Composable: Cyflawni'r Addewid Personoli

Composable by Myplanet - Fframwaith Personoli ar gyfer E-Fasnach

Mae'r addewid o bersonoli wedi methu. Am flynyddoedd rydym wedi bod yn clywed am ei fuddion anhygoel, ac mae marchnatwyr sy'n ceisio manteisio arno wedi prynu i mewn i atebion costus a chymhleth yn dechnegol, dim ond i ddarganfod yn rhy hwyr nad yw'r addewid o bersonoli fawr mwy na mwg a drychau, i'r mwyafrif. 

Mae'r broblem yn dechrau gyda sut mae personoli wedi'i weld. Wedi'i leoli fel datrysiad busnes, mae wedi cael ei fframio trwy'r lens o ddatrys anghenion busnes pan ddylai personoli fod yn ymwneud â'r person mewn gwirionedd (os yw hynny'n swnio'n amlwg, mae hynny oherwydd ei fod). Nid yw mewnosod enw cyntaf rhywun mewn e-bost yn diwallu ei anghenion. Nid yw eu dilyn o amgylch y rhyngrwyd gydag hysbyseb am eitem y bu iddynt edrych arno ar eich gwefan yn diwallu eu hanghenion. Yn teilwra cynnwys eich tudalen lanio gallai gwasanaethu eu hanghenion, ond nid os oes gan y system sy'n ei chefnogi dyllau bwlch data a rheoli cynnwys yn wael, materion cyffredin sy'n sail i lawer o'r rhwystrau personoli y mae busnesau yn baglu drostyn nhw. 

Mae pob un o'r dulliau hyn fel yr hyn sy'n cyfateb i farchnata digidol tric parlwr rhad, ac mae eich cwsmeriaid nid yn unig yn gweld trwyddynt, maent yn eu digio. Ond mae yna fyd lle mae profiadau wedi'u haddasu ar sail data, wedi'u haddasu, yn cynnig gwerth ychwanegol go iawn i gwsmeriaid, gan eu helpu i ddod o hyd i'w eitemau, ymchwilio iddynt a phrynu yn rhwydd yn y sianeli sy'n fwyaf addas iddyn nhw. 

Yn rhy aml o lawer, mae brandiau'n ymgysylltu â strategaeth bersonoli cyn eu bod mewn sefyllfa i wneud iddi lwyddo. Mae'r freuddwyd ddisglair o fasgedi mwy a chwsmeriaid ailadroddus yn gadael realiti llym: heb agwedd gadarn at ddata a phensaernïaeth ddigidol a all gefnogi profiadau omnichannel wedi'u datgysylltu, breuddwyd yw'r cyfan y bydd byth. Ond nid oes rhaid iddo fod fel hyn. Gall personoli lwyddo.

Felly sut allwn ni symud o brofiad sy'n gadael cwsmeriaid yn teimlo'n ddifater (ar y gorau) i un sy'n eu cysylltu â'r hyn maen nhw ei eisiau pryd a sut maen nhw ei eisiau? Gyda'r cyfuniad cywir o dechnoleg a strategaeth.

Gwneud i'ch Data weithio

Yn gyntaf oll, mae angen i fusnesau gael trefn ar eu data. Sylwch na ddywedais i marchnadoedd angen didoli eu data ond busnesau yn eu cyfanrwydd. Mae gan lawer o farchnatwyr ddata glân a threfnus. Mae'r un peth yn wir am ddatblygwyr cynnyrch, timau brandio, a phob rhan o sefydliad sydd â mynediad at ei dafell ei hun o ddata. 

Dim ond profiad y cwsmer nad yw'n byw mewn seilos bach taclus; mae'n digwydd ar bob lefel ac ar bob adeg. Gêm ffwl yw disgwyl mewnwelediadau am ymgyrchoedd ail -getio i lywio profiad cyfan y cwsmer. Er mwyn i bersonoli weithio, mae angen ei adeiladu o amgylch yr holl brofiad, nid dim ond un darn ohono.

