Golwg Mewnol ar Ddyfodol Meddalwedd a Gwasanaethau Marchnata E-bost

darparwr gwasanaeth e-bost

Un o fanteision byw ac anadlu diwydiant arbenigol, fel gweithredu asiantaeth e-bost, yw ei fod yn rhoi cyfle i un feddwl am yr hyn a allai fod yn y dyfodol.

Mae'r canlynol yn weledigaeth yn y dyfodol o sut olwg fydd ar farchnata e-bost ym mlwyddyn 2017 ar gyfer ymarferwyr, marchnatwyr a defnyddwyr fel ei gilydd.

Mae Enw'r Gêm Wedi Newid

Chwe blynedd yn gyflym ac mae'r term “marchnata e-bost” wedi diflannu o'n cynhenid ​​yn gyfan gwbl. Er ei fod yn is na 2011, mae marchnata e-bost yn dal i gynhyrchu ROI sylweddol; fodd bynnag, dim ond un cerbyd marchnata digidol ydyw.

Yn y dyfodol hwn, mae'r integreiddio rhwng marchnata cymdeithasol, symudol, yn seiliedig ar leoliad ac yn y cartref yn ddi-dor. Mae sianeli negeseuon unigol yn amherthnasol.

Mae naws bach i gyflwyno negeseuon effeithiol trwy bob un o'r sianeli marchnata hynny, ond mae'r gwahaniaethau hynny yn cael eu gyrru i raddau helaeth gan ddewisiadau defnyddwyr sydd wedi'u dogfennu'n dda ac nid y mecanwaith cyflenwi ei hun. Mae prif swyddogaeth defnyddio'r sianeli cyfunol hyn yr un peth ag yr oedd yn ôl yn 2011: dosbarthu negeseuon perthnasol ac amserol. Mewn geiriau eraill, y nod oedd, ac mae wedi bod erioed, i roi'r cynnig iawn, o flaen y person iawn, ar yr adeg iawn.

Oherwydd bod y termau marchnata e-bost, marchnata cymdeithasol a marchnata symudol yn rhy gaeth ac yn gynyddol sarhaus i ddefnyddiwr blinedig marchnata, roedd yn rhaid iddynt fynd. Croeso i oes Negeseuon Digidol.

Nid y newidiadau mwyaf mewn Negeseuon Digidol modern oedd sut y cafodd ei gyfeirio; cymudo a chydgrynhoi technoleg, yr angen am lafur medrus, a chanfyddiad a grymuso'r defnyddiwr.

Roedd y shifft yn gyflym ac yn ysgubol

Yn y flwyddyn 2017, Darparwyr Negeseuon Digidol Gall (DMPs) ddosbarthu negeseuon marchnata wedi'u personoli yn hawdd ar draws dyfeisiau, amser a gofod. Maent bellach yn cwmpasu cyfathrebiadau addasol amser real sy'n llifo'n ddiymdrech ar draws sianeli newydd, fel teledu rhyngweithiol, a hen rai, fel pwynt gwerthu. Ond nid yw offrymau'r DMP yn gyfyngedig i ledaenu ac olrhain negeseuon marchnata digidol. Maent wedi gwneud cynnydd rhyfeddol mewn dadansoddi data ac awtomeiddio marchnata.

Mae'r cynhyrchiad adrodd ac ymgyrchu hefyd yn anfeidrol ddoethach ac yn fwy effeithlon, mae wedi mynd ymhell y tu hwnt i agor a chlicio a golygyddion WYSIWYG. Meddyliwch am brofion a thrin byw, aml-amrywedd, casgliad cynnwys deinamig aml-ffynhonnell, cyflwyno ymatebol, a chyfrifiadau ROI traws-sianel dolen gaeedig i'r 10th pŵer.

Mae DMPau hefyd yn cynnig dulliau cadarn o gasglu data. Mae'r data cyfoethog hwn yn tywallt o bob rhyngweithio; o danysgrifiadau syml ar ddyfais symudol i ddata ymddygiadol a gasglwyd o bwyntiau cyffwrdd cwsmeriaid all-lein.

Ond sut esblygodd offrymau'r DMP mor gyflym? Yn ôl yn 2012, aeth y Darparwyr Gwasanaeth E-bost (ESPs) wedi'u sgramblo, ar ffurf Google, i gadw marchnatwyr o fewn eu rhyngwyneb-a dim ond eu rhyngwyneb. Dilynodd ras arfau technoleg a chudd-wybodaeth.

Perks Costau Is a Phwer Newydd

Yr hyn yr oedd y rhyfela Negeseuon Digidol hwn yn ei olygu i'r marchnatwr bob dydd oedd bod cost gwasanaethau negeseuon digidol wedi dechrau dirywio'n sylweddol a dechreuodd yr offer wella'n gyflym. Roedd hyn yn amlwg yn newyddion i'w groesawu i'r marchnatwr ond hefyd i'r Darparwyr Negeseuon Digidol, oherwydd digwyddodd cydgrynhoadau a chaffaeliadau ysgubol sydd am byth yn newid y diwydiant.

Ar genhadaeth i ymgorffori pob nodwedd yr oedd marchnatwyr yn mynnu amdani, mae'r Darparwyr Negeseuon Digidol dechreuodd gaffael cwmnïau monitro cyfryngau a sgorio data. Fe wnaethant logi masterminds dadansoddol ac arbenigwyr UI. Fe wnaethant agor eu cymwysiadau i'r byd a chasglu fersiynau newydd bob chwarter. Roedden nhw ar dân.

Ni allai'r DMP bach a chanolig gadw i fyny â'r cyflymder gwyllt a llai o refeniw. Roeddent naill ai wedi'u malu neu eu llyncu. Gollyngwyd darparwyr arbenigol i ychwanegion. Ar gyfer marchnad a fu unwaith dan ddŵr gyda channoedd o gystadleuwyr, erbyn hyn dim ond llond llaw o behemothiaid byd-eang sydd ar ôl.

Mae DMPau modern yn cynhyrchu llawer llai o refeniw-fesul-cwsmer fel y gwnaethant unwaith. Fodd bynnag, mae eu graddfa mor helaeth, oni bai am eu lobïwyr a chanllawiau hunanreoleiddio llym, byddai eiriolwyr gwrth-ymddiriedaeth a phreifatrwydd yn dechrau cymryd diddordeb afiach yn eu gweithgareddau.

Fe wnaethant ddarganfod refeniw newydd hefyd, a chynhyrchir y brig o drwyddedu'r data cwsmeriaid y maent yn ei warws. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei chynnig i gwmnïau ymchwil a sianeli marchnata cystadleuol fel chwilio am dâl, post uniongyrchol a hysbysebu arddangos digidol, a'i chyfnewid â hi.

Cynnydd Crefftwyr a Thechnegwyr

Mae'r offer cynhwysfawr, a gynigir gan Ddarparwyr Negeseuon Digidol yn 2017, bellach o fewn cyrraedd bron i bob marchnatwr. Fodd bynnag, mae rhaglenni negeseuon digidol yn llawer mwy soffistigedig. Personél medrus yw'r gwahaniaethwyr allweddol rhwng rhaglenni sy'n cynhyrchu ROI gwael, cyffredin ac eithriadol o Negeseuon Digidol, ond fel y dywed hanes wrthym ni fyddai pob arbenigwr yn torri.

Oherwydd bod yr adrodd mor gadarn a gweithredadwy, nid oes angen i farchnatawyr bellach fathemategwyr marchnata mewnol neu gontract allanol i ddadansoddi data a gwneud argymhellion. Fodd bynnag, mae'n rhaid defnyddio'r data hwn nawr a rhaid optimeiddio'r rhaglenni. Bellach mae creigiau'r diwydiant Negeseuon Digidol yn disgyn i ddau wersyll, crefftwyr a thechnegwyr.

Y crefftwyr yw'r rhai sy'n creu'r cynlluniau ac yn eu cyflawni; boed yn feddylwyr, rheolwyr neu bobl greadigol. Y technegwyr yw'r rhai sy'n gwneud diagnosis o broblemau, sy'n amrywio o fylchau cyflymdra cyflenwi i hiccups integreiddio, a'u cywiro.

