12 Gwers a Gymhwysir o Berchnogaeth Eithafol i Farchnata

llyfr perchnogaeth eithafol

Mae gweithredu strategaethau marchnata gwych yn gydbwysedd o lawer o newidynnau. Heb gynllunio digonol a strategaethau tymor hir, marchnata ystwyth gall ymdrechion ddadreilio brand. Ond gall ymdrechion marchnata araf a beirniadol iawn rwystro un. Rhywle yn y canol mae llwyddiant, sy'n gofyn am ffocws parhaus ar nodau tymor hir y sefydliad, ond cael adnoddau a all symud cyfeiriad a strategaeth mewn amser real wrth i'r canlyniadau siapio.

Perchnogaeth EithafolDwi newydd orffen darllen Perchnogaeth Eithafol: Sut mae SEALs Llynges yr UD yn Arwain ac yn Ennill. Mae'n ddarlleniad gwych o'r gwersi ar faes y gad a sut y gellir eu cymhwyso i ymdrechion busnes bob dydd. Fel Cyn-filwr y Llynges, mae'n debyg nad wyf yn rhagfarnllyd iawn yn fy ngwerthfawrogiad o'r llyfr. Ond fel perchennog busnes, ni allwn gytuno mwy â'r gwersi a ddysgwyd a sut maent yn berthnasol i'm busnes.

Neidiodd geiriau un dudalen oddi ar y papur wrth imi eu darllen. O ran awduron y llyfr, rydw i'n mynd i ail-eirio elfennau allweddol arweinyddiaeth a'u cymhwyso i strategaeth farchnata gyffredinol sefydliad:

 1. Nodau - dadansoddi cenadaethau marchnata, deall sut maen nhw'n effeithio ar eich cwmni, eich pobl a'ch ymdrechion. Nodi a nodi'ch cenhadaeth farchnata a'ch cyflwr terfynol ar gyfer pob ymgyrch.
 2. Adnoddau - nodi cyllideb, personél, asedau, offer, ymgynghorwyr, a'r amser sydd ar gael ar gyfer pob ymgyrch.
 3. Cynllunio - datganoli'r broses gynllunio, gan rymuso arbenigwyr o bob cyfrwng neu strategaeth i ddadansoddi camau gweithredu posibl.
 4. Dewis - pennu'r ymgyrchoedd gorau, gan bwyso tuag at ddewis y symlaf ymgyrchoedd a chanolbwyntio adnoddau lle byddant yn cael yr effaith fwyaf.
 5. Grymuso  - arbenigwyr marchnata i ddatblygu'r cynllun ar gyfer y sianel a'r strategaeth a ddewiswyd y mae ganddynt arbenigedd a phrofiad ynddynt.
 6. Argyfyngau - Cynllunio ar gyfer digwyddiadau wrth gefn tebygol trwy bob cam o'r ymgyrch. Sut allwch chi sicrhau'r canlyniadau gorau posibl wrth i'r ymgyrch gael ei gweithredu? Beth yw'r broses pe bai pethau'n mynd o chwith?
 7. Risgiau - lliniaru risgiau y gellir eu rheoli cymaint â phosibl. A oes prosesau rheoleiddio, golygyddol a chymeradwyo y gellir eu defnyddio i sicrhau cydymffurfiaeth?
 8. Cynrychiolydd - galluogi eich arbenigwyr i weithredu dognau o'r cynllun tra gallwch sefyll yn ôl a chymryd arweiniad dros y broses gyfan. Eich gwaith chi yw sicrhau bod gwrthdrawiadau'n cael eu hosgoi, a bod adnoddau'n cael eu defnyddio i sicrhau llwyddiant cenhadol yn gyffredinol.
 9. Monitro - gwirio a chwestiynu'r cynllun yn barhaus yn erbyn gwybodaeth sy'n dod i'r amlwg i sicrhau ei fod yn parhau i berfformio.
 10. Brîff  - cyfleu'r cynllun i'r holl gyfranogwyr a'r asedau ategol, gan bwysleisio bwriad arweinyddiaeth.
 11. Gofynnwch  - gofyn cwestiynau a chymryd rhan mewn trafodaeth a rhyngweithio â phawb i sicrhau eu bod yn deall pob agwedd ar bob ymgyrch a sut maen nhw'n rhyngweithio â'i gilydd.
 12. ôl-drafodaeth - Dadansoddwch y gwersi a ddysgwyd a'u rhoi ar waith wrth gynllunio'r dyfodol ar ôl i'r ymgyrch gael ei gweithredu.

Yn ddiddorol ddigon, nid oedd yn ofynnol imi newid gormod o eiriau i gymhwyso'r un gwersi a ddysgwyd ar faes y gad i'r rhai o fewn ymgyrch farchnata. Trwy bob cam o'r broses hon sy'n arwain at yr ymgyrch a dadfriffio ar ei hôl, mae'r ffocws wedi'i osod ar ddefnyddio adnoddau'n effeithiol, eu defnyddio'n effeithlon, ac yna dilyn i fyny i gymhwyso'r gwersi a ddysgwyd.

Mae hierarchaeth anweledig yma hefyd na ddylai fynd heb i neb sylwi. Pe bai hyn yn y ffordd y gwnaethoch reoli eich adran farchnata a'ch cyllideb, byddai pob ymgyrch yn cyd-fynd â nodau'r sefydliad. Rydyn ni'n rhyfeddu at faint o waith y mae ein cleientiaid yn gofyn i ni ei wneud alinio gyda gwir werth i'r sefydliad. Os nad yw'n helpu'ch llinell waelod - stopiwch ei wneud!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.