Efallai fy mod i'n gweithio am ddim a Wil Wheaton yn anghywir

twf cynnwys taledig yn erbyn di-dâl

Nid yw'r swydd hon yn ddadl, ac nid wyf yn ceisio cychwyn dadl gyda Wil Wheaton a'i swydd, ni allwch dalu'ch rhent gyda'r platfform unigryw a chyrraedd ein gwefan. Mae Wil Wheaton yn frand sefydledig gyda dilyniant sylweddol. Mae wedi gweithio'n galed i ddatblygu ei gynulleidfa a'i gymuned - a dyna pam y gwrthdaro a'i gytundeb gyda'i safiad.

Roedd Wil Wheaton yn gwrtais yn ei ymateb. Roedd hefyd yn wych ei wneud yn gyhoeddus ... cymryd ymlaen cyfalafiaeth ddrwg, ecsbloetiol y dyddiau hyn yw'r holl gynddaredd. Ond nid Wil Wheaton yw'r mwyafrif ohonom. Mae'r mwyafrif ohonom yn ceisio tyfu ein cyrhaeddiad a'n cynulleidfa ac yn barod i fuddsoddi mewn gwneud hynny. Bu cyfleoedd i gyrraedd cynulleidfa fel HuffPo, mewn gwirionedd, buddsoddiad. Yn lle talu am hysbysebu, y gost yw cyflenwi rhai o'ch doniau.

Yn gyntaf, gadewch i ni drafod y bwystfil mamalaidd, cyfalafol hwnnw o'r enw'r Huffington Post. Martech Zone yn parhau i fod â thwf dau ddigid flwyddyn ar ôl blwyddyn. Ar ôl degawd ar-lein, mae'r blog yn parhau i ddenu cleientiaid gwych i'n hasiantaeth, Highbridge. Mae twf refeniw uniongyrchol yn dda, ond gwn i Jenn (fy mhartner busnes) a gwn fod yn rhaid i ni barhau i fuddsoddi yn y blog i ddarparu llif refeniw a all arwain at broffidioldeb ar gyfer y cyhoeddiad.

Pan fydd y cyhoeddiad yn cyrraedd proffidioldeb sylweddol (ac eithrio'r gwaith asiantaeth), gall pobl ymateb yr un ffordd i ni o ran awduron gwadd a chynnwys a gyflwynwyd. Rydym yn cyhoeddi cryn dipyn o swyddi bob wythnos gan westeion pan gredwn y bydd ein cynulleidfa yn elwa o'r cynnwys. Nid ydym yn digolledu'r cwmnïau neu'r unigolion hynny, chwaith.

Pam?

Nid ydym yn digolledu awduron gwadd (eto) oherwydd rydym wedi buddsoddi dros ddegawd i dyfu ein cynulleidfa. Rwy'n buddsoddi o leiaf chwarter fy amser bob wythnos mewn darllen caeau, cyfathrebu â chwmnïau, gwerthuso llwyfannau, gwneud podlediadau, rampio i fyny ein rhaglen fideo, darllen llyfrau, mynychu digwyddiadau a thalu am y llwyfannau sy'n cefnogi ein cyhoeddiad. Mae gen i ofn meddwl beth yw gwerth yr amser hwnnw ... rwy'n ei werthfawrogi yn y miliynau. Ni allwn dalu fy rhent gyda'r buddsoddiad hwnnw, chwaith!

A oedd Wil Wheaton yn gallu talu'r rhent gyda'i bost blog am Huffington Post? Nid wyf yn credu hynny.

Mae ein cynulleidfa o werth. Rydym wedi talu am y cyrhaeddiad hwnnw mewn miloedd o oriau a miloedd o ddoleri mewn buddsoddiad a hyrwyddiad uniongyrchol. Daw taliad i’n hawduron gwadd yn y cyfle i adeiladu eu hawdurdod gyda’n cynulleidfa a’u denu i ymgysylltu â nhw am resymau busnes. Mae cwmnïau sydd wedi buddsoddi mewn ysgrifennu cynnwys gwych gyda ni wedi sylweddoli anuniongyrchol refeniw o'r swyddi hynny. Felly, er nad wyf wedi eu talu am y cynnwys, mae ein cynulleidfa wedi

I'r rhai ohonom nad ydyn nhw'n enwog ac sy'n parhau i weithio'n galed i dyfu ein hawdurdod a chyrraedd ar-lein, mae'r cyfle i gyrraedd a denu cynulleidfa mae rhywun arall yn parhau i fuddsoddi ynddo yn gyfle gwych. Nid wyf yn credu ei fod yn cael ei ecsbloetio o gwbl ... mae'n gyfle sydd o fudd i'r ddwy ochr lle gellir negodi'r manteision.

