Cael Mwy o Hoffterau ar gyfer Hysbysebion Instagram: 8 Arferion Gorau i'w Dilyn

Cael Mwy o Hoffterau ar Instagram

Mae cystadleuaeth yn cynhesu ar y platfform serch hynny, ac mae brandiau yn edrych i gael y gorau o'u hymgyrchoedd hysbysebu ar Instagram. Un dull y mae brandiau yn ei ddefnyddio i fesur ymgysylltiad, ac mae gwerth brand yn dod yn fwy poblogaidd. Byddwn yn siarad am strategaethau a all wella nifer y pethau y gallwch eu cael ar gyfer eich hysbysebion ar eich cyfrif brand.

Cael mwy o hoff o hysbysebion Instagram

Mae hoffi yn hanfodol i lwyddiant unrhyw ymgyrch ar Instagram. Mae'n dangos ymgysylltiad a bwriad y defnyddwyr, sy'n golygu eich bod chi'n symud i'r cyfeiriad cywir. Wedi dweud hynny, gall fod yn anodd cael pobl i hoffi'ch swyddi, yn enwedig os ydych chi'n frand sydd newydd ddechrau. Rydym wedi tynnu sylw at rai dulliau a all eich helpu i ennill y nifer fwyaf o bobl sy'n hoffi eich brand.

1. Rhannu Lluniau a Fideos o Ansawdd Uchel 

Y ffordd orau y gallwch warantu hoff bethau ar eich cyfrif yw pan fyddwch chi'n postio cynnwys o ansawdd uchel. Mae hyn yn arbennig o wir yn achos hysbysebion oherwydd bydd llawer mwy o bobl yn eu gweld na'ch dilynwyr yn unig. Mae'r mwyafrif o frandiau'n cymryd llawer o ymdrech i sicrhau bod eu hysbysebion yn troi llawer o bennau. Mae gan ymgyrch hysbysebu sydd wedi'i gweithredu'n dda lawer o siawns i fynd yn firaol, gan gatapwltio'r brand i'r amlwg. Dyma enghraifft ar gyfer hysbyseb o ansawdd uchel ar Instagram

Awgrymiadau Ad Instagram

2. Creu Penawdau Da

Er mai prif atyniad Instagram yw ei fod yn blatfform delwedd gyfareddol, daw capsiynau eiliad agos o ran brandiau sy'n arddangos eu creadigrwydd. Gwelir bod capsiynau da yn cynyddu ymwybyddiaeth brand ac yn cynorthwyo galw brand yn ôl. Hefyd, mae pennawd yn agwedd ar eich post y gallwch chi ddisgyn yn ôl arno i gael mwy o bobl rhag ofn nad yw'r ddelwedd yn ddigon. A. pennawd bachog gall hefyd gael dilynwyr i wneud sylwadau, a all wella ymgysylltiad yn sylweddol.

Strategaeth Ad Instagram

3. Defnyddiwch CTAs a Hashtags Wisely

Mae bagiau hash a CTAs (galwad i weithredu) yn wych am gael pobl i ymgysylltu, ar yr amod eich bod yn eu defnyddio'n gywir. Mae bagiau hash yn rhan hanfodol o'r Strategaeth ymgysylltu Instagram. I gael eich hysbysebion i bobl yn agos atoch chi, defnyddiwch hashnodau lleol ar gyfer eich hysbysebion Instagram. Hefyd, fe allech chi edrychwch ar hashnodau poblogaidd yn eich arbenigol i gael hyd yn oed mwy o ddilynwyr ar gyfer eich cyfrif. 

Defnyddir CTAs i gymell pobl i gyflawni gweithred bendant ar eich cyfrif Instagram. Mae CTAs yn gyd-destunol, ac mae angen i chi ddeall ble a sut i'w defnyddio. Dim ond os oes rhywbeth o werth yr ydych yn ei gynnig iddynt y bydd pobl yn cytuno i CTA. Mae creu ymdeimlad o frys wrth ddefnyddio CTAs yn strategaeth dda. Ymadroddion fel cliciwch nawr i ddarganfod mwy, ar gael am gyfnod cyfyngedig yn unig yn enghreifftiau da i gael pobl i glicio.

4. Darganfyddwch yr Amseroedd Postio Gorau

Agwedd hanfodol ar ddenu mwy o ymgysylltiad i'ch cyfrif yw sicrhau bod eich amseroedd postio hysbysebion yn cyd-fynd â phryd mai'ch dilynwyr yw'r rhai mwyaf gweithgar. Nid oes un “amser iawn i bostio” ar Instagram - mae'n amrywio yn ôl y mathau o fusnes a lleoliad targed. Wedi dweud hynny, y rheol gyffredinol i ddenu defnyddwyr yw postio yn ystod oriau i ffwrdd o'r gwaith yn ystod diwrnod fel cinio (11: 00 am i 1: 00 pm) neu ar ôl gwaith (7: 00 pm i 9: 00 pm). Wedi dweud hynny, mae angen i chi ystyried y lleoliad rydych chi'n ei dargedu hefyd. Mae yna swydd lawer mwy manwl hefyd o ran amser i bostio ar Instagram o Hubspot y gallwch chi edrych arno.

