Facebook Anabl fy Nghyfrif

Saethiad sgrin 2011 01 16 am 1.37.48 PM

Dim rhybudd, ni ddarperir unrhyw reswm, dim e-bost yn egluro pam ... mae fy nhudalennau Facebook yn anabl, mae fy apiau Facebook yn anabl, a fy Mae Cyfrif Facebook yn anabl. Ychydig ddyddiau yn ôl, bu’n rhaid imi ailosod fy nghyfrinair - gwelodd Facebook fod rhywun yn ceisio mewngofnodi gyda fy nghyfrif o Ogledd Indiana. Nid wyf yn siŵr a gafodd hyn unrhyw effaith ar y digwyddiad hwn ai peidio.

Saethiad sgrin 2011 01 16 am 1.37.48 PM

Dwl iawn os gofynnwch i mi. Ac mae'n ailddatgan fy nghyngor i bob cwmni - peidiwch â dibynnu ar Facebook nac unrhyw blatfform arall i fod yn brif ddull cyfathrebu i chi. Mae gen i rai ffrindiau sy'n agos at y timau yn Facebook - rydw i'n mynd i weld beth alla i ei wneud i ail-alluogi'r cyfrif. Rwyf eisoes wedi gwneud y cais trwy eu tudalen gymorth.

1:33 PM Dyma restr o'r holl hysbysiadau ar unwaith

Saethiad sgrin 2011 01 16 am 1.51.49 PM

Ar nodyn ochr: Fel rhiant, rwyf hefyd wedi cynhyrfu ... rwy'n gallu cadw llygad ar fy merch trwy fy nghyfrif Facebook.

1:36 PM Dyma ymateb e-bost a gefais gan Facebook

Saethiad sgrin 2011 01 16 am 2.14.39 PM

21 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Efallai i Facebook dicio eich bod yn rhoi eich holl Drydar ymlaen. 😉

  I gyd yn cellwair o'r neilltu, rydych chi'n gywir yn eich cyngor i fusnesau. Nid ydych chi'n berchen ar eich presenoldeb ar Facebook. Mae Facebook yn gwneud.

  • 3

   Dwi wedi meddwl am hynny, Chuck. Mae'n ymddangos yn wirion er fy mod i'n defnyddio eu nodwedd integreiddio Twitter i'w wneud!

   Mae eich ail bwynt wedi marw ... dyma pam na allwn gael un cwmni yn berchen ar y Rhyngrwyd.

 3. 4

  Mae'r post yn cael ei ddiweddaru gyda llythyr a dderbyniwyd i wirio fy hunaniaeth ... sy'n ymddangos yn hurt gan fod gen i sawl ap, tudalennau lluosog, tunnell o ffrindiau - ac rydw i wedi bod ar Facebook ers blynyddoedd bellach.

 4. 5

  O crap, Doug. Mae hynny'n wirioneddol frawychus y byddent yn ei ddiffodd fel yna heb rybudd. Wnes i erioed roi unrhyw feddwl iddo pa mor hawdd oedd popeth y gellid ei gymryd i ffwrdd.

  Mae'n wallgof meddwl bod pobl a busnesau yn buddsoddi miloedd o ddoleri y mis yn eu “heiddo” ar Facebook a Twitter heb unrhyw sicrwydd y byddant yno hyd yn oed yfory.

  Gobeithio y cewch chi ei gyfrifo.

  • 6

   Diolch Joel. O ystyried y buddsoddiad rydw i hefyd wedi'i wneud yn hysbysebu # Facebook, mae'n ymddangos yn eithaf afresymegol. Ymchwilio i gysylltiadau cyhoeddus a llwybrau eraill wrth i ni siarad.

 5. 7

  Digwyddodd yr un peth yn union i mi ddydd Llun, Doug. Derbyniais yr un e-bost generig, AR ÔL roeddwn eisoes wedi newid fy nghyfrinair ar fy mhen fy hun. Atebais eu e-bost o fewn 7 munud, a dal heb glywed yn ôl. Mae'n rhwystredig o ystyried nad oes esboniad swyddogol gan FB ar beth yn union ddigwyddodd / pam. Roeddwn i'n aelod o'ch app Navy Vets hefyd, tybed a yw wedi digwydd i eraill yn y grŵp.

 6. 9

  Wedi cael nodyn gan gleient fod eu cyfrifon #Facebook wedi'u hanalluogi heddiw gan bob un o'u 10 Gweinyddwr, gan gynnwys fi. Mae gen i fynediad, ond peidiwch â gweithio ar eu tudalen yn bersonol mewn gwirionedd. Bydd yn ddiddorol gweld a oedd gan hyn unrhyw beth i'w wneud â hyn. Darllenais hefyd fod gan Facebook nam yn ôl ym mis Tachwedd a analluogodd griw o gyfrifon. Byddaf yn parhau i roi'r post i chi i gyd.

