gyweirio i ofal iechyd llinell gynhyrchu.

   Rwy'n credu y gwelwch nad yw'r mwyafrif helaeth o Feddygon yn filiwnyddion a bod hyd yn oed mwy yn gadael gofal cleifion oherwydd yr holl grap y mae'n rhaid iddynt ddelio ag ef. Mae'n llanast.

   Parthed: Gofal Iechyd Cyffredinol

   Roeddwn i'n byw yng Nghanada am 6 blynedd ac rydw i mewn gwirionedd yn cefnogi gofal iechyd cyffredinol (er mawr arswyd i'm magwraeth geidwadol). Mae'r rheswm yn syml - rwy'n credu mai mater cymdeithasol yw meddygaeth, nid busnes ... er ein bod ni yn yr UD wedi ei wneud yn fusnes BWRIAD.

   Mae gan Ganada ei heriau, rhaid cyfaddef. Prin iawn yw'r straeon arswyd a glywn i lawr yma.

   Rwy'n credu bod mantais fusnes wych i ofal iechyd cyffredinol hefyd - nid yw pobl yn ofni cychwyn eu busnes eu hunain pan nad oes raid iddynt boeni am ofal iechyd i'w teuluoedd. Nid yw pobl bellach yn ofni rhoi'r gorau i swyddi gwael, chwaith, gan arwain at well amodau gwaith.

   Rwy'n credu'n wirioneddol ei fod yn gam i fyny. Wedi'r cyfan, os gallwch chi dalu $ 28 miliwn y flwyddyn i Brif Swyddog Gweithredol Yswiriant, mae cyfle i symleiddio rhywfaint, iawn?

 6. 12

  Nope. Os gwelwch chi roi 33% MWY o'ch incwm i'r llywodraeth am yswiriant ... ewch ymlaen. Ond fel y mae ar hyn o bryd ... Rwy'n talu tua $ 250 / mis am yswiriant meddygol llawn (da iawn). Er bod fy nghyflogwr yn talu llawer mwy. Ond mae hynny'n rhan o gyflogi datblygwyr.

  • 13

   Yr eironi yw ein bod eisoes yn talu hynny, serch hynny, ck. Pan fydd rhywun heb yswiriant yn cael triniaeth, rydych chi'n talu amdano trwy drethi a chyfraddau meddygol uwch, ac ati. Rydyn ni eisoes yn talu am ofal iechyd cyffredinol ... ond dim ond am driniaeth - nid meddyginiaeth ataliol.

 7. 14

  ck -

  O ran eich sylw y byddai Nataline wedi cael chwe mis GYDA'r trawsblaniad - anghywir. Heb y trawsblaniad, roedden nhw wedi rhoi chwe mis iddi y tu allan. Roedd y trawsblaniad mêr esgyrn wedi llwyddo i ddileu'r lewcemia ond y gost oedd niwed i'r afu a oedd yn anadferadwy. Pe bai wedi derbyn y trawsblaniad, roedd ganddi obaith o gael bywyd llawn. Hebddo, roedd hi'n doomed.

  Mae'r system wedi'i thorri'n llwyr pan nad oes gan feddygon y gallu i fod yn feddygon mwyach. Os nad ydych yn ymddiried ynddynt, mae'n debyg oherwydd eu bod wedi gorfod ymarfer meddygaeth amddiffynnol lle maent yn bodloni'r yswiriwr, y claf ac yn cerdded llinell i lawr risgiau atebolrwydd yswiriant hefyd.

  Bydd trwsio'r system yn golygu cyfyngu dyfarniadau difrod camymddwyn a seiliau dros achosion cyfreithiol atebolrwydd, cyfyngu ar elw yswirwyr a rhoi arfer meddygaeth yn ôl yn nwylo'r bobl a dalodd dros $ 100K am eu haddysg fel meddyg. Fe ddylech chi wir ddarllen cyfres Dr. Kirschenbaum ar Feddygon, Arian a Meddygaeth i gael persbectif gwahanol. Dechreuwch yma.

 8. 15

  Roedd popeth a ddarllenais fel petai'n nodi nod ar gyfer trawsblaniad yr afu oedd siawns o 65% o fyw am chwe mis arall.

  Nawr fel y dywedodd fy swydd gychwynnol, pe bai hyn wedi gwneud bywyd am 20 mlynedd arall yn bosibl ... y cyfan amdani. Ond os yw'n chwe mis ... ni fyddaf yn neidio i fyny ac i lawr am y naill benderfyniad na'r llall. A byddai'n meddwl bod y cyflafareddwr trydydd parti yn ddatrysiad dilys.

  Ac er eu bod yn faterion, nid wyf yn credu mai'r ateb yw gofal iechyd cyffredinol, mae hynny'n symud y baich i'n llywodraeth ac maen nhw'n sugno.

  Yr ateb yw, fel y cyfeiriasoch at… gyfyngu ar iawndal camymddwyn a rheoliadau eraill. Ond yn sicr ni fyddwn yn rhoi rheolaeth yr yswiriant iechyd fel Hillary Clinton. A dweud y gwir, mae gennych chi ddigon o broblemau gyda ble mae fy arian treth yn cael ei wario ... does dim angen i mi dalu am 'faterion iechyd' fel swyddi trwyn.

 9. 16

  CK -

  Fesul erthygl Associated Press yn http://ap.google.com/article/ALeqM5hFp8DsNC_gJwb9q72kNfDiZCioSwD8TM2SAO1, dyfynnir bod y meddygon yn UCLA yn nodi “… mae gan gleifion mewn sefyllfaoedd tebyg i Nataline sy'n cael trawsblaniad gyfradd oroesi o chwe mis o tua 65 y cant.”

  Yr hyn yr wyf yn deall hynny i'w olygu yw y byddai ganddi siawns 65 y cant o oroesi'r 6 mis cyntaf, ac nid, fel rydych chi wedi nodi, y byddai'n marw beth bynnag yn 6 mis. Roedd ganddi salwch angheuol oherwydd bod ganddi fethiant yr afu a achoswyd gan driniaeth ar gyfer lewcemia. Fy nealltwriaeth i yw pe bai hi wedi cyrraedd 6 mis, byddai wedi cael pob cyfle i'w gwneud hi sawl blwyddyn yn hirach.

  Mae'n ymddangos yn onest i mi o'ch swyddi eich bod yn credu y dylai gofal iechyd a all wneud peth daioni fod ar gael i'r rhai sy'n gallu ei fforddio yn unig, a bod pawb arall yn well eu byd yn farw. Rwy'n cytuno â llawer o'ch pwyntiau a'ch awgrymiadau; Rwy'n credu bod cyflafareddu trydydd parti yn syniad da, yn enwedig os yw'n gyflym, ond mae eich syniad canfyddedig o “a allai hefyd adael iddi farw, roedd hi'n mynd i beth bynnag” yn ymddangos fel rhywbeth ysblennydd. Mae'n rhoi'r argraff mai dim ond ynoch chi'ch hun a neb arall y mae gennych chi ddiddordeb.

 10. 17

  Rob,
  Rwyf am i bawb fyw a chael yswiriant iechyd, ond nid wyf yn credu mai lle'r llywodraeth yw ei ddarparu chwaith.

  Byddai'n well gen i weld llawer llai o lywodraeth (hy, heb yr IRS), dim mwy ohoni.

  Sut ydych chi'n meddwl wnaeth ein tadau sefydlu? Yr ateb yw gwneud y baich ar feddygon yn llai (hy siwtiau cyfraith) a pheidio â symud y baich hwnnw i bob trethdalwr. Mae ein llywodraeth wedi profi ei hun yn ddi-glem ac ni ddylid ymddiried yn ein bywydau meddygol hefyd. Gyda nhw wrth y llyw, bydd achosion fel hyn yn dod yn fwy cyffredin, nid yn llai cyffredin. Dim ond edrych ar stats methiant y galon a chyfraddau goroesi canser y rhai â chanser. Mae meddygaeth breifat yn llawer mwy effeithiol.

  Ond fel yn achos yr achos wrth law, gadewch imi ei ddweud eto .. os oedd y prognosis ar gyfer potensial i oes hir ar ôl y trawsblaniad ... yna rydw i i gyd ar ei gyfer. Ond darllenais y datganiad y gwnaethoch dynnu sylw ato yn y ffordd negyddol.

  Hoffem weld erthygl wedi'i hysgrifennu'n dda, dim ond yr erthygl arddull ffeithiau arni.

  Nid yw hwn yn bwnc hawdd ac ni ddylai fod yn un â dadleuon emosiynol. Dim ond y ffeithiau m'am.

  • 18

   Mae'r Ffeithiau yn syml, nid yw Cigna eisiau gwario i wella salwch, gwnaeth yr un Cigna Glendale hyn i'r Teulu hwn, fe wnaethant ymladd yn ôl ym mhob ffordd y gallent, dim ond i ddarganfod bod yr Asiantaethau Llywodraethol yn gadael i'r bobl hyn gam-drin y defnyddiwr, a dim byd yn cael ei wneud. Mae wedi'i orchuddio.

