Cynnwys Gated neu Heb Gat: Pryd? Pam? Sut…

Cynnwys Gated

Mae cyrraedd eich cynulleidfa trwy groestorri â'u hymddygiad digidol yn dod yn fwy hygyrch yn ei hanfod trwy hysbysebu a chyfryngau wedi'u targedu. Mae'n anoddach o lawer sicrhau bod eich brand yn flaenllaw ym meddwl eich prynwr, eu helpu i ddod yn fwy ymwybodol o'ch brand a gobeithio eu cynnwys yn nhaith y prynwr adnabyddus. Mae'n cymryd cynnwys sy'n atseinio â'u hanghenion a'u diddordebau, ac sy'n cael ei weini iddynt ar yr adegau gorau posibl i danio'r broses honno.

Fodd bynnag, y cwestiwn sy’n parhau i gael ei ofyn yw a ddylech chi “guddio” peth o’r cynnwys hwnnw oddi wrth eich cynulleidfa?

Yn dibynnu ar eich amcanion busnes, cuddio neu “gatio” gall peth o'ch cynnwys fod yn hynod o effeithiol ar gyfer cynhyrchu plwm, casglu data, segmentu, marchnata e-bost, a chreu argraff o werth neu arweinyddiaeth meddwl gyda'ch cynnwys.

Pam Cynnwys y Porth?

Gall cynnwys gatio fod yn dacteg werthfawr iawn wrth geisio adeiladu ymgyrchoedd anogaeth a chasglu gwybodaeth am eich cynulleidfa darged. Y broblem sy'n digwydd wrth gatio gormod o gynnwys yw eich bod yn eithrio cynulleidfaoedd posibl, yn benodol defnyddwyr chwilio. Os yw'ch cynnwys yn hygyrch i'r cyhoedd ar eich gwefan - ond â giât arno - gall y giât honno atal cynulleidfaoedd rhag dod o hyd iddi neu ei gweld. Yn syml, y strategaeth o gatio cynnwys yw annog defnyddwyr i ddarparu gwybodaeth amdanynt eu hunain ar ffurf i dderbyn y tâl.

Mae'r risg gyda chynnwys gatio yr un mor syml: gallai dal y cynnwys anghywir atal eich cynulleidfa rhag ymgysylltu ymhellach â'ch brand.

Dadansoddi Cynnwys ar gyfer Gatio / Peidio â Gatio?

Gellir rhannu'r ffordd i ddadansoddi pa gynnwys sydd orau i'w giât ac nid giât yn dri chategori:

 1. Cam Taith Cwsmer
 2. Chwilio Cyfrol Ymholiad
 3. Cynnwys Da wedi'i Hyper-dargedu, Da

Cwestiynau ar gyfer Cam Taith Cwsmer:

 • Ym mha gam yn nhaith y cwsmer y mae?
 • Ydyn nhw'n ben y twmffat ac yn dysgu am eich cwmni yn unig?
 • Ydyn nhw'n adnabod eich brand?

Mae cynnwys gatiau yn sylweddol fwy effeithiol ar gyfer meithrin a chasglu data pan fydd y cwsmer rhwng y cam ystyried a chaffael oherwydd ei fod yn fwy parod i roi ei wybodaeth i dderbyn cynnwys gwerthfawr. Trwy greu'r “effaith rhaff melfedaidd” honno o unigrwydd, mae'r defnyddiwr yn fwy tebygol o ddarparu mwy o wybodaeth ar gyfer cynnwys “premiwm”, ond os oes gatiau ar yr holl gynnwys, mae'n colli ei effaith wedi'i thargedu.

Mae hefyd yn fwy gwerthfawr porthi cynnwys ystyriaeth a chaffael penodol i'ch cwmni oherwydd gallwch dargedu eu cynulleidfa yn well a sicrhau bod y gynulleidfa'n ymgysylltu.

