Cynnwys MarchnataOffer Marchnata

Yn gyflym: Pam fod Perfformiad yn Allweddol i'r Marchnatwr Clyfar

Er mwyn bod yn llwyddiannus yn amgylchedd heddiw sy'n symud yn gyflym ac sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr terfynol, mae angen datrysiad cyflym, diogel a hyblyg ar farchnatwyr a all ddarparu cynnwys mewn amser real. Mae platfform Fastly yn cyflymu gwefannau ac apiau symudol trwy wthio cynnwys yn agosach at eich defnyddwyr, gan ddarparu profiadau gwell a diogel ledled y byd. Yr allwedd i farchnata craff yw blaenoriaethu perfformiad i wella trawsnewidiadau.

Trosolwg Datrysiad Cyflym

Yn gyflym yn a rhwydwaith darparu cynnwys (CDN) sy'n rhoi rheolaeth lwyr i fusnesau dros sut maen nhw'n gwasanaethu cynnwys, mynediad digynsail at berfformiad amser real analytics a'r gallu i storfa cynnwys sy'n newid yn anrhagweladwy (fel sgoriau chwaraeon neu brisiau stoc) ar yr ymyl.

Yn gyflym, mae cwsmeriaid yn sicrhau bod cynnwys digidol fel fideos y gellir eu ffrydio, tudalennau cynnyrch, erthyglau ac ati ar gael trwy eu gwefannau a'u rhyngwynebau rhaglennu cymwysiadau (APIs) sy'n hygyrch i'r Rhyngrwyd. Gall cwsmer greu cynnwys (cynnwys a gynhyrchir gan gwsmeriaid) fel tudalen cynnyrch neu fideo newydd, ynghyd â defnyddwyr terfynol cwsmer (fel sylwadau a gynhyrchir gan ddefnyddwyr). Yna mae CDN Fastly yn gwneud trosglwyddiad y cynnwys hwnnw'n fwy effeithlon trwy storio copïau dros dro mewn lleoliadau canolradd agosaf at y defnyddiwr terfynol. Gelwir y broses o storio’r copïau hyn yn “caching,” gelwir tynnu cynnwys sydd wedi dyddio yn “glanhau,” a chyfeirir at y lleoliadau gweinydd y cânt eu storio ynddynt fel “PoPs.”

CDN yn gyflym

Yn gyflym, gosod clystyrau o weinyddion storfa mewn lleoliad daearyddol allweddol, y cyfeirir at bob un ohonynt fel pwynt presenoldeb (PoP). Mae pob POP yn cynnwys clwstwr o weinyddion storfa Cyflym. Pan fydd defnyddwyr terfynol yn gofyn am wrthrychau cynnwys cwsmer, maent yn eu danfon yn gyflym o ba bynnag un o'r lleoliadau storfa sydd agosaf at bob defnyddiwr terfynol.

Lleoliadau CDN yn gyflym

Yn gyflym yn pweru degau o filoedd o wefannau ar gyfer cwmnïau sy'n amrywio o ran maint o fusnesau bach a chanolig i adrannau mentrau mawr, ar draws ystod o ddiwydiannau (gan gynnwys cyhoeddi digidol, e-fasnach, fideo a sain ar-lein, SaaS, a theithio a lletygarwch) . Ymhlith y cwsmeriaid cyfredol mae Twitter, Hearst, Stripe, GitHub, BuzzFeed, KAYAK, Dollar Shave Club a About.com.

Pam y dylai marchnatwyr ofalu am CDNs

Dibynnir ar y tîm datblygu i adeiladu pethau ar raddfa ac sy'n para, tra bod marchnata eisiau'r peth mawr nesaf - ac roedd ei angen ddoe. Mae cyflymder a pherfformiad tudalen yn hanfodol i brofiad y defnyddiwr terfynol; felly dylai timau datblygu fod yn defnyddio rhwydwaith cyflwyno cynnwys (CDN). Mae dau brif reswm pam y dylai marchnatwyr a TG ofalu am CDNs:

