Mae Dosbarth Uchaf y Cyfryngau Cymdeithasol yn ein Methu

seren roc cyfryngau cymdeithasol

Yn ysgol uwchradd fy merch roedd ganddyn nhw ardal a oedd yn gysegredig i bobl hŷn o'r enw'r “ryg hŷn”. Roedd y “ryg hŷn” yn rhan gyffyrddus a adeiladwyd i mewn i ardal ym mhrif neuaddau ei hysgol uwchradd lle gallai'r dosbarth uwch hongian allan. Ni chaniatawyd unrhyw ddynion ffres na dosbarth iau ar y uwch ryg.

Mae'n swnio'n golygu, yn tydi? Mewn theori, mae'n rhoi ymdeimlad o gyflawniad a balchder i'r henoed. Ac efallai ei fod yn rhoi awydd i'r dynion dosbarth is i gamu i fyny felly un diwrnod mae'r ryg yn hwy. Fel unrhyw dosbarth system, serch hynny, y perygl yw'r gwahaniad cynyddol rhwng y dosbarth uchaf a'r lleill.

Yn ôl yn nyddiau cynnar y cyfryngau cymdeithasol, nid oedd system ddosbarth. Pan ysgrifennodd rhywun bost blog gwych ar y blogosffer, gwnaethom ni i gyd sirioli'r awdur a hyrwyddo ei swydd. Mewn gwirionedd, am amser hir roeddwn i'n arfer hyrwyddo postiadau blogiau blogiau newydd a ddarganfyddais mewn ymdrech i'w hannog a sicrhau eu bod yn cael darn o'r chwyddwydr. Roedd llawer o fy ffrindiau ar-lein heddiw yn bobl a ddarganfuodd a rhannu fy mlog neu i'r gwrthwyneb.

Cyfryngau cymdeithasol Mae gan wedi newid. Mae system ddosbarth ar waith yn llwyr. Ac mae’r dosbarth uchaf yn dieithrio’r byd yn gyffyrddus o’u “ryg hŷn”. Dydw i ddim yn rhan o'r dosbarth uwch, ond hoffwn i feddwl fy mod i'n agos. Ond weithiau nid yw'n teimlo fel hyn. Rwy'n estyn allan i lawer yn y dosbarth uwch ac nid ydyn nhw'n ymateb. Nid ydynt yn ymateb ar Twitter, Facebook, Google+ na hyd yn oed trwy e-bost.

Datgelu: Mae'n bosib iawn y bydd y swydd hon yn disgrifio fy ymddygiad hefyd. Nid wyf yn beirniadu eraill mewn cymaint ag arsylwi newid yn y bydysawd cyfryngau cymdeithasol.

Mae'n anhygoel. Tra bod y bobl hyn yn ysgrifennu llyfrau ar bŵer cyfryngau cymdeithasol ac yn adrodd eu straeon am y cyfleoedd a roddodd eraill iddynt, maent yn esgeuluso estyn llaw at y person nesaf. Darllenais lawer o’u blogiau a gwelaf dunelli o sylwadau gan ddilynwyr ymroddedig sy’n ail-drydar, yn eu rhannu ac yn eu llongyfarch ar y cynnwys gwych… heb unrhyw ymateb gan y pundit. Dim. Ddim yn sbecian.

Gyda thwf y diwydiant hwn, nid wyf yn nodi mewn unrhyw ffordd bod yn rhaid ateb pob cais - mae'r niferoedd yn rhy fawr. Rwyf i, fy hun, wedi ei chael yn amhosibl ymateb i bob cais. Ond dwi do ceisiwch. Os yw sgwrs yn tanio ar fy rhwydwaith cymdeithasol ac yn gwybod amdani, rwy'n teimlo fy mod yn gorfod ymuno â'r sgwrs. Dyma'r lleiaf y gallaf ei wneud o gofio na fyddai gan fy rhwydwaith cyfryngau cymdeithasol yr awdurdod oni bai am bob darllenydd a dilynwr unigol.

Dydw i ddim yn mynd i enwi enwau, ac nid wyf am ddweud mai pawb mohono. Mae yna ddigon o eithriadau. Fodd bynnag, mae yna hefyd ddigon o sêr roc cyfryngau cymdeithasol nad ydyn nhw'n bwyta eu bwyd cŵn eu hunain. Maen nhw'n mynd allan i ysgrifennu llyfrau, siarad ac ymgynghori â chorfforaethau mawr - gan eu twyllo pan nad ydyn nhw'n dryloyw nac ychwaith Ymgysylltu. Ac yna maen nhw'n galw eu cyfeillion dosbarth uwch eraill i fyny ac yn sgwrsio gyda nhw dros botel braf o win yn nhŷ stêc y cwm lleol - gan anwybyddu eu rhwydwaith eu hunain.