   Cyngreswr o Valencia, California Writes

   Ysgrifennodd y Cyngreswr: Mewn llythyr dyddiedig Mai 30ain 1996 at yr Adran Gorfforaethau. Copi o'r llythyr wedi'i ddarparu at Jo Joshua Godfrey.

   Annwyl Gomisiynydd Esgob,
   Rwy'n ysgrifennu ar ran fy etholwyr Josephine Joshua Godfrey sydd wedi profi anawsterau difrifol gyda HMO trwyddedig California, gofal iechyd CIGNA.

   Mae Mrs Godfrey yn tawelu Methodd CIGNA â diagnosio a thrin canser ei hysgyfaint yn iawn o fis Mawrth 1993 trwy fis Awst 1994. Mae'n debyg flwyddyn yn ddiweddarach, nododd meddygon nad oeddent yn Cigna yn hawdd y tiwmor Carcinoid yn ei hysgyfaint chwith a dywedodd wrth Mrs Godfrey y dylai'r Tiwmor fod wedi cael diagnosis yn gynnar yn 1993. Er gwaethaf gwadiadau mynych o fodolaeth y tiwmorau o CIGNA, tynnwyd y tiwmor yn ST yn y pen draw. Ysbyty Josephs yn Burbank California. Mae patholeg ar ôl llawdriniaeth yn nodi bod y tiwmor “wedi tyfu’n llawn… yn llawn aeddfed.

   Wrth gael ei harchwilio gan GIGNA, gofynnodd Mrs Godfrey dro ar ôl tro am gael ei chyfeirio at arbenigwr ar gyfer triniaeth feddygol. Am ryw reswm anesboniadwy, gwrthododd GIGNA ymgynghori ag arbenigwr i gael triniaeth feddygol briodol. Gwrthododd CIGNA hefyd ryddhau cofnodion meddygol Mrs Godfrey fel y gallai meddyg arall adolygu ei hanes meddygol a threfnu triniaeth. Dim ond ar ôl dwsinau o geisiadau y rhyddhawyd y cofnodion. Ac eto, mae Mrs Godfrey yn credu, er mwyn amddiffyn CIGNA rhag camymddwyn, newidiwyd y dogfennau yn faleisus.

   Mae gan dalaith California gyfrifoldeb i amddiffyn defnyddwyr sydd wedi cofrestru yn HMOS. Mae'n ofynnol i'r wladwriaeth addysgu a hysbysu defnyddwyr am HMOS.Wrth mae dros 12 miliwn o Galiffornia yn HMOS yn addysgu ac yn hysbysu defnyddwyr am ansawdd a mynediad at ofal iechyd yn ymgymeriad pwysig. Yn anffodus, os yw profiad Mrs Godfreys yn unrhyw arwydd o sut mae anghenion meddygol defnyddwyr yn cael eu trin gan HMOS, rhaid inni ail-archwilio'r system gofal a reolir. Mae'r Gyngres wedi dechrau archwilio HMOS ac ansawdd y driniaeth feddygol y maent yn ei darparu. Mae llawer o gleifion yn credu bod HMOS yn gwadu gofal a gwybodaeth i gleifion yn rheolaidd er mwyn torri costau. Mae'r “rheol gag” ymddangosiadol sy'n gwahardd meddygon rhag awgrymu triniaeth nad yw'n cael ei goresgyn gan yr HMO hefyd yn peri pryder arbennig.
   Nid fy Nghyfansoddwr yw'r unig unigolyn sydd wedi cael anawsterau wrth ddelio â HMO.
   (1) Bu farw Ruth Macinnes o San Diego pan fethodd meddygon HMO â darparu profion meddygol i ddiagnosio a thrin clefyd y galon ac ymateb i argyfyngau sioc cardiogenig; (2) Mae Will Spense o Los Angeles yn ymladd am ei fywyd yn cam-drin canser lymffoma nad yw'n Hodgkins - wedi cael diagnosis am fwy na blwyddyn. Dywedir wrthyf, fel y bobl hyn, fod miloedd o bobl eraill yn croesi'r genedl â straeon tebyg.

