FactGem: Integreiddio Ffynonellau Data mewn Cofnodion ... Nid oes angen Cod!

FfaithGem

Mae'r data mewn seilos. Mae Busnes a TG yn mynnu golwg unedig ar ddata i helpu i ddarparu atebion i heriau busnes heddiw. Mae angen adroddiadau sy'n darparu safbwyntiau unedig ar ddata integredig fel y gall pobl edrych at wybodaeth sy'n hanfodol i'w sefydliadau ac yn magu hyder yn eu gallu i weithredu a darparu gwybodaeth gywir sy'n hanfodol i lwyddiant y cwmni.

Fodd bynnag, mae data wedi'i ledaenu ar draws sawl system berthynol, prif fframiau, systemau ffeiliau, dogfennau swyddfa, atodiadau e-bost, a mwy. Oherwydd nad yw data wedi'i integreiddio a bod angen gwybodaeth unedig ar fusnesau o hyd, mae busnesau'n perfformio integreiddiadau “cadair troi” ac yn creu adroddiadau “syllu a chymharu”. Maent yn cwestiynu un seilo ac yn copïo'r canlyniadau i ragori, cwestiynu seilo arall a gludo data drosodd a throsodd. Maent yn ailadrodd y broses hon nes bod ganddynt rywbeth sy'n cynrychioli'r adroddiad y maent mor daer eisiau ei greu. Mae'r math hwn o adrodd yn araf, â llaw, yn annibynadwy, ac yn dueddol o gamgymeriad!

Mae'r rhan fwyaf o sefydliadau'n cyfaddef na ellir defnyddio'r offer a'r technolegau a greodd y broblem seilo data yn yr ateb. O ganlyniad, dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweld gormodedd o gronfeydd data a thechnolegau NoSQL yn cael eu defnyddio i helpu i integreiddio data yn gyflymach a chyda mwy o ystwythder. Er y gall y cronfeydd data a'r llwyfannau newydd pwerus hyn leihau amser wrth integreiddio data o'u cymharu â dulliau traddodiadol, maent i gyd yn canolbwyntio ar y datblygwr ac yn dod â set arall o heriau gyda hwy y mae'n rhaid eu goresgyn wrth gaffael y sgiliau sy'n angenrheidiol i ddatblygu a gweithio gyda'r technolegau hyn. Mae yna lawer o rwystrau sy'n gynhenid ​​yn y broses hon gan gynnwys diweddaru prosesau rheoli newid a busnes i lwyddo i sicrhau canlyniadau.

FfaithGem yn darparu ffordd i integreiddio data heb ysgrifennu unrhyw god. Maent yn credu y dylid cael ffordd haws o integreiddio data, ac mae. Fe wnaethon nhw ei greu!

Mae'r tîm peirianneg yn FactGem wedi ysgwyddo'r baich o drin cymhlethdod integreiddio fel nad oes raid i ddefnyddwyr busnes. Nawr, nid oes rhaid i drafodaeth integreiddio data o reidrwydd ddechrau gyda TG. O ganlyniad, gellir defnyddio cymwysiadau integreiddio data FactGem i integreiddio seilos gwahanol o ddata yn gyflym i gyflwyno adroddiadau unedig ar ddata a ddatgysylltwyd o'r blaen.

Yr hyn y mae'n ei olygu yw ein bod wedi datrys y broblem amhosibl hon o safbwynt technoleg, ond yr hyn yr ydym yn ei ddarparu mewn gwirionedd yw datrysiad busnes. Prif Swyddog Gweithredol Megan Kvamme

Wrth integreiddio data, maent yn dechrau gyda'r rhagdybiaeth bod eich data eisoes wedi'i fodelu. Pobl glyfar iawn yn eich sefydliad, ac yn debygol y gwerthwyr y gwnaethoch chi brynu cymwysiadau ac atebion ganddynt, a greodd y modelau hyn. Mae'r endidau a'r perthnasoedd rydych chi'n gofalu amdanynt ac eisiau uno yn byw yn eich seilos data. Maent yn edrych fel cwsmeriaid, archebion, trafodion, cynhyrchion, llinellau cynnyrch, darparwyr, cyfleusterau, a mwy. Maent am ddatgloi'r data yn yr endidau hyn a'u huno mewn adroddiad sy'n darparu mewnwelediadau busnes ystyrlon. Gyda FactGem, mae hon yn dasg syml.

Os gallwch chi lunio'r endidau a'r perthnasoedd ar gyfer eich sefydliad ar fwrdd gwyn, gallwch ddefnyddio FactGem i integreiddio'ch data. Mae mor syml â hynny.

I integreiddio data â FactGem, dechreuwch gyda WhiteboardR. Yn y cymhwysiad hwn, llusgwch a gollwng endidau a pherthnasoedd i greu'r model rhesymegol ar gyfer data integredig trwy ei “fyrddio” yn y porwr. Yn WhiteboardR, diffiniwch pa briodoleddau rydych chi am eu cysylltu â phob endid, a dim ond yr hyn sydd ei angen arnoch chi sydd ei angen arnoch chi, yn ôl yr angen. Nid oes rhaid i chi wybod pob priodoledd sy'n gysylltiedig â phob endid cyn i chi ddechrau. Nid oes rhaid i chi wybod yr holl seilos a ffynonellau rydych chi am eu hintegreiddio yn y pen draw. Yr arfer gorau yw dechrau trwy greu model ar gyfer ychydig o seilos y gwyddoch y gallant ddarparu adroddiad unedig - a gwerth uniongyrchol i'ch busnes. Mapiwch eich endidau, eu priodoleddau, a'u perthnasoedd â'i gilydd. Gallwch hyd yn oed greu rheolau busnes i ddiffinio'r hyn sy'n gwneud endid yn unigryw a beth ddylai cardinality ei berthynas fod o ran endidau cysylltiedig eraill. Ar ôl i'r model hwn gael ei greu, byddwch chi'n defnyddio'r model fel y gellir ei ddefnyddio yn MappR.

Er bod WhiteboardR yn caniatáu ichi ddefnyddio cymhwysiad i ddiffinio model busnes integredig, unedig, ar draws menter, mae MappR yn caniatáu ichi fapio gwahanol seilos unigryw o ddata i fodel WhiteboardR unedig. Yn MappR, gallwch samplu ffynhonnell ddata a dechrau creu mapiau. Gadewch i ni ddweud bod gennych chi ffynhonnell mewn un seilo cwst_id ac mewn seilo arall, mae gennych briodoledd aelod_id, ac rydych chi'n gwybod bod y ddau yma'n cyfeirio at gwsmer. Gyda MappR, gallwch fapio'r ddau briodoledd hyn i'r priodoledd unedig cwsmer_id rydych chi eisoes wedi'i ddiffinio yn y model WhiteboardR unedig. Cyn gynted ag y byddwch yn mapio'r priodoleddau yr ydych yn gofalu amdanynt am ffynhonnell, yna gall MappR fewnforio ffeiliau o'r seilo hwnnw a bydd yn cael ei integreiddio'n awtomatig i fodel WhiteboardR ac yn ymholi ar unwaith mewn golwg unedig. Gallwch barhau i fapio ffynonellau a amlyncu data fel hyn nes eich bod wedi integreiddio'r data rydych chi ei eisiau ar gyfer eich barn unedig.

MappR

Gyda WhiteboardR a MappR, gallwch chi hyd yn oed arbed, fersiwnio, ac allforio'r modelau rydych chi'n eu creu. Mae gan y modelau hyn werth yn yr ystyr eu bod yn dod yn gylch datgodio ar gyfer helpu'r busnes a TG i gyfleu eu dealltwriaeth o ddata'r sefydliad, sut y dylid ei ddefnyddio, a sut mae'n cael ei ddefnyddio ar draws seilos. Gellir defnyddio'r modelau hyn hefyd i helpu i lywio defnydd data newydd a mentrau ail-blatfform i helpu i warantu eu llwyddiant.

Ar ôl i ddata gael ei lwytho, mae BuildR yn caniatáu ichi greu dangosfwrdd syml, ymholgar ar draws eich data unedig yn y porwr. Mae ConnectR yn caniatáu ichi ddefnyddio cysylltydd data gwe ar gyfer Tableau ac offer BI eraill fel y gallwch hefyd drosoleddu'r offer hyn ar gyfer adrodd ar eich data sydd bellach yn unedig.

Oherwydd bod FactGem yn codi integreiddiad data yn drwm, ac oherwydd bod yn rhaid i chi fodelu a mapio'r hyn sydd ei angen arnoch yn unig, yn ôl yr angen, mae integreiddio data a darparu mewnwelediad yn anhygoel o gyflym. Sut olwg sydd ar hyn mewn bywyd go iawn?

Dyma Sut Mae Integreiddiad Data Ffeithiau Normal Yn Edrych Fel:

Yr haf diwethaf, aeth Manwerthwr Fortune 500 at Factgem, gan ofyn am help oherwydd eu bod yn defnyddio CRM enfawr ac yn tynnu data o leoedd eraill i geisio cael mewnwelediad. Roedd angen i'w Prif Wyddonydd Data gyfuno gwybodaeth storfeydd, e-fasnach a warws data cwsmeriaid yn hawdd i ddeall “Pwy yw'r cwsmer?"

Addawodd FactGem ei ddanfon mewn 24 awr. Fe wnaethant adeiladu model cysylltiedig ar draws yr holl siopau a chwsmeriaid, datgelu mewnwelediadau newydd, a'i wneud mewn 6 awr, nid 24! Ac felly . . . Ganwyd Cwsmer # 1 mewn manwerthu. Maent wedi symud o edrych ar ddinas sengl mewn 6 awr i edrych ledled y wlad, dros filoedd o siopau, degau o filiynau o gwsmeriaid a therabytes o ddata - a gwneud hyn i gyd mewn diwrnod o waith. Mae eraill ym maes manwerthu, gwasanaethau ariannol a gweithgynhyrchu hefyd yn dechrau gweld a gwireddu buddion FactGem yn eu sefydliadau.

Mae technoleg wedi symud ymlaen i'r pwynt lle na ddylai fod bellach yn unig eglurhad peirianwyr. Nid yw integreiddio data modern mor anodd ag yr hoffai eich adran TG ichi gredu. CTO Clark Richey

Bwrdd gwynR

Mae modiwl WhiteboardR FactGem yn cysylltu ffynonellau data gwahanol heb ddefnyddio unrhyw god.

Ewch i FactGem i Ddysgu Mwy

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.