Mae Cynllun Mabwysiadu Fideo Ar Alw sy'n Seiliedig ar Hysbysebu (AVOD) Netflix yn Pwyntio at Duedd Ehangach ar draws Gwasanaethau Ffrydio

Netflix AVOD - Fideo Seiliedig ar Hysbysebu Ar Alw

Mwy na Mae 200,000 o danysgrifwyr wedi gadael Netflix dros chwarter cyntaf 2022. Mae ei refeniw yn gostwng, ac mae'r cwmni'n colli gweithwyr i wneud iawn. Mae hyn i gyd yn digwydd ar adeg pan fo Teledu Cydgyfeiriol (CTV) mae llwyfannau’n mwynhau poblogrwydd heb ei ail ymhlith y cyhoedd yn America a gwylwyr rhyngwladol, tuedd sy’n ymddangos yn sefydlog ac yn debygol o ddangos twf. Mae trafferthion Netflix, a sut y cyrhaeddodd y pwynt hwn, yn stori hir arall sy'n haeddu pennod o leiaf. Fodd bynnag, mae hefyd yn werth edrych ar ei ymateb, ynghyd â nifer o wasanaethau ffrydio eraill, i fabwysiadu fideo hysbysebu ar alw (AVOD) model busnes.

Beth yw AVOD?

Model refeniw sy'n seiliedig ar hysbysebu ar gyfer defnydd fideo lle mae'n rhaid i ddefnyddwyr weld hysbysebion am ddim i wylio'r cynnwys gwirioneddol y maent yn penderfynu ei wylio. Enghraifft boblogaidd yw YouTube. Mae AVOD yn broffidiol ar gyfer llwyfannau sydd â chynulleidfa fawr neu sy’n canolbwyntio ar bynciau gan fod angen niferoedd mawr iawn o wylwyr ar y model i wneud iawn am y costau cynhyrchu.

Fideo ar Alw sy'n Seiliedig ar Hysbysebu

Mae Economi Tynach yn Golygu Gwylwyr Mwy Craff

Gyda'r platfform yn gollwng tanysgrifwyr, nid yw'n syndod bod Netflix bellach yn ystyried ymgorffori gwasanaeth sy'n seiliedig ar AVOD. Mae chwyddiant yn broblem gynyddol yn yr Unol Daleithiau a gwledydd eraill: mae cyflogau'n llonydd ac mae costau byw yn cynyddu, ac o ganlyniad, mae defnyddwyr yn llai parod i wario arian ar dreuliau diangen. Ynghyd â Netflix mewn gwirionedd yn cynyddu cost ei danysgrifiad - gan godi o $ 13.99 i $ 15.49 - mae cwsmeriaid sy'n ymwybodol o'r gyllideb yn canslo eu haelodaeth.

Trwy fabwysiadu model AVOD, mae Netflix yn gobeithio gweithredu datrysiad i broblemau lluosog, gan gynnwys mwy o gystadleuaeth a galw cynyddol gan ddefnyddwyr am gynnwys rhatach, a gefnogir gan hysbysebion. Ac nid Netflix yn unig sy'n rhan o'r strategaeth hon; mae nifer o lwyfannau blaenllaw eraill eisoes wedi mabwysiadu AVOD. HBO, sy'n enwog am sioeau teledu gan gynnwys Gêm o gorseddau ardderchog a'r Sopranos, lansiodd wasanaeth a gefnogir gan hysbysebion ym mis Mehefin y llynedd am $9.99 fel dewis amgen i'w opsiwn safonol, di-hysbyseb, sy'n costio $14.99.

Dylid nodi hefyd, yn hanesyddol, bod Netflix yn hwyr i gysyniad cynllun pris AVOD. Mae Hulu, cawr ffrydio mawr arall, wedi cynnig gwasanaeth a gefnogir gan hysbysebion ers sawl blwyddyn, un sydd 50% yn rhatach na'i wasanaeth di-hysbyseb, ac sy'n cyfrif am 70% o wylwyr y platfform. A yw hyn yn rhywbeth a allai drawsnewid ffawd Netflix?

Rhy Hwyr neu Gynnar Ffasiynol?

Gellid dweud bod Netflix yn hwyr yn ffasiwn, oherwydd tra ei fod yn profi trafferth nid yw prin mewn dirywiad terfynol, ac mae'r cwmni'n dal i fwynhau safle hegemonig yn y farchnad CTV. Unwaith eto, pan fydd gwylwyr yn meddwl am CTV/OTT, maent yn aml yn meddwl am Netflix. Mae defnyddio model AVOD i ddarparu model tanysgrifio rhatach mewn cyfnod o gostau cynyddol a chyflogau llonydd, am resymau amlwg, yn debygol o fod yn llwyddiannus. Nid oes ond angen inni edrych ar enghraifft Hulu o ychydig flynyddoedd yn ôl lle bu cynnig y cwmni o fodel rhad, yn seiliedig ar hysbysebion, yn boblogaidd, ac ystyried iddo gael ei wneud mewn cyfnod â llai o gyfyngiadau economaidd.

Mae pwnc amrywiaeth yn un sy'n treiddio i'r cyfryngau Americanaidd i raddau helaeth y dyddiau hyn, ac mae braidd yn gynhenid, wrth i Netflix gyhoeddi'n ddiweddar y byddai'n taflu peth o'i fwyafrif. yn gymdeithasol ymwybodol gweithwyr. Mae trafodaeth am rinweddau ariannol amrywiaeth mewn cynnwys yn bwnc am gyfnod arall, ond mae maes arall lle mae amrywiaeth, ar ffurf gwbl fuddiol, yn bodoli – modelau tanysgrifio. 