   Rwy’n barchus bod eich swyddfa’n archwilio’r hawliadau hyn, ac yn ymchwilio i weld a yw HMOS y Wladwriaeth yn cael ei fonitro’n iawn a defnyddwyr o ystyried y wybodaeth sydd ei hangen arnynt i sicrhau gofal meddygol o ansawdd. Rwy'n credu bod Mrs Godfrey wedi cael ei cham-drin yn ddifrifol gan system a ddylai ofalu amdani. Os dadorchuddir troseddau, gofynnaf am gymryd camau gorfodi yn erbyn y sefydliadau hynny sy'n gyfrifol am gam-drin defnyddwyr. Bydd ymchwiliad cynhwysfawr yn helpu i sicrhau bod y wladwriaeth yn cyflawni ei rhwymedigaeth i dros 12 miliwn o ddefnyddwyr HMO. A fyddech cystal ag ymateb i'm Cyfarwyddwr Ardal, Armando E. Araloza ar eich cyfle cynharaf.
   Ymateb yr Adran Corp.
   Los Angeles, CA Ateb »

   Mae JO JOSHUA GODFREY YN RHANNU GYDA POBL CALIFORNIA A'R GENEDL HON:
   ADRAN YR CORFFORAETHAU YMATEB I LLYTHYR CONGRESSMANS DYDDIAD GORFFENNAF 2ND, 1996
   RE: Ffeil Rhif ALPHA
   Annwyl Gyngreswr,
   Rwy’n derbyn eich llythyr Mai 30, 1996, a dderbyniwyd ar 4 Mehefin, 1996, ynglŷn â’r unigolion a enwir uchod a’u cynllun gwasanaeth gofal iechyd, Cigna Healthcare o California.
   Mae'r Adran Gorfforaethau (? Adran?) Yn rheoleiddio Cigna Healthcare a chynlluniau gwasanaeth gofal iechyd eraill o dan Ddeddf Cynllun Gwasanaeth Gofal Iechyd Knox-Keene (Cod Iechyd a Diogelwch 1340 et seq.) A rheoliadau'r Comisiynydd (CCR Adran 1300.40 et seq .). Mae'r Adran yn cymryd pob cais am gymorth (? RFA?) A dderbyniwn o ddifrif. Mae RFAs a dderbynnir gan yr Adran yn cael eu hadolygu nid yn unig mewn perthynas â'r mater (ion) unigol, ond gyda llygad tuag at broblemau systemig posibl hefyd. Mae adolygiad RFA yn elfen bwysig o ymdrechion rheoleiddio cyffredinol yr Adran.
   Mae'r Adran wedi adolygu neu'n adolygu pob un o'r RFAs a gyflwynwyd gan deulu Godfrey. Adolygwyd achos Josephine Godfrey gan Is-adran Gorfodi'r Adran. Roedd yr adolygiad hwn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, archwiliad trwy gofnodion meddygol perthnasol, cyfweliadau â phersonél y cynllun, a thrafodaeth helaeth gyda theulu Godfrey. O ganlyniad i'r adolygiad hwn, penderfynodd yr Is-adran Orfodi fod Cigna wedi mynd i'r afael yn foddhaol â chwynion penodol Mrs. Godfrey a'i bod wedi datblygu strategaethau ar gyfer datrys y problemau hyn.
   O ran RFA Christopher Godfrey, cytunodd Cigna i gael RN (Enw'r unigolyn wedi'i hepgor) ar gael i Mr a Mrs. Godfrey i'w cynorthwyo i gydlynu eu gofal cyfredol a datrys unrhyw broblemau y gallent ddod ar eu traws. Mae'r ddau RFA hyn bellach ar gau. Fodd bynnag, mae'r wybodaeth yn y rhain a'r holl RFAs wedi'u hymgorffori yn rheoliad parhaus yr Adran i sicrhau cydymffurfiaeth cynllun iechyd â Deddf Knox-Keene.
   Mae'r Adran yn rhannu eich pryder am yr hyn a elwir yn gag? cymalau mewn contractau darparwyr. Yn ddiweddar, gofynnodd yr Adran am gynllun i ddileu cymal yn ei chontractau darparwr a oedd yn gorfodi’r darparwr i roi’r cynllun mewn goleuni da. Mewn cyfathrebiad diweddar i'r holl ddeiliaid trwydded, nododd yr Adran: "Dylai pob meddyg contractio a gweithiwr gofal iechyd proffesiynol arall allu siarad yn onest ac yn gywir am faterion a allai effeithio ar iechyd ac ewyllys claf i feithrin y berthynas draddodiadol o ymddiriedaeth. hyder rhwng claf a gweithiwr gofal iechyd proffesiynol.?
   Wrth gloi, hoffwn bwysleisio unwaith eto ymrwymiad yr Adran i'r miliynau o Galiffornia sydd wedi cofrestru mewn cynlluniau gwasanaeth gofal iechyd. Os oes gennych gwestiynau ychwanegol, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â Chynorthwyydd Arbennig (Enw Chwith allan) Yn gywir,
   KEITH PAUL ESGOB
   Comisiynydd Corfforaethau

 11. 19

  Ysgrifennais y stori hon at Ddeddfwyr pan oeddwn yn 14 oed, ac rwyf am ei rhannu gyda chi.