  1. Mae CDNs yn helpu i wella trawsnewidiadau cwsmeriaid

Mae astudiaethau'n dangos mai amseroedd llwyth araf yw'r prif reswm bod dros 70% o siopwyr ar-lein yn cefnu ar gerti. Yn ôl un astudiaeth, “dwy ran o dair o siopwyr y DU a mwy na hanner y rhai yn yr UD sy’n dweud mai arafwch safle yw’r prif reswm y byddent yn cefnu ar bryniant”. Gall CDN wneud y gorau o amseroedd llwytho tudalennau a lleihau hwyrni eich gwefan, a fydd yn ei dro yn cyfrannu at fwy o drawsnewidiadau plwm. Gallai amserau llwyth gwell olygu'r gwahaniaeth rhwng profiad affwysol a phrofiad da defnyddiwr pan fydd ar gysylltiad symudol araf.

Dyluniodd ei CDN yn gyflym i roi rheolaeth lwyr i dimau datblygu dros sut maent yn gwasanaethu cynnwys, gan ganiatáu iddynt fod yn dawel eu meddwl y gall siopwyr ar-lein weld - ac, yn bwysicach fyth, prynu - cynhyrchion yn llwyddiannus. Mae CDN Fastly yn cacheio cynnwys ar weinyddion ymyl, sy'n golygu pan fydd defnyddiwr yn clicio o gwmpas ar eich gwefan, dim ond cyn belled â'r gweinydd sydd agosaf atynt yn ddaearyddol y mae'n rhaid i'w gais deithio, nid yr holl ffordd yn ôl i'r gweinydd tarddiad (a allai fod yn bert ymhell o ble mae'ch defnyddwyr wedi'u lleoli). A. arolwg diweddar canfu fod 33% o ddefnyddwyr yn llai tebygol o brynu gan gwmni ar-lein os ydynt yn profi perfformiad gwael gwefan ac y bydd 46% yn mynd i wefannau cystadleuwyr. Er mwyn sicrhau profiad cadarnhaol a chynyddu'r siawns y bydd y cwsmer yn dychwelyd i'ch gwefan yn y dyfodol, rhaid cyflwyno cynnwys i ddefnyddwyr cyn gynted â phosibl.

  1. Gall data o CDNs lywio eich strategaeth farchnata mewn gwirionedd

Mae manwerthu Omnichannel yn dod yn status quo; mae siopwyr yn ymchwilio i eitemau ar-lein ac ar ffonau symudol cyn mynd i'r siop gorfforol i siopa. Yn ôl Adweek, mae 81% o siopwyr yn ymchwilio ar-lein cyn prynu, ond mae 54% o siopwyr ar-lein eisiau gweld y cynnyrch cyn iddynt brynu. O ystyried y duedd hon, mae angen i farchnatwyr benderfynu pa mor llwyddiannus yw ymdrechion marchnata ar-lein (e-byst, promos, hysbysebion a chyfryngau cymdeithasol) o ran cydberthyn â gwerthiannau mewn-siop.

Gall CDN helpu i lywio strategaethau marchnata ar-lein, gan roi gwelededd i dimau o ran sut mae marchnata ar-lein yn cefnogi gwerthiannau mewn siopau, a gwneud ymgyrchoedd marchnata agosrwydd yn bosibl. Gyda GeoIP / Canfod Daearyddiaeth Fastly, gall marchnatwyr gymharu golygfeydd tudalen o eitem benodol a dangos cydberthynas rhwng ymchwilio ar-lein a phrynu yn y siop. Er enghraifft, gall marchnatwyr digidol ddefnyddio technoleg Cyflym i geo-ffensio am nifer penodol o filltiroedd o amgylch y siop, ac edrych ar olwg tudalen analytics ar gyfer eitem benodol. Gellir cymharu a chyferbynnu gwerthiannau mewn siopau â golygfeydd tudalen ar-lein i benderfynu a oes perthynas rhwng siopwr yn gwylio ar-lein ac yna prynu mewn siopau, a gall marchnatwyr addasu ymdrechion hyrwyddo yn unol â hynny.

