Mae GoDaddy yn honni torri nod masnach ar gyfer parth Go-Daddy a brynwyd gan GoDaddy

ewch dad

Heddiw cefais alwad gan foneddigion a oedd yn meddwl tybed am fy mherthynas â NoDaddy.com, safle sy'n lambastio GoDaddy am ei arferion busnes.

Ar ôl i mi ddod i siarad â John, roeddwn i'n synnu beth oedd yn digwydd iddo. Prynodd John GO-DADDY-DOMAINS.COM a GO-DADDY-DOMAIN.COM gan… pwy arall… GoDaddy.com. Nid wyf yn siŵr a oedd John wedi synnu ei fod wedi gallu prynu'r parthau ai peidio, ond roeddwn i!

Os ydych chi'n pendroni a yw John yn sgwatiwr neu'n ceisio manteisio ar GoDaddy, nid wyf yn credu hynny. Roedd yn gwybod bod cyfle i brynu'r parthau, ond nid wyf yn credu bod ei fwriad yn ddrwg. Wrth siarad â John ar y ffôn, rwy'n cael y teimlad nad yw'n adnabod y diwydiant hwn y tu mewn a'r tu allan, gwelodd gyfle a neidio arno.

GoDaddyDyma lle mae'n dod yn ddiddorol:

From: troseddau
At: John
Anfonwyd: Dydd Mawrth, Awst 21, 2007 1:08:25 PM
Testun: GO-DADDY-DOMAINS.COM a GO-DADDY-DOMAIN.COM Torri Nodau Masnach

Mae wedi dod i'n sylw bod dau enw parth rydych chi wedi'u cofrestru yn torri ar un neu fwy o nodau masnach GoDaddy.com.

Fel y gwyddoch efallai, mae GoDaddy.com yn nod masnach cofrestredig GoDaddy.com. Rydym yn ysgrifennu fel cwrteisi i'ch hysbysu bod eich defnydd o'r term “Go Daddy” yn eich enw parth neu enw parth sydd i raddau helaeth yr un e neu'n debyg yn ddryslyd â'r marc “Go Daddy” yn debygol o achosi dryswch yn y marchnad ac felly mae'n debygol y byddai'n cael ei ddehongli fel torri nod masnach GoDaddy.com.

O ganlyniad, hoffem eich ad-dalu am eich pryniant o'r parthau hyn a symud y parthau i'n cyfrif.

Byddwch mor garedig â chychwyn newid cyfrif i'r cyfeiriad e-bost hwn cyn pen 10 diwrnod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses hon, cysylltwch â mi trwy ateb yr e-bost hwn.

Diolch yn fawr,

Karen Newbury
Gweinyddwr Nodau Masnach
GoDaddy.com

Felly nawr mae GoDaddy, a WERTHU'r parthau i John, nawr yn mynd ar ôl John am dorri nod masnach?! Dychmygwch hynny!? Gallwn i gydymdeimlo mewn gwirionedd pe bai John yn prynu'r parth gan a cystadleuydd… Ond fe werthodd GoDaddy iddo !!! Mae fel cerdded i mewn i Starbucks, cerdded allan gyda phaned o goffi ac yna cael eich bygwth gan Starbucks am fod yn berchen ar y coffi.

Cywilydd ar GoDaddy. Mae'n eithaf chwerthinllyd nad ydyn nhw wedi cymryd y camau angenrheidiol i a) gofrestru parthau amgen neu b) o leiaf rhoi bloc ar eu gwasanaeth eu hunain fel nad ydyn nhw'n ei werthu eu hunain. Rwy'n argyhoeddedig hynny Nid dim ond gyda boobs y mae GoDaddy yn gwerthu, maen nhw'n cael eu rhedeg gan boobs hefyd.

Os ydych chi'n gwybod am atwrnai da a all helpu John allan, rhowch sylwadau ar y blog hwn gyda rhywfaint o wybodaeth gyswllt. Bydd John yn darllen y sylwadau.

