Galluogi Gwerthu

Dyfodol Utopaidd Gwerthu Sianel

Partneriaid y Sianel ac Ailwerthwyr Gwerth Ychwanegol (VARs) yw'r llysblentyn coch (sy'n cael ei drin heb ffafr enedigaeth-fraint) o ran cael sylw ac adnoddau gan wneuthurwyr y cynhyrchion dirifedi maen nhw'n eu gwerthu. Nhw yw'r olaf i gael hyfforddiant a'r cyntaf i gael eu dal yn atebol am fodloni eu cwotâu. Gyda chyllidebau marchnata cyfyngedig, ac offer gwerthu hen ffasiwn, maen nhw'n ei chael hi'n anodd cyfathrebu'n effeithiol pam mae cynhyrchion yn unigryw ac yn wahanol.

Beth yw gwerthiannau sianel? Dull dosbarthu a ddefnyddir gan fusnes i werthu ei gynhyrchion, fel arfer trwy rannu ei rym gwerthu yn grwpiau sy'n canolbwyntio ar wahanol gwndidau gwerthu. Er enghraifft, gallai cwmni weithredu strategaeth gwerthu sianel i werthu ei gynnyrch trwy rym gwerthu mewnol, delwyr, manwerthwyr neu drwy farchnata uniongyrchol. Geiriadur Busnes.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rydym wedi gweld twf ffrwydrol yn y sector technoleg marchnata, gan achosi cwmni ymchwil Gartner i ragweld hynny'n enwog Byddai Prif Swyddogion Meddygol yn gwario mwy na CIOs ar TG erbyn y flwyddyn 2017. Mae hyn yn fy arwain i feddwl tybed sut, neu a fydd OEMs yn addasu eu strategaeth farchnata, ac yn bwysicach fyth, a fydd ffocws newydd ar offer galluogi gwerthiant a allai effeithio'n sylweddol ar dwf a llwyddiant gwerthiannau sianel?

Gyda thechnolegau newydd yn newid tirwedd galluogi marchnata a gwerthu yn gyflym, dychmygaf y bydd dyfodol gwerthu sianeli yn lleddfu rhai o'r heriau y mae partneriaid sianel a VARs yn eu hwynebu ar hyn o bryd:

  • hyfforddiant - Astudiaeth ddiweddar a wnaed gan Qvidian yn dangos ei fod yn cymryd 9 mis ar gyfartaledd i hyfforddi cynrychiolydd Gwerthu yn llwyddiannus, ac weithiau gall gymryd hyd at flwyddyn iddynt ddod yn gwbl effeithiol. Er y gall y cynrychiolydd cyffredin fod yn gyfrifol am werthu un cynnyrch penodol, neu linell gynnyrch, mae VARs yn cael y dasg o werthu cynhyrchion lluosog gan wahanol gwmnïau. Os yw'r ystadegyn hwn yn wir am gynrychiolwyr gwerthiant uniongyrchol, ni all neb ond tybio y gallai partner sianel sydd â'r dasg o ddysgu'r rhaffau ar gyfer set cynnyrch mwy eang gan fwy nag un gwneuthurwr gymryd llawer mwy o amser i'w hyfforddi.
  • Diffyg Offer Gwerthu Ymgysylltu - Nid yw timau gwerthu yn defnyddio 40% o'r holl ddeunyddiau marchnata, sy'n gwneud synnwyr pan ystyriwch fod y deunyddiau hyn yn aml yn bamffledi statig a chyfochrog, fideos dolennu, neu'n gyflwyniadau PowerPoint safonol nad ydynt wir yn helpu i greu proses Werthu atyniadol. Gan fod prynwyr cyfredol yn chwilio am fwy a mwy o reolaeth, rhaid i bartneriaid sianel allu darparu profiad Gwerthu rhyngweithiol a gafaelgar, ar gyfer unrhyw un a phob un o'r cynhyrchion / atebion y maent yn eu gwerthu. Wrth werthu cynhyrchion gan amrywiaeth o gwmnïau sy'n cystadlu'n uniongyrchol â'i gilydd, mae'n debygol y bydd partneriaid sianel yn treulio'u hamser yn ceisio gwerthu'r cynhyrchion sydd hawsaf i'w gwahaniaethu - ac felly'n cau bargeinion. Mae gweithgynhyrchwyr cynnyrch wedi sylweddoli hyn, ac maent eisoes yn troi at Fodelau Cynnyrch 3D rhithwir, sy'n edrych ac yn ymddwyn yn union fel y cynnyrch gwirioneddol, i gael eu offrymau yn nwylo timau Gwerthu a phartneriaid sianel. Fodd bynnag, partneriaid sianel yn aml yw'r olaf i dderbyn yr offer galluogi gwerthu rhyngweithiol hyn oherwydd ffioedd trwydded meddalwedd uchel, os ydynt yn derbyn offer rhyngweithiol o gwbl, gan eu gadael dan anfantais enfawr.
  • Globaleiddio - Mae VARs a phartneriaid sianel yn aml wedi'u lleoli ledled y byd, o bosibl yn bell iawn o leoliad y gwneuthurwr agosaf neu ganolfannau arddangos cynnyrch. Felly, mae angen offer arnynt a fydd yn caniatáu iddynt werthu'n well mewn unrhyw leoliad, ar unrhyw adeg. Tra bod cymwysiadau symudol yn dechrau lliniaru'r broblem hon, mae llawer o dabledi / ffonau smart yn cario mwy o bwysau poblogrwydd mewn gwahanol wledydd, gan wneud lleoli cynnwys yn fwy heriol, gan fod yn rhaid i offeryn galluogi gwerthu allu gweithio ar UNRHYW ddyfais sydd gan y partner sianel sydd ar gael iddynt. Mae rhwystrau iaith hefyd yn golygu bod llawer o offer gwerthu yn ddiwerth, oni bai y gellir eu cyfieithu i'r iaith leol i'w defnyddio mewn gwledydd tramor.
  • Mynediad Cyffredinol - Fel y soniwyd eisoes, mae cynrychiolwyr sydd wedi'u gwasgaru'n fyd-eang yn defnyddio llawer o wahanol ddyfeisiau, o liniaduron i ddyfeisiau symudol, ac mae angen teclyn arnynt sy'n gweithio'n ddi-dor ar draws platfformau - gan ddarparu profiad cyffredinol waeth beth yw ei leoliad. Yn ôl Qvidian, y prif reswm y mae Gwerthiant yn diystyru deunyddiau marchnata yw oherwydd nad ydyn nhw'n gallu dod o hyd iddyn nhw na'u cyrchu. Mae hyn yn golygu bod cael y wybodaeth gywir i ddwylo partneriaid sianel a VARs ar y dyfeisiau cywir o'r pwys mwyaf i gyfleu'ch neges yn ddi-dor ac yn gyson. I'w ddefnyddio mewn rhanbarthau lle mae'n anodd cyrraedd mynediad cyson i'r Rhyngrwyd, neu i'w ddefnyddio mewn lleoliadau fel pencadlys corfforaethol neu ysbytai lle mae mynediad i'r Rhyngrwyd yn aml yn gyfyngedig, mae angen cais ar bartneriaid sianel sy'n gweithio AR-LEIN ac AR-LEIN, ar gliniaduron, ffonau clyfar a thabledi. Yn aml, mae angen trwyddedau ar y mathau hyn o gymwysiadau (yn seiliedig ar nifer y defnyddwyr), sy'n gadael partneriaid sianel a VARs dan anfantais enfawr, gan fod llawer o OEMs yn betrusgar i godi'r tab ar gyfer offeryn galluogi gwerthu y gall partneriaid ei ddefnyddio mewn gwirionedd. .

Llwyfan Kaon Cross

Dychmygwch Ddyfodol Utopaidd ar gyfer Gwerthu Sianel

Byddai offer galluogi gwerthu a wneir yn arbennig ar gyfer sianeli nid yn unig yn darparu hygyrchedd 100% i gynhyrchion rhyngweithiol, (trwy eu harddangos fwy neu lai) ond byddent hefyd yn dangos sut y gall amrywiol gynhyrchion weithio gyda'i gilydd i ddatrys heriau busnes cwsmeriaid yn well, ni waeth pa gwmni sy'n eu cynhyrchu. Byddai hyn yn troi pob partner yn arbenigwr cynnyrch, gan y byddai arddangosiadau cynnyrch, deunyddiau ategol a negeseuon marchnata perthnasol ar gael iddynt ar unwaith. Yn y pen draw, byddai partneriaid sianel yn gallu integreiddio'r holl arddangosiadau cynnyrch 3D rhithwir hyn, waeth beth fo'r OEM, i mewn i un offeryn galluogi gwerthu rhyngweithiol â'u brandio eu hunain, gan ganiatáu iddynt arddangos y gorau ateb i ddefnyddwyr trwy uno cynigion amrywiol gan eu partneriaid.

Nid yn unig y byddai gan yr offeryn delfrydol fynediad at bob llinell cynnyrch, ond bydd gan ddefnyddwyr diderfyn fynediad 24/7, ar-lein neu oddi ar-lein, unrhyw le yn y byd - gan ddarparu profiad cyffredinol waeth beth yw ei leoliad neu blatfform. Byddai testun hawdd ei drosi yn golygu bod creu fersiynau rhyngwladol o'r cymhwysiad yn gip, a byddai cydweddoldeb traws-ddyfais gyffredinol yn troi meddiant unrhyw bartneriaid dyfais yn gyflymydd gwerthu cyfareddol.

Er y gallai hyn ymddangos fel breuddwyd, credaf efallai na fydd dyfodol offer rhyngweithiol, traws-blatfform fel hyn ar gyfer partneriaid sianel a VARs yn rhy bell i ffwrdd!

Dana Drissel

Mae Dana Drissel yn arloeswr marchnata strategol sy'n arbenigo mewn rhaglenni sy'n cael eu gyrru gan ymgyrchoedd sy'n denu, cadw a meithrin rhagolygon trwy'r biblinell werthu. Ar hyn o bryd yr Uwch Gyfarwyddwr Marchnata ar gyfer Kaon Rhyngweithiol, mae hi wedi diffinio'r brand corfforaethol, wedi cyflawni mesuriadau nodau yn seiliedig ar ROI, ac wedi cyflwyno cyfres helaeth o atebion Kaon, gan adeiladu sylfaen sy'n tyfu'n gyflym o gwsmeriaid sy'n arwain y diwydiant mewn amrywiaeth o sectorau busnes.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol