Sut i Gynyddu Safleoedd Chwilio Trwy Ganfod, Monitro, ac Ailgyfeirio 404 Gwall yn WordPress

Ailgyfeirio 404 Tudalen i Gynyddu Safleoedd Chwilio

Rydym yn helpu cleient menter ar hyn o bryd i weithredu safle WordPress newydd. Maen nhw'n aml-leoliad, aml-iaith busnes ac wedi cael rhai canlyniadau gwael o ran chwilio dros y blynyddoedd diwethaf. Pan oeddem yn cynllunio eu gwefan newydd, gwnaethom nodi ychydig o faterion:

  1. Archifau - cawsant sawl safle yn ystod y degawd diwethaf gyda gwahaniaeth amlwg yn strwythur URL eu gwefan. Pan wnaethon ni brofi dolenni hen dudalennau, roedden nhw'n 404'd ar eu gwefan ddiweddaraf.
  2. Backlinks - pan wnaethom archwiliad backlink gan ddefnyddio Semrush,
  3. Cyfieithu - mae llawer o'u cynulleidfa yn Sbaenaidd, ond roedd eu gwefan yn dibynnu ar fotwm cyfieithu yn unig yn hytrach na bod wedi mewnosod tudalennau wedi'u cyfieithu â llaw ar y wefan.

Eu safle olaf oedd sy'n eiddo gan yr asiantaeth SEO yr oeddent yn gweithio iddi ... yn fy marn i, arfer cysgodol iawn sydd yn y bôn yn dal gwystl perchennog y busnes. Felly, wrth symud ymlaen byddai'n rhaid i ni greu safle newydd o'r dechrau a'i optimeiddio ... cost fawr i'r cleient.

Rhan hanfodol o'r strategaeth newydd yw manteisio ar y 3 mater uchod. Mae angen i ni sicrhau ein bod yn ymgorffori ailgyfeiriadau i'r holl dudalennau coll (404 gwall) A gallwn fanteisio ar eu defnyddwyr chwilio amlieithog trwy ychwanegu tudalennau wedi'u cyfieithu. Yn yr erthygl hon, rydw i'n mynd i ganolbwyntio ar y 404 mater gwall - oherwydd ei fod yn brifo eu safleoedd peiriannau chwilio.

Pam mae 404 o wallau yn ddrwg ar gyfer safleoedd SEO

Er mwyn symleiddio esboniadau i gleientiaid a busnesau, rwyf bob amser yn rhoi gwybod iddynt fod peiriannau chwilio mynegai tudalen a'i alinio ag allweddeiriau penodol yn ôl y cynnwys sydd ar y dudalen honno. Fodd bynnag, maent rheng tudalen yn seiliedig ar ei phoblogrwydd - wedi'i chyfieithu'n nodweddiadol i backlinks ar wefannau eraill.

Felly ... dychmygwch fod gennych dudalen ar eich gwefan flynyddoedd yn ôl sy'n graddio'n eithaf da ac sy'n gysylltiedig â hi o amrywiaeth o ffynonellau. Yna byddwch chi'n adeiladu safle newydd lle mae'r dudalen honno'n diflannu. Y canlyniad yw pan fydd y peiriannau chwilio yn cropian y backlinks ... neu pan fydd defnyddiwr ar wefan arall yn clicio'r ddolen ... mae'n arwain at wall 404 ar eich gwefan.

Ouch. Mae hynny'n ddrwg i brofiad y defnyddiwr ac yn ddrwg i brofiad defnyddwyr y peiriant chwilio. O ganlyniad, mae'r peiriant chwilio yn anwybyddu'r backlink ... sydd yn y pen draw yn gollwng awdurdod a safle eich gwefan.

Y newyddion da yw nad yw backlinks ar safle awdurdodol yn dod i ben mewn gwirionedd! Gan ein bod wedi adeiladu gwefannau newydd ar gyfer cleientiaid ac wedi ailgyfeirio hen ddolenni i gynnwys newydd yn iawn ... rydym wedi gwylio'r tudalennau hyn yn skyrocket yn ôl i ben tudalennau canlyniad y peiriant chwilio (SERP).

