Esblygu: Technoleg Marchnata Cydweithredol ar gyfer Marchnadwyr Lleol a Chenedlaethol-i-Leol

Dwyn i'r amlwg Marchnata a Chydweithio Dosbarthedig

O ran marchnata digidol, yn hanesyddol mae marchnatwyr lleol wedi cael trafferth cadw i fyny. Mae hyd yn oed y rhai sy'n arbrofi gyda chyfryngau cymdeithasol, chwilio, a hysbysebu digidol yn aml yn methu â chael yr un llwyddiant ag y mae marchnatwyr cenedlaethol yn ei gyflawni.

Mae hynny oherwydd bod gan farchnatwyr lleol fel arfer ddiffyg cynhwysion hanfodol - megis arbenigedd marchnata, data, amser, neu adnoddau - ar gyfer sicrhau'r elw mwyaf cadarnhaol ar eu buddsoddiadau marchnata digidol. Nid yw'r offer marchnata y mae brandiau mawr yn eu mwynhau wedi'u hadeiladu ar gyfer anghenion (neu bwyntiau pris) busnesau bach a lleol sy'n gyfyngedig o ran adnoddau. Ar yr un pryd, mae cwmnïau mwy yn parhau i ymestyn eu harweiniad a thyfu rhaglenni marchnata digidol mwy cadarn, aeddfed. 

Mae Evocalize yn lefelu'r cae chwarae. Mae eu technoleg marchnata cydweithredol yn dod ag offer marchnata digidol soffistigedig i farchnatwyr lleol a chenedlaethol-i-leol fel y gall cynhyrchu galw fod yn fwy effeithlon ac yn fwy dylanwadol. Mae cwsmeriaid Evocalize wedi gweld gwelliant o 400% yn effeithiolrwydd marchnata digidol a gostyngiad o 98% yn yr amser a dreulir yn wythnosol ar ymdrechion marchnata digidol gan dimau lleol.

Pam Dwysáu?

Gall marchnata digidol fod yn ffordd werthfawr i fusnesau lleol ennill cydnabyddiaeth brand a gyrru arweiniad. Ond mae'r arbenigedd, y data a'r dechnoleg sydd ei angen i weithredu a graddio ymdrechion marchnata lleol fel arfer yn cael eu silweirio ymhlith pencadlysoedd, timau lleol, a llwyfannau partner. 

Gyda'r holl fewnbynnau a sgiliau angenrheidiol wedi'u datgysylltu cymaint, mae'n fwyfwy anodd (ac yn cymryd llawer o amser) i fusnesau lleol ymgysylltu â marchnata digidol a chynyddu eu refeniw a'u sylfaen cleientiaid. Ac ar gyfer marchnatwyr corfforaethol sy'n gyfrifol am ymdrechion marchnata cenedlaethol, mae'n gymhleth creu, gweithredu, goruchwylio ac addasu ymgyrchoedd lleol ar gyfer cannoedd o leoliadau a chynrychiolwyr neu asiantau lleol di-ri. 

Evocalize Platform Overview

Mae Evocalize yn galluogi cydweithio rhwng marchnatwyr lleol, brandiau rhiant, a llwyfannau technoleg, gan helpu i ddod â seilos gwybodaeth i ben, sicrhau cydymffurfiaeth a gwella canlyniadau marchnata. Mae'r platfform yn arfogi marchnatwyr ag offer sy'n symleiddio ac yn awtomeiddio'r broses o greu rhaglenni marchnata ac yn cynyddu ROI ymgyrchoedd.

Gall brandiau rhieni rannu rhaglenni marchnata lleoledig hawdd wedi'u hadeiladu gydag arferion gorau, asedau creadigol a negeseuon a gymeradwyir gan frand, a chynulleidfaoedd ar raddfa fawr gyda marchnatwyr lleol, gan eu galluogi i weithredu marchnata unigryw a pherfformiad uchel yn gyflym ar draws Facebook, Instagram, Google, Tiktok ac eraill sianeli ar-lein. Mae hyn yn caniatáu i farchnatwyr lleol leihau oriau gwaith ymgyrchu i ychydig funudau yn unig. Mewn gwirionedd, gwelodd un cwmni eiddo tiriog fod yr amser wythnosol a dreuliwyd gan asiantau ar farchnata yn gostwng o 9 awr i 9 munud yn unig. 

Mae Evocalize yn cael ei bweru gan awtomeiddio a dysgu â pheiriant fel y gall marchnatwyr addasu a lansio ymgyrchoedd marchnata digidol mewn dim ond ychydig o gliciau. Mae technoleg optimeiddio yn dysgu beth sy'n gweithio a beth nad yw'n gweithio ar draws rhaglenni, gan addasu'n awtomatig i wella effeithiolrwydd a helpu i ymestyn cyllidebau marchnata. Mewn gwirionedd, mae optimeiddio yn gwella perfformiad rhaglenni dwy i bedair gwaith ar gyfartaledd. 

Mae technoleg Evocalize yn integreiddio ag offer presennol (fel CRM neu wefan fewnol cwmni) ac mae wedi'i haddasu i frandio ac anghenion penodol pob cleient. Mae ei alluoedd yn cynnwys cynhyrchu plwm, traffig gwefan, ymwybyddiaeth a brandio, a llu o amcanion marchnata digidol eraill, ynghyd ag adrodd a dadansoddeg. 

Mae technoleg Evocalize yn cefnogi busnesau ar draws diwydiannau, gan gynnwys eiddo tiriog, morgais, tai aml-deulu, gwasanaethau ariannol, bwytai gwasanaeth cyflym, a theithio. Hyd yn hyn, mae dros filiwn o raglenni marchnata digidol wedi'u rhedeg ar dechnoleg Evocalize, gan gynhyrchu miliynau o arweinwyr a miloedd o drafodion. 

Straeon Llwyddiant: EXIT Realty ac Alaska Airlines

Mae’r astudiaethau achos canlynol yn ddim ond rhai enghreifftiau o’r buddion y mae cwsmeriaid Evocalize yn eu mwynhau wrth ddefnyddio’r platfform:

  • EXIT Realty CorpMae EXIT Realty yn grymuso broceriaid ac asiantau gyda thechnoleg flaenllaw i brynu a gwerthu cartrefi ar gyfer eu cleientiaid. Roedd EXIT eisiau ymestyn ei gyrhaeddiad trwy hysbysebu ar Facebook. I wneud hynny ar raddfa fawr, roedd angen i EXIT ddatgloi data o ffynonellau mewnol ac allanol lluosog i awtomeiddio'r broses o greu cynulleidfaoedd, rhaglenni creadigol a marchnata.

Helpodd Evocalize EXIT i greu llyfrgell unigryw o raglenni marchnata Facebook (o'r enw Blueprints) o fewn platfform ar-lein EXIT. Roedd y ddau dîm yn integreiddio gwasanaeth sefydliadol, gwefan, CRM, a gwasanaeth rhestru lluosog (MLS) ffrydiau data - a alluogodd i restrau cartref newydd eu postio ymddangos yn oriel Blueprint yr asiant, gan ganiatáu i asiantau lansio ymgyrchoedd mewn ychydig o gliciau neu eu hawtomeiddio'n llwyr pryd bynnag y byddai cartref newydd yn dod ar y farchnad. 

Arweiniodd y bartneriaeth at ostyngiad o 90% yn yr amser a dreuliodd miloedd o asiantau a broceriaid EXIT yn rheoli rhaglenni marchnata a chynhyrchodd gyfradd clicio drwodd (CTR) 300% yn uwch na chyfartaledd y diwydiant.

Rydyn ni'n gwario 97% yn llai trwy Facebook gyda'r EXIT Ad Center (sy'n cael ei bweru gan Evocalize) nag a wnaethom gyda generadur arweiniol mawr arall. Rydym yn cael arweiniad o ansawdd uwch a mwy ohonynt.

Michele Bilow, brocer record gyda EXIT Central Realty yn Dover, Delaware

  • Airlines Alaska: Mae Alaska Airlines ymhlith y cwmnïau hedfan mwyaf yng Ngogledd America ac mae ei bencadlys yn SeaTac, Washington. Roedd Alaska Airlines eisiau gwella cyfradd yr archebion y mae'n eu casglu trwy sianeli cyfryngau cymdeithasol fel Facebook ac Instagram. I wneud hynny, roedd angen partner arno a allai helpu i raddfa ac awtomeiddio hysbysebion personol.

Galluogodd offer awtomeiddio Evocalize Alaska Airlines i rannu hysbysebion hynod bersonol â theithwyr â diddordeb mewn ffracsiwn o'r amser ac ar raddfa fwy. Gydag Evocalize, gallai Alaska Airlines newid manylion fel cyrchfan, prisio, a rhestr eiddo mewn amser real, gan helpu i wella ymdrechion chwilio ar draws cyfryngau cymdeithasol.

Llwyddodd Alaska Airlines i redeg dros 35,000 o hysbysebion unigryw fel rhan o'r ymgyrch hon. Roedd y negeseuon personol hyn yn atseinio â darpar deithwyr, gan arwain at gynnydd bron i bum gwaith yn yr archebion uniongyrchol o'u cymharu â'u rhaglenni eraill a oedd yn rhedeg ar yr un pryd. Arweiniodd hyn at gynnydd o 450% yn refeniw archebu teithiau ar gyfer y cwmni hedfan.

Gyrru Canlyniadau Gyda Marchnata Cydweithredol

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am sut y gall marchnata cydweithredol eich helpu i ysgogi canlyniadau busnes ystyrlon a chynhyrchu mwy o refeniw:

Atodlen A Demo

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.