5 Enghreifftiau o Bopiadau Allanol-Bwriad a fydd yn Gwella'ch Cyfraddau Trosi

Cynnig Gostyngiad Bwriad Allanfa Bwriad

Os ydych chi'n rhedeg busnes, rydych chi'n gwybod bod datgelu ffyrdd newydd a mwy effeithiol o wella cyfraddau trosi yn un o'r tasgau pwysicaf.

Efallai nad ydych chi'n ei weld felly ar y dechrau, ond gall pop-ups ymadael fod yr union ateb rydych chi'n chwilio amdano.

Pam fod hynny felly a sut y dylech eu defnyddio ymlaen llaw, byddwch yn darganfod mewn eiliad.

Beth Yw Pop-ups Ymadael-Bwriad?

Mae yna lawer o wahanol fathau o ffenestri naid, ond dyma rai o'r rhai a ddefnyddir fwyaf:

 • Cliciwch pop-ups
 • Sgroliwch pop-ups
 • Pop-ups wedi'u hamseru
 • Pop-ups mynediad
 • Pop-ups ymadael-bwriad

Mae gan bob un ohonynt ei fanteision ei hun, ond nawr byddwn yn esbonio pam mae gan ffenestri naid allanfa fwriad potensial enfawr i gael eich busnes ar lefel llwyddiant uwch.

Ymadael-fwriad mae pop-ups, fel y dywed yr enw ei hun, yn ffenestri sy'n ymddangos pan fydd ymwelydd eisiau gadael y wefan.

Ychydig cyn i'r ymwelydd bwyntio at y botwm i gau'r tab neu'r ffenestr porwr, mae'r ffenestr naidlen allanfa yn ymddangos. Mae'n cyflwyno rhywfaint o gynnig anorchfygol sy'n bachu sylw ymwelydd ac yn ei annog i weithredu.

Mae'r pop-ups hyn yn seiliedig ar dechnoleg craffu allanfa sy'n cydnabod bwriad ymadael ac yn sbarduno naidlen.

A pham maen nhw mor bwysig?

Maent yn bwysig oherwydd gallwch eu defnyddio i atal colli'r darpar brynwr nesaf!

Trwy ddangos rhai cynigion gwerthfawr, gall pobl ddechrau newid eu meddyliau a chyflawni'r nod a sefydlwyd gennych mewn gwirionedd.

P'un a yw'r cynnig hwnnw'n ymwneud â rhywfaint o newyddion diddorol y gallant ei gael trwy eich ymgyrch e-bost neu ostyngiad i'w brynu ar unwaith, gallwch geisio argyhoeddi pobl i'w dderbyn.

Wrth gwrs, mae rhai pethau y mae'n rhaid i chi eu rhoi ar waith fel:

 • Dyluniad sy'n apelio yn weledol
 • Copi ymgysylltu
 • Cynnig wedi'i osod yn glyfar
 • Gan gynnwys botwm CTA (galw i weithredu)

Efallai y bydd hyn yn ymddangos fel llawer o bethau i feddwl amdanynt, ond byddwn yn dangos cwpl o arferion gorau i chi y mae angen i chi eu dilyn a'u defnyddio yn unol â'ch gwefan a'ch busnes yn gyffredinol.

Dechreuwn!

Arferion gorau pop-ups gadael-bwriad

Er mwyn deall arferion pop-ups ymadael yn well, byddwn yn eu delweddu gan ddefnyddio enghreifftiau priodol o wahanol wefannau llwyddiannus.

Enghraifft 1: Cynnig cynnwys gwerthfawr

Mae cynnig darnau gwerthfawr o gynnwys bob amser yn syniad da. Pan fyddwch chi'n adnabod eich grŵp targed, gallwch chi baratoi cynnwys sy'n ddiddorol iddyn nhw.

Gallai’r rhain fod yn:

 • Taflenni
 • E-lyfrau
 • Canllawiau
 • Cyrsiau
 • Gwe-seminarau
 • Calendrau
 • Templedi

Byddai'n llawer haws ichi greu cynnig anorchfygol ar ôl i chi ymchwilio i fuddiannau pobl yr ydych am eu trosi i brynwyr eich cynnyrch neu wasanaeth.

Ar gyfer cyfnewid, byddent yn falch o adael eu cyswllt e-bost oherwydd “mae'r pris yn isel iawn”.

Ar ôl i chi gasglu cysylltiadau a'u hychwanegu at eich rhestr bostio, gallwch ledaenu ymwybyddiaeth brand a chysylltu â'ch cwsmeriaid yn y dyfodol.

Ond peidiwch ag anghofio bod yn rhaid i chi gyflawni'r disgwyliadau, fel arall, bydd eich tanysgrifwyr yn siomedig yn y pen draw ac ni fyddant yn dychwelyd yn ôl.

Dangoswch iddyn nhw fod cyfiawnhad llwyr dros ymddiried ynoch chi.

