Deall Algorithm Safle Bwydo Newyddion Facebook

integreiddio personol facebook

Cael gwelededd eich brand ym mhorthwyr newyddion eich cynulleidfa darged yw'r cyflawniad eithaf i farchnatwyr cymdeithasol. Dyma un o'r nodau pwysicaf, ac yn aml yn anodd dod o hyd iddo, yn strategaeth gymdeithasol brand. Gall fod yn arbennig o anodd ar Facebook, platfform sydd ag algorithm cywrain sy'n esblygu'n gyson wedi'i gynllunio i wasanaethu'r cynnwys mwyaf perthnasol i gynulleidfaoedd.

EdgeRank oedd yr enw a roddwyd ar algorithm porthiant newyddion Facebook flynyddoedd yn ôl ac er ei fod bellach yn cael ei ystyried yn ddarfodedig yn fewnol, mae'r enw wedi byw arno ac yn parhau i gael ei ddefnyddio gan farchnatwyr heddiw. Mae Facebook yn dal i ddefnyddio cysyniadau algorithm gwreiddiol EdgeRank a'r fframwaith y cafodd ei adeiladu arno, ond mewn ffordd newydd.

Mae Facebook yn cyfeirio ato fel yr Algorithm Safle News Feed. Sut mae'n gweithio? Dyma'r atebion i'ch cwestiynau sylfaenol:

Beth yw ymylon?

Mae unrhyw gamau y mae defnyddiwr yn eu cymryd yn stori porthiant newyddion posib ac mae Facebook yn galw'r gweithredoedd hyn ymylon. Pryd bynnag y bydd ffrind yn postio diweddariad statws, yn rhoi sylwadau ar ddiweddariad statws defnyddiwr arall, yn tagio llun, yn ymuno â thudalen brand, neu'n rhannu post, mae'n cynhyrchu ymyl, a gallai stori am yr ymyl honno ymddangos ym mhorthiant newyddion personol y defnyddiwr.

Byddai'n hynod ysgubol pe bai'r platfform yn dangos yr holl straeon hyn yn y porthiant newyddion felly creodd Facebook algorithm i ragweld pa mor ddiddorol fydd pob stori i bob defnyddiwr unigol. Gelwir algorithm Facebook yn “EdgeRank” oherwydd ei fod yn rheng yr ymylon ac yna'n eu hidlo i mewn i borthiant newyddion defnyddiwr i ddangos y straeon mwyaf diddorol i'r defnyddiwr penodol hwnnw.

Beth yw'r Fframwaith EdgeRank Gwreiddiol?

Y tair prif ran wreiddiol i algorithm EdgeRank yw sgôr affinedd, pwysau ymyl, a pydredd amser.

Sgôr affinedd yw'r berthynas rhwng brand a phob ffan, wedi'i fesur yn ôl pa mor aml y mae ffan yn gweld ac yn rhyngweithio â'ch tudalen a'ch postiadau, yn ogystal â sut rydych chi'n ymgysylltu â nhw yn ddwyochrog.

Mae pwysau ymyl yn cael ei fesur trwy lunio gwerthoedd ymylon, neu'r camau y mae defnyddiwr yn eu cymryd, ac eithrio cliciau. Mae gan bob categori o ymylon bwysau diofyn gwahanol, er enghraifft mae gan sylwadau werthoedd pwysau uwch na hoff bethau oherwydd eu bod yn dangos mwy o gyfranogiad gan y ffan. Yn gyffredinol, gallwch chi dybio bod yr ymylon sy'n cymryd yr amser mwyaf i'w gyflawni yn tueddu i bwyso mwy.

Mae pydredd amser yn cyfeirio at ba mor hir mae'r ymyl wedi bod yn fyw. Sgôr rhedeg yw EdgeRank, nid peth un amser. Felly po fwyaf diweddar eich swydd, yr uchaf fydd eich sgôr EdgeRank. Pan fydd defnyddiwr yn mewngofnodi i Facebook, mae ei raglen newyddion wedi'i phoblogi â chynnwys sydd â'r sgôr uchaf ar yr eiliad benodol honno o amser.

fformiwla facebook edgerank

Credyd llun: EdgeRank.net

Y syniad yw bod Facebook yn gwobrwyo brandiau sy'n meithrin perthnasoedd ac yn rhoi'r cynnwys mwyaf perthnasol a diddorol ar frig newyddion defnyddiwr fel bod swyddi wedi'u teilwra'n benodol ar eu cyfer.