Ymddygiad a Chanfyddiad Defnyddwyr

Mae'r defnyddiwr bellach yn ymwybodol iawn o'r negeseuon marchnata niferus, ond perthnasol, sy'n chwyrlïo o'u cwmpas. Mae hyn wedi gorfodi marchnatwyr i drosi cynigion unochrog, a fu unwaith, yn ddeialogau sy'n canolbwyntio ar y cwsmer. Mae'r sgyrsiau hyn yn digwydd ar lefel un i un ac ymhlith torfeydd rhithwir. Maent yn esblygu dros amser wrth i ddemograffeg ac ymddygiad y defnyddiwr newid a symud gyda normau diwylliannol.

Mae'r data a ddarperir gan y defnyddiwr, ac a dynnwyd o'u hymddygiad, bellach yn ddiderfyn. Mae'n ymddangos bod gan y marchnatwr fewnwelediad diderfyn i feddwl yr unigolyn yn ogystal â modelau rhagfynegol o'u dosbarthiadau demograffig. Mae'r marchnatwr yn defnyddio'r wybodaeth hon i ddarparu'r hyn y mae'r defnyddiwr yn fwyaf tebygol o'i brynu nawr, ac yn y dyfodol, yn ogystal â rhagweld eu gwerth oes ac yna dyrannu'r adnoddau priodol.

Oherwydd bod y defnyddiwr mor ymwybodol o farchnata ymddygiadol ac yn poeni y bydd yr arfer yn y pen draw yn mynd yn rhy ymledol; sefydlwyd ystorfa caniatâd byd-eang dan berchnogaeth breifat yn ddiweddar, o'r enw Choice yn syml.

Mae Choice yn ganolfan rheoli data a ffafriaeth gydweithredol, ganolog sy'n hynod ddiogel ac yn hollalluog. Bydd yn rhoi cyfle i'r defnyddiwr reoli, yn union, pa fath o ddata sy'n cael ei gasglu, a'i ddefnyddio, gan y marchnatwr a pha negeseuon y byddant yn eu derbyn, gan bwy, yn ogystal â sut a phryd y cânt eu cyflwyno.

Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim i'r defnyddiwr ond mae'n rhaid i'r Darparwyr Negeseuon Digidol drwyddedu'r wybodaeth hon, a fydd yn sicrhau eu bod yn cwrdd â disgwyliadau defnyddwyr ac yn cydymffurfio â'r Deddf Diogelu Preifatrwydd Digidol o 2015.

Gwrthdroi Rolau

Yn y flwyddyn 2017, mae'r diwydiant Negeseuon Digidol bron i gyd wedi gwrthdroi ei hun. Yn nyddiau cynnar marchnata e-bost, aeth cyfran y llew o'r gost, yr amser a'r sylw tuag at y feddalwedd marchnata e-bost. Ond nawr bod y gwasanaethau DMP wedi'u cymudo, mae gwir werth Negeseuon Digidol yn dibynnu'n llwyr ar y dalent sy'n defnyddio'r offer hynny.

Mae'r gwrthdroad rôl hwn hefyd yn cael ei adlewyrchu yn y berthynas rhwng y marchnatwr a'r defnyddiwr. Mae marchnatwyr bellach yn llawer mwy sensitif i anghenion a dymuniadau eu cwsmeriaid a'u rhagolygon. Os ydyn nhw am barhau â'r sgwrs yn y blynyddoedd i ddod, mae'n rhaid iddyn nhw fod. Ac yn gyfnewid am eu gwybodaeth bersonol iawn, mae'r defnyddiwr yn derbyn cynigion wedi'u teilwra, gwerth uchel ac yn profi rheolaeth dros eu preifatrwydd fel erioed o'r blaen.

2 Sylwadau

  1. 1

    Rwy'n credu mewn 10 mlynedd y byddai marchnata e-bost wedi mynd am ychydig a byddai negeseuon yn cyrraedd cwsmeriaid mewn ffordd wahanol.

    • 2

      Hi Vaidas - Bydd yn sicr yn ddiddorol gweld beth sydd gan y dyfodol, yn enwedig sut olwg fydd ar negeseuon marchnata digidol. Gyda'r holl siarad 'e-bost wedi marw' nid ydych chi ar eich pen eich hun yn meddwl y bydd e-bost yn cael ei blygu i sianeli eraill.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.