 7. 10

  Doug, rwy'n siŵr y byddant yn cael ei ddatrys i chi. Mae'n rhaid bod gennych system awtomataidd eithaf cadarn os oes gennych 500 miliwn o gwsmeriaid a bod y rhan fwyaf o'r ymholiadau eisoes yn cael sylw yn Help. Diweddarwch ni. Amen na allwch ddibynnu ar unrhyw un ffynhonnell. Nid yw hynny'n sgil-effaith ar Facebook, gan onid yw hi'r un mor debygol (efallai'n fwy tebygol) y byddai'ch gwefan yn mynd i lawr a Facebook i fyny?

  Ac mae bob amser yn helpu i adnabod pobl ar y tu mewn.

  “Wrth geisio cofio beth wnes i ddweud eich bod chi wedi'i wneud.
  Mewn gwirionedd does dim ots achosi eich unig un o hyd.
  Mae pethau'n mynd o chwith, mae pethau'n mynd o chwith. ” - Chris Isaak

  • 11

   Mae'n debyg y gwelwn ni, Kenan! Rhan wirioneddol ddrwg y profiad hwn oedd fy mod i wir yn dechrau addasu i Facebook ac yn mynd yn llai negyddol yn eu cylch yn ceisio 'bod yn berchen ar' y Rhyngrwyd. Byddaf yn goroesi'r ddirwy hon ... ond gyda bron i hanner y Ddaear ar Facebook, byddech chi'n meddwl nad du a gwyn yn unig oedd eu dulliau. Pe bai gweithgaredd amheus, gallent roi gwybod imi amdano.

   Wedi'r cyfan, rwy'n aelod TALU ar Facebook, ar ôl prynu Hysbysebion Facebook i dyfu fy nghymunedau yno. Mewn amrantiad, heb yn wybod i mi a heb UNRHYW hawl mae hynny i gyd wedi diflannu. Mae'n ymddangos y byddent ychydig yn fwy cyfrifol i'r bobl sy'n hyrwyddo Facebook, yn prynu hysbysebion yno, ac yn ymgynghori â chwmnïau ar y ffordd orau i'w sbarduno.

 8. 12

  Doug, derbyniais yr un e-bost union ar Ionawr 11 ar ôl ceisio mewngofnodi i'm facebook. Rwyf wedi rhoi cynnig ar bopeth ac nid wyf yn cael unrhyw ymateb gan facebook.

 9. 13
  • 14

   Diddorol, Doug. Mae'r mwynglawdd yn dal i gael ei ddadactifadu (ers 1/10). Anfonwyd ail ateb i'w e-bost generig y bore yma. Ond rydych chi'n iawn, mae hyn yn ailddatgan i gwmnïau na ddylent fyth ddibynnu ar FB 100% fel rhan “ymroddedig” o'u busnes cymdeithasol.

 10. 15

  Digwyddodd yr un peth i mi 10 diwrnod yn ôl. Rydw i wedi ysgrifennu at Facebook bob dydd - DIM ymateb! Methu eu galw ar y ffôn. . . nid ydyn nhw'n ateb! Mae cefnogaeth i gwsmeriaid yn erchyll - mewn gwirionedd, ddim yn bodoli. Yn hurt i gwmni sy'n dweud pa mor “gyfeillgar” ydyn nhw! Nid o ran cael problem!

 11. 16

  Mae fy nghyfrif Facebook wedi bod yn anabl heddiw ... dwi ddim mor wallgof ag y byddwn i er y byddwn i. Ond roeddwn i'n dal i e-bostio Facebook. Fe wnes i hyd yn oed gael fy nghariad i ddechrau grŵp ar Facebook gyda fy enw ynddo felly byddan nhw'n gadael yn ôl ymlaen!

 12. 17

  Helo fy enw i yw TaShe. Roedd fy nghyfrif yn anabl allan o'r glas fel 3 wythnos yn ôl. Rwyf wedi treulio cymaint o amser yn ceisio cysylltu â staff Facebook, ond nid wyf wedi derbyn ateb. Ni allaf greu tudalen arall nes iddynt ateb oherwydd eu bod yn dweud bod hynny HEFYD yn groes i'w rheolau. Felly beth ydw i fod i'w wneud? Roedd fy ngwybodaeth a phopeth arall y gallwn fod ei angen o bosibl ar Facebook. Roedd gen i lysenw rhwng fy enw cyntaf ac enw olaf a allai fod yn wir, ond ni chefais unrhyw rybudd. Y rhan ddrwg am hyn yw nad wyf yn derbyn ymateb gan Facebook ac rwyf wedi bod yn aros am bron i fis. Mae hyn yn peri rhwystredigaeth imi oherwydd hyd nes y byddaf yn cael rhyw fath o ymateb i Facebook, ni allaf hyd yn oed greu cyfrif newydd. Beth ydw i'n ei wneud dyn ???