Mae hynny'n golygu bod angen i'ch busnes gael golwg sengl ar y cwsmer ar draws pob pwynt cyffwrdd. Llwyfannau Data Cwsmer (CDPau) yn wych ar gyfer hyn, ac yn bartner dibynadwy fel Myplaned yn gallu'ch helpu chi i benderfynu pa CDP sydd fwyaf addas i'ch anghenion a'ch helpu chi i'w weithredu. Trwy chwalu eich seilos data adrannol, byddwch yn dechrau cael golwg gynhwysfawr ar sut mae profiadau eich cwsmer yn edrych mewn gwirionedd, o'r diwedd i'r diwedd. Mae personoli heddiw yn masnachu mewn straeon cwsmeriaid llinol y rhan fwyaf o'r amser, ond anaml y mae'r realiti mor syml â hynny.

Bydd angen i chi hefyd gloi'ch data amser real (RTD) ceisiadau. Gyda RTD, byddwch yn sicrhau bod y profiad ei hun wedi'i optimeiddio - mae gwarantu bod gwybodaeth am gynnyrch yn gyfredol a bod swyddogaethau chwilio yn perfformio ar eu gorau - ond mae'n rhan hanfodol o adeiladu dull personoli effeithiol i lawr y llinell. Dylai gweithredoedd cwsmeriaid mewn un sianel allu sbarduno ymateb brand mewn unrhyw sianel, gan gynnwys yr un yr oeddent ynddi, a dim ond gyda RTD y mae hynny'n bosibl.

Gall dod â data ychwanegol y diwydiant i mewn eich helpu i fynd â phrofiadau gam ymhellach hefyd. Gall mewnwelediadau marchnata o amgylch termau chwilio helpu i benderfynu nid yn unig beth yw'r geiriau mwyaf cyffredin y mae eich cwsmeriaid yn eu defnyddio i ddod o hyd i gynhyrchion a ddymunir ond hefyd dermau cyflenwol y maent yn eu cysylltu â'r cynhyrchion, a fydd yn dod yn ddefnyddiol pan fyddwch yn barod i addasu profiad gydag argymhellion cynnyrch. .

Ac yn olaf, mae'n hanfodol canoli eich data cynnyrch. Er mwyn sicrhau bod y profiad sydd gan gwsmer ar-lein yn cyfateb i'r un y byddai wedi'i gael yn y siop, ar yr ap, gan ddefnyddio ciosg arunig, siarad â Alexa, neu unrhyw ffactor ffurf arall y gallai eich brand fod yn rhyngweithio â'ch cynulleidfa arno, mae angen i chi gael pob un o'r pwyntiau cyffwrdd hynny wedi'u cysylltu â chanolbwynt data canolog. Unwaith eto, i lawr y llinell pan fyddwch chi'n barod i drefnu taith cwsmer wedi'i phersonoli, data wedi'i gysoni fydd asgwrn cefn y profiadau hynny.

Ei Wneud yn Fodiwlaidd

Bydd trosoledd data yn effeithiol yn helpu i wneud profiad yn wych, ond er mwyn sicrhau bod data'n gweithio ar ei orau glas a sicrhau eich bod chi'n cyflwyno profiad canlyniadol ym mhob sianel, dylech ystyried datgysylltu'ch profiad. Nid yw pensaernïaeth ddi-ben (yn datgysylltu'ch profiad pen blaen o'r fframwaith pen ôl) i bawb, ond i lawer, fframwaith modiwlaidd yw'r opsiwn gorau ar gyfer cadw i fyny â chyfradd y newid technolegol.

Heb i'r dechnoleg orau o frid alluogi pob rhan o brofiad, gall fod yn anodd mynd â'r profiad hwnnw i'r lefel nesaf gyda cherddorfa. Mae'n anodd iawn gwneud taith cwsmer o'r rhyngweithio sgyrsiol a ddaeth â nhw i'ch brand, i'r profiad ar-lein lle maen nhw'n dysgu mwy am eich cynhyrchion, ac yn olaf i brynu mewn-app os ydych chi'n gweithredu gyda chefn monolithig. -endid nad yw'n chwarae'n dda gydag eraill. 