5. Hyrwyddo Traws-blatfform

Mae Instagram yn ffafriol i bostio traws-blatfform, sy'n ei gwneud yn llwyfan gwych i hyrwyddo'ch busnes ymlaen. Gallwch ddefnyddio'ch porthiant Instagram fel ffynhonnell ar gyfer diweddariadau ar lwyfannau eraill fel Facebook a Twitter. Gall hyn weithio'n arbennig o'ch plaid pan fyddwch chi'n cynnal cystadlaethau. Mae pobl wrth eu bodd yn ennill cystadlaethau, ac felly gall cael y gair ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill eich helpu i gael mwy o amlygiad i'ch brand. Hefyd, mae llawer o frandiau'n defnyddio'r URL yn eu bio i gysylltu â'u tudalen Facebook lle gallwch chi eu cyfeirio at URLau eraill.

Hyrwyddo Traws-Sianel Instagram Ad

6. Hoffi a Sylw ar Gilfachau Cysylltiedig

Dull arall y gallwch chi ennyn diddordeb gyda chyfrifon cysylltiedig yn yr un gilfach yw pan fyddwch chi'n cymryd yr amser i ymgysylltu â nhw ar eu cyfrif. Mae Instagram bob amser wedi gweithio ar reol syml - ymgysylltu ar gyfer ymgysylltu. Felly pan fyddwch chi'n rhyngweithio â'u cyfrif, rydych chi'n cynyddu'ch siawns o ddenu ymgysylltiad ganddyn nhw hefyd. Gallwch hefyd ennyn diddordeb mwy o ddilynwyr yn eich cyfrif oddi yno, sy'n golygu mwy o hoffterau i'ch cyfrif yn y tymor hir. 

7. Ymunwch â Pod Ymgysylltu Instagram 

Mae pod yn neges uniongyrchol rhwng grŵp o unigolion sydd yn yr un gilfach ar Instagram ac eisiau tyfu eu dilynwyr, eu hoff bethau neu eu barn. Cynsail sylfaenol unrhyw god yw, pryd bynnag y bydd aelod o'r pod yn postio cynnwys newydd, mae disgwyl i'r bobl yn y pod ymgysylltu ag ef. Mae hyn yn helpu'r post i gyrraedd brig eu porthiant dilynwr. Mae pobl wedi bod yn defnyddio codennau byth ers i Instagram wneud newidiadau i'w algorithm. Mae'r diweddariad yn arddangos swyddi yn ôl poblogrwydd yn hytrach nag yn gronolegol. 

8. Gwneud Eich Hysbysebion yn Ddeniadol yn Weledol

Un o'r dulliau mwyaf naturiol i ddod yn fwy hoff o'ch hysbyseb yw canolbwyntio ar ansawdd y cynnwys. Mae angen i chi sicrhau bod gan eich hysbysebion ddigon o ansawdd iddyn nhw, fel eu bod nhw'n sefyll allan o weddill y cynnwys. Mae hyn yn cynnwys defnyddio delweddaeth greadigol a byw i ddal sylw'r gynulleidfa. Enghraifft o sut mae brandiau'n cyflawni hyn - 

Roedd gan Starbucks a #FrappuccinoHappyAwr ymgyrch a aeth yn firaol. Fe wnaethant gyflawni hyn gyda lliwiau llachar a defnydd creadigol o'r cefndir i greu rhywbeth unigryw yr oedd eu dilynwyr yn ei garu. 

Lapio i Fyny - Gall Pawb Hoffi Hoffi Ar Instagram

Mae rhyngweithiadau dilynwyr yn rhan fawr o Instagram heb amheuaeth, a hoff bethau Instagram yw'r dull mwyaf cyffredin y mae pobl yn ei ddefnyddio i adael i frandiau wybod eu bod yn hoffi (dim bwriad pun!) Eu cynnwys. Mae brandiau'n gwario symiau sylweddol o arian ar hysbysebion, ac weithiau nid ydyn nhw'n gallu eu cael i weithio. 

Er nad yw dod yn fwy hoff o hysbysebion yn gymhleth, mae angen i chi ganolbwyntio ar fwy nag ychydig o agweddau i sicrhau eu bod yn iawn. Mae pethau fel amseroedd postio, ansawdd delwedd, a chapsiynau yn bethau hanfodol i'w hystyried os ydych chi am i'ch dilynwyr ymateb. Dylai'r awgrymiadau hyn roi rhai syniadau i chi ynglŷn â sut i gael y gorau o'ch ymgyrchoedd hysbysebu ar Instagram. Rhannwch sut roeddech chi'n gallu ailwampio'ch strategaeth hysbysebu i gael canlyniadau gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.