Dyma enghraifft o Coschedule:

Cyn i Chi Fynd - Ymadael â'r Bwriad Bwriad

 • Cyd-destun: Mae Coschedule yn sefydlu ffenestr naid allanfa lle gall ymwelwyr gasglu rhywfaint o gynnwys gwerthfawr. Fel y gwelwn, fe wnaethant hefyd grybwyll yn glyfar eu bod yn cynnig calendr ac e-lyfr, a dim ond clicio ar y Get it nawr botwm i'w derbyn.
 • Dylunio: Dyluniad syml, ond gyda lliwiau llachar sy'n denu sylw. Mae lluniau uwchben y testun yn brawf bod cynnwys yn aros amdanynt, hynny yw, eu cadarnhad.
 • Copi: Mewn cyfathrebu byw, Cyn i chi fynd… yn wirioneddol yn gwthio pobl i stopio a throi o gwmpas cyn iddynt fynd i ffwrdd mewn gwirionedd, ac mae hynny'n cael ei ddefnyddio'n ddoeth yn y pop-up ymadael hwn hefyd.
 • Cynnig: Mae'r cynnig yn ymddangos yn ddeniadol. Gan gynnwys y geiriau cynllun a trefnu yn helpu i gysylltu'r cynnig cyfan â gwell cynhyrchiant ac effeithiolrwydd amser.

Enghraifft 2: Cynnig Demo Byw

Mae demo yn ffordd wych o gysylltu â'ch ymwelwyr.

Efallai bod eich platfform yn ymddangos yn rhy gymhleth a dyna'r rheswm pam mae'r ymwelydd eisiau gadael eich gwefan.

Os ydych chi'n cynnig gwasanaeth penodol, byddwch chi'n gallu egluro'n haws o lawer sut y dylid ei ddefnyddio, beth yw'r buddion, ac yn debyg.

Mae demo byw yn opsiwn hyd yn oed yn well oherwydd bod popeth yn digwydd mewn amser real a gall darpar brynwyr weld yr holl ddiweddariadau a newyddion.

Edrychwch sut Zendesk defnyddio hwn yn eu ffenestr naid allan-fwriad:

Bwriad Ymadael Allanol Demo Cynnyrch

 • Cyd-destun: Gan fod Zendesk yn feddalwedd tocyn cymorth i gwsmeriaid, mae'r pop-up hwn yn ffordd wych o ymgysylltu â'u darpar gwsmeriaid a dechrau cyfathrebu.
 • Dylunio: Mae'r elfen ddynol wedi'i chynnwys, sy'n helpu pobl i gysylltu â'ch busnes.
 • Cynnig: Mae demo yn gynnig gwych oherwydd mae'r platfform hwn yn addo datrysiad a fydd yn eich helpu i redeg eich busnes hyd yn oed yn well. Ac, yn bwysicaf oll, mae eu haddewid yn dechrau cyflawni ar yr union foment, rydych chi'n dechrau derbyn cymorth ar unwaith.
 • Copi: Mae naws gynnes i'r copi hwn sy'n wych ar gyfer adeiladu cysylltiadau cryfach â chwsmeriaid. Ar law arall, os oes gennych chi rai tudalennau sydd wrthi'n cael ei hadeiladu, nid oes angen i chi aros i'w gorffen er mwyn dechrau cael cwsmeriaid ac arwain ohono.

Gallwch hefyd roi eich popups ar y yn dod yn fuan tudalennau a dechrau tanwydd eich twmffat gwerthu.

Enghraifft 3: Sôn am Ddim yn Llongau

Mae llongau am ddim yn swnio fel ymadrodd hud i rywun sydd eisiau prynu gennych chi.

Dylech wybod nad yw pobl yn hoffi talu am unrhyw gostau ochr. Byddai'n well ganddyn nhw hyd yn oed dalu mwy am rywbeth na thalu arian ychwanegol am gludo nwyddau.

Os na allwch leihau costau cludo, mae'n well eu cynnwys mewn pris sylfaenol na'i roi ar eich siop ar wahân.

Fodd bynnag, os ydych chi'n gallu cynnig llongau am ddim i'ch cwsmeriaid, dylech chi wneud hynny yn bendant. Bydd eich gwerthiannau yn dechrau cynyddu mewn cyfnod byr iawn.

Dyma enghraifft o Brooklinen:

Popup Bwriad Ymadael E-Fasnach Llongau Am Ddim

 • Cyd-destun: Mae Brooklinen yn gwmni sy'n gwerthu cynfasau, felly nid yw'n rhyfedd ein bod ni'n gallu gweld rhai cynfasau gwely cyfforddus mewn pop-up allanfa-fwriad.
 • Dylunio: Cefndir gwyn, ffontiau du. Ond, a yw mor syml â hynny mewn gwirionedd? Mae taflenni yn y llun cefndir yn bendant yn edrych fel yna ar bwrpas. Maen nhw'n edrych fel bod rhywun newydd godi o wely clyd. Mae fel eu bod yn ceisio ein hudo i brynu'r cynfasau cyfforddus hyn, sy'n bendant yn demtasiwn, yn enwedig os oeddech chi eisoes yn teimlo'n flinedig pan ddangosodd y naid hon.
 • Cynnig: Mae'r cynnig yn sicr yn ddigon clir ac mae'n hynod effeithiol.
 • Copi: Dim geiriau diangen, copi glân a chlir.

Enghraifft 4: Ffoniwch bobl i danysgrifio am gylchlythyr

Mae cylchlythyr yn fath o gynnwys gwerthfawr, yn enwedig os ydych chi'n gwneud un gwych lle gall pobl gael eu hysbysu am bethau pwysig mewn gwirionedd a pheidio â theimlo eu bod yn cael eu gwthio i brynu rhywbeth gennych chi.

Mae'n caniatáu ichi aros yn gysylltiedig â'ch cwsmeriaid.

Mae cynnal ymgyrchoedd cylchlythyr yn golygu y dylech fod yn gyson er mwyn iddynt wybod yn union pryd i ddisgwyl gwybodaeth newydd gennych.

Dyma sut GQ gweithredu hyn ar eu ffenestr naid:

E-bost Tanysgrifiad Bwriad Bwriad Bwriad

 • Cyd-destun: Mae GQ yn gylchgrawn dynion sy'n ymdrin â ffordd o fyw, ffasiwn, teithio a mwy.
 • Dylunio: Unwaith eto, mae'r elfen ddynol wedi'i chynnwys. Mae ychydig bach o hiwmor yn y llun a gweddill y pop-up yn eithaf syml, sy'n gwneud cyfuniad gwych.
 • Cynnig: Maen nhw'n cynnig awgrymiadau a thriciau a all helpu dynion i edrych ar eu gorau, a'r unig beth sydd angen iddyn nhw ei wneud yw gadael eu cyswllt.
 • Copi: Amlygir y rhan bwysicaf, felly nid oes angen i ymwelwyr hyd yn oed ddarllen unrhyw beth ac eithrio testun sydd wedi'i ysgrifennu yn y ffont mwyaf, gan ei fod yn rhoi digon o wybodaeth.

Enghraifft 5: Cynnig Gostyngiad

Mae gostyngiadau bob amser yn galonogol. Pan fyddwch yn eu hychwanegu at ffenestri naid allan-fwriad, gallant gael effaith enfawr ar eich refeniw.

Mae pa mor uchel fydd y gostyngiad, yn dibynnu arnoch chi yn unig. Gall hyd yn oed cymhellion bach gynyddu nifer y gwerthiannau yn sylweddol.

Mae rhai siopau'n cynnig gostyngiadau yn rheolaidd oherwydd roedd yn arfer pwerus iawn.

Gwefannau mawr a phoblogaidd hyd yn oed fel cylchdroi defnyddio cynnig gostyngiadau fel ffordd o ddenu sylw ymwelwyr.

Cynnig Gostyngiad Bwriad Allanfa Bwriad

 • Cyd-destun: Gwefan ddillad yw Revolve gyda dewis enfawr o gynhyrchion, felly gall cynnig gostyngiad annog pobl i brynu mwy gyda'r bwriad o arbed arian mewn gwirionedd.
 • Dylunio: Gallwn weld bod ychwanegu'r elfen ddynol yn arfer cyffredin hefyd. Mae gan y pop-up hwn ddyluniad clasurol gyda botwm CTA cyferbyniol.
 • Cynnig: Maent yn cynnig gostyngiad o 10% ac yn eich helpu i arbed peth amser trwy ddewis un o'r tri chategori a gynigir.
 • Copi: Mae mynd i'r afael yn uniongyrchol yn ffordd bwerus i ddenu sylw cwsmeriaid.

Y Llinell Gwaelod

Fel y gallech weld, mae yna ddigon o syniadau ar sut y gallwch chi ddefnyddio ffenestri naid allan-fwriad er mantais i chi ac adeiladu ymddiriedaeth gyda'ch cwsmeriaid.

Gallwch chi chwarae gyda'r dyluniad, copïo, a chynnwys gwahanol gynigion a fydd yn bachu sylw eich ymwelwyr ac yn cynyddu eich addasiadau.

Mae'n bendant yn ymdrech fach o'i chymharu â'r hyn y gall y math hwn o pop-up ei wneud i'ch busnes.

Credwch neu beidio, gall ei ddefnyddio fod hyd yn oed yn symlach oherwydd heddiw mae yna offer a all eich helpu i greu pop-ups effeithiol mewn llai na 5 munud.

Mae yna lawer o offer fel Cyfrin a'i ddewisiadau amgen bydd hynny'n eich helpu i greu ffenestri naid eich gwefan eich hun. Gyda golygydd llusgo a gollwng ac opsiynau addasu, bydd pop-ups anhygoel yn barod i'w gweithredu.

Defnyddiwch yr arferion hyn wrth greu pop-ups a gweld pa un sy'n trosi'r gorau yn eich achos chi!