Pam y dylai Gwerthu a Marchnata Maes Edrych y Tu Hwnt i'r CRM Traddodiadol

Ap Outfield

Wrth i'r byd ddod yn fwyfwy amhersonol gydag ymfudiad technoleg - cyfryngau cymdeithasol, sgwrsio fideo, ac ati. Mae cyfle wedi cyflwyno'i hun mewn ffordd real iawn. Mae cysyniad a ddaeth unwaith yn naturiol, yn reddfol ac yn bodoli fwy neu lai fel ôl-ystyriaeth wedi cael ei israddio i addasiad anghyfleus, drutach sy'n cymryd llawer o amser. Mynd yn gorfforol o flaen y bobl rydych chi am adeiladu perthnasoedd â nhw. Mae'n ymddangos fel syniad cwbl amlwg, ond y gwir amdani yw bod ein cymdeithas wedi symud i ffurfiau cyfathrebu llai personol yn enw cyfleustra. 

Nid sut rydyn ni'n teimlo am y trawsnewidiad cymdeithasol hwn yw'r pwynt. Fy mhwrpas yn y darn hwn yw cyffwrdd â sut mae'r realiti newydd hon wedi effeithio ar y weithred o werthu a defnyddio offer gwerthu. Yn amlwg, gall gweithwyr proffesiynol gwerthu wir fanteisio ar gyfleoedd sydd wedi agor o ganlyniad i orlif cynyddol o dactegau gwerthu digidol a marchnata ynghyd â dibyniaeth gynyddol busnesau ar weithgareddau gwerthu y tu mewn. 

Mae mynd o'r tu ôl i'r ddesg a chysylltu â gobaith mewn gwirionedd yn ffordd hawdd o wahaniaethu cynrychiolydd gwerthu o'r pecyn. Mae hefyd yn rhoi cyfle iddynt gysylltu â'r unigolion sy'n debygol o brynu'r cynnyrch neu'r gwasanaeth y maent yn ei gynnig a sefydlu perthnasoedd ag ef. Os yw hyn yn wir, yna'r hyn sy'n wir hefyd yw'r syniad bod angen y gefnogaeth a'r wybodaeth briodol arnyn nhw er mwyn gweithredu'n iawn tra allan yn y maes. Mae offer a thechnoleg galluogi gwerthu yn enghraifft wych o ffyrdd o gynyddu cefnogaeth.

Rwyf wedi gweithio'n helaeth mewn rolau gwerthu y tu mewn a'r tu allan. Mae llif gwaith pob swyddogaeth yn hollol wahanol gyda newidynnau unigryw yn effeithio ar allbwn perfformiad. Fel cynrychiolydd gwerthu y tu mewn, eisteddais yn fy nghiwbicl, neu swyddfa, a gwneud galwadau ffôn trwy'r dydd rhwng anfon ac ymateb i e-byst. Roedd cynigion busnes, llenwi adroddiadau a dogfennu pwyntiau cyffwrdd fy nghwsmer i mewn i CRM y cwmni hefyd yn rhan o'r dydd i ddydd. Fel cynrychiolydd allanol, byddai'n rhaid i mi wneud y pethau hyn cyn ac ar ôl ymweliadau personol yn aml wrth eistedd yn fy ngherbyd. Roeddwn yn lwcus iawn pe bawn i'n ei wneud trwy draffig yn gyflym (nad yw'n digwydd yn aml yn Houston). Roedd ffactorau fel amseriad y dydd ynghyd ag amodau tywydd yn bendant yn penderfynu a fyddai cymudo yn achosi straen ai peidio. Pe bawn i'n cynnal digwyddiad yn un o gyfrifon fy nghleient, byddwn yn gyfrifol am gipio'r canlyniadau (yn feintiol ac yn ansoddol) tra ar leoliad. Stori fer yn fyr - roedd mwy o ffactorau ynghlwm â ​​fy rôl o ddydd i ddydd fel person gwerthu allanol, ac felly mwy o newidynnau yn effeithio ar y posibiliadau ar gyfer llwyddiant. 