20 Sylwadau

 1. 1
 2. 4
  • 5

   Fe wnes i gipio rhai enwau parth da a'i adael i'w prynu yn nes ymlaen a gafaelodd Go daddy ac aildyfu o dan eu henw.

   Lladrad golau dydd yw Thsi. John peidiwch â rhoi'r gorau iddi !!

 3. 6

  Nid wyf yn gwybod am unrhyw gyfreithwyr, ond gwn am ddau flog a allai fod â diddordeb yn y stori

  Techdirt.com

  DomainNameNews.com

  Efallai eu bod yn gwybod am rai dudes cyfreithiol i helpu.

  (Doeddwn i ddim yn gwybod yr holl bethau hyn am GoDaddy - dyna lle rydw i wedi bod yn prynu fy holl barthau !!! Grrr)

  • 7

   Diolch am y cysylltiadau hynny Nathania! Rwyf wedi cyflwyno'r stori i'r ddau safle hynny. O ran eich cyfrif GoDaddy, gallwch chi bob amser aros nes eu bod ar fin dod i ben ac yna eu trosglwyddo. Dotster fel arfer mae ganddo drosglwyddiad disgownt.

   Rwy'n gwerthfawrogi'r ffaith mai nhw yw'r unig gofrestrydd parth hynny yn gofyn am waith papur cyfreithiol cyn iddynt wneud unrhyw beth i gwsmer.

   Diolch unwaith eto!
   Doug

 4. 8

  Diolch am y pwyntydd i Domain Name News Nathania. Rwy'n synnu mewn gwirionedd nad yw Godaddy wedi dod ar ôl NoDaddy.com hefyd.

  Mae gan Godaddy hefyd yn eu TOS rywbeth i'r perwyl y mae'n rhaid i berchennog y parth dalu am unrhyw gamau cyfreithiol (fel UDRP) sy'n cael ei ddwyn trwy godaddy. Felly tybed a oedd yn rhaid i'r boi hwn dalu am hynny hefyd? Neu ers iddo gael ei drin trwy godaddy yn fewnol efallai eu bod wedi osgoi'r ffioedd hynny. 🙂

  Mae'r holl beth hwn yn edrych yn eithaf diniwed ar y ddwy ochr. Mae dyn yn gwneud camgymeriad. Mae Godaddy yn anfon e-bost ato ac yn dweud wrtho ac yn cynnig ad-dalu ei arian iddo. Dylai fynd â'r arian yn ôl a cherdded i ffwrdd. Dim niwed. Dim Aflan. Mewn gwirionedd yn union fel fy 2cents yn hyn. Dylai gymryd offrwm ei arian yn ôl fel bendith. . . nawr gall fynd i gofrestru rhai enwau gwell.

  Wrth siarad am godaddy a dotster. Ysgrifennodd Frank (fy 2il reolwr ar newyddion enw parth) y darn hwn sy'n taflu rhywfaint o oleuni ar y ddau gwmni.
  http://www.domaineditorial.com/archives/2007/06/03/registrars-parking-your-sub-domain-for-you/

  Yn olaf, fel yn achos cyfreithwyr (os oes angen trafferthu hyd yn oed ... nad wyf yn credu ei bod yn werth ei amser i drafferthio). Gall edrych at John Berryhill (johnberryhill.com) neu Ari Goldberger (esqwire.com) neu Paul Keating (adnewyddaltd.com) ymhlith llawer o rai eraill. Os ewch google eu henwau fe welwch ragor o wybodaeth am eu llwyddiannau wrth drin yr achosion hyn. Rwy'n amau ​​y byddant yn dweud rhywbeth tebyg i'r hyn a gynghorais. Rhowch yr enwau yn ôl. Sicrhewch eich arian yn ôl. Symud ymlaen a phrynu ychydig o enwau gwell mewn cofrestrydd gwahanol 😉

  • 9
  • 10

   Mae hyn yn ddiddorol iawn. Rwyf wedi bod yn berchen ar rackdaddy.com a rackdaddy.net ers 2001. mae'r ddau wedi'u cofrestru gyda chofrestrydd gwahanol, nid GoDaddy.Com. Fe wnes i gofrestru yn gynnar eleni ar gyfer rhaglen gyswllt GoDaddy.Com ac mae'r ddau barth yn ailgyfeirio i'w gweinyddwyr. Yn y bôn, gwneud GoDaddy.Com fy mhartner busnes ar y fenter hon.

