Cymdeithasol Cyfryngau MarchnataCynnwys MarchnataTechnoleg Newydd

Mae Dylanwadwyr B2B Ar Gynnydd: Beth Mae Hyn yn Ei Olygu I Brandiau A Dyfodol Marchnata B2B?

Fel defnyddwyr, rydym yn gyfarwydd â busnes-i-ddefnyddiwr (B2C) ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr. Dros y degawd diwethaf, mae marchnata dylanwadwyr wedi chwyldroi'r ffordd y mae brandiau'n ymgysylltu â defnyddwyr, gan ddarparu ffordd i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo prynu i gynulleidfaoedd mwy, a rhai wedi'u targedu'n well. Ond dim ond yn ddiweddar sydd â busnes-i-fusnes (B2B) roedd cwmnïau'n cydnabod gwerth yr economi crewyr, ac mae eu hymwneud â dylanwadwyr newydd ddechrau tyfu.

Mae 73% o farchnatwyr B2B yn nodi diddordeb cynyddol mewn dilyn mentrau marchnata dylanwadwyr yn ystod y 12 mis diwethaf, a dywed 80% eu bod yn disgwyl i ddiddordeb barhau i dyfu dros y flwyddyn nesaf.

Marchnata TopRank

Nid oes amheuaeth bod dylanwadwyr B2B yn cynyddu'n gyflym mewn poblogrwydd, ac mae'r nifer enfawr ohonynt yn parhau i luosi gan y dydd. Gadewch i ni drafod pam eu bod yn ennill tyniant, yr heriau a ddaw yn sgil gweithredu ymgyrch, a beth sydd gan ddyfodol marchnata dylanwadwyr B2B.

Manteisio ar y Llwyddiant a Welwyd Yn B2C

Mae'r defnydd o farchnata dylanwadwyr yn y gofod B2C wedi cynyddu'n aruthrol yn bennaf oherwydd y lefel uchel o ymddiriedaeth defnyddwyr y gall crewyr ei sefydlu gyda'u cynulleidfaoedd. Gan fod crewyr yn aml yn rhannu cynhyrchion sy'n cyd-fynd â'u brand personol, gall eu hyrwyddiadau deimlo'n fwy dilys o gymharu â'r hyn sydd gan frand i'w ddweud amdano'i hun. Gwelir yr un effaith ar ddylanwadwyr B2B. 

Yn union fel y mae yn y gofod B2C, meithrin perthnasoedd cryf, hirdymor gyda’u cynulleidfaoedd yw’r brif flaenoriaeth i fusnesau B2B. Yn nodweddiadol, mae'r targedau hyn yn cynnwys swyddogion gweithredol allweddol sy'n gwneud penderfyniadau mewn darpar gwmnïau. Er, yn wahanol i ddefnyddwyr, mae busnesau'n debygol o gymryd eu hamser i ystyried pryniannau busnes, felly mae cynnal sgyrsiau dros gyfnod hwy o amser yn allweddol i gynhyrchu gwerthiant yn y dyfodol. Ac oherwydd bod busnesau yn aml yn dewis arbenigwyr diwydiant neu arweinwyr meddwl fel rhan o'u hymgyrchoedd dylanwadwyr, mae eu cynulleidfaoedd targed fel arfer yn hyderus bod y cynnyrch neu'r gwasanaeth sy'n cael ei farchnata iddynt o werth ac yn fwy tebygol o ddilyn ymlaen gyda phryniant.

Yn ogystal, yn debyg i'r cynnydd mewn dylanwadwyr nano a micro yn y gofod defnyddwyr, gall cynulleidfaoedd B2B llai, mwy arbenigol fod yn well na busnes na chynulleidfa helaeth sy'n llai perthnasedd. Mewn gwirionedd:

Canfu TopRank fod 87% o frandiau B2B yn ystyried cynulleidfa berthnasol fel rhywbeth hanfodol wrth nodi dylanwadwyr.

Marchnata TopRank

Gan fod dylanwadwyr B2B yn tueddu i ganolbwyntio ar fertigol penodol, boed yn farchnata, fintech, Neu IT, i enwi ond ychydig, maen nhw'n dod â'r cyfryngau cymdeithasol dethol hyn gyda nhw yn dilyn y mae busnesau'n chwilio amdano. 

Heriau Marchnata Dylanwadwyr B2B 

Gall trosoledd dylanwadwyr fel rhan o strategaethau marchnata B2B esgor ar ganlyniadau aruthrol. Ond mae heriau yn gysylltiedig â marchnata dylanwadwyr B2B yn gywir. 