  Rwy'n 14 oed ac yn ddioddefwr camymddwyn meddygol. Rwy'n ysgrifennu at y Gyngres a'r Senedd oherwydd mae angen i chi helpu dioddefwyr camymddwyn meddygol. Roeddwn i'n sâl, brifo fy mhen ac aeth fy mam â mi at y meddyg. Cefais waedu trwyn yn aml a chur pen gwael. Rwy'n credu bod hyn wedi cychwyn ddiwedd 1992 neu ddechrau 1993. Dywedon nhw fy mod i'n iawn, ac rwy'n cofio bod un meddyg mor gymedrol i'm mam a fi; doedd hi ddim hyd yn oed eisiau siarad amdano. Dywedodd fod y cyfan yn fy mhen, fy mod yn iawn. Nid oedd 1993 a 1994 yn flynyddoedd da yn fy mywyd. Roeddwn i'n anhapus. Roedd fy mam bob amser yn sâl, bob amser yn pesychu gwelyau, bob amser yn mynd i CIGNA yn cael meddyginiaeth, bob amser yn rhy flinedig. Nid oedd fy mam yr un fam mwyach; brifo fy mhen ymlaen ac i ffwrdd, ac mi wnes i flino i beidio â thrafferthu fy mam gan fy mod i'n gallu gweld pa mor sâl oedd hi. Roedd hi bob amser yn isel ei hysbryd, bob amser yn crio, a bob amser yn oriog ac yn pesychu. Byddwn yn gweiddi arni i gau i fyny yn y nos ac roedd hi'n ein cadw ni i gyd yn effro, nawr rwy'n teimlo'n ddrwg.

  Ym mis Chwefror 1994, roeddwn yn isel fy ysbryd, roedd fy mhen yn brifo, a chymerais bilsen o'r cabinet meddygaeth, nid dyna'r tro cyntaf i mi wneud hyn, ond roedd fy mam yn sâl na sylwodd arni hyd yn oed. Bob tro y cymerais fwy ac un diwrnod daeth fy mam i mewn i'm deffro ac ni fyddwn yn codi, roeddwn wedi blino gormod. Dywedodd fy mam mai dyna ydyw, gwisgwch; rydyn ni'n mynd i CIGNA ar unwaith. Es i yno a gwelodd meddygon CIGNA fi. Fe wnaethant fy anfon i le iechyd meddwl ac nid oedd yr un o'r ddau le hyn hyd yn oed yn gwybod beth yr oeddwn wedi'i wneud. Cerddodd fy mam fi o gwmpas a dywedais wrthi beth wnes i ei wneud. Yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw dywedodd sut y gallai hi fyw pe bawn i'n marw. Gwaeddodd fy mam oherwydd ei bod mor flinedig nes iddi feio'i hun am nad oedd hi'n gwneud digon. Fe wnes i addewid i fy mam i beidio â gwneud hyn eto. Galwodd fy mam CIGNA a chynhyrfu ynglŷn â sut y gwnaethon nhw fethu â gweld fy mod i wedi ceisio lladd fy hun, gan ofyn iddyn nhw pa fath o feddygon oedden nhw. Fe wnaeth fy mam sgrechian cymaint nes iddyn nhw gytuno i roi corfforol llwyr i mi. Yn y corfforol ddechrau mis Mawrth, fe wnaethon ni gwyno cymaint am fy mhen nes iddyn nhw gytuno i wneud sganiau o fy mhen. Aeth hyn ymlaen am oddeutu dau fis a hanner, un sgan ar ôl y llall, ac yn olaf dywedodd y meddyg fod angen i mi gael fy sinws wedi'i olchi allan, roedd hynny ddiwedd mis Mai. Gofynnodd fy mam a oedd hyn yn fater brys, a oedd angen ei wneud ar unwaith, atebodd y meddyg nad oedd yn fater brys. Dywedodd fy mam y byddem wedi ei wneud yn ystod gwyliau'r haf.