Os oes gennych asiantaeth sy'n canolbwyntio ar eich traffig chwilio organig (a dylai POB asiantaeth dylunio gwefan fod) neu os oes gennych ymgynghorydd SEO NAD YW wedi gwneud y gwaith hwn, credaf eu bod yn wirioneddol esgeulus yn eu crefft. Mae peiriannau chwilio yn parhau i fod yn brif ffynhonnell draffig ar gyfer rhagolygon perthnasol gyda'r bwriad o brynu.

Felly, gyda hynny ... os ydych chi'n ail-ddylunio'ch gwefan, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n archwilio ac yn ailgyfeirio'ch traffig i dudalennau newydd yn iawn. Ac, os nad ydych chi'n ail-ddylunio'ch gwefan, dylech chi fod yn monitro'ch 404 tudalen ac yn eu hailgyfeirio'n iawn!

SYLWCH: Os nad ydych yn mudo i safle newydd, gallwch neidio'n uniongyrchol i Gam 5 ar y broses hon i fonitro ac ailgyfeirio 404 tudalen yn unig.

Cam 1: Archwiliad Cyn-Lansio O'r Wefan Gyfredol

  • Dadlwythwch yr holl Asedau Cyfredol - Rwy'n gwneud hyn gydag ap OSX gwych o'r enw SiteSucker.
  • Cael Rhestr o'r Holl URLau Cyfredol - Rwy'n gwneud hyn gyda Sgrechian Frog.
  • Cael Rhestr o'r Holl Backlinks - defnyddio Semrush.

Nawr, mae gen i bob ased a phob tudalen ar eu gwefan gyfredol. Mae hyn yn mynd i fy ngalluogi i fapio pob un o'r adnoddau hynny yn iawn i'r llwybrau newydd ar y wefan newydd (os oes angen eu hailgyfeirio).

Cam 2: Cynllun Cyn Lansio Hierarchaeth y Safle, Gwlithen a Tudalennau

Y cam nesaf yw archwilio eu cynnwys go iawn a nodi sut y gallwn symleiddio ac adeiladu a llyfrgell gynnwys mae hynny wedi'i strwythuro a'i drefnu'n dda ar y wefan newydd. Y rhan fwyaf o'r amser, rwy'n adeiladu'r tudalennau gwag mewn enghraifft WordPress fesul cam fel bod gen i restr wirio i'w chwblhau yn nes ymlaen er mwyn i'm llenorion a dylunwyr weithio arni.

Gallaf adolygu'r hen URLau ac asedau cyfredol i ail-bopio'r tudalennau drafft fel ei bod yn haws sicrhau bod gennyf yr holl gynnwys angenrheidiol ac nad oes unrhyw beth ar goll o'r wefan newydd a oedd ar yr hen safle.

Cam 3: Mapio Hen URLau cyn URLau i URLau newydd

Os gallwn symleiddio'r strwythur URL a cheisio cadw'r dudalen a phostio gwlithod yn fyr ac yn syml, rydym yn gwneud hynny. Rwyf wedi sylwi dros y blynyddoedd, er bod ailgyfeiriadau, yn ôl pob sôn, yn colli rhywfaint o awdurdod ... mae eu optimeiddio ohonynt yn sbarduno mwy o ymgysylltiad, sy'n trosi i safle gwell. Nid wyf yn ofni mwyach ailgyfeirio tudalen uchel ei safle i URL newydd pan mae'n gwneud synnwyr. Gwnewch hyn mewn taenlen!

Cam 4: Ailgyfeiriadau Mewnforio Cyn-Lansio

Gan ddefnyddio'r daenlen yng Ngham 3, rwy'n creu tabl syml o'r URL presennol (heb barth) a'r URL newydd (gyda pharth). Rwy'n mewnforio'r ailgyfeiriadau hyn yn y Ategyn SEO Math Rank cyn lansio'r wefan newydd. Rank Math yw'r ategyn WordPress gorau ar gyfer SEO, yn fy marn i. Nodyn ochr ... gellir (a dylid gwneud y broses hon) hyd yn oed os ydych chi symud y wefan i barth newydd.