O'r ochr reoli, rwyf wedi rheoli hyd at 80 o gynrychiolwyr gwerthu ar y tro a oedd wrthi'n gweithredu ar werthiannau ledled eu gwahanol farchnadoedd ar hap bob dydd. Gyda'r cynrychiolwyr hyn yn gweithio o bell mewn gwahanol rannau o'r wlad, roedd cymhlethdod o ran ennill, deall a defnyddio mewnwelediadau gwerthfawr am unigolrwydd y marchnadoedd yr oeddem yn ceisio cystadlu ynddynt. Heb y wybodaeth hon, roedd yn anoddach o lawer gyrru strategaeth maes strategaeth maes wedi'i theilwra. 

Problemau gyda CRM Traddodiadol 

Mae'r offer gwerthu sydd ar gael wedi'u hadeiladu'n bennaf ar gyfer y rôl werthu y tu mewn. Mae gan y CRM traddodiadol ryngwyneb sy'n cyd-fynd yn well â gwneud galwadau ffôn ac anfon e-byst o ddydd i ddydd. Maent yn aneffeithlon i'r cynrychiolydd gwerthu allanol sydd ar fynd ac nad oes ganddo fynediad at ben-desg na WiFi bob amser.  

Mae angen offer ar dimau gwerthu allanol a marchnata maes sy'n cael eu hadeiladu i gefnogi eu llif gwaith bob dydd unigryw. Gall ap gwerthu caeau symudol sy'n ymroddedig i weithgaredd gwerthu wrth fynd helpu busnesau i gaffael a chanoli data, safoni gweithrediadau maes, annog cydweithredu, dal cynrychiolwyr yn atebol a chynyddu cynhyrchiant. 

Sut y gall Cynrychiolwyr Allanol Dechnoleg Trosoledd 

Fel y soniwyd, mae cynrychiolydd allanol yn teithio'n rheolaidd, yn cael cyfarfodydd wyneb yn wyneb ac yn wynebu digwyddiadau ar hap trwy gydol eu dydd. Er enghraifft, gall tywydd gwael, tagfeydd traffig ac amseriad gweithgareddau effeithio ar y diwrnod i gynrychiolydd maes, a thrwy estyn ei berfformiad. Dyma pam na fydd CRM traddodiadol yn mynd i'r afael yn iawn ag anghenion cwmnïau sy'n cystadlu trwy weithgareddau gwerthu allanol. Mae cynrychiolwyr yn gofyn am ddatrysiad technolegol wedi'i adeiladu i fynd i'r afael â'r naws sy'n gwneud eu llif gwaith yn unigryw. 

Mae yna lawer o ffyrdd y gall cynrychiolwyr maes geisio gwella perfformiad trwy ddefnyddio technoleg, dyma bedair enghraifft. 

1. Cynllunio 

Mae cynllunio allan y diwrnod yn sylfaenol i lwyddiant cynrychiolydd maes. Yn y gorffennol, mae gormod wedi neidio o'r gwely yn y bore ac ar fympwy yn penderfynu pa leoliadau y byddant yn teithio iddynt y diwrnod hwnnw. Yn amlwg, mae'n well meddwl yn fwy am ymweld â darpar gyfrifon neu gyfrifon cyfredol. Fodd bynnag, nid yw bob amser yn ymarferol yn seiliedig ar yr offer a ddarperir i'r cynrychiolwyr - mae rhyngwynebau technoleg syml, greddfol yn hanfodol yma. Byddant yn caniatáu i gynrychiolwyr gymryd amser i gynllunio eu calendrau yn hawdd am gwpl o wythnosau i fis ymlaen llaw os dymunant.

Mae hyn yn eu helpu i stopio a meddwl am bob cwsmer yn ei diriogaeth ac yn achosi iddynt feddwl yn fwy strategol. Ar ben hynny, gallwch weld eich tiriogaeth ar fap byw trwy a ap gwerthu maes a thorri amser windshield ac amser teithio. Y lleiaf o amser y maent yn teithio, y mwyaf o amser y gall cynrychiolwyr fod yn cau bargeinion ac yn gofalu am gwsmeriaid.

2. Data Cyfrif

Mae gan gynrychiolwyr lu o ddata y mae angen iddynt ei gyrchu a'i drefnu. Pan fyddwch chi'n gweithio y tu mewn i werthiannau, mae gennych chi'r moethusrwydd o godi dangosfwrdd CRM yn ystod galwad i edrych yn ôl ar nodiadau. Nid oes gan gynrychiolydd maes y budd hwnnw trwy'r amser. Mae angen iddynt allu cyrchu gwybodaeth allweddol ynghylch hanes cyfrifon wrth fynd. Mae angen iddynt hefyd allu diweddaru gwybodaeth gyfrif yn dilyn stop mewn modd effeithlon. Bydd darparu mynediad symudol i ddata cyfrifon yn helpu cynrychiolwyr yn aruthrol. 

3. Dadansoddi Data

Nawr bod gennych y data, mae angen i chi wneud rhywbeth ag ef. Rydych chi'n mynd i ddisgyn y tu ôl i gystadleuaeth os na fyddwch chi'n dadansoddi data ynghylch gweithrediadau, marchnadoedd targed, a chwsmeriaid. Mae hyn yn fwy nag edrych dros niferoedd gwerthu. Mae'n golygu gwir archwilio a yw'r hyn rydych chi'n ei wneud yn gweithio ai peidio. Gyda thechnoleg heddiw, ni ddylai cynrychiolydd orfod dibynnu ar rywun arall yn y cwmni i edrych ar eu data a'i gyfathrebu yn ôl. Gyda'r dechnoleg sydd ar gael heddiw, mae llawer o brosesau dadansoddol bellach yn cael eu hawtomeiddio, gan ganiatáu i bersonél gwerthu fuddsoddi mewn dadansoddi data eu hunain. 

4. Cyfathrebu 

Her fawr i dimau gwerthu allanol yw eu bod yn gweithio ar wahân i'w gilydd. Mae hyn yn cyfyngu ar y trosglwyddiad gwybodaeth a all ddigwydd o dimau'n gweithio gyda'i gilydd. Heb y trosglwyddiad gwybodaeth hwnnw, mae cynrychiolwyr yn fwy tebygol o ailadrodd camgymeriadau eu cydweithwyr. Mae cymaint o fuddion i ryngweithio â chydweithwyr yn rheolaidd megis rhannu arferion gorau, datblygu cystadleuaeth fasnachol a chyfeillgar. Mae defnyddio offer i gyfathrebu a chydweithio â chynrychiolwyr eraill yn ffordd wych o hybu perfformiad. 

Sut y gall Rheolwyr Gwerthu Ddefnyddio Technoleg 

Nid ar gyfer y cynrychiolwyr yn unig y mae ap gwerthu maes o ansawdd uchel. Mewn rhai achosion, gall fod o fwy o werth i reolwyr gwerthu. Yn ôl ein canfyddiadau, mae gan atleast 60% o reolwyr gwerthu bryderon ynghylch rhy ychydig o fewnwelediad i weithgareddau eu cynrychiolwyr. Mae ganddyn nhw'r dasg anodd o orfod gwybod beth mae pob cynrychiolydd yn ei wneud ym mhob tiriogaeth, cadw i fyny â gwahanol dueddiadau'r farchnad a'r amrywiol newidynnau sy'n effeithio ar ddiwrnod gwaith cynrychiolydd. Mae ganddyn nhw gymaint o ddata y mae angen iddyn nhw ei gipio er mwyn dyrannu amser ac adnoddau orau ar gyfer y ROI mwyaf. Dyma ychydig o ffyrdd allweddol y gall rheolwr gwerthu drosoledd technoleg.