Cwestiynau ar gyfer Cyfrol Ymholiad Chwilio:

 • Beth yw'r termau chwilio allweddol a ddefnyddir yn y cynnwys hwn?
 • A yw pobl yn chwilio'r termau hyn?
 • Ydyn ni eisiau i bobl sy'n chwilio'r termau hyn ddod o hyd i'n cynnwys ai peidio?
 • Ai’r gynulleidfa chwilio yw’r defnyddwyr a fwriadwyd gennym?

Mae segmentau cynnwys â gatiau yn chwilio allan o gynnwys gwerthfawr felly os nad ydych yn credu y bydd cynulleidfa organig yn canfod gwerth yn eich cynnwys, bydd ei dynnu o'r chwiliad (ei gatio) yn gwneud hynny'n hawdd iawn. Yr her fwyaf wrth ateb y cwestiynau hyn yw penderfynu a fyddwch yn colli allan ar draffig chwilio organig gwerthfawr trwy gatio cynnwys. Defnyddiwch Google Webmaster Tools i nodi a yw'r gynulleidfa sy'n chwilio am eich termau allweddol o fewn y cynnwys yn ddigon mawr. Os mai'r chwilwyr hynny yw'r defnyddwyr a fwriadwyd gennych, ystyriwch adael y cynnwys heb ei drin.

Yn ogystal, trwy dagio cynnwys yn erbyn ei gam yn nhaith y cwsmer, rydych chi'n caniatáu i'ch hun adeiladu twmffat taith wedi'i addasu. Er enghraifft, gall cynnwys ymwybyddiaeth (ar frig y twmffat) fod yn fwy cyffredinol ac yn wynebu'r cyhoedd, ac ymhellach i lawr y twmffat hwnnw mae'r defnyddiwr yn mynd, y mwyaf gwerthfawr yw'r cynnwys ar eu cyfer. Yn union fel unrhyw beth o werth, mae pobl yn barod i “roi / talu” amdano.

Cwestiynau ar gyfer Cynnwys Hyper-dargedu:

 • A yw'r cynnwys hwn yn canolbwyntio'n benodol ar raglen, diwydiant, cynnyrch, cynulleidfa, ac ati?
 • Wa ddylai'r cyhoedd fod o'r farn bod y cynnwys hwn yn apelio neu'n berthnasol? 
 • A yw'r cynnwys yn ddigon penodol neu'n rhy amwys?

Yn ogystal â mapio cynnwys ar daith y cwsmer a deall gwerth chwilio organig eich cynnwys, mae ystyriaeth hefyd o'r broblem y mae eich cynnwys yn ei datrys. Mae cynnwys penodol iawn sy'n mynd i'r afael ag union angen, awydd, pwynt poen, categori ymchwil, ac ati, yn gwella'r siawns y bydd y gynulleidfa'n datgelu eu gwybodaeth bersonol. Yna gellir defnyddio'r wybodaeth honno i segmentu ymwelwyr safle, personas, ac edrych ar broffiliau fel ei gilydd yn ymgyrchoedd cywir i'w trosoli'n ddiweddarach mewn cyffyrddiadau marchnata aml-sianel eraill fel e-bost, awtomeiddio marchnata / meithrin plwm, neu ddosbarthiad cymdeithasol.

Casgliad:

Yn y pen draw, gellir actifadu gatio yn erbyn peidio â chynnwys gatio mewn dull twmffat strategol. Yr argymhelliad cyffredin fyddai tagio'r cynnwys yn briodol a mynd i'r afael â pha ddarnau fyddai'n cael eu gwerthfawrogi fel “premiwm” ai peidio.

Ar adeg pan mae defnyddwyr digidol yn cael eu boddi'n gyson â'r cynnwys mwyaf perthnasol iddynt, mae'n bwysig deall sut i'w meithrin trwy gymysgedd strategol o gynnwys â gatiau a heb ei drin. Mae croestorri eu hymddygiad yn allweddol i'r cyffyrddiad cyntaf hwnnw, ond y cynnwys cywir, ar yr adeg iawn, am y “pris” cywir i'r defnyddiwr yw'r hyn a fydd yn eu cadw i ddod yn ôl.