   Heddiw cefais e-bost ffurflen gan GoDaddy.Com gyda'r canlynol yn y corff:

   Rydym trwy hyn yn mynnu eich bod ar unwaith: yn dod i ben ac yn gwrthod eich defnydd anawdurdodedig o'r parthau hyn, canslo anfon yr enwau parth hyn ymlaen; a throsglwyddo'r enwau parth i GoDaddy.com erbyn Tachwedd 16, 2007.

   Rwy’n meddwl tybed pa Nodau Masnach y byddent yn cyfeirio ato, gan fy mod yn amau ​​mai prin y gallent gael Nodau Masnach ar y gair? Dadi?. Os felly, dylai pob plentyn gynilo eu lwfans i dalu am yr hawl i ddweud? Dadi?…

 5. 11

  Mae hyn yn rhy ddoniol ar yr olwg gyntaf. Ond os gwiriwch hyn yn frwd, ie, gwnaeth godaddy y peth iawn. Mae'n siŵr nad bwriad John oedd datblygu rhywbeth nad oedd yn ymwneud â Godaddy ar yr enw parth hwn. Mae'n dda peidio â mynd i drafferthion cyfreithiol ond cael yr arian yn ôl ac archebu rhyw enw parth arall, a'i orffen.

 6. 12

  Maen nhw'n dweud: “hoffem eich ad-dalu am eich pryniant o'r parthau hyn a symud y parthau i'n cyfrif." Mae'n ymddangos eu bod yn dweud eu bod eisiau gwneud hynny ond mae'r parth yn enwi yn ôl. Efallai mai snafu biwrocrataidd ydoedd ac ni ddylent fod wedi eu gwerthu i ddechrau ac yn awr maent yn dod â chyhyr cyfreithiol ynghyd ag ad-daliad i'w cael yn ôl.

  Yn edrych yn debycach i anghymhwysedd na bwriad sinistr.

 7. 13

  Y cam gweithredu cyntaf yw darganfod a yw “Go Daddy”, mewn gwirionedd, yn nod masnach cofrestredig ac nid honiad o feddiant nod masnach cofrestredig yn unig.
  Yn ail, bydd dolen i GoDaddy.com ar unrhyw dudalennau yr honnir eu bod yn troseddu yn lliniaru unrhyw faterion 'dryswch' honedig o ran enwau parth swnio tebyg.
  Bydd y ffaith bod y parthau troseddol wedi'u gwerthu gan GoDaddy, mewn gwirionedd, o bwys mawr o blaid John. Mae gan John gontract gyda GoDaddy a ildiodd, mae'n ymddangos, eu hawliau i fynnu unrhyw fater torri oherwydd eu bod wedi gwerthu (contract gwerthu) yr enwau parth i John.

  Fy awgrym yw ystyried gwerthu'r parthau troseddol yn ôl i GoDaddy.com am $ 25,000 yr un.

  • 14

   Mae yna 3 nod masnach ar gyfer godaddy.com, 3 ar gyfer mynd daddy, ac 1 ar gyfer meddalwedd mynd daddy. Edrychwch arnyn nhw ar safle USPTO.Gov. Gan weld bod y nodau masnach yn cynnwys parthau fel gwasanaeth, byddwn yn tybio y byddai unrhyw ddefnydd o'r parthau GO-DADDY-DOMAINS.COM a GO-DADDY-DOMAIN.COM yn debygol o dorri eu marciau.

   Hefyd, mae gan John gontract gyda godaddy ac yn y contract y cytunodd iddo, mae'n nodi (ymhlith llawer o bethau eraill)

   “Mae Go Daddy yn benodol yn cadw’r hawl i wadu, canslo neu drosglwyddo unrhyw gofrestriad y mae’n ei ystyried yn angenrheidiol, yn ôl ei ddisgresiwn, i amddiffyn cyfanrwydd a sefydlogrwydd y gofrestrfa, i gydymffurfio ag unrhyw gyfreithiau, rheolau neu ofynion llywodraeth, ceisiadau gorfodi cyfraith. , yn unol ag unrhyw broses datrys anghydfod, neu i osgoi unrhyw atebolrwydd, sifil neu droseddol, ar ran Go Daddy, yn ogystal â'i gysylltiadau, is-gwmnïau, swyddogion, cyfarwyddwyr a gweithwyr. Mae Go Daddy hefyd yn cadw'r hawl i rewi enw parth wrth ddatrys anghydfod. ”

   ac

   “Mae Go Daddy yn cadw’r hawl i godi ffi gwasanaeth resymol am dasgau gweinyddol y tu allan i gwmpas ei wasanaethau rheolaidd. Mae'r rhain yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, faterion gwasanaeth cwsmeriaid na ellir eu trin dros e-bost ond sy'n gofyn am wasanaeth personol, ac anghydfodau sy'n gofyn am wasanaethau cyfreithiol. Bydd y taliadau hyn yn cael eu bilio i'r Dull Talu sydd gennym ar ffeil i Chi. Gallwch newid eich Dull Talu ar unrhyw adeg trwy fewngofnodi i'ch Rheolwr Cyfrif. "

   Gellir gweld y cyfan wrth ddarllen y cytundeb yn ystod y cofrestriad (nad oes unrhyw un yn ei ddarllen yn ôl pob golwg) neu trwy'r ddolen isod
   http://www.godaddy.com/gdshop/legal_agreements/show_doc.asp?isc=gppg101204&pageid=REG%5FSA

   Mae'r cyngor i ystyried gwerthu'r parthau hyn i godaddy yn gyngor gwael. Cymerwch yr arian ad-daliad symud ymlaen. Camgymeriad wedi'i wneud. Gwers a ddysgwyd. Dysgodd Godaddy wers ar hyn hefyd rwy'n siŵr.

 8. 15

  Mae'n gas gen i godaddy. Cymerasant fy mharth oherwydd bod rhywun yn postio rhywfaint o lun porn ond ni ddywedodd hyd yn oed fy datacenter unrhyw beth, ond godaddy. Os gwnaethoch chi gofrestru gyda godaddy, yn y bôn maen nhw'n berchen ar eich parth. Maen nhw'n codi $ 75 i'w ryddhau i chi ... nid yw eu harfer busnes yn dda i ddim ac yn cam-drin eu pŵer.

 9. 16

  Nid yw hon yn stori o gwbl, wel i fod yn onest dylai godaddy fod wedi prynu'r parth. mae'r ffaith iddo gael ei werthu o godaddy, er y gall unrhyw gofrestrydd werthu unrhyw barth yn ffaith hollol wirion gennych chi.

  os ydyn nhw'n torri hawlfraint, yna maen nhw'n ei wneud ar y sail gywir. wel rwy'n siŵr na fyddai wedi dod â hi i hyrwyddo ei grys-t, roedd yn ymwybodol o brynu'r parth.

 10. 17
 11. 18
 12. 19

  Sori bois. Mae'n seiberquatio clasurol. Nid oes unrhyw ofyniad - ac yn wir, byddai'n amhosibl - dal pob typo, amrywiad ac estyniad ar gyfer eich nodau masnach. Gall cofrestru amddiffynnol fod yn syniad da i rai o'r rhai amlwg, ond nid yw'n ofynnol. Ac mae'r Ddeddf Gwrth-seiber-ymladd yn creu atebolrwydd o $ 100,000 + am gofrestru ar nodau masnach hysbys. Edrychwch ar yr adnoddau hyn i gael mwy o wybodaeth:

  Blog Nodau Masnach Cybersquatting & Domain

 13. 20

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.