Defnyddir cymwysiadau disglair i gasglu data am ymddygiad defnyddwyr a thargedu cwsmeriaid yn seiliedig ar ddewisiadau, agosrwydd, ac ati i gynyddu ymgysylltiad - elfennau hanfodol strategaeth farchnata fodern. Gall defnyddio CDN gyda storfeydd ymyl i derfynu bannau olrhain yn agosach at y defnyddiwr gyflymu'r broses o ddefnyddio cymwysiadau a symleiddio'r broses o gasglu data marchnata hanfodol.

Mae offer monitro perfformiad hefyd yn helpu

Os mai chi yw'r math o farchnatwr sy'n rhedeg ymgyrchoedd yn gyson a phrofion A / B, dylech fod yn cadw llygad am sut mae'ch gwaith yn effeithio ar berfformiad eich gwefan.

Gall offer monitro perfformiad gwe ganiatáu i farchnatwyr fonitro'r holl elfennau ar draws gwefannau a chymwysiadau symudol. Mae'r offer hyn yn caniatáu ichi brofi ac ennill analytics ar gyfer pob agwedd ar seilwaith safle, gan gynnwys data fel amseroedd cysylltu, ymateb DNS, olrhain llwybr, ac ati. Gyda monitro synthetig, gellir profi safleoedd o amgylchedd “labordy glân”, sy'n arbennig o ddefnyddiol wrth geisio penderfynu sut mae newydd bydd nodwedd a ychwanegir at dudalen (fel hysbyseb neu bicsel olrhain) yn effeithio ar berfformiad eich gwefan gyfan, ac felly'n penderfynu a fydd yn cynnig ROI positif mewn gwirionedd. Gall CDN modern gyflymu a symleiddio profion A / B, gan ganiatáu i farchnatwyr weld canlyniadau mewn amser real wrth gynnal y perfformiad safle gorau posibl.

Mae marchnatwyr hefyd yn aml yn ychwanegu elfennau “trydydd parti” at eu gwefan neu ap symudol - pethau fel ategion cyfryngau cymdeithasol, ategion fideo, tagiau olrhain, a hysbysebion. Ond yn aml gall y math hwn o gynnwys trydydd parti leihau perfformiad gwefan. Dyma enghraifft dda arall o pam mae monitro perfformiad yn bwysig - fel nad yw'r ategion a'r ychwanegion sy'n cael eu defnyddio ar y wefan yn achosi iddo lwytho'n araf neu chwalu.

Astudiaeth achos rhwydwaith cyflenwi cynnwys - Stripe

Mae Stripe yn blatfform taliadau sy'n prosesu biliynau o ddoleri y flwyddyn i gannoedd o filoedd o gwmnïau, o fusnesau newydd eu lansio i gwmnïau Fortune 500. Oherwydd mai derbyn arian yw anadl einioes unrhyw fusnes, roedd angen ffordd effeithiol ar Stripe i wasanaethu eu hasedau sefydlog yn gyflym wrth gynnal diogelwch i'w defnyddwyr. Wrth ddewis CDN, ceisiodd Stripe bartner a allai eu helpu i gynnal dibynadwyedd uchel tra hefyd yn optimeiddio ar gyfer perfformiad. Trodd Stripe at Fastly, a oedd yn hawdd iawn i'w ffurfweddu ac yn darparu cefnogaeth wych i gwsmeriaid.

Fe wnaeth gallu Fast i gyflymu cynnwys deinamig a storfa asedau sefydlog helpu i leihau’r amser llwyth ar gyfer Stripe Checkout (ffurflen dalu y gellir ei mewnosod ar gyfer dyfeisiau bwrdd gwaith, llechen a symudol) dros 80%. Trosodd hyn i fuddion sylweddol i ddefnyddwyr Stripe: i gwsmer terfynol ar gysylltiad symudol, dyma'r gwahaniaeth rhwng profiad prynu affwysol ac un da. Mae busnesau'n defnyddio Stripe mewn sawl ffordd, ond yn gyffredinol mae eu boddhad â Stripe yn uwch - ac mae'r profiad y maen nhw'n ei ddarparu i'w cwsmeriaid eu hunain yn well - pan fo perfformiad yn sylweddol well.

Gweld yr Astudiaeth Achos

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol