Rhywle Rhwng SPAM a Tryloywder Creepy Lies

Mewngofnodi i Facebook

Mae'r wythnosau diwethaf wedi bod yn agoriad llygad i mi ynglŷn â'r sgandalau data a adroddir mewn newyddion prif ffrwd. Yn onest rydw i wedi cael fy synnu gan lawer o fy nghyfoedion yn y diwydiant a'u hymateb byrlymus a'u hymateb i'r modd y cafodd data Facebook ei gynaeafu a'i ddefnyddio at ddibenion gwleidyddol yn ystod yr ymgyrch ddiweddaraf.

Peth Hanes ar Ymgyrchoedd a Data Arlywyddol:

  • 2008 - Cefais sgwrs anhygoel gyda pheiriannydd data o ymgyrch gyntaf yr Arlywydd Obama a rannodd sut roeddent yn cynaeafu ac yn prynu data. Roedd eu cynradd yn anodd, ac ni fyddai'r Blaid Ddemocrataidd yn rhyddhau rhestrau rhoddwyr a chefnogwyr (tan ar ôl ennill y cynradd). Canlyniad hyn oedd i'r ymgyrch sgramblo, cydlynu, ac adeiladu allan un o'r warysau data mwyaf rhyfeddol mewn hanes. Roedd mor dda nes i'r targedu fynd i lawr i lefel y gymdogaeth. Defnyddio data, gan gynnwys Facebook, yn ddim llai na gwych - ac roedd yn allweddol i ennill y cynradd.
  • 2012 - Facebook gweithio'n uniongyrchol gydag ymgyrch yr Arlywydd Obama ac mae'n ymddangos bod y data wedi'i drosoli y tu hwnt i ddisgwyliadau unrhyw un i ddod â'r bleidlais allan a chynorthwyo i ennill ail etholiad i'r Arlywydd.
  • 2018 - Trwy chwythwr chwiban, mae Cambridge Analytica wedi cael ei eithrio fel cwmni sydd manteisio ar alluoedd data Facebook i harneisio cyfeintiau anhygoel o ddata.

Nawr, a dweud y gwir, efallai bod y ddwy ymgyrch gyntaf wedi cydgysylltu â Facebook (roedd gorgyffwrdd hyd yn oed rhwng yr ymgyrch ac aelodau bwrdd Facebook). Nid wyf yn atwrnai, ond mae'n amheus a gytunodd defnyddwyr Facebook i'r math hwn o ddefnydd data trwy'r termau Facebook. Yn ymgyrch yr Arlywydd Trump, mae'n weddol amlwg y manteisiwyd ar y bwlch, ond mae cwestiwn o hyd a gafodd unrhyw ddeddfau eu torri ai peidio.

Yr allwedd i rywfaint o hyn yw er y gallai defnyddwyr fod wedi cymryd rhan mewn apiau a rhoi caniatâd i gael mynediad i'w data, cynaeafwyd data eu ffrindiau ar-lein hefyd. Mewn gwleidyddiaeth, nid yw'n anghyffredin bod pobl â safbwyntiau gwleidyddol tebyg yn heidio gyda'i gilydd ar-lein ... felly roedd y data hwn yn dipyn o fwynglawdd aur.

Nid swydd wleidyddol mo hon - ymhell ohoni. Dim ond un o'r diwydiannau hynny yw gwleidyddiaeth lle mae data wedi dod yn gwbl hanfodol mewn ymgyrchoedd. Mae dau darged ar gyfer y math hwn o ymgyrch:

  1. Pleidleiswyr apathetig - mae bywiogi ffrindiau a chymdeithion i annog pleidleiswyr apathetig i arddangos a phleidleisio yn un o brif strategaethau'r ymgyrchoedd hyn.
  2. Pleidleiswyr heb benderfynu - mae pleidleiswyr heb benderfynu fel arfer yn pwyso i un cyfeiriad neu'r llall, felly mae'n hollbwysig cael y negeseuon cywir o'u blaenau ar yr adeg iawn.

Yn ddiddorol, mae'r ddwy set hon o bleidleiswyr yn ganran fach iawn, iawn. Mae'r mwyafrif ohonom yn gwybod pa ffordd rydyn ni'n mynd i bleidleisio ymhell cyn unrhyw etholiad. Yr allwedd i'r ymgyrchoedd hyn yw nodi'r rasys lleol lle mae cyfle i ennill, a mynd ar ôl y ddwy gylchran honno mor galed â phosibl os gallwch chi ysgogi a siglo eu pleidlais. Nid yw pleidiau cenedlaethol hyd yn oed yn arddangos i leoliadau lle maen nhw'n hyderus eu bod nhw'n mynd i ennill neu golli ... dyma'r swing swing maen nhw'n eu targedu.

Gyda'r etholiad diweddaraf hwn mor ymrannol, nid yw'n syndod bod methodolegau bellach yn cael eu cloddio a'u craffu fel hyn. Ond dwi wir yn cwestiynu dicter y rhai sy'n ymosod ar y strategaeth a meca culpas y rhai sy'n cael eu dal. Mae pawb sy'n wybodus o wleidyddiaeth yn deall sut mae data beirniadol wedi dod. Roedd pawb a gymerodd ran yn gwybod beth roeddent yn ei wneud.