Cam 5: Lansio a Monitro 404s

Os ydych chi wedi gwneud yr holl gamau hyd yn hyn, mae gennych chi'r wefan newydd, yr holl ailgyfeiriadau i mewn, yr holl gynnwys ynddo, ac rydych chi'n barod i'w lansio. Nid yw'ch gwaith drosodd eto ... rhaid i chi fonitro'r wefan newydd i nodi unrhyw 404 tudalen sy'n defnyddio dau offeryn gwahanol:

  • Consol Chwilio Google - cyn gynted ag y bydd y wefan newydd yn cael ei lansio, byddwch chi am gyflwyno'r map safle XML a gwirio yn ôl ymhen rhyw ddiwrnod i weld a oes unrhyw broblemau gyda'r wefan newydd.
  • Monitor 404 Rank Math SEO Plugin - Offeryn yw hwn y dylech ei ddefnyddio'n aml ... nid dim ond pan fyddwch chi'n lansio gwefan. Bydd angen i chi ei alluogi yn y Dangosfwrdd Rank Math.

Er enghraifft, lansiwyd safle gennym ar gyfer aml-leoliad Deintydd sy'n arbenigo mewn plant sydd â darpariaeth Medicaid. Un o'r tudalennau a nodwyd gennym oedd â backlinks nad oedden nhw'n cael sylw oedd erthygl, Dannedd Babi 101. Nid oedd yr erthygl ar y wefan bresennol. Dim ond dyfyniad oedd gan y peiriant Wayback. Felly pan lansiom y wefan newydd, gwnaethom sicrhau bod gennym erthygl gynhwysfawr, ffeithlun, a graffeg gymdeithasol gydag ailgyfeiriadau o'r hen URL i'r newydd.

Cyn gynted ag y gwnaethom lansio'r wefan, gwelsom fod traffig ailgyfeirio bellach yn mynd i'r dudalen newydd o'r hen URLau hynny! Dechreuodd y dudalen godi rhywfaint o draffig a safle braf hefyd. Ni chawsom ein gwneud, serch hynny.

Pan wnaethon ni wirio'r Monitor 404, fe ddaethon ni o hyd i sawl URL gyda “dannedd babi” a oedd yn glanio ar 404 tudalen. Fe wnaethom ychwanegu union lwybrau union yr ailgyfeirio i'r dudalen newydd. Nodyn ochr ... gallem ddefnyddio a mynegiant rheolaidd i ddal pob URL ond rydyn ni'n ofalus i ddechrau.

Ategyn Ailgyfeirio Math o Ran

Y llun uchod yw Rank Math Pro mewn gwirionedd sy'n cynnwys y gallu i gategoreiddio'ch ailgyfeiriadau ... nodwedd hyfryd iawn. Fe aethon ni hefyd gyda Rank Math Pro oherwydd ei fod yn cefnogi sgemâu aml-leoliad.

Nawr, y dudalen yw eu tudalen # 8 sydd wedi'i masnachu fwyaf ar y wefan newydd o fewn wythnos i'w lansio. Ac roedd tudalen 404 yno am sawl blwyddyn pryd bynnag y byddai unrhyw un yn cyrraedd! Roedd yn gyfle enfawr a gollwyd na fyddai wedi dod o hyd iddo pe na baem yn ofalus ynghylch ailgyfeirio a monitro hen gysylltiadau a oedd yn bodoli ar y we i'w gwefan.

Mae gan Rank Math erthygl fanwl iawn hefyd ar drwsio 404 o wallau y byddwn yn eich annog i'w darllen.

Safle Math: Sut i Atgyweirio 404 Gwall

Datgeliad: Rwy'n gwsmer ac yn aelod cyswllt o Safle Math.