Peidiwch â chredu'r bobl hype. Os ydych chi'n dilyn un o'r gweithwyr proffesiynol hyn, yn prynu eu llyfrau ac yn mynd i'w gwylio yn siarad ... cymerwch ychydig funudau allan i adolygu eu gweithgaredd. A ydyn nhw'n dilyn eu harweiniad eu hunain? Ydyn nhw'n ymateb i freshman a juniors ar eu tudalen Facebook? A ydyn nhw'n ail-drydar sylwadau gwych gan ddilynwyr nad oes ganddyn nhw unrhyw ganlyn? Ydyn nhw'n dilyn y sgyrsiau yn sylwadau eu blog eu hunain?

Os na wnânt, ewch o hyd i rywun sy'n gwneud! Tynnwch y ryg allan oddi tanyn nhw.

13 Sylwadau

 1. 1

  Hoffwn pe gallwn ddweud fy mod yn cytuno â'ch swyddi, ac rwy'n siŵr bod yr hyn a ddywedwch yn wir i lawer o ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol a blogwyr ond rwy'n ystyried fy hun yn iau yn y byd blogio ac nid wyf wedi cael dim ond profiadau da yn estyn allan. i rai o'r henoed.

  Rwyf wedi cael atebion gan rai o'r dynion mawr fel Chris Brogan, Jason Falls, Scott Stratten, Dave Kerpen ac ati. Rwyf hefyd wedi ysgrifennu am Dave Kerpen a'i lyfrau cwpl o weithiau ac fe rannodd fy swyddi ar ei rwydweithiau cymdeithasol.

  O brofiad rydw i wedi darganfod bod llawer o'r dynion mawr yn y cyfryngau cymdeithasol yn ymarfer yr hyn maen nhw'n ei bregethu, sy'n debygol pam eu bod nhw mor llwyddiannus.

 2. 4

  Douglas, Yikes! Gobeithio nad ydw i yn y categori “drwg hŷn”. Rwy'n hoffi meddwl fy mod i'n estyn allan, yn ymateb ac yn ymgysylltu. A oes pobl y gallwn fod wedi lliniaru ar hyd y ffordd? Wrth gwrs. Mae yna adegau pan nad ydw i'n (neu'n methu) ymgysylltu. Yr wythnos diwethaf er enghraifft roeddwn i ym Mheriw anghysbell a Bolifia a mynediad cyfyngedig iawn i'r We (dim ond tua awr y dydd). Ddoe roeddwn i ar awyren am 10 awr. Weithiau ar ôl araith byddaf yn cael 200 neu 300 o drydariadau a 50 cais gan ffrind ar Facebook. Nid wyf yn gwneud esgusodion, dim ond nodi realiti. Fodd bynnag, y rhan fwyaf o'r amser, rwy'n ceisio bod yn hawdd mynd atynt.

 3. 5

  @douglaskarr: disqus @ google-4e3cce4e05af3f9a841d921fe02f1ea7: disqus @mattsouthern: disqus Arsylwi da. Rwy’n bendant yn gweld rhai o’r henoed yn ffurfio “clybiau unigryw” sy’n estyn allan i’r newbie gyda’r cymhelliad ddim yn wir gysylltiad, ond yn hytrach yn gobeithio eu rhaffu i mewn i weminar “am ddim” sydd wedyn yn dod yn llain werthu. Y peth yw, yn union fel y rhai ar y ryg hŷn, cyn bo hir bydd angen iddyn nhw symud ymlaen ac esblygu, neu fe fyddan nhw eu hunain yn dod yn gollwr sy'n sownd gan ailadrodd y 12fed radd.

  • 6

   Hoffwch y sylw ar “ailadrodd gradd 12fed”! Mae yna hefyd gyfatebiaeth y bobl hynny o'r ysgol uwchradd sy'n dal i fyw gartref, yn pwmpio nwy, ac yn myfyrio ar eu dyddiau o fod yn seren bêl-droed fel y gorau y bydd hi erioed iddyn nhw.

 4. 7

  A yw hyn yn gymaint o syndod. Mae'r ymgynghoriaethau rheoli wedi bod yn pregethu pŵer trawsnewid, ond nhw yw'r rhai mwyaf gwrthsefyll newid. FFAITH: maent yn dal i weithredu SAP fel yr oeddent 20 mlynedd yn ôl. Felly, ymgynghorwyr yn unig yw'r “gurus cyfryngau cymdeithasol”. A chofiwch, mae ymgynghorydd yn foi sy'n gwybod 1,000 o ffyrdd i wneud cariad, ond nad oes ganddo gariad. (datgeliad: Roeddwn i'n Bartner gydag un o'r Big4)

  • 8

   Yn fy achos i o leiaf, nid wyf yn ymgynghorydd. Rwy'n ysgrifennu llyfrau, yn rhoi areithiau, yn rhedeg dosbarthiadau meistr, yn gwneud rhywfaint o hyfforddi, ac yn eistedd ar fyrddau cynghori. Fodd bynnag, am y 6 blynedd diwethaf, nid wyf wedi ymgynghori.