  O fis Mai i fis Awst, aeth fy mam yn sâl iawn. Aeth at y meddyg a rhoddon nhw hi ar anabledd am 6 wythnos. Ganol mis Gorffennaf, cefais freuddwyd bod gan fy mam ganser yr ysgyfaint a'i bod yn mynd i farw. Roedd fy mam wedi cynhyrfu'n fawr pan ddywedais hyn wrthi. Erbyn dechrau mis Awst, anfonodd fy mam fi i Iwerddon am fis i ymweld â fy neiniau a theidiau. Pan ddeuthum yn ôl o Iwerddon ddiwedd mis Awst, roedd ein cartref mewn cynnwrf, am bythefnos roedd CIGNA wedi gwrthod rhoi ei phelydrau-x i gyd i fy mam gan ddweud wrthi eu bod ar goll. Roedd hi newydd eu cael a dangosodd iddi gael canser yr ysgyfaint am bron i 2 flynedd. Cafodd fy mam lawdriniaeth a thynnwyd 2% o'i hysgyfaint. Roedd ganddi diwmor carcinoid. Pan oedd fy mam yn yr ysbyty, dywedodd y llawfeddyg wrth fy llys-dad nad oedd yn iach chwaith. Yn y diwedd, gwrthododd CIGNA ryddhau cofnodion fy llys-dad am bythefnos. Pan aethon nhw at feddyg allanol, roedd CIGNA wedi bod yn ei drin am asthma; mae ganddo achos datblygedig iawn o COPD mewn gwirionedd ac roedd ganddo rywbeth ar ei ysgyfaint chwith fel oedd gan fy mam.

  Aethon ni a chael y cofnodion ar gyfer ein teulu i gyd. Pan welson ni fy un i, ac aethon ni at feddyg allanol, ar ôl mynd y tu allan i feddygon rydw i'n gwybod nawr beth yw'r gwahaniaeth rhwng meddyg go iawn a meddyg CIGNA, a gobeithio efallai un diwrnod y byddaf yn cael dweud popeth wrthych chi am hynny. . Roedd gen i broblem lle roedd yr asgwrn yn cael ei ddinistrio, lle'r oedd yr asgwrn yn gwthio trwy'r orbit, a dywedodd y meddyg y byddai fy llygad wedi cael ei gwthio allan. Cefais fy meddygfa yn Cedar-Sinai. Nid yw 1995 lawer yn well na 1993 gan ei bod yn ymddangos nad oes cyfiawnder am yr holl bethau hyn a wnaeth CIGNA i ni. Rydyn ni am newid y deddfau felly ni fydd yn rhaid i unrhyw un ddioddef fel hyn eto. Mae CIGNA yn cam-drin ein teulu hyd heddiw. Maen nhw'n gwneud i'm mam grio am oriau a gobeithio y byddwch chi'n gadael i mi ddweud popeth wrthych chi am hyn hefyd. Dylai CIGNA hefyd wybod a fydd fy rhieni'n marw, ble fydda i'n mynd, a beth fydd yn digwydd i'm brawd a chwiorydd? Americanwr ydw i, a phan dwi'n tyfu i fyny, dwi ddim eisiau byw yma. Rwyf am symud i le mae pobl yn dda ac yn garedig. Symudaf i Iwerddon.

  Nawr rydw i'n 27 mlwydd oed. Fodd bynnag, mae'n eithaf trist y byddai unrhyw deulu wedi gorfod dioddef fel hyn, a llwyddodd y crooks a'r swindlers hyn i ddianc rhag cosb yn Nhalaith California.