  1. Cynnal Cronfa Ddata - Mae cael cofnod o bob pwynt cyffwrdd hanesyddol gyda chleient yn hanfodol ar gyfer unrhyw fath o werthiannau. Gall hyn fod yn anodd mewn gwerthiant maes oherwydd ei fod yn digwydd i ffwrdd o'r swyddfa mewn lleoedd ar hap. Mae cael teclyn i gynrychiolwyr gofnodi pa mor hir y maent yn stopio a beth sy'n cael ei wneud yno yn caniatáu i reolwyr gael gwell dealltwriaeth o ble mae pob cyfrif yn ddoeth o ran statws. 
  2. Gwiriadau Ansawdd - Mae rheolwyr a chynrychiolwyr bob amser yn chwilio am gyfaddawd rhwng rhyddid ac atebolrwydd. Mewn gwerthiannau maes, gall rheolwyr fod â phryderon am weithgaredd cynrychiolydd oherwydd nad ydyn nhw'n cael eu gweld ar waith trwy'r amser. Gall ap gwerthu maes ar y we a symudol ddarparu ffurflenni a holiaduron i gynrychiolwyr eu cwblhau tra byddant yn stopio i olrhain eu gweithgaredd mewn dull nad yw'n ymwthiol gan helpu i leddfu pryderon a allai fod gan reolwyr. 
  3. Safoni Gweithrediadau - Cynrychiolydd gwerthu yn aml yw wyneb y cwmni. Rydych chi am sicrhau eu bod yn cynrychioli'r brand yn dda. Yn ogystal, os ydych chi'n trefnu ac yn olrhain tîm anghysbell cyfan, rydych chi am sicrhau eu bod i gyd yn dilyn yr un gweithdrefnau. Mae'r cynrychiolwyr ffurflenni a holiaduron yn llenwi ar gyfer atebolrwydd ac adrodd, hefyd yn darparu ffordd i reolwyr safoni gweithrediadau ar draws eu tîm.
  4. Golygfa Biblinell - Mae angen i reolwr wybod ble mae gwahanol gyfrifon ar y gweill. Mae arnynt angen y gallu i strwythuro, cofnodi a monitro gwahanol gyfnodau'r cylch gwerthu. Gydag ap gwerthu maes o ansawdd uchel, gall cynrychiolwyr gofnodi diweddariadau ar gyfrifon a gall rheolwyr weld y diweddariadau hynny a threfnu'n weledol lle mae darpar gleientiaid ar y gweill. 

Outfield - Offeryn a Adeiladwyd ar gyfer Gwerthu Maes

allfaes yn ap gwerthu seiliedig ar CRM a maes a gwe sy'n cynnig apiau ar gyfer iPhone, Android a'r we. Mae'r platfform yn gwasanaethu timau gwerthu a marchnata allanol mewn gwledydd dros 70au. Mae Outfield yn helpu rheolwyr gwerthu a chynrychiolwyr maes fel ei gilydd. Ar gyfer rheolwyr maes, mae'n caniatáu iddynt ddarganfod mewnwelediadau am eu marchnad, olrhain a gwirio gweithgaredd tîm, a chyfathrebu ar draws dyfeisiau. Maen nhw'n cyflenwi'r adroddiadau a'r dadansoddeg sydd eu hangen ar gwmnïau i redeg eu rhaglenni gwerthu a marchnata maes. Ar gyfer cynrychiolwyr maes, mae Outfield yn helpu i gynyddu cynhyrchiant, gyrru refeniw a rheoli eu gweithgareddau. Mae'r ap symudol yn darparu rhyngwyneb greddfol i reoli eu tiriogaeth a'u cyfrifon wrth fynd. Gall cynrychiolydd greu gweithgaredd ymweld yn gyflym, aseinio nodiadau, yn ogystal â chynnal a chael gafael ar wybodaeth feirniadol am brynwyr. Mae Outfield yn rhoi'r gallu i gynrychiolwyr aros mewn cysylltiad â chyd-gynrychiolwyr maes, y rheolwyr neu bersonél eraill.

Ap Gwerthu Allan

Dyluniwyd Outfield gyda'r tîm gwerthu maes mewn golwg. Maent yn darparu atebion ar gyfer marchnata maes, rheoli tiriogaeth, cynllunio llwybrau, marsiandïaeth, gwerthu a mapio cyfrifon a gwerthu caeau. 

Dyma ychydig o'r offer y mae Outfield yn eu darparu i helpu i gynyddu cynhyrchiant gan gynrychiolwyr. 