Composable gan Myplanet yn cynnig fframwaith modiwlaidd sy'n caniatáu ichi wneud y mwyaf o'ch profiadau e-fasnach. Gan ysgogi patrymau e-fasnach profedig a thechnolegau gorau yn y dosbarth, mae Composable yn eich arfogi â'r offer i greu datrysiad omnichannel go iawn a all gyflawni'r addewid o bersonoli: data wedi'i gysylltu'n llawn i'ch helpu i bennu'r cynnwys y mae eich cwsmeriaid ei eisiau; rheoli cynnwys yn hyblyg i'ch galluogi i gyflwyno'r cynnwys hwnnw i'r segmentau cynulleidfa cywir; a sylfaen pensaernïaeth fodiwlaidd i dyfu gyda'ch busnes, gan addasu i gyfleoedd marchnad newydd wrth iddynt ddod i'r amlwg.

Mae gan monolithau eu lle, ac os yw eu hoffrymau yn digwydd i gyd-fynd â'ch anghenion yn berffaith, byddwch mewn siâp gwych. Ond wrth i'r dirwedd esblygu, mae'n anodd iawn gweld sut y bydd datrysiad monolithig yn parhau i ddarparu popeth sydd ei angen ar frand i lwyddo, a'i gynnig ar y lefel uchaf sydd ar gael yn y farchnad. Mae'r gallu i ddewis a dewis atebion sy'n dod gyda fframwaith modiwlaidd yn golygu pan fydd rhywbeth yn symud i'ch busnes - ffactor ffurf newydd rydych chi am gael mynediad iddo, sianel newydd y mae angen i chi fod yn rhan ohoni - gall y dechnoleg sy'n cefnogi'ch busnes symud yn unol â hynny.

Cymerwch gip ar y cynnydd mewn marchnadoedd yn ystod y 2-3 blynedd diwethaf. Gall marchnadoedd gynnig gwerth ychwanegol go iawn i ddefnyddwyr. Gall siopwyr gael popeth sydd ei angen arnynt mewn un lle ac, fel bonws ychwanegol, gallant ennill pwyntiau teyrngarwch neu arbed costau cludo ar yr un pryd. Hefyd, maent yn agor cyfleoedd ar gyfer pethau fel argymhellion cynnyrch cyflenwol a allai wella eu profiad cynnyrch neu symleiddio eu profiad siopa ymhellach, y ddau yn cynnig mwy fyth o werth posibl i ddefnyddwyr. Mae'r budd busnes ar gyfer y dechnoleg hon wedi'i wreiddio ym budd y defnyddiwr ac mae'n cysylltu'n uniongyrchol â dull personoli effeithiol - mae rheswm bod marchnadoedd wedi cychwyn yn ddiweddar.

Ond gall ceisio dod â datrysiad marchnad i blatfform sydd eisoes yn bodoli fod yn heriol. Bydd unrhyw dechnoleg newydd yn cymryd gwaith i wneud yn iawn, ond gall cyflwyno technoleg newydd i ecosystem monolithig bresennol fod yn nesaf at amhosibl. Mae llafur ac amser ac arian ym mhob ateb. Fodd bynnag, mae'r hyblygrwydd y mae dull modiwlaidd, gorau ei frîd yn ei gynnig yn golygu na fydd yr holl amser, llafur ac arian yn cael eu colli i lawr y llinell pan fydd angen i chi addasu i fodloni gofynion defnyddwyr. 

Nid yw personoli wedi cyrraedd y hype hyd yn hyn, ond gall wneud hynny. Mae angen i ni fod yn ddoethach ynglŷn â sut rydyn ni'n defnyddio'r dechnoleg sy'n ei galluogi. Mae angen i ni osod sylfaen gref ar gyfer defnyddio data oherwydd ei fod yn sail i bob agwedd ar bersonoli, ac mae angen i ni sicrhau y gall y pensaernïaeth rydyn ni'n dibynnu arnyn nhw i gefnogi dull personoli ei gefnogi mewn gwirionedd. Yn bwysicaf oll, mae angen i ni ganolbwyntio ar strategaethau sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr. Mae unrhyw strategaeth bersonoli sy'n rhoi busnes eisiau o flaen anghenion defnyddwyr ar fin methu a methu.

Gofynnwch am Demo Composable

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.