Beth sydd wedi Newid gyda Facebook Edgerank?

Mae'r algorithm wedi newid ychydig, gan gael uwchraddiad gyda nodweddion newydd, ond mae'r syniad yn dal yr un fath: mae Facebook eisiau rhoi cynnwys diddorol i ddefnyddwyr felly byddant yn parhau i ddod yn ôl i'r platfform.

Mae un nodwedd newydd, curo stori, yn caniatáu i straeon ailymddangos nad oedd pobl yn wreiddiol yn sgrolio i lawr yn ddigon pell i'w gweld. Bydd y straeon hyn yn cael eu taro ger brig porthiant newyddion os ydyn nhw'n dal i gasglu llawer o ymgysylltu. Mae hyn yn golygu y gallai postiadau tudalen poblogaidd fod â siawns uwch o gael eu dangos hyd yn oed os ydyn nhw ychydig oriau oed (newid y defnydd gwreiddiol o elfen pydredd amser) trwy fynd i frig y porthiant newyddion os yw'r straeon yn dal i dderbyn nifer uchel o hoff a sylwadau (yn dal i ddefnyddio sgôr affinedd ac elfennau pwysau ymyl). Mae data wedi awgrymu bod hyn yn dangos i gynulleidfaoedd y straeon y maent am eu gweld, hyd yn oed pe byddent yn cael eu colli y tro cyntaf.

Mae nodweddion eraill wedi'u hanelu at adael i ddefnyddwyr weld postiadau o'r tudalennau a'r ffrindiau maen nhw eu heisiau mewn modd mwy amserol, yn enwedig gyda phynciau sy'n tueddu. Dywedir bod cynnwys penodol yn berthnasol o fewn amserlen benodol yn unig, felly mae Facebook eisiau i ddefnyddwyr ei weld tra bydd yn parhau i fod yn berthnasol. Pan fyddwch chi'n ffrind neu'n dudalen rydych chi wedi'ch cysylltu â physt am rywbeth sydd ar hyn o bryd yn bwnc trafod poeth ar Facebook fel digwyddiad chwaraeon neu première tymor y sioe deledu, mae'r swydd honno'n fwy tebygol o ymddangos yn uwch i fyny yn eich porthiant newyddion ar Facebook, felly gallwch chi ei weld yn gynt.

Mae swyddi sy'n ennyn ymgysylltiad uchel yn fuan ar ôl eu postio yn fwy tebygol o gael eu dangos yn y porthiant newyddion, ond nid mor debygol os bydd gweithgaredd yn gostwng yn gyflym ar ôl ei bostio. Y meddwl y tu ôl i hyn yw, os yw pobl yn ymgysylltu â'r swydd ar ôl iddi gael ei phostio ond ddim cymaint ychydig oriau'n ddiweddarach, roedd y swydd yn fwyaf diddorol ar yr adeg y cafodd ei phostio ac o bosibl yn llai diddorol yn ddiweddarach. Dyma ffordd arall o gadw cynnwys yn y newyddion yn amserol, yn berthnasol ac yn ddiddorol.

Sut Ydw i'n Mesur Fy Newyddion Facebook News Feed Analytics?

Nid oes teclyn trydydd parti ar gael i fesur sgôr EdgeRank brand gan fod cymaint o'r data yn breifat. Gwir Sgôr EdgeRank ddim yn bodoli oherwydd bod gan bob ffan sgôr affinedd gwahanol â'r dudalen frand. Ar ben hynny, mae Facebook yn cadw'r algorithm yn gyfrinach, ac maen nhw'n ei drydar yn gyson, sy'n golygu bod gwerth sylwadau o'i gymharu â hoff bethau yn newid yn gyson.

Y ffordd fwyaf effeithiol i fesur effaith yr algorithm a gymhwysir i'ch cynnwys yw trwy weld faint o bobl rydych chi wedi'u cyrraedd a faint o ymgysylltiad a gafodd eich swyddi. Offer fel SwmAll Facebook Analytics cwmpasu'r data hwn yn gynhwysfawr analytics dangosfwrdd yn berffaith ar gyfer mesur ac olrhain y metrigau hyn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.