Fel y soniwyd, mae dylanwadwyr B2B yn aml yn arbenigo mewn maes penodol. Gall cynnal ymchwil ddiwyd i sicrhau bod dylanwadwyr nid yn unig yn cyd-fynd â chenhadaeth brand a bod ganddynt yr un gynulleidfa darged ond mewn gwirionedd yn deall y cynnyrch neu'r gwasanaeth y byddant yn ei hyrwyddo, gymryd amser gwerthfawr ac adnoddau cwmni. Ar ben hyn, mae gwerthuso'r hyn y mae dylanwadwr yn ei ddilyn i ddilysu bod eu cynulleidfaoedd yn gyfreithlon yn dasg feichus arall. Ar bob platfform cyfryngau cymdeithasol, gall cyfrifon fod yn anactif neu hyd yn oed yn dwyllodrus (bots, proffiliau ffug, ac ati), felly mae'n hanfodol bod dylanwadwyr yn cael eu fetio am gael dilynwyr dilys. 

Gall cyfathrebu'n ddigonol â dylanwadwyr B2B hefyd fod yn anodd i fusnesau. Mae dod o hyd i'r cydbwysedd cywir rhwng negeseuon personol a thryloywder o ran talu, llinellau amser, a disgwyliadau cynnwys yn hanfodol i lwyddiant sicrhau partneriaeth dylanwadwyr.

Fodd bynnag, gellir mynd i'r afael â llawer o'r heriau hyn drwy drosoli technoleg marchnata dylanwadwyr i helpu i reoli ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr. Mae sawl deallusrwydd artiffisial (AI) a dysgu â pheiriant (ML) mae llwyfannau’n bodoli a all ganiatáu i fusnesau symleiddio’r broses allgymorth, dadansoddi cyfrifon dylanwadwyr (gan gynnwys cyfraddau ymgysylltu, post-argraffiadau, metrigau twf, a mewnwelediadau cynulleidfa), a monitro cynnydd ymgyrch.

Dyfodol Economi Crëwyr B2B

Hyd yn oed gyda thwf carlam dylanwadwyr B2B ers dechrau'r pandemig, mae ymgyrchoedd dylanwadwyr B2B yn dal i gyfrif am ffracsiwn o gyfanswm gwariant marchnata dylanwadwyr. Dim ond yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf y bydd nifer y brandiau B2B sy'n manteisio ar yr economi crewyr yn parhau i gynyddu. Gyda hyn, byddwn hefyd yn gweld nifer y rhai sy'n hunan-adnabod fel dylanwadwyr B2B yn codi i'r entrychion, gan greu cronfa orlawn o ddylanwadwyr B2B a welwn ar hyn o bryd yn y gofod B2C. 

Bydd dylanwadwyr gweithwyr, hynny yw, gweithwyr sy'n hyrwyddo'r cynhyrchion neu'r gwasanaethau ar gyfer eu cwmni eu hunain, yn duedd arall sy'n ennill poblogrwydd yn gyson. Mae gweithwyr sy'n gweithredu fel dylanwadwyr yn ffynonellau gwybodaeth dibynadwy ar gyfer cynulleidfaoedd targed a hefyd yn creu delweddau brand cadarnhaol, o bosibl hyd yn oed yn helpu i recriwtio mentrau.

Yn olaf, mae gan farchnata dylanwadwyr B2B y potensial i ddod yn llai ffurfiol ac yn fwy cyfnewidiol wrth symud ymlaen. Efallai y bydd llawer yn meddwl am swyddi LinkedIn hir, strwythuredig yn manylu ar fanteision meddalwedd neu wasanaeth proffesiynol pan fyddant yn meddwl am ddylanwadu ar B2B. Ond yn fuan, bydd mwy a mwy o fusnesau yn defnyddio hiwmor, cynnwys ffurf fer fel TikTok neu Instagram Reels, a memes i gael mwy o effaith ar gynulleidfaoedd targed, gan ymgysylltu â nhw ar lefel fwy personol.

Mae gofod dylanwadwyr B2B yn dal yn weddol newydd ac mae llawer sy'n dal yn ansicr o ran sut y bydd yn esblygu. Fodd bynnag, yr un peth sicr yw ei fod yma i aros.

Alexander Frolov

Mae Alexander yn Brif Swyddog Gweithredol ac yn gyd-sylfaenydd yn HypeAuditor. Mae Alex wedi cael ei gydnabod sawl gwaith ar Restr y 50 Chwaraewr Diwydiant Gorau gan Talking Influence am ei waith i wella tryloywder o fewn y diwydiant marchnata dylanwadwyr. Mae Alex yn arwain y ffordd wrth wella tryloywder o fewn y diwydiant a chreodd y system canfod twyll fwyaf datblygedig yn seiliedig ar AI i osod y safon ar gyfer gwneud marchnata dylanwadwyr yn deg, yn dryloyw ac yn effeithiol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol