Cyfryngau Torfol i Rwydweithiau Cymdeithasol Torfol = METHU

cyfeiriad y dorf gymdeithasol

Mae rhai Folks yn credu hynny mae'r byd yn wastad oherwydd y Rhyngrwyd. I. anghytuno.

Efallai bod y byd yn gwastatáu o safbwynt data a chyfleustodau ... ond y gwir yw bod pellter daearyddol rhwng pobl yn dal i fod yn her anhygoel. Rwy'n gweithio'n llawn amser gyda thîm yn India a gallaf ddweud wrthych, er bod y grŵp yn hynod dalentog, mae cyfathrebu a gosod gofynion a blaenoriaethau wedi'u diffinio'n dda yn bwysicach oherwydd y bwlch mewn lleoliad. Mae fy nhîm a minnau'n gweithio'n galed i or-gyfathrebu â'n gilydd.

Nid wyf am weithio gyda phobl eraill na'r tîm sydd gennyf yn awr, ond mae galwadau cynhadledd yn gollwng, gwrthdaro gwyliau, parthau amser, iaith ... mae'r rhain i gyd yn cynhyrchu heriau sy'n dileu'r cynhyrchiant y byddem yn ei gael pe byddem yn yr ystafell nesaf. Mae'r byd yn Nodyn fflat.

Heno cefais wahoddiad i beta Cwmni Cyflym, lle mae'r cylchgrawn yn lansio rhwydwaith cymdeithasol eang, cadarn ar draws selogion eu cylchgrawn. Rydw i'n mynd i helpu beta i brofi'r cais unwaith yr wythnos fwy neu lai - ond rwy'n credu bod dyfodol y rhwydwaith yn hollol grintachlyd.

Beta Cwmni Cyflym

Yn gymaint ag y gallwn gymryd rhan yn Fast Company, y gwir yw fy mod yn dal i fyw a gweithio yn Indianapolis, Indiana. Heck, mae gen i ddarllenwyr fy mlog sy'n gweithio ar ochr orllewinol y dref nad ydw i wedi gallu cysylltu a gweithio gyda nhw am y chwe mis diwethaf. Lleoliad, lleoliad, lleoliad ... popeth ydyw.

Felly - gadewch i ni ddweud fy mod yn cefnu ar fy ymdrechion i rwydweithio yn Indiana llai a gweithio i sefydlu rhwydwaith a chysylltiadau proffesiynol yn Fast Company. A fyddaf yn elwa? Nid wyf yn credu hynny. Ni allaf fforddio igam-ogam ledled y wlad, ac nid wyf am golli'r amser gwerthfawr hwnnw.

Shel ribbed fi y diwrnod o'r blaen fel yr unig foi trydar yn Indiana. Dydw i ddim, wrth gwrs, ond rwy'n ymwybodol bod fy lleoliad daearyddol wedi cyfyngu'r dylanwad sydd gan fy mlog yn ogystal â'm dylanwad yn y diwydiant.

Cyn i chi ddechrau pendroni, byddaf yn rhoi gwybod ichi nad oes gennyf unrhyw gynlluniau i symud am sawl blwyddyn. Mae fy mab yn fyfyriwr llwyddiannus iawn yn IUPUI ac mae fy merch yn 13 oed a byddwn yn fy lladd pe bawn i'n ei hadleoli oddi wrth ei ffrindiau, côr, clwb blwyddlyfr, ac ati yma yn Greenwood, Indiana. Unwaith y byddant allan o'r cartref ac ar eu pennau eu hunain, byddaf yn rhoi rhywfaint o feddwl difrifol iddo, serch hynny.

Ychydig iawn ohonom sy'n byw ac yn gweithio'n fyd-eang. Efallai bod llai fyth ohonom ni wir eisiau gwneud hynny. Mae'r byd, fel rydyn ni'n ei weld, yn lleol a byddwn ni'n parhau i weithio a byw'n lleol. Rydym yn adeiladu cyfeillgarwch yn lleol, rhwydweithiau busnes yn lleol, ac yn cael ein talu'n lleol. Dyna pam mae rhwydweithiau cymdeithasol eang fel Fast Company yn cael eu tynghedu i fethiant - maen nhw wedi anwybyddu daearyddiaeth fel ffactor allweddol wrth rwydweithio.

Yn ogystal, ni fydd Fast Company byth yn cydnabod sut mae busnes yn cael ei gyflawni'n lleol. Mae gan hoosiers moesau busnes gwahanol iawn. Rydyn ni'n aml yn ffrindiau gyda chystadleuwyr ac yn rhannu adnoddau dynol a thalent o bob rhan o'r rhanbarth. Indiana llai Dechreuwyd wythnosau yn ôl ac mae traffig eisoes yn corrach i lawer o gwmnïau cyfryngau 'torfol' mwy sefydledig y rhanbarth.

Welwn ni chi i mewn Indiana llai! Sori, Cwmni Cyflym!

10 Sylwadau

 1. 1

  Dim ond yr erthygl y gwnes i ei syfrdanu a dyma beth wnes i ei ddarllen.

  Blah blah blah

  cwmni cyflym

  bla blah blah

  rhwydwaith cymdeithasol

  bla blah blah

  wedi tynghedu i fethiant.

  Mae hyn mewn gwirionedd yn sarhad wedi'i gyfeirio atoch chi ond yn fwy o gytundeb cyflawn gyda chi.

  Rhwydwaith Cymdeithasol arall? Groan… Puh-brydles. Onid oes gennym ni ddigon yn barod. Rwyf eisoes wedi blino ar Facebook, mae My Space yn edrych fel tir diffaith 1996 html.

  Mae'r rhyngrwyd yn wynebu gorlwytho rhwydweithio cymdeithasol. Rhowch hoe i mi, yn fy atgoffa o gynnyrch newydd ar gyfer y Diwydiant Eiddo Tiriog lle gall asiant greu ei rwydwaith cymdeithasol ei hun ar gyfer cleientiaid a gall darpar gleientiaid ryngweithio â'i gilydd a chael yr asiantau i wynebu bob amser yn syllu arnynt.

  Fy ymateb oedd “beth yw'r pwynt?" nid yw'ch cwsmer yn dod i'ch rhwydwaith cymdeithasol EICH. Os ydych chi am lwyddo gyda marchnata rhwydwaith cymdeithasol yna dylech chi gysylltu / cymryd rhan gyda nhw yn eu rhwydwaith cymdeithasol o ddewis.

  Loren

  • 2

   Cytunwn yn llwyr, Loren. Yn syml, mae fy swydd yn rhybudd i bob cwmni sy'n credu bod yn rhaid iddynt neidio ar fwrdd y bandwagon Rhwydweithio Cymdeithasol i achub eu presenoldeb ar y we. Ychydig wythnosau o nawr byddant allan tunnell o arian datblygu ac yn crafu eu pennau yn pendroni pam na weithiodd.

   Yn syml, nid y dechnoleg na'r wefan y mae'r bobl yn cael eu denu atynt, y rhwydwaith sy'n cyfrif - pwy, ble ... ac yn bennaf PAM?!

 2. 3

  Yeah, rwy'n cytuno hefyd.

  Mae toreth y rhwydweithiau cymdeithasol yn dod yn agos iawn at drothwy ad nauseum.

  Un peth y byddwn i'n sôn amdano yw fy mod i wedi gweithio yn India am 3 blynedd (nid gyda phobl yn India, ond yn Rajasthan), ac mae llawer o'r problemau hyn rydych chi'n sôn amdanyn nhw oherwydd problemau is-strwythur difrifol. Sef y pŵer yn mynd allan ar hap o leiaf sawl gwaith y dydd!

  Hefyd, doeddwn i ddim yn gwybod eich bod chi'n dod o Indy. Rydw i hefyd. Wedi magu ar ffordd Rockville, a siarad am IUPUI - Dyna lle es i i'r ysgol hefyd!

  Beth bynnag, post neis. Credaf fod llawer o bobl yn y blogosffer yn beth bynnag sy'n cael eu llosgi rhywfaint ar y mathau hyn o rwydweithiau hyper-gymdeithasol.

  Jon

 3. 5

  Heh. Mae hyn yn swnio fel senoffobia Hoosier-benodol i mi ... 😉

  Ond o ddifrif ... post da. Rwy'n gwneud gwaith ar brosiect mawr o bell ac rwy'n dod o hyd i heriau fel rydych chi'n eu disgrifio er bod y cleient yma yn UDA da (ond nid yw'r un ohonom ni yn Indiana. 🙂 Rwy'n cael fy hun yn ysgrifennu e-byst hir iawn i egluro cysyniadau sydd yn cymryd llawer iawn o fy amser. Ond wrth gwrs, ni allwn fod wedi gwneud y prosiect ar eu cyfer 10 mlynedd yn ôl ...

  OTOH, rwy'n gweld rhywbeth defnyddiol iawn yn dod allan ohono. Mae cael fy ngorfodi i gyfiawnhau pethau mewn e-bost yn rhoi hanes gwych i mi o benderfyniadau’r prosiect a hefyd yn rhoi cynnwys i mi y gallaf ei fwyngloddio yn ddiweddarach ar ôl imi orffen y prosiect hwn a (gobeithio) dechrau blogio eto.

  Gwelaf y byddaf hefyd yn gallu mynd at brosiect tebyg a gallu ailddefnyddio llawer o'r hyn a ysgrifennais atynt yn cyfiawnhau'r cyfarwyddiadau yr wyf wedi'u cymryd.

  Rhan o hyn yw bod fy nghleient yn barod iawn i gymryd fy nghyfeiriad ac yn gadael imi egluro pethau a chytuno iddynt yn hytrach nag ymladd yn fy erbyn ar fy argymhellion. Rwy'n ffodus y ffordd honno, yn wahanol i chi weithiau.

  JMTCW beth bynnag. 🙂

  • 6

   O hefyd, rydych chi'n dweud bod dyfodol rhwydweithio cymdeithasol yn ddifrifol ond rydych chi'n dynn o Indiana Llai. Onid ydych chi wir yn ceisio dweud yn lle hynny bod angen bond cyffredin cryf ar rwydweithiau cymdeithasol mwy newydd ac yn eich achos chi yw daearyddiaeth a (rhywfaint) diwylliant a rennir?

   Mae fy nhad wedi bod yn rhan o rwydwaith cymdeithasol ar-lein ers 15 mlynedd bellach mae'n debyg. Fe'i gelwir yn rhestr bostio ar gyfer pobl sydd (yn arfer arfer arfer) yn berchen ar wneuthuriad a model penodol o feic modur a gafodd ei gynhyrchu yn UDA yn unig ers 3 blynedd ac nad yw wedi'i gynhyrchu ers 1991. Mae ei rwydwaith cymdeithasol yn gryfach nag unrhyw we- rhwydwaith cymdeithasol wedi'i leoli yr wyf wedi'i weld eto (Facebook wedi'i gynnwys), ac mae'r cyfan yn hunan-drefnus ac yn cael ei reoli mewn e-bost. Mor gryf nes eu bod wedi cael ralïau blynyddol a chyn lleied â 2 le a chymaint â 4 lle o amgylch UDA am y 10 mlynedd diwethaf. Felly does dim rhaid i rwydweithiau cymdeithasol * fod yn lleol i fod yn gryf, dim ond bond cryf a rennir sydd ei angen arnyn nhw (er bod lleol yn un o'r bondiau cryfach sy'n bodoli.)

   Wedi dweud hynny, gadewch i ni dybio eich bod chi eisiau ceisio adeiladu cymuned rhwydwaith cymdeithasol ar-lein ar gyfer cleient cyhoeddi a gadewch i ni ddweud bod gan y cleient fuddiant a rennir (efallai beiciau modur hyd yn oed.) Sut fyddech chi'n mynd ati i'w wneud o ystyried eich sylwadau bod rhwydweithiau cymdeithasol grim?

   • 7

    Hi Mike,

    Rwy'n dyfalu nad oedd fy mhwynt yn glir. Fy mhwynt yw “rhwydweithiau cymdeithasol“ MASS ”fydd methiannau - ond rhwydweithiau cymdeithasol“ MICRO ”- bydd rhai sydd â nodau penodol iawn neu gynulleidfaoedd targed yn parhau i amlhau. Mae eich enghraifft o ddiddordeb Beic Modur a rennir yn berffaith - gallwn weld rhwydwaith cymdeithasol wedi'i dargedu'n fawr a fyddai'n llwyddiannus.

    Yn yr achos hwn, fy enghraifft i oedd FastCompany yn adeiladu rhwydwaith cymdeithasol torfol ar gyfer eu darllenwyr. Yn syml, mae'n bwnc rhy eang heb unrhyw gyfle i ganolbwyntio yn ôl grŵp, pwnc, problem, neu hyd yn oed ddaearyddiaeth.

    Mae'r cyfryngau torfol hyn yn meddwl mai 'Rhwydwaith Cymdeithasol' yw'r wefr nesaf ac mae angen iddyn nhw i gyd lansio un. Maen nhw wedi eu tynghedu i fethiant!

    Yma yn Indianapolis, mae IndyMoms ac IndyPaws ... dau rwydwaith cymdeithasol sy'n canolbwyntio'n ddaearyddol ac yn ôl pwnc ... ac mae'r ddau yn gwneud yn wych.

    Doug

 4. 8

  Rwy'n credu mai un o'r enghreifftiau gorau o gyfryngau torfol sy'n colli pwynt y rhyngrwyd yw http://www.honeyshed.com. Fe'i disgrifir fel siopa cartref yn cwrdd â MTV. Rwy'n dweud booo.

  Ni fydd meddyliau cyfryngau torfol yn ei dorri ar y rhyngrwyd, mae'n rhy hawdd ei ddiffodd a'i diwnio allan. Rwyf hyd yn oed yn cwestiynu gallu gwefannau cymdeithasol arbenigol gan fod API agored facebook a sylfaen ddefnyddwyr mawr yn ei gwneud yn dir aeddfed i ddatblygwyr fanteisio arno.

 5. 9

  Swydd ddiddorol. Gallaf wir ddweud fy mod wedi bod yn pregethu pregeth debyg ers cryn amser.

  Yr her allweddol yw'r ffordd y mae pobl yn uniaethu ac er gwaethaf y ffaith bod bodau dynol yn gregarious, maent angen rhywbeth yn gyffredin o hyd ac a allai fod yn ddaearyddol neu gall fod yn grefyddol, ethnig, pwnc, addysgol neu fel arall. Nid yw'r rhwydweithiau mawr fel MySpace a Facebook yn ffafriol i'r cyffredinedd hwn ac felly maent wedi'u tynghedu i safle eilaidd ac mae angen i rwydweithiau newydd ddod i ben i ddatrys yr her sylfaenol.

  Yr her eilaidd yw bod y wybodaeth sydd ar gael yn ormodol o ran maint a rhy ychydig o ran ansawdd oherwydd nad oes unrhyw 'olygyddion' nac 'arbenigwyr' sy'n ffeilio'r cynnwys. Dim ond pan fydd y rhwydweithiau'n mynd yn llai ac yn canolbwyntio mwy ac y bydd hyn yn digwydd, ac felly mae'r wybodaeth yn canolbwyntio mwy a gobeithio'n fwy hidlo gan mai dim ond pobl â gwybodaeth berthnasol sy'n cyfrannu.

  Diolch am y swydd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.