Mae Dylunio Ymatebol Pum Ffordd yn Newid SEO

Dylunio Ymatebol ac SEO

Mae dylunio ymatebol yn amlwg yn fargen fawr; bargen mor fawr â hynny Mashable wedi galw 2013 fel “blwyddyn dylunio ymatebol.” Mae'r rhan fwyaf o weithwyr proffesiynol y we yn deall hyn - mae dyluniad ymatebol yn newid y ffordd y mae'r Rhyngrwyd yn edrych, yn teimlo ac yn gweithio.

Mae rhywbeth llai amlwg yn digwydd, serch hynny. Dyluniad ymatebol hefyd yn newid SEO. Pan edrychwn y tu hwnt i'r CSS o ddylunio ymatebol, gwelwn newid mawr mewn arferion chwilio sy'n cael effaith ar chwiliadau symudol a bwrdd gwaith.

Beth yw'r materion SEO a ddaeth yn sgil dyfodiad dylunio ymatebol? Dyma bump.

1. Mae Google yn hoff o ddylunio ymatebol, sy'n golygu y bydd canlyniadau chwilio yn debygol o ffafrio safleoedd sy'n defnyddio arferion gorau ymatebol.

Er ein bod yn petruso datgan yn foel bod Google mewn cariad â RWD, gallwn nodi perthynas gref ag arferion gorau RWD. Ar ôl Post blog Google ynghylch Dylunio Ymatebol, cyhoeddodd Ford Gron SEO erthygl yn amlinellu'r rhesymau pam mae Google yn hoffi dylunio ymatebol. Mae'r tri rheswm - cynnwys heb ei ddyblygu, dim materion URL canonaidd, a dim problemau ailgyfeirio - i gyd yn rhan o arsenal SEO cryf.

Pan mae Google yn gwibio, mae pawb yn neidio. Felly mae gyda dyluniad ymatebol. Ers i Google ysgrifennu'r Llyfr Chwarae Symudol, nid yw ond yn gwneud synnwyr rhoi parch dyledus iddynt am eu tueddiadau symudol ac ymatebol. Wrth i algorithmau barhau i gael eu newid trwy gydol 2013 a thu hwnt, mae'n debyg y byddwn yn gweld mwy a mwy o nodau i wefannau sy'n defnyddio dyluniad ymatebol yn llwyddiannus.

Os yw'n well gan Google ddylunio ymatebol, mae hynny'n newidiwr gêm enfawr i'w chwilio.

2. Mae defnyddwyr symudol yn dyheu am brofiad da, ac mae gwefannau ymatebol yn sicrhau'r ansawdd safle gorau posibl i ddefnyddwyr symudol.

Mae'r pwynt uchod ychydig yn gymysglyd. Serch hynny, mae'n bwynt pwysig i SEO. Dyma sut mae'n gweithio.

Mae mwy a mwy o ddefnyddwyr yn symudol. Mae eich gwefan bellach yn derbyn mwy o ymwelwyr symudol nag erioed o'r blaen. Ymddiried ynof; gwiriwch y analytics. Mae angen profiad da ar yr holl ddefnyddwyr symudol hynny. Gorau oll yw eu profiad, y gorau fydd eich SEO. Dyma pam.

Mae ansawdd y safle yn ffactor SEO pwysig. Cyfraddau bownsio uchel gall fod yn streic fawr yn erbyn ansawdd y safle. Y gorau yw eich profiad defnyddiwr, y mwyaf yw eich gwerth SEO. Pan fydd defnyddwyr symudol yn ymweld â safle nad yw wedi'i optimeiddio neu ymatebol, mae'n fwy tebygol y byddant yn bownsio, gan ddiraddio ansawdd eich gwefan yn raddol. Y pwynt hwn am ansawdd ac UX yw dadl gyfan Kristina Kledzik, y mae ei erthygl yn Moz yn dadlau y dylai pob safle wneud y newid ymatebol.

Wrth i SEO fynd, dyma'r mater ymatebol mwyaf arwyddocaol. Yn eu trafodaeth ar ddyluniad ymatebol, Dywed Smashing Magazine, “y metrig pwysicaf yw pa mor swyddogaethol yw’r wefan ar gyfer defnyddiwr,” ac mae’n mynnu bod gwefannau ymatebol yn hanfodol.

Er mwyn gwasanaethu cynulleidfa symudol gynyddol yn well, rhaid i chi roi'r profiad defnyddiwr sydd ei angen arnynt. Dyma'r unig ffordd i warchod ansawdd y safle a chael gwell safleoedd chwilio.

3. Mae safleoedd ymatebol yn cael mynegeio gwell, ac felly, canlyniadau chwilio uwch.

Diolch i algorithmau greddfol a thagiau switsfwrdd Google, mae gwefannau'n cael eu gweini'n gywir i ddefnyddwyr symudol. Serch hynny, safleoedd ymatebol yw'r dewis gorau ar gyfer proses fynegeio lân, gyflym a chywir.

Mae'n ymddangos bod gweithdrefnau mynegeio Google yn ffafrio safleoedd sy'n defnyddio'r dull ymatebol pur, y “safleoedd hynny sy'n gwasanaethu pob dyfais ar yr un set o URLau, gyda phob URL yn gwasanaethu'r un HTML i bob dyfais ac yn defnyddio CSS yn unig i newid sut mae'r dudalen yn cael ei rendro ar y ddyfais. ” Mae hyn yn rhan o Canllaw Google i “adeiladu gwefannau sydd wedi’u optimeiddio ar ffonau clyfar,” y gallwch yn y bôn eu cyfieithu i “wefannau optimeiddio peiriannau chwilio.” Yn fwy na hynny, maen nhw'n nodi'n blaen, “dyma gyfluniad argymelledig Google.”

