Ymgyrch #GetVaccinated Earns Dylanwadwyr Parch Prif Ffrwd

Ymgyrch Marchnata Dylanwadwyr #GetVaccinated

Hyd yn oed cyn i'r brechiad COVID-19 cyntaf gael ei weinyddu yn yr UD ym mis Rhagfyr 2020, roedd ffigurau proffil uchel ym maes adloniant, llywodraeth, gofal iechyd a busnes yn annog Americanwyr i gael eu brechu. Ar ôl ymchwydd cychwynnol, fodd bynnag, gostyngodd cyflymder y brechiadau hyd yn oed wrth i'r brechlynnau ddod ar gael yn ehangach ac wrth i'r rhestr o bobl a oedd yn gymwys i'w cael dyfu.

Er na fyddai unrhyw faint o ymdrech yn argyhoeddi pawb a allai gael eu brechu i wneud hynny, mae rhai grwpiau o bobl y gellid eu perswadio, nid dim ond trwy hysbysebion baner na Dr. Anthony Fauci. Yn hynny o beth, roedd yr ymdrech i gael pobl i gael eu brechu yn datgelu cyfyngiadau tactegau cysylltiadau cyhoeddus, marchnata a hysbysebu sefydledig wrth gyrraedd rhai demograffeg ac, wrth wneud hynny, enillodd gyfrwng sy'n dod i'r amlwg - dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol - derbyn a gwerthfawrogi prif ffrwd.

Diolch i raddau helaeth i a $ 1.5 biliwn PR a blitz hysbysebu a lansiwyd gan y Tŷ Gwyn ym mis Mawrth 2021, cafodd 41% o’r boblogaeth eu brechu’n llawn erbyn diwedd mis Mai, yn ôl data gan y Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau (CDC). Ond roedd yn ymddangos bod effeithiolrwydd yr ymdrechion allgymorth traddodiadol hynny yn crwydro wrth i'r haf agosáu, ac wrth i gyflymder y brechiadau arafu.

Roedd angen dull newydd, mwy llawfeddygol ar y Tŷ Gwyn i fynd i’r afael â’r pocedi o ansicrwydd ac betruster brechlyn a oedd yn bodoli ledled y wlad. Penderfynodd y weinyddiaeth recriwtio byddin o ddylanwadwyr i wthio yn ôl ar wybodaeth anghywir brechlyn a chynyddu ymwybyddiaeth ymhlith grwpiau y dangosodd eu hymchwil eu bod yn gwrthsefyll cael y brechlyn nid oherwydd crefydd neu ideoleg wleidyddol, ond am resymau mwy personol.

Roedd aelodau Gen Z yn galaru am y ffaith nad oedd swyddogion iechyd cyhoeddus yn teilwra eu negeseuon i'r Cenhedlaeth Instagram. Er enghraifft, dynes 22 oed a ddyfynnwyd yn yr allfa newyddion sy'n canolbwyntio ar y gwyddorau bywyd STAT ym mis Ebrill tynnodd sylw at y ffaith nad oedd yr un o’r negeseuon ar y pryd yn egluro pam y dylai llanc iach 19 oed gael y brechlyn.

Mae edrych ar ddata Instagram yn ddefnyddiol i ddeall pam y trodd y Tŷ Gwyn at ddylanwadwyr i gyrraedd pobl fel hi, ac mae'n helpu i ddangos sut mae'n ymddangos bod y fenter honno wedi lledaenu'n organig ar draws y parth dylanwadwyr. Yn wyth mis cyntaf 2021, gwnaeth 9,000 o ddylanwadwyr Instagram yn yr UD gyfanswm o 14,000 o swyddi gan annog eu dilynwyr i gael eu brechu ac ymgorffori'r hashnodau #vaccinated, #getvaccinated, #vaccineswork, #fullyvaccinated a #getthevax. Cyfeiriwyd y swyddi hynny at gynulleidfa o gyfanswm o bron i 61 miliwn o bobl, ac roedd 32% ohonynt yn y grŵp oedran 13-24 oed. Daeth talpiau mawr o’r nifer hwnnw o byst yn ôl enwau cartrefi fel Reese Witherspoon, gyda dros bedair miliwn o ddilynwyr, ac Oprah Winfrey, gyda thair miliwn a hanner.