  DIOLCH YN FAWR CIGNA GLENDALE

 12. 20

  Rheolau Senedd Tystiolaeth Talaith Gwrandawiad Talaith California Dydd Llun Mai 12fed, 1997 yn 2.03PM
  Rwyf wedi dod i rannu fy mhrofiadau gyda chi. Mae'r Adran Gorfforaethau yn methu yn ei swyddogaeth reoleiddio, ac mae profiad fy nheulu yn dangos hynny. A bydd fy mhrofiad personol fy hun gyda Cigna Healthcare yn dangos sut mae defnyddwyr yn cael eu cam-drin, a sut mae'r Adran Gorfforaethau yn troi llygad dall.
  Dechreuodd fy mhrofiad gyda Cigna gyda cham-drin fy rhieni, ac yn ei dro fe wnaethant gyflawni'r cam-drin hwnnw yn erbyn pob aelod o fy nheulu. Pan oeddwn yn sâl ac angen meddyg, byddent yn fy anfon allan ar apwyntiad, a byddwn yn fy bychanu oherwydd yn amlaf nid oedd y meddyg lle'r oeddent yn fy anfon yn fy nisgwyl. O ganlyniad anfonodd Cigna lythyr ataf yn dweud y gallwn ddewis fy meddyg fy hun ac y byddent yn talu am y gofal meddygol. Fe wnaethant hyn unwaith ac yna ni wnaethant dalu am y gofal meddygol, a chefais fy bygwth gan asiantaethau casglu y byddwn yn cael fy erlyn pe na bawn yn talu'r bil. Dywedodd Cigna hefyd y gallwn ddewis meddyg o fy newis yn fy man preswyl Santa Barbara, ac ni ddigwyddodd hyn erioed. Neilltuodd Cigna dostor i mi yn Santa Barbara ond pan oeddwn yn sâl ac eisiau gwneud apwyntiad a gelwais ar y meddyg ni ddychwelodd fy ngalwadau byth. Pan wnaethon ni gysylltu â swyddfa'r meddygon dywedon nhw nad oedden nhw'n gweithio gyda Cigna mwyach, oherwydd ni fyddai Cigna yn atgyfeirio pan fyddai angen arbenigwyr.
  Y llynedd, roeddwn i angen gofal arbenigol, ac yn ystod y driniaeth dywedodd y meddyg fy mod i angen Biopsi. Roedd yn rhaid iddo stopio yn y canol a chael awdurdodiad gan CIGNA i barhau. Dywedodd y meddyg fod y ddwy weithdrefn yn gysylltiedig ac nad oedd disgwyl iddo erioed berfformio MEDDYGINIAETH fel hyn o'r blaen. Ar ôl y weithdrefn hon pan gwynais i'r Adran Gorfforaethau am hyn gwadodd Cigna y cyhuddiadau ac ymatebodd fod y meddyg wedi camgymryd. Ers yr amser hwnnw daeth y meddyg ymlaen at ei Ddeddfwr yn Santa Barbara, nododd iddo berfformio'r Biopsi heb eu hawdurdodiad, ac roedd fy nghyfrif o'r digwyddiad yn gywir. Dywedodd y meddyg fy mod angen dilyniant bob 90 diwrnod gan fod hwn yn gyflwr cyn canseraidd. Dywedodd Cigna pe bai angen y gofal arbenigol hwn arnaf, roedd angen i mi fynd trwy'r meddyg gofal sylfaenol i sicrhau fy mod ei angen, ac fe wnaethant yn eu tro neilltuo Meddyg gofal sylfaenol yn Santa Maria, nid hyd yn oed yn yr un Sir, a mwy nag awr o fy mhreswylfa.
  Rwy'n fyfyriwr rwy'n mynd i UC Santa Barbara, ac nid oes gennyf gludiant. Yn syml, nid yw'n opsiwn ymarferol, ac roedd yr Adran Gorfforaethau yn lle fy nghynorthwyo, wedi i'r person yn Cigna a oedd yn gyfrifol am aflonyddu arnaf a rhwystro fy nhriniaeth fy ffonio eto

 13. 21

  Ar ôl cael United ers blynyddoedd yn ddiweddar mae fy nghwmni wedi newid i CIGNA. Yn ddiweddar bu’n rhaid i mi gael MRI ar fy nghefn a dywedwyd wrthyf gan CIGNA SEcretary DR.s bod CIGNA mor ddrwg ar awdurdodi unrhyw beth. Cymerodd 5 diwrnod i’w gymeradwyo, ond dim ond ar ôl i fy meddyg orfod cardota yn llythrennol. Dywedwyd wrthyf hefyd hyd yn oed os ydynt yn cymeradwyo gweithdrefnau, eu bod weithiau'n troi o gwmpas ac yn ei wadu gan ddweud nad oedd wedi'i awdurdodi i'w manylebau, ac rydych chi wedyn yn sownd gyda'r bil. Er mwyn gwneud pethau'n waeth a gefais galwad gan CIGNA tonite i weld a fyddai gennyf ddiddordeb mewn galw “EU NYRS” ar gyfer problemau ysgyfaint, calon, cefn neu esgyrn yn y dyfodol yn hytrach na mynd at fy PCP !! Dywedais wrthyn nhw na fyddwn yn gyffyrddus yn cael fy “gweld” dros y ffôn a diolch beth bynnag. Roedd yn ofidus iawn yn swnio na wnes i neidio at y cynnig.