Y gwir yw y talwyd am y gweithiwr cysylltiadau cyhoeddus proffesiynol a gyrhaeddodd Wil Wheaton. Felly mae HuffPo yn gwario arian i geisio enwogion fel ef. Rwy'n credu y gallai Mr Wheaton fod wedi gallu negodi cytundeb lle byddai wedi elwa - yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol. Dyma ychydig o ffyrdd:

 • Hyrwyddo Llyfrau - Mae Mr. Wheaton yn awdur medrus. Efallai y gallai fod wedi negodi hyrwyddo ei lyfr am ddim ar draws cynulleidfa helaeth yr Huffington Post. Gellid bod wedi ei wneud gyda galwadau i weithredu perthnasol ar rai categorïau neu bynciau, neu hyd yn oed ofyn i Huffington Post adolygu'r llyfrau mewn masnach. Gallai hynny arwain at gryn dipyn o werthiannau llyfrau!
 • Galwadau-i-Weithredu - Efallai fod Mr Wheaton wedi gallu negodi galwad i weithredu o fewn ei fio Huffington Post a oedd yn annog pobl i archebu Mr Wheaton ar gyfer cyfleoedd siarad. Mae siarad yn llif refeniw proffidiol i'r rheini sydd â statws enwogrwydd fel Mr Wheaton.
 • Digwyddiadau HuffPo - Ynghyd â HuffPost Live, mae Huffington Post hefyd yn hyrwyddo ac yn noddi nifer o ddigwyddiadau rhanbarthol a chenedlaethol. Efallai y gallai Mr Wheaton fod wedi negodi'r gallu i fod yn llefarydd enwog am dâl yn y digwyddiadau hynny - a hyd yn oed gael llyfr yn llofnodi gyda phob un.

Y gwir yw fy mod yn credu y gallai Mr Wheaton fod wedi bod yn hawdd hecsbloetio sefydliad fel HuffPo i yrru llawer o sylw, cynulleidfa, ac - yn y pen draw - refeniw iddo. Ac mae'r refeniw hwnnw'n talu'r rhent!

Pam fy mod i'n gweithio am ddim

Rwy'n ysgrifennu rhad ac am ddim cynnwys ar fy safle, rwy'n ysgrifennu rhad ac am ddim cynnwys ar gyfer gwefannau eraill lle hoffwn ymgysylltu â'u cynulleidfa, a siaradaf drostynt rhad ac am ddim mewn digwyddiadau sydd â rhagolygon yr hoffwn ymgysylltu â hwy. Wrth gwrs fy mod i'n ysgrifennu hefyd dalu cynnwys ar gyfer ein cleientiaid a minnau dalu i siarad mewn digwyddiadau eraill. Weithiau, byddwn hyd yn oed yn talu ein ffordd i ddigwyddiad cenedlaethol er mwyn rhoi sylw iddo ar ein cyhoeddiad. Hynny yw, rwy'n talu weithiau dim ond i gyrraedd y gynulleidfa yn y digwyddiadau hynny!

Mae pob cyfle yn cael ei werthuso yn seiliedig ar sut y gallem elwa o'r amlygiad a gyda phwy y gallem rwydweithio ag ef. Mae ein gweithio am ddim mae'r strategaeth wedi bod yn hynod broffidiol i ni. Daeth cost un digwyddiad i ben wrth gyflawni contract na fyddem erioed wedi'i gael fel arall gyda brand cenedlaethol. Arweiniodd y brand hwnnw at frandiau eraill. Ac ymlaen ac ymlaen.

Felly, gallwn fod wedi cael fy nhalu ychydig gannoedd o ddoleri am bost blog. Neu, gallwn gau rhywfaint o fusnes gyda'r gynulleidfa a medi degau o filoedd neu hyd yn oed gannoedd o filoedd o ddoleri mewn contractau. Nawr rydych chi'n gwybod pam rydw i'n gweithio rhad ac am ddim.

Mewn gwirionedd, nid yn unig ydw i'n gweithio am ddim - Rwy'n aml yn talu i weithio am ddim! Mewn partneriaeth â Dittoe PR, rydym wedi buddsoddi'n helaeth i ddod o hyd i gynulleidfaoedd perthnasol wedi'u targedu yr ydym am eu cyrraedd. Y tîm talentog yn PR Dittoe yn cyflwyno fy nhalent i'r cyhoeddiadau hynny i ddarparu'r cyfleoedd hyn. Rydym yn parhau i elwa ar y berthynas honno - gwneud gwaith i gwmnïau yn y cynulleidfaoedd hynny na fyddem erioed wedi cwrdd â nhw fel arall.

Yr Awdurdod Moesol

Ydych chi erioed helpu pobl heb gael eu talu? Ydych chi erioed wedi codi sbwriel a'i daflu yn y sothach? A ydych erioed wedi darparu arian parod i berson digartref am bryd o fwyd? Pam fyddech chi'n gwneud hynny? Rydym yn talu swm sylweddol o arian i'n swyddogion llywodraeth i gadw ein strydoedd yn lân ac i helpu'r rhai llai ffodus. Rydyn ni'n dal i'w wneud, serch hynny, oherwydd mae'n dosturiol.

