Dechrau Arni gyda Tudalennau Busnes Facebook a Marchnata Facebook

Facebook

Mae Facebook wedi bod yn offeryn defnyddiol i farchnatwyr ers amser maith. Gyda dros dau biliwn o ddefnyddwyr gweithredol, mae'r platfform cyfryngau cymdeithasol yn rhoi cyfle i frandiau fwrw rhwyd ​​eang a denu cwsmeriaid o bob cwr o'r byd.

Wedi dweud hynny, nid yw creu tudalen Facebook ar gyfer eich busnes neu gyhoeddi ychydig o hysbysebion wedi'u targedu yn ddigon i drosoli'r platfform i'w lawn botensial. I gael y gorau o farchnata Facebook, mae'n bwysig datblygu strategaeth. Os ydych chi'n gallu, partneru gyda Cwmni hysbysebu Facebook yn gallu'ch helpu chi i ddatblygu a lansio strategaeth farchnata gref ar gyfer y platfform. Am y tro, serch hynny, bydd yr awgrymiadau canlynol yn helpu.

Pam mae Facebook yn Offeryn Marchnata Pwerus

Unwaith eto, mae gan Facebook biliynau o ddefnyddwyr gweithredol. Mae hynny ar ei ben ei hun yn rheswm digon i farchnatwyr fanteisio arno.

Wedi dweud hynny, mae yna lawer o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol gyda nifer fawr o ddefnyddwyr. Mae Facebook yn sefyll allan o'r dorf oherwydd ei fod yn cynnig offer sy'n ei gwneud hi'n haws nag erioed i frandiau dargedu categorïau penodol o ddefnyddwyr.

Gyda Facebook, gallwch ddylunio a chyhoeddi hysbysebion a fydd yn ymddangos ym mhorthwyr defnyddwyr sydd fwyaf tebygol o fod â diddordeb yn eich busnes. Cliciwch yma i ddysgu mwy o dargedu hysbysebion a chreu eich cynulleidfa.

Mae'n werth nodi hefyd bod y defnyddiwr Facebook ar gyfartaledd yn gwario tua 50 munud y dydd defnyddio'r platfform. Mae'n amlwg bod eich siawns o gyrraedd darpar gwsmeriaid yn cynyddu pan fyddant yn treulio bron i awr bob dydd ar Facebook.

Wrth gwrs, os nad ydych chi'n deall yr hyn y mae defnyddwyr yn ei ddisgwyl ac eisiau o'u profiad ar Facebook, does dim ots faint o hysbysebion na faint o gynnwys rydych chi'n eu peledu â nhw. Mewn gwirionedd, os nad ydych yn ofalus, fe allech chi hyd yn oed wneud argraff negyddol ar ddefnyddwyr sydd â swyddi ymwthiol neu “werth chweil”.

Yn ôl un arolwg, Mae 87% o bobl eisiau cael “perthnasoedd ystyrlon” â brandiau. Mae Facebook yn rhoi cyfle i chi feithrin y math hwn o gysylltiad.

Cofiwch, gwnaeth y rhan fwyaf o bobl a gofrestrodd ar gyfer y platfform yn wreiddiol oherwydd eu bod eisiau meithrin a chynnal perthnasoedd gyda'r bobl yn eu bywydau. Dyna beth maen nhw'n edrych i ddefnyddio'r platfform ar ei gyfer. Felly, rhaid i frand ddod ar ei draws hefyd fel ffrind dibynadwy er mwyn i ymgyrch farchnata Facebook fod yn llwyddiannus.

I gyflawni'r nod hwn, cofiwch y pwyntiau hyn wrth ddylunio'ch tudalen:

Creu Eich Tudalen Facebook

Nid yw tudalennau busnes Facebook yr un peth â'r tudalennau personol y mae'r defnyddiwr cyffredin yn eu creu. Nid ydych chi'n “ffrind” brand, rydych chi'n ei “hoffi”.

Peidiwch â gwneud y camgymeriad o dybio y dewch ar draws fel rhywbeth mwy dilys os ceisiwch farchnata'ch brand trwy'ch cyfrif personol. Er bod rhai perchnogion busnesau bach o'r farn bod hwn yn syniad buddiol ac unigryw, gall gael eich cyfrif wedi'i rwystro neu ei ddileu. Yn ogystal, mae tudalennau busnes Facebook yn rhoi amrywiol offer i farchnatwyr na allant eu cyrchu trwy gyfrif personol.

Creu Tudalen Facebook

Dewis Math o Dudalen Facebook

Mae Facebook yn rhoi sawl opsiwn i farchnatwyr wrth ddewis sut i ddosbarthu a chategoreiddio eu tudalen. Ymhlith yr enghreifftiau mae Busnes neu Le Lleol, Brand neu Gynnyrch, ac Adloniant. Archwiliwch bob opsiwn a dewis pa un bynnag sy'n cynrychioli'ch busnes orau.