Os ydych chi am i'ch gwefan gael ei mynegeio gan Google yn y ffordd gyflymaf a gorau posibl, fe allech chi hefyd gymryd eu gair ar y mater: defnyddio dyluniad ymatebol. Dilynwch eu cyngor, a byddant yn eich trin yn y ffordd iawn o ran mynegeio a chwilio safleoedd.

4. Mae cynnwys a safle cynnwys yn bwysicach nag erioed.

Mae dyluniad ymatebol yn ymwneud â thorri'r gormod o fraster o wefan. Mae “trimio braster” yn beryglus, serch hynny. Mae'n rhaid i chi fod yn ofalus i beidio â thorri'r SEO wrth i chi dorri a sleifio.

Er mwyn cadw gwerth SEO gwefan, dylid gwthio'r holl gynnwys perthnasol tuag at ben y dudalen. Y rheswm? Er mwyn cadw'r gwerth SEO mwyaf posibl, dylai'r wefan fod â chynnwys uwchlaw'r plyg ar fersiynau symudol a bwrdd gwaith. Mae peiriannau chwilio yn gwerthuso lleoliad cynnwys yn ogystal â y cynnwys ei hun. Mae'r swydd yn bwysig.

Mae llawer o ddylunwyr a datblygwyr ymatebol wrth eu bodd â graffeg, llithryddion, a bwydlenni hogio gofod ar frig y dudalen. Gall annibendod o'r fath beri problem i SEO. Mae mwy a mwy o wefannau yn ffafrio minimaliaeth a symlrwydd gwefannau sy'n cael eu gyrru gan gynnwys. awwwards wedi diffinio “cynnwys yn gyntaf” fel y duedd dylunio gwe fwyaf yn 2013. Mae'n gwneud synnwyr pur i SEO, UX, RWD, CRO (a bron i unrhyw acronym arall rydych chi am ei daflu allan). Er mwyn cadw pethau ar siâp llong, dewch â'r cynnwys gwerthfawr hwnnw sy'n hoff o SEO i frig y dudalen.

5. Mae URLau symudol, yn lle safle ymatebol, yn dal i fod yn opsiwn ar gyfer SEO.

Er gwaethaf y rhuthr pandemig i RWD, mae rhai ymarferwyr yn dal i argymell dull URL symudol. Mae Bryson Meunier yn gwneud ei achos yn glir yn ei Erthygl Tir Peiriant Chwilio: “Mae'n ymddangos bod gan ddyluniad Gwe ymatebol yr enw da na ellir ei haeddu o hyd fel yr opsiwn gorau ar gyfer SEO. Mewn gwirionedd, URLau symudol gallai bod yr opsiwn gorau ar gyfer SEO. ”

Yeah, mae hynny'n fawr iawn o abwydod. [Rhowch pundits yn lleisio ar eu safle dewisol.] Diolch byth, gall Google wahaniaethu fersiynau gwefan. Felly, mae'r mynnu un-URL at ddibenion SEO yn ddadl, diolch i gyflwyno tagiau switsfwrdd.

Mae Meunier yn dadlau bod defnyddwyr symudol yn chwilio'n wahanol ac yn chwilio am wybodaeth wahanol, ar wahân i'r defnyddwyr bwrdd gwaith. . Yn ogystal, mae Meunier yn pwysleisio pwysigrwydd posibl safle symudol ar wahân o safbwynt cyflymder y safle ac UXD, gan bwysleisio eto gynulleidfa wahanol marchnad symudol rhywun.

Mae pennu gwerth SEO dyluniad ymatebol yn dibynnu ar gynulleidfa rhywun. Er bod RWD yn gyffyrddus ac yn cael ei ystyried yn eang fel y Greal Sanctaidd SEO, gall rhai cwmnïau ddewis strategaeth SEO sy'n cynnwys URLau symudol yn lle dull cwbl ymatebol. Fel rheol gyffredinol wrth symud ymlaen, fodd bynnag, ymddengys mai'r datrysiad ymatebol sydd fwyaf addas ar gyfer pŵer SEO. Wedi'r cyfan, mae cadw awdurdod cronolegol eich URL gwreiddiol, symleiddio'ch dull gweithredu, a symleiddio'ch rheolaeth cynnwys i gyd yn arferion gorau SEO sy'n rhan o'r pecyn dylunio ymatebol.

Casgliad

Mae pawb yn deall bod SEO yn faes sy'n newid yn gyson. Cyhoeddir gwybodaeth newydd ac weithiau gwybodaeth anghyson bob awr. Nid oes unrhyw un mewn sioc bod dyluniad ymatebol yn newid SEO. Efallai y bydd y gwir syndod yn dod i mewn pa mor sylweddol yw newidiadau o'r fath mewn gwirionedd. Er mwyn llwyddo go iawn i chwilio, rhaid i safleoedd wynebu'r chwyldro ymatebol, a gwneud yr hyn sydd ei angen i wneud y newid ymatebol.

5 Sylwadau

  1. 1

    Erthygl dda iawn a chyfeiriadau â chefnogaeth dda. Doeddwn i ddim yn sylweddoli bod gan Google gymaint o gefnogaeth i RWD.

  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

    Wedi dod ar draws yr erthygl hon yn ddiweddar ond mae'n dal i fod yn ddefnyddiol. O'r diwedd, penderfynais gael fy ngwefannau wedi'u hadeiladu'n gyfrifol, ac mae'n gweithio'n eithaf da! Yn enwedig ar ôl diweddariad SEO symudol Google eleni.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.