  Rwy’n dychryn yn llwyr o unrhyw faterion meddygol y mae angen i mi fynd i’r afael â nhw yn enwedig bod gen i blentyn 7 oed, ac mae CIGNA yn ymddangos fel cwmni di-gar ar ôl darllen y sylwadau. Ni allaf ond gweddïo ein bod ni i gyd yn cadw’n iach, oherwydd mae CIGNA allan am y geiniog nid y amyneddgar !!!! Gwnaethpwyd hyn yn glir i mi mewn dim ond 1 wythnos !!!!!!!!!!!

 14. 22

  Rwy'n gweithio i gwmni hedfan mawr gyda sigâr fel fy ins. torrais fy nghefn yn y gwaith, yn y swydd, clocio i mewn. Mae'r rheolwr hongian hwn yn dweud wrthyf nad yw hyn "NID AR ANAF Y SWYDD" !!
  collais fy ins “anabledd tymor hir” trwy sigâr. wel, fe wnaethon nhw - sigâr fy anfon at y butain hon o therapi corfforol a ddywedodd wrth cigna beth yr oeddent am ei glywed. felly, rwy'n dodwy ar fy nghefn heb unrhyw help ac mewn poen heb unrhyw incwm. pwy sydd â'r ateb ac os oes unrhyw un eisiau i rif ffon ffon ei alw, oherwydd mae'n rhaid i bobl sy'n pasio'r bwch a thynnu rhifau i'w galw, ac nid oedd pob un ohonynt yn helpu ond bachgen oes ganddyn nhw rifau ffonau !!
  wrth gloi, cusanwch fy nhin am y rhai sy'n berthnasol, i'r rhai nad yw'n gwneud hynny, mae'n ddrwg gen i am eich poen a'ch bywyd

 15. 23

  Mae fy mam wedi marw ers 11 mlynedd a Cigna yw'r yswiriant a gafodd pan oedd yn yr ysbyty ar gyfer y Ffliw. Ar ôl cyfnod byr, gwaethygodd tra yn yr ysbyty ond yn lle cael triniaeth well cawsom ymweliad gan fenyw a oedd yn gweithio i'r ysbyty a dweud wrth fy mam a minnau fod yn rhaid imi fynd adref oherwydd na fyddai Cigna yn talu amdani mwyach o'i harhosiad. Dim ond 55 oed oedd fy mam pan gychwynnodd Cigna hi allan o'r ysbyty. Nid oeddem yn gwybod ond roedd yn rhaid anfon Cigna a oedd yn gorfod gwybod oherwydd cofnodion meddygol atynt am unrhyw fath o daliad i'r ysbyty bod gan fy mam y coluddyn yn sownd yn ei choluddyn a dyna pam ei bod yn gwaedu o'r rectwm ac na allai sefyll ar ei phen ei hun pan ddywedwyd wrthi y dywedodd Cigna na fyddent yn talu am driniaeth bellach. Byddai fy mam yn mynd yn ôl o fewn yr wythnos honno i'r ER mor sâl fel na allent gymryd ei gwaed oherwydd y byddai hi wedi marw ar y pryd felly cafodd ei rhoi yn ICU ac yna dyna pryd y gwnaethom ddarganfod bod y coluddyn yn sownd yn ei choluddyn hynny byddai angen llawdriniaeth arni ond gan na chafodd ei gwneud yn gynt fe’i hagorwyd i gael ei heintio bron ei choluddyn o’r coluddyn yn eistedd yno oherwydd nad oedd fy mam yn gwybod bod ganddi hyn ond gwnaeth Cigna pan wnaethant ei thaflu allan o’r ysbyty. Yna cafodd ei rhoi ar gymorth bywyd a llai na 7 diwrnod yn ddiweddarach 18 diwrnod cyn y byddwn yn troi’n 21 oed roedd yn rhaid i mi arwyddo i fy mam gael ei chymryd oddi ar gymorth bywyd oherwydd nad oedd gobaith oherwydd pa mor gyflym yr oedd yr haint wedi lledaenu tra roedd hi allan o'r ysbyty. Ffoniwch yr hyn yr ydych yn ei hoffi ond llofruddiaeth yw hi pan fyddai arian neu'r yswiriant cywir wedi cadw fy mam yn fyw ond ers iddi gael CIGNA HMO fe wnaethant benderfynu nad oedd hi'n werth talu amdani. Yn dal 11 mlynedd yn ddiweddarach tybed o hyd faint arall a fu farw yn eu dwylo.

 16. 24

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.