Yn amlwg, gallai rhai brandiau gael eu dosbarthu yn dechnegol o dan benawdau lluosog. Efallai na fydd perchennog busnes sy'n rhedeg ei siop leol ei hun ond sydd hefyd eisiau canolbwyntio ar werthu cynnyrch a ddyfeisiwyd yn siŵr a ddylai ddewis Busnes neu Gynnyrch Lleol.

Os byddwch chi'n cael eich hun yn y sefyllfa hon, aseswch eich nodau a phenderfynwch pa opsiwn sy'n adlewyrchu'ch busnes fwyaf. Gan nad oes cost i sefydlu tudalen fusnes Facebook, fe allech chi sefydlu sawl tudalen os ydych chi'n teimlo bod gennych chi nodau gwahanol.

Dewis Delweddau ar gyfer Eich Tudalen Facebook

Er y gallwch chi weithredu tudalen fusnes Facebook yn dechnegol heb lun proffil, llun clawr, neu graffeg, nid yw'n syniad da. Bydd delweddau deinamig, brand-briodol yn gwneud i'ch tudalen sefyll allan.

Bydd natur eich busnes yn penderfynu pa fath o lun proffil i'w ddewis. Os oes gennych logo, hyd yn oed un elfennol, mae ei ddefnyddio yn opsiwn craff. Gallwch hyd yn oed ddylunio un am ddim gydag offer dylunio graffig hawdd eu defnyddio fel Canva, sy'n cynnig templedi ar gyfer llawer o fathau o ddelweddau marchnata Facebook.

Ar y llaw arall, os ydych chi'n gweithio ar eich liwt eich hun neu'n weithrediad un person, efallai mai headshot proffesiynol fyddai'r dewis gorau.

Dylech hefyd gynnwys llun clawr. Mae peidio â gwneud hynny yn ei gwneud hi'n amlwg eich bod chi'n newydd i Facebook. Os nad yw'ch tudalen Facebook yn cynnwys y graffig allweddol hwn, gallai hyd yn oed roi'r argraff i ddefnyddwyr eich bod yn amatur yn eich busnes eich hun.

Gall llun clawr gynnwys delwedd fwy brand, neu gall newid o bryd i'w gilydd i hyrwyddo digwyddiadau neu bynciau perthnasol.

Ymhlith yr elfennau ychwanegol i'w hystyried wrth ddylunio'ch tudalen mae'r disgrifiad ac unrhyw luniau ychwanegol yr hoffech eu hymgorffori. Arbrofwch gyda gwahanol ddulliau i weld beth sydd fwyaf effeithiol. Gan fod Facebook yn caniatáu i bobl luosog reoli tudalen, fe allech chi hefyd logi rhywun i'ch cynorthwyo trwy gydol y broses hon.

Tactegau Marchnata Facebook

Mae dwy ffordd gyffredinol i adeiladu a ganlyn trwy Facebook. Gallwch chi redeg hysbysebion wedi'u targedu, neu fe allech chi adeiladu dilyniant organig trwy bostio cynnwys diddorol a gwerthfawr.

Nod Facebook yw creu platfform hysbysebu sydd mor broffidiol ag y mae'n hawdd i farchnatwyr ei ddefnyddio. Mae odiau'n dda mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi neilltuo rhywfaint o arian i dalu am hysbysebion. Gan fod Facebook yn caniatáu ichi dargedu cwsmeriaid yn seiliedig ar nifer o fanylion demograffig, cymerwch eich amser i gynllunio'ch ymgyrch yn drylwyr cyn rhedeg hysbyseb.

Yn anffodus, mae gan Facebook gwneud newidiadau sy'n ei gwneud hi'n anoddach fyth i dudalennau newydd adeiladu dilyniant trwy gyrhaeddiad organig yn unig. Nid yw hynny'n golygu y dylech esgeuluso'ch tudalen, serch hynny. Efallai y bydd angen hysbysebion wedi'u targedu er mwyn i chi ddenu cwsmeriaid, ond mae postio cynnwys deniadol yn caniatáu ichi eu cadw trwy feithrin perthynas gadarnhaol.

Cydbwyso'r ddwy strategaeth hyn, a byddwch yn gweld pam mae Facebook yn offeryn marchnata mor effeithiol. Cofiwch y bydd yn debygol y bydd angen i chi ddal ati i arbrofi. Ni fydd yr hyn sy'n gweithio i un brand bob amser yn gweithio i un arall. Trwy ddefnyddio'ch tudalen yn weithredol, byddwch chi'n dysgu beth sydd orau ar gyfer eich nodau.

Dechreuwch gyda Hysbysebion Facebook

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.