 13. 18

  Helo fy enw i yw Sharon. Roedd fy nghyfrif fb hefyd yn anabl heb unrhyw rybudd ar 29 Mawrth 2011 ac nid oes gen i unrhyw syniad pam. Mae gen i fy holl ffrindiau, teulu a chydweithwyr ar fb ac mae'n fy nhristáu i gael fy ngadael o'r holl ddiweddariadau a gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'm gwaith rwy'n eu derbyn yn rheolaidd. Mae'n hawdd dweud i beidio â dibynnu ar fb ond os yw gweddill fy ffrindiau a fy nheulu ar fb a'u bod yn dibynnu ar fb i gysylltu â'i gilydd pa ddewis sydd gen i !! Rwy'n eu colli cymaint ac rydw i hefyd yn colli chwarae farmville yr oeddwn i wedi dechrau yn ôl yn 2009 ac wedi gwario arian go iawn arno ac yn sydyn iawn mae'r cyfan wedi diflannu! Yr hyn sy'n fy nghynhyrfu fwyaf yw na chefais ateb gan fb eto! Rwy'n dymuno iddo gael ei ddychwelyd !!

  • 19

   Rwyf yn yr un sefyllfa â chi. Mae lluniau a lluniau fy mhlentyn o fy nyweddi ymadawedig i gyd ar fy nghyfrif ac ni allaf byth eu hadfer? Pam roeddwn i'n anabl heb unrhyw ymateb na dim? Nid oes gennyf unrhyw beth amhriodol ar fy nhudalen a byddwn yn meddwl y byddent yn ymchwilio i'r pethau hyn cyn analluogi rhywun yn unig. Mae'n rhwystredig ond dwi'n dyfalu nad oes unrhyw beth y gellir ei wneud. Dim yn deg

 14. 20

  Helo fy enw i yw Sharon. Roedd fy nghyfrif fb hefyd yn anabl heb unrhyw rybudd ar 29 Mawrth 2011 ac nid oes gen i unrhyw syniad pam. Mae gen i fy holl ffrindiau, teulu a chydweithwyr ar fb ac mae'n fy nhristáu i gael fy ngadael o'r holl ddiweddariadau a gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'm gwaith rwy'n eu derbyn yn rheolaidd. Mae'n hawdd dweud i beidio â dibynnu ar fb ond os yw gweddill fy ffrindiau a fy nheulu ar fb a'u bod yn dibynnu ar fb i gysylltu â'i gilydd pa ddewis sydd gen i !! Rwy'n eu colli cymaint ac rydw i hefyd yn colli chwarae farmville yr oeddwn i wedi dechrau yn ôl yn 2009 ac wedi gwario arian go iawn arno ac yn sydyn iawn mae'r cyfan wedi diflannu! Yr hyn sy'n fy nghynhyrfu fwyaf yw na chefais ateb gan fb eto! Rwy'n dymuno iddo gael ei ddychwelyd !!

 15. 21

  Helo fi hefyd Mehefin 1, 2012 2:55 pm roeddwn i'n anabl a Mehefin 2, 2012 1:04 am cefais neges fy mod wedi fy atal dros dro felly cefais fy nghyfrif yn ôl ond Mehefin 3, 2012 3:14 am roeddwn i eto'n anabl ond ers hynny mae'n ddydd Sul, nid wyf yn credu y byddant yn ateb efallai ei fod yno i ffwrdd .. hihi ond rwy'n anfon fy Phil. id post a thystysgrif geni. Copi NSO Mehefin 1 diwethaf fel eu bod yn fy nghymeradwyo ac yn cadarnhau fy mod wedi camgymryd ond Mehefin 3, 2012again roeddwn yn anabl, rwy'n teimlo mor ddrwg fy mod yn gwario arian go iawn ar gyfer gemau yno a Mehefin 2 ar ôl i mi roi fy fb yn ôl i mi ei brynu eto .. a Mehefin 3 2012 roeddwn i eto'n anabl huhu maen nhw'n dweud y gallai firws Asia ddigwydd ar Fehefin 2, dywedodd fy ffrind wrthyf pan fyddaf yn mewngofnodi i facebook ond pam eto'n anabl, nid wyf wedi torri unrhyw reolau fb rwy'n gobeithio ar ateb tîm fb dydd Llun

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.