  • Calendr Cynllunio - Mae Outfield yn darparu calendr gwe a symudol i gynrychiolwyr i'w helpu i gynllunio eu hymweliadau o flaen amser i'w cadw'n drefnus. Gallant sefydlu nodiadau atgoffa yn y calendr i wneud pethau fel stopio gan rai cwsmeriaid. Mae hefyd yn caniatáu i oruchwylwyr aros yn y ddolen ar yr hyn y mae cynrychiolwyr yn ei wneud.  
  • Optimeiddio Llwybrau - Mae optimeiddio cymudo yn hynod werthfawr. Mae unrhyw gynrychiolydd yn gwybod bod newid amser windshield yn newidiwr gemau. Mae Outfield yn mapio'ch ymweliadau ac yn eich helpu i drefnu eich llwybrau aml-stop yn unol â hynny. Gall Outfield ragweld a gwneud y gorau o'ch cymudo yn seiliedig ar ddata hanesyddol a digwyddiadau amser real. 

Optimeiddio Llwybr Gwerthu Caeau Allanol

  • Gweithgaredd Tîm - Trwy Outfield, gallwch gadw golwg ar gynrychiolwyr mewn amser real, cyfathrebu â'i gilydd a gall rheolwyr hyfforddi cynrychiolwyr. Bydd yr ap yn anfon hysbysiadau i sicrhau bod cyd-chwaraewyr yn cael gwybodaeth mewn modd amserol. 

Olrhain Cynrychiolwyr Gwerthu Allanol

  • Gamogiad - Yn syml, mae gwerthu gamblo yn ddull o ddefnyddio egwyddorion a phrofiadau gamified yn eich gweithrediadau gwerthu i ddarparu cymhelliant a sbarduno cystadleuaeth gyfeillgar. Mae platfform Outfield yn caniatáu i ddefnyddwyr gamblo eu gweithrediadau gwerthu a thrwy hynny hybu perfformiad gweithwyr. 

Outfield ar Waith 

Palladium, darparwr hosbis a gofal lliniarol, yn defnyddio Outfield ar gyfer eu hymdrechion gwerthu a marchnata allanol. Maent yn ei chael yn ddefnyddiol o ddydd i ddydd ac yn y tymor hir. Mae Raymond Lewis, VP Datblygu Busnes yn Palladium yn dyfynnu budd mwyaf Outfield yw ei fod yn eu helpu i fod yn barod. Ar gyfer diwydiant fel gofal iechyd, gall gymryd chwe mis i flwyddyn cyn eich bod o flaen penderfynwr go iawn.

Trwy Outfield, mae Palladium yn gallu olrhain yr holl bwyntiau cyffwrdd y mae eu cynrychiolwyr yn eu gwneud - gyda phwy y maent, beth a ddywedwyd, pa gwestiynau a ofynnwyd a mwy. Mae hyn yn caniatáu iddynt baratoi'n well pan ddaw'n amser cwrdd â'r penderfynwr terfynol. Yn y dydd i ddydd, mae Palladium yn manteisio ar optimeiddio'r llwybr. Gallant nodi ffynonellau atgyfeirio newydd yn agos, cynllunio llwybr a'i gysylltu â'r system lywio o'u dewis. Mae hyn yn caniatáu i'w cynrychiolwyr weithio'n effeithlon.

Mae cynrychiolydd maes yn mynd yn gyson ac mae angen teclyn arno sy'n gyflym, yn syml i'w ddefnyddio ac sy'n gallu mynd gyda nhw yn hawdd. Nid yw gorfod mynd allan o gyfrifiadur, cysylltu â wifi a gwybodaeth log mor effeithlon â thynnu'ch ffôn clyfar a mewnbynnu gwybodaeth o fewn rhyngwyneb greddfol. Yn y pen draw, mae angen mynediad bwrdd gwaith a mynediad symudol ar sefydliad. Pwrpas yr atebion symudol yw cefnogi llif gwaith cynrychiolydd tra'u bod ar fynd. Ar hyn o bryd mae Outfield yn gwasanaethu cannoedd o gwsmeriaid ledled y byd. Mae eu fertigau uchaf yn cynnwys GRhG, CE ac yswiriant.

Rhowch gynnig ar Outfield am ddim

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.