Mae Facebook Wedi Dinistrio Deialog Parchus ac Agored ... ac rydw i wedi Gwneud

Dim Sylw

Mae hyn wedi bod yn ychydig fisoedd anodd i'n cenedl. Mae'r etholiadau, COVID-19, a llofruddiaeth erchyll George Floyd i gyd wedi dod â'n cenedl i'w phengliniau yn llythrennol.

Nid wyf am i unrhyw un gredu mai erthygl boo-hoo yw hon. Os ydym wedi cael y pleser o gyffwrdd gyda'n gilydd ar-lein, gwyddoch fy mod wedi ei drin fel camp gwaed. O oedran ifanc o fyw mewn cartref wedi'i rannu gan grefydd a gogwydd gwleidyddol, dysgais sut i ymchwilio, amddiffyn a thrafod fy nghred a'm teimladau. Roeddwn i wrth fy modd yn taflu grenadau ac ychydig o zingers allan yna.

Er bod gwleidyddiaeth bob amser wedi bod yn llethr llithrig ar gyfer sgwrs barchus ar neu oddi ar-lein, roeddwn bob amser yn teimlo gorfodaeth a hyd yn oed yn cael fy annog i rannu fy meddyliau ar-lein. Roeddwn i dan y twyll fy mod i'n helpu.

Roeddwn i bob amser yn meddwl cyfryngau cymdeithasol yn lle diogel i gael deialog agored gyda phobl yr oeddwn yn anghytuno â hwy. Tra bod Twitter yn lle y gallwn rannu ffaith neu feddwl, Facebook oedd y cartref ar gyfer fy hoff angerdd. Rwy'n caru pobl ac rwy'n cael fy swyno gan ein gwahaniaethau. Manteisiais ar y cyfle i drafod gwleidyddiaeth, meddygaeth, technoleg, crefydd, neu unrhyw bwnc arall fel y gallwn ddeall eraill yn well, cwestiynu fy nghredoau fy hun, a rhannu fy rhesymeg.

Mae mwyafrif llethol fy ngwlad yn credu yn yr un pethau - cydraddoldeb hiliol a rhyw, cyfle economaidd, mynediad at ofal iechyd o ansawdd, fforddiadwy, llai o saethu, diwedd ar ryfeloedd… i enwi ond ychydig. Os ydych chi'n gwylio'r newyddion o wlad arall, serch hynny, mae'n debyg nad dyna broffil y cyfryngau ... ond fe is y Gwir.

Wrth gwrs, rydyn ni'n aml yn amrywio'n fawr o ran sut rydyn ni'n cyflawni'r nodau hynny, ond maen nhw'n dal yr un nodau. Gallaf eich sicrhau y gallaf fynd ag unrhyw gydweithiwr allan am ddiod, trafod unrhyw bwnc, ac fe welwch fod y ddau ohonom yn empathetig, yn dosturiol ac yn barchus.

Nid felly ar Facebook.

Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, rhannais lawer o feddyliau a rhai barnau ... ac nid yr ymateb yr oeddwn yn ei ddisgwyl erioed.

  • Fe wnes i rannu lladd trasig rhywun yn fy ninas a chefais fy nghyhuddo o ddefnyddio ei lofruddiaeth ar gyfer fy naratif fy hun.
  • Pregethais ddi-drais a chefais fy ngalw yn whitesplainer ac hiliol.
  • Fe wnes i rannu straeon am fy ffrindiau yn brifo o'r cloi a dywedwyd wrthyf fy mod eisiau lladd eraill.
  • Fe wnes i rannu fy meddyliau am gydraddoldeb rhywiol a chefais fy ngalw yn mansplainer gan gydweithiwr roeddwn yn parchu ac yn hyrwyddo yn fy ninas.

Pe bai'r weinyddiaeth bresennol yn gwneud rhywbeth yr oeddwn yn ei werthfawrogi - fel pasio diwygio carchardai - ymosodwyd arnaf am fod yn ddilynwr MAGA. Pe bawn i'n beirniadu'r weinyddiaeth am wneud rhywbeth ymrannol - ymosodwyd arnaf am fod yn ddeiliad radical.

Mae fy ffrindiau ar y dde yn ymosod ar fy ffrindiau ar y chwith. Mae fy ffrindiau ar y chwith yn ymosod ar fy ffrindiau ar y dde. Mae fy ffrindiau Cristnogol yn ymosod ar fy ffrindiau hoyw. Mae fy ffrindiau anffyddiwr yn ymosod ar fy ffrindiau Cristnogol. Mae fy ffrindiau sy'n weithwyr yn ymosod ar fy ffrindiau sy'n berchen ar fusnes. Mae fy ffrindiau perchennog busnes yn ymosod ar fy ffrindiau sy'n weithwyr.