 5. 9

  Rwyf wedi cael meddyliau tebyg, wedi ei ysgrifennu o'r blaen .. mae sefyllfa 'milltiroedd yn amrywio' o hyd. Fel Matt rydw i wedi gweld a phrofi'r 'elitaidd' yn cerdded eu sgwrs ac fel y gwnaethoch chi eu gweld nhw .. dim cymaint. Rwyf wedi gwylio ychydig yn torri i mewn i'w rhengoedd fel petai, ond eto gweld eraill yn cael eu gadael allan. Gan feddwl am y rhai sy'n cadw'r cylch i fynd .. gallwn weld a yw ein hymgynghorwyr ddim yn ymarfer yr hyn maen nhw'n ei bregethu, os ydyn ni'n prynu'r llyfrau, yn mynychu'r darlithoedd, yn talu'r ffioedd ymgynghori hefty, yn clicio'r botymau a'r bathodynnau ac yn parhau i chwarae'r gêm honno. . Felly nid wyf yn siŵr a ydyn nhw'n methu â ni .. gwyliwch y prynwr yn iawn?

  Ar hyn o bryd fy ffocws i yw fi. Rwy'n ceisio peidio â phoeni cymaint am eraill, pethau na allaf eu rheoli. Rwy'n mynd i wneud fy peth, gweithio'n galed i wneud mwy, gwneud yn well i mi, fy nghleientiaid, fy biz. FWIW.

 6. 10

  @douglas, mae'n debyg bod yr hyn rydych chi'n ei ddweud yn gywir, mae'n debyg iddo ddigwydd i chi, mae'n debyg bod “hŷn” yn cyrraedd llwyfan i ymateb yn unig i sgyrsiau sy'n cael eu cynnal gyda'r bechgyn mawr wrth iddyn nhw ychwanegu gwerth ... ond mae sylfaen yr hyn yoy yn ei nodi swnio ychydig yn anghywir. NID yw cyrraedd y lefel uchaf ar gyfryngau cymdeithasol yn eich gorfodi i ymateb i bob post neu sylw unigol, nac i swyddi na fyddai efallai'n ychwanegu gwerth. Yn y diwedd, dyna pam maen nhw yma (ychwanegu sbeisys i'r sgwrs). Ac i rai fel @David Meerman, mae'n amhosib gwneud hynny (oni bai ei fod yn llogi cynorthwyydd).

  • 11

   Rwyf wedi archwilio'r syniad o gael cynorthwyydd. Ond rwyf wedi dod i'r casgliad nad oes unrhyw ffordd bosibl y byddaf byth yn cael rhywun arall i gymryd rhan ar gymdeithasol gan ddefnyddio fy enw. Dim ffordd. Os oes ganddo fy enw arno, ysgrifennais ef. Rydw i wedi dweud wrth bobl fel Guy Kawasaki fy mod i'n caru'r hyn maen nhw'n ei wneud ond yn anghytuno â phostio a phostio cynorthwywyr yn awtomatig.

 7. 12

  Yn gyntaf, rwy’n cydnabod ac yn pwysleisio’r twf esbonyddol yn y Cyfryngau Cymdeithasol a’i fynychwr “Follower-ship”. Yn ail, dewisodd rhai pobl beidio â chlocio lled band, pyst ac mewn-flychau yn ymwybodol trwy gydnabod sylwadau ac “Retweets” yn ddiangen. Yn olaf, dyma fywyd. PEIDIWCH Â chael medal dim ond am arddangos. Ymateb gwir ymgysylltiad; Nid yw “Ditto-heads” yn gwneud hynny.

 8. 13

  Ysgrifennodd Douglas Marjorie Clayman am hyn mewn dull gwahanol - yr un wythïen. Rwyf wedi bod ar dderbyn diwedd hyn bedair blynedd yn ôl a chefais gymaint o sioc bryd hynny. Roedd eu gweithredoedd mor anghyson â'r hyn a ddywedon nhw, dysgais yn gyflym pwy oedd yn llawn o ^ * (.

  Mae'n rhwystredig pan welwch ymddygiad o'r fath ac yna dywedais whateva, cadw fy ffocws ar yr hyn yr oeddwn yn ei dyfu ar gyfer fy musnes. Ar ochr arall i'r llanastr hwn, rwy'n gwybod pob cam o'r ffordd, trwy roi gwerth i wrandawyr bob wythnos - daeth pob gwrandäwr sydd gennym ar gyfer #BBSradio o gerdded fy sgwrs ac nid oherwydd bod A-lister wedi fy mhwmpio i fyny i'w “gynulleidfa. ”

  Fe allwn i fynd i'r wal ychydig trwy rannu sut roedden nhw'n siarad â mi y tu ôl i'r llenni. Dysgais yn gyflym, maen nhw'n poeni am eu statws pan ddaw rhywun draw sydd mor graff ag ydyn nhw ac mae'n drueni mawr. Mae'n well gen i hyrwyddo'r rhai o'm cwmpas a gwybod y gallwn ni i gyd dyfu. Nid yw'n cymryd oddi wrth ein gilydd os yw un ohonom ni'n cael llwyddiant, yn lle hynny mae'n chwyddo llwyddiant i ni i gyd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.