Nid wyf am fyw mewn byd lle nad yw pobl yn gwneud dim oni bai eu bod yn cael iawndal amdano. Fel perchennog busnes, gallaf eich sicrhau y byddwn allan o fusnes pe bai hynny'n agwedd a gymerais. Mae gen i sawl un o fy ffrindiau sydd â golwg byr fel hyn, ac yna dwi'n clywed eu rhwystredigaeth nad yw eu busnes byth yn tyfu. Rwy'n credu helpu pobl yn gyntaf fu'r ffordd fwyaf o dyfu fy musnes. Ac os ydw i'n helpu rhywun am ddim, maen nhw'n aml yn cyfeirio fy musnes at gwsmeriaid sy'n talu'n wych.

Nid wyf yn cwestiynu moesau Mr Wheaton, ond rwy'n cwestiynu'r syniad bod cwmni er elw yn cam-fanteisio ar rywun trwy ofyn iddynt ddarparu eu talent mewn masnach. A yw Mr Wheaton yn manteisio ar y ffaith bod gan Huffington Post arian er gwaethaf y risg a'r buddsoddiad mawr y maent wedi'u gwneud i adeiladu eu cymuned? Maent wedi talu ac yn parhau i dalu am gynnal a hyrwyddo eu cyhoeddiad - pam mae hynny'n cael ei anwybyddu?

Yr Ymyl Arweiniol

Rwy'n darllen Yr Ymyl Bach ar hyn o bryd gan Jeff Olson a'i gyfatebiaeth yw ffermwr. Plannwch yr ochr, ei drin, ac yna medi'r buddion. Nid yw ffermwr yn cael ei dalu i blannu'r had, dim ond pan fydd yr had hwnnw'n cael ei drin yn ofalus ac yn arwain at ffrwyth ei lafur y mae'n cael ei dalu. Byddwn yn annog pawb i blannu hadau lle bynnag y mae'n gwneud synnwyr ... byddwch chi'n cynhyrchu cnwd gwych unwaith y byddwch chi'n gwneud!

Ymunwch â ni ar Blab

Mae Kevin Mullett a minnau'n mynd i siarad am y pwnc hwn y dydd Iau hwn ymlaen Blab yn ein Gêm Cage Marchnata nesaf! Gobeithio y gallwch chi ymuno â ni.

2 Sylwadau

 1. 1

  Cytunwyd. Yr awdur sydd i benderfynu a yw'n teimlo y bydd yr amlygiad yn eu digolledu am eu hamser a'u hymdrech. Nid yw yr un peth ag y gofynnir i awduron llawrydd ifanc ysgrifennu am ddim (neu ar 6 sent / gair, darn yn agos ato) heb gael credyd awdur. (Ac rwy'n cynnal bod yr awduron hynny yn cael gormod o dâl!)

  Yn y pen draw, mae cyfaddawd o werth a lle mae'r llinell honno bydd yn newid dros amser a thrwy ei chyhoeddi. Hyd yn oed pan oeddwn i'n gweithio fel ysgrifennwr llawrydd proffesiynol, sylweddolais fod hierarchaeth: po fwyaf diflas yw'r gwaith a lleiaf y gydnabyddiaeth amdano, yr uchaf yw'r tâl. Felly gall ysgrifennu llawlyfrau technegol dalu'n eithaf da. Mae ysgrifennu ffuglen yn aml yn gorffen talu dim ond gall fod yn foddhaol iawn i'r awdur o hyd.

  • 2

   Byddwn yn dal i ddadlau gydag arian yn fesur gwerth. Mae gweithwyr llawrydd ifanc sy'n gweithio am 6 / sent gair neu ddarn yn agos ato yn adeiladu ailddechrau ac yn mireinio'u crefft. Wnes i ddim arian yn ôl pan oeddwn i'n weithiwr proffesiynol ifanc chwaith. Wrth i chi weithio ar eich crefft a dod yn well, rydych chi'n dod yn fwy gwerthfawr. Roeddwn i'n arfer gweithio mewn papur newydd lle roedd dylunwyr yn cael eu trin yn ofnadwy ac yn gwneud cyflogau erchyll, ond roedd y cyfle yn eu dysgu i hogi eu creadigrwydd, eu cynhyrchiant, a dysgu llwyfannau na chawsant erioed gysylltiad â nhw yn yr ysgol. Roedd y sgiliau hynny'n eu gwneud yn llawer mwy cystadleuol yn y gweithle ac roeddent yn gallu dod o hyd i swyddi anhygoel.

   Nid yw'r ffaith nad ydych chi'n cael eich talu heddiw yn golygu nad ydych chi'n adeiladu gwerth a byddwch chi'n cael eich talu am y gwerth hwnnw yn nes ymlaen.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.