Pe bawn i'n gofyn iddyn nhw roi'r gorau i ymosod ar ei gilydd, yna fe'm cyhuddwyd o beidio â chefnogi deialog agored. Roedd pawb yn teimlo'n eithaf cartrefol yn ymosod arnaf yn gyhoeddus. Yn breifat, daeth hefyd. Mae fy negesydd yn llawn negeseuon yn mynnu sut y gallwn fynd â'r eraill ochr personau. Fe ges i bâr o alwadau ffôn hyd yn oed gan ffrindiau agos lle gwnaethon nhw gymryd eu tro yn sgrechian arna i.

Ar ôl cymaint o flynyddoedd o gyfryngau cymdeithasol cariadus a chofleidio deialog agored ar Facebook, rydw i wedi gwneud. Nid Facebook yw'r lle ar gyfer deialog agored. Mae'n fan lle mae'r dorf a'r algorithmau'n gweithio'n galed i'ch bwlio a'ch rhwygo i lawr.

Mae Facebook yn lle rydych chi'n cael eich twyllo, yn anghyfeillgar, yn eich cyhuddo, yn cussed ynddo, yn cael ei alw'n enw, ac yn cael eich trin â dirmyg. Nid yw'r mwyafrif helaeth o bobl ar Facebook eisiau gwahaniaethau parchus, maen nhw'n casáu unrhyw wahaniaeth. Nid yw pobl eisiau dysgu unrhyw beth na bod yn agored i syniadau newydd, maen nhw am ddod o hyd i fwy o resymau i gasáu eraill pan maen nhw'n meddwl yn wahanol i chi. Ac maen nhw wrth eu bodd ag algorithmau sy'n harneisio'r dicter.

Y tu hwnt i'r dirmyg chwerw a'r dicter, mae'r galw enwau a'r amarch yn annymunol. Ni fyddai pobl byth yn siarad â chi'n bersonol am y ffordd maen nhw'n siarad â chi ar-lein.

World's Apart

Mae'n aml yn fy atgoffa o'r ymgyrch World's Apart a wnaeth Heineken. Pan eisteddai pobl o fydoedd hollol wahanol gyda'i gilydd, roeddent yn trin ei gilydd gyda pharch, tosturi ac empathi.

Nid felly ar gyfryngau cymdeithasol. Ac yn enwedig ar Facebook. Rwy'n ofni bod algorithmau Facebook yn gyrru rhaniad mewn gwirionedd ac nid ydynt yn helpu deialog agored, parchus o gwbl. Mae Facebook yn cyfateb i fodrwy gladiator wedi'i phacio, nid bar gyda chwpl o gwrw arni.

Unwaith eto, nid wyf yn ddieuog yma. Rwyf wedi cael fy hun yn ymddiheuro sawl gwaith am golli fy nhymer.

Dwi wedi blino'n lân. Dwi wedi gorffen. Enillodd y dorf.

Ar Facebook, byddaf yn sylwedydd distaw nawr fel pawb arall, gan guradu a rhannu cynnwys sy'n osgoi yn ofalus unrhyw mewnwelediad i'm credoau. Byddaf yn rhannu lluniau o fy nghi, plât blasus, bourbon newydd, a hyd yn oed rhai nosweithiau ar y dref. Ond o hyn ymlaen, nid wyf yn ychwanegu fy nau sent, yn darparu fy mewnwelediad, nac yn rhannu meddwl am unrhyw beth dadleuol. Mae'n rhy boenus.

Tryloywder Corfforaethol

Iawn, mae hynny'n wych ... ond beth sydd a wnelo hyn â'ch cwmni a'ch marchnata?

Mae yna lawer o bobl yn fy niwydiant sy'n galw am i fusnesau fod mwy yn dryloyw am eu credoau a'u mentrau dyngarol fel rhan o strategaeth farchnata gyffredinol. Y gred yw bod defnyddwyr yn mynnu bod cwmnïau'n dryloyw yn eu cefnogaeth, hyd yn oed os yw'n ddadleuol.

Er fy mod yn parchu'r unigolion hynny, rwy'n anghytuno'n barchus â nhw ar hyn. Mewn gwirionedd, gallaf ddatgan yn ddigamsyniol ei bod wedi costio o leiaf un cleient i mi sy'n darllen fy marn ar-lein. Er bod y gwasanaethau a roddais yn gyrru nifer o fusnesau'r cydweithiwr hwn, roedd yn anghytuno â rhywbeth a ddywedais ar-lein a byth wedi gofyn am fy ngwasanaethau eto.

Oni bai eich bod yn credu mai'ch cynulleidfa darged yw'r dorf a'ch bod yn gallu goroesi ymosodiad y rhai sy'n anghytuno, byddwn yn ei osgoi ar bob cyfrif. Nid yw pobl eisiau deialog agored ar-lein, yn enwedig ar Facebook.

Os nad eich cynulleidfa yw'r dorf, byddant yn dod i'ch cwmni hefyd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.