Trwy ddarparu mwy o opsiynau i ddefnyddwyr gyda lefelau prisiau amrywiol, rydych chi'n sicrhau bod eich platfform yn llai tebygol o brofi costau trychinebus i gwsmeriaid, yn enwedig yn ystod caledi economaidd. Mae lefelau tanysgrifio gwahanol yn lledaenu'r risg y bydd tanysgrifiwr yn tynnu'n ôl, yn enwedig os yw'ch platfform yn darparu cynnig ar lefel cyllideb, rhywbeth y mae Netflix yn debygol o fod yn ymwybodol ohono nawr. 

Mae yna hefyd fantais ychwanegol (a braidd yn sylweddol) gan fod gwariant hysbysebu ar wasanaethau CTV yn yr Unol Daleithiau yn tyfu'n esbonyddol:

Mae gwasanaethau CTV wedi cynyddu i $13 biliwn yn 2021 ac maent yn debygol o gyrraedd dros $17 biliwn eleni.

TVSquared, The State of Converged TV

Mae'n farchnad gynyddol gyda diddordeb amlwg gan fuddsoddwyr a defnyddwyr fel ei gilydd, a hyd yn oed pe na bai Netflix yn profi ei broblemau presennol, mae'n debygol y byddai'r cwmni wedi symud i diriogaeth AVOD yn y pen draw.

Ansawdd Hysbysebu Dros Nifer

Gallwn ddisgwyl gweld nifer o newidiadau yn y diwydiant teledu uwch yn 2022 a thu hwnt, ac mae AVOD yn debygol o fod ar flaen y gad yn y broses hon, yn enwedig gan fod y fformat yn cael ei fabwysiadu fwyfwy gan lwyfannau CTV mawr. Gall y duedd hon gael ei nodweddu gan lai o hysbysebion yn cael eu rhedeg mewn gwirionedd yn ystod ffilmiau a sioeau teledu - gan na fydd gwasanaethau CTV am fod mewn perygl o yrru cwsmeriaid newydd i ffwrdd gyda gormod o hysbysebion, yn enwedig os gallai'r hysbysebion hynny gael eu gweld yn amherthnasol i'r defnyddiwr . Efallai y bydd Hulu yn rhedeg rhwng 9-12 munud o hysbysebion yr awr ar hyn o bryd, ond mae perchennog y cwmni, Disney, yn bwriadu rhedeg cyn lleied â phedwar munud yr awr pan fydd yn lansio ei system AVOD ei hun eleni.

Os bydd y duedd hon o lai o hysbysebion yr awr yn parhau, a bod pob arwydd i awgrymu y bydd yn gwneud hynny gan fod Disney yn gosod ei hun i fod yn chwaraewr mawr yn y farchnad, yna mater allweddol i hysbysebwyr fydd sicrhau eu bod yn mabwysiadu ymagwedd sy'n seiliedig ar uchel. - targedu ansawdd. Bydd angen i grewyr hysbysebion sy’n gweithio yn AVOD gadw hyn mewn cof a defnyddio’r offer data a dadansoddi sydd ar gael iddynt i sicrhau eu bod yn targedu’r cynulleidfaoedd cywir ar yr adegau cywir.

Hefyd, mae defnyddwyr yn dod yn fwy tebygol o rannu eu cyfrifon, sy'n cynrychioli her gan y gallai wneud cynnwys hysbysebu yn fwy anodd ei dargedu. Os ydych chi'n credu bod eich cynulleidfa'n fwy tebygol o rannu eu cyfrineiriau na'r cyfartaledd, yna ystyriwch dargedu oedrannau penodol ac yn ôl rhyw, gan fod y rhai sy'n rhannu cyfrinair yn tueddu i fod yn iau ac yn llai breintiedig yn economaidd. Mae hyn yn cynrychioli ymagwedd ehangach, a thargedu manwl gywir ddylai fod y dewis gorau i hysbysebwyr o hyd, ond er bod y ffenomen rhannu hon yn bodoli, gall y dull ehangach fod yn ddefnyddiol. Fodd bynnag, mae arwyddion eisoes y gallai defnyddwyr sy'n rhannu cyfrineiriau ei chael hi'n anoddach gwneud hynny yn y dyfodol agos.

Mae gan Netflix gynlluniau i godi ffi ychwanegol ar ben ei becynnau tanysgrifio sydd eisoes yn bodoli am bob tro y caiff cyfrinair ei rannu. Mewn treialon sydd ar y gweill mewn tair gwlad wahanol, mae'r ffi rhannu tua $2.13 y mis ym Mheriw, $2.99 ​​yn Costa Rica, a $2.92 yn Chile. Bydd hyn yn amlwg yn cynhyrchu refeniw i Netflix, ond ar adeg pan fo'r cwmni'n bwriadu cynnig gwasanaeth AVOD i arbed arian i ddefnyddwyr, nid yw'n glir a allai'r fenter newydd hon mewn gwirionedd yrru mwy o ddefnyddwyr i ffwrdd ai peidio.

Cyn belled â bod yr argyfwng costau byw yn parhau, yna bydd AVOD yn parhau i dyfu mewn poblogrwydd ymhlith llwyfannau ffrydio ar-lein. Bydd yn ddiddorol gweld sut mae penderfyniad Netflix i gangen i AVOD yn chwarae allan i'r cwmni, ond waeth beth fo'i lwyddiant neu fethiant, bydd AVOD yn gyffredinol yn parhau i fwynhau sefyllfa gref. Cyn belled â bod hysbysebwyr yn barod i greu cynnwys arloesol a deniadol, maent yn debygol o barhau i ffynnu yn y dirwedd economaidd bresennol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.