Dyfodol Data Marchnata a Phreifatrwydd

Mae defnyddwyr (ac, yn yr achos hwn pleidleiswyr) eisiau i gwmnïau (neu wleidyddion) eu deall yn bersonol. Mae pobl yn dirmygu cyfeintiau torfol o hysbysebion sbam a baner. Rydym yn casáu'r hysbysebion gwleidyddol di-stop sy'n dilyw ein nosweithiau yn arwain at ymgyrch.

Yr hyn y mae defnyddwyr ei eisiau mewn gwirionedd yw cael ei ddeall a'i gyfathrebu'n uniongyrchol. Rydyn ni'n gwybod hyn yn llwyr - ymgyrchoedd wedi'u personoli a gwaith targedu ar sail cyfrifon. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth ei fod yn gweithio mewn gwleidyddiaeth hefyd. Os yw rhywun sydd â chwpl o gredoau gogwydd chwith ac sy'n cael hysbyseb gefnogol y maent yn cytuno ag ef, byddant yn ei hoffi a'i rannu. Yn yr un modd bydd rhywun sy'n pwyso'n iawn.

Fodd bynnag, nawr mae defnyddwyr yn ymladd yn ôl. Maen nhw'n casáu cam-drin yr ymddiriedolaeth maen nhw wedi'i darparu ar Facebook (a llwyfannau eraill). Maen nhw'n dirmygu'r casgliad o bob ymddygiad maen nhw'n ei gymryd ar-lein. Fel marchnatwr, mae hyn yn broblemus. Sut ydyn ni'n personoli neges a'i chyflwyno'n effeithiol heb yn wybod i chi? Mae angen eich data arnom, mae angen i ni ddeall eich ymddygiadau, ac mae angen i ni wybod a ydych chi'n obaith. Rydych chi'n meddwl ei fod yn iasol ... ond y dewis arall yw i ni sbamio'r crap allan o bawb.

Dyma beth sy'n digwydd mewn perthynas â Google (sy'n cuddio data defnyddwyr cofrestredig) ac efallai mai dyna sy'n digwydd gyda Facebook, sydd eisoes wedi cyhoeddi yn answyddogol y bydd mynediad at ddata yn cael ei gyfyngu. Mae'r broblem yn ehangu ymhell y tu hwnt i wleidyddiaeth, wrth gwrs. Bob dydd rwy'n derbyn cannoedd o gysylltiadau gan bobl sydd wedi prynu fy data heb fy nghaniatâd - ac nid oes gennyf unrhyw hawl o gwbl.

Rhwng Sbam a Creepy mae Tryloywder

Yn fy marn ostyngedig, credaf pe bai sylfaenwyr y wlad hon yn gwybod y byddai data mor werthfawr, byddent wedi ychwanegu gwelliant i'r Mesur Hawliau lle'r oeddem yn berchen ar ein data ac roedd angen caniatâd penodol ar unrhyw un a oedd yn dymuno ei wneud yn hytrach na ei gynaeafu heb yn wybod i ni.

Gadewch i ni ei wynebu, yn yr ymdrech i lwybrau byr dargedu a chaffael defnyddwyr (a phleidleiswyr), rydyn ni'n gwybod ein bod ni'n bod yn iasol. Ein bai ni yw'r adlach. Ac efallai y bydd yr ôl-effeithiau i'w teimlo am flynyddoedd i ddod.

Nid wyf yn siŵr ei bod yn rhy hwyr i ddatrys y broblem, serch hynny. Byddai un ateb yn datrys hyn i gyd - tryloywder. Nid wyf yn credu bod defnyddwyr yn wirioneddol ddig oherwydd eu bod yn defnyddio data ... rwy'n credu eu bod yn ddig oherwydd nad oeddent hyd yn oed yn ymwybodol ei fod yn cael ei gynaeafu a'i ddefnyddio. Nid oes unrhyw un yn credu bod cymryd cwis gwleidyddol ar Facebook yn rhyddhau eu data i drydydd partïon i'w prynu a'u targedu ar gyfer ymgyrch wleidyddol genedlaethol. Pe byddent wedi gwneud hynny, ni fyddent wedi clicio’n iawn pan ofynnodd iddynt rannu eu data.

Beth petai pob hysbyseb yn rhoi mewnwelediad pam ein bod yn edrych arno? Beth petai pob e-bost yn rhoi mewnwelediad i'r ffordd y gwnaethom ei dderbyn? Pe byddem yn hysbysu defnyddwyr pam ein bod yn siarad â hwy gyda neges benodol ar amser penodol, rwy'n obeithiol y byddai'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn agored iddi. Mae'n mynd i fynnu ein bod ni'n addysgu rhagolygon ac yn gwneud ein holl brosesau'n dryloyw.

Nid wyf yn optimistaidd a fydd yn digwydd, serch hynny. A all arwain at fwy o sbam, yn fwy iasol ... nes bod y diwydiant yn cael ei reoleiddio yn y pen draw. Rydyn ni wedi bod trwy rywfaint o hyn o'r blaen gyda Peidiwch â Postio ac Peidiwch â Galw rhestrau.

Ac mae'n bwysig nodi bod un eithriad i'r rheolaethau rheoleiddio hynny ... gwleidyddion.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.