Ond yn y byd dylanwadol, nid yw mwy bob amser yn well. Yr un mor bwysig â chyfanswm maint y gynulleidfa yw'r ffaith na ddaeth 58% o'r swyddi o enwau pabell fawr ond gan nano-ddylanwadwyr, mae'r rhai â dilynwyr yn cyfrif rhwng 1,000 a 10,000. Gwyddys bod dilynwyr nano-ddylanwadwyr ymgysylltiedig a ffyddlon iawn, gan ddangos lefel o ddefosiwn ac, ie, dylanwad na all hyd yn oed yr annwyl Dr. Fauci ei gyffwrdd. Trwy rannu eu straeon eu hunain am eu brechu, ac annog eu dilynwyr i'w ystyried, dangosodd y dylanwadwyr ddilysrwydd na ellid ei ddarganfod mewn ymgyrchoedd hysbysebu a noddir gan y llywodraeth neu fentrau swyddog iechyd swyddogol sydd â jargon meddygol.

I fod yn glir, nid yw dylanwadwyr wedi bod yn fwled arian yn yr ymdrech i gael pobl i gael eu brechu. Er i'r gyfradd frechu ddringo i 41% yn ystod yr ychydig fisoedd cyntaf ar ôl i'r brechlynnau ddod ar gael i'r cyhoedd, mae canran yr Americanwyr sydd wedi'u brechu'n llawn wedi dringo dim ond 14% ychwanegol dros y pum mis diwethaf [i 9/20]. Fel y bydd unrhyw farchnatwr da yn dweud wrthych chi, mae ofn yn gwerthu, ac mae'r rhethreg camwybodaeth a gwrth-frechu sy'n cael ei barotoi ym mhobman o newyddion cebl i ystafelloedd dosbarth ysgolion meithrin yn gwarantu bod hwn yn fater na fyddwn ni byth yn cyrraedd consensws cenedlaethol arno.

Y gyfradd frechu ymhlith pobl ifanc rhwng 12 a 17 oed, roedd un o'r ddemograffeg yr oedd y Tŷ Gwyn yn gobeithio ei dargedu gan ddefnyddio dylanwadwyr, wedi tyfu o 18% yng nghanol mis Mehefin i 45% ym mis Medi 20 yn ôl data CDC. A waeth beth fo'r ffigurau a'r canrannau, does dim amheuaeth bod gan ddylanwadwyr botensial enfawr i ddefnyddio eu platfform er daioni. Lledaenu neges gymunedol a fydd, gobeithio, yn perswadio mwy o Americanwyr i amddiffyn eu hunain rhag COVID-19 yw'r enghraifft fwyaf gweladwy hyd yma, ac yn sicr nid hon fydd yr olaf.

Gyda dychweliad mandadau pellhau cymdeithasol a masg oherwydd amrywiad Delta o'r firws, byddai brandiau a busnesau yn ddoeth dilyn arweiniad y Tŷ Gwyn ac ystyried dylanwadwyr yn elfen hanfodol yn eu hymdrechion i annog pobl i gael eu brechu, heb sôn am offeryn cynyddol bwysig yn eu blwch offer marchnata a chysylltiadau cyhoeddus cyffredinol wrth symud ymlaen.

HypeAuditor

Edrychwch ar arolwg diweddar HypeAuditor o 1,600 o ddylanwadwyr byd-eang, gan ddarparu mewnwelediad i hoff ddulliau cyfathrebu dylanwadwyr gyda brandiau.

Dadlwythwch Ganlyniadau Arolwg Marchnata